Usnesení 24. 07. 2008

Usnesení z 7. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 24. července 2008.

Usnesení RM č. 142/2008

Jmenování ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) odvolává

ke dni 13. 8. 2008 z funkce ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, 5 května 76, příspěvková organizace Mgr. A. K.

B) jmenuje

ke dni 14. 8. 2008 na dobu neurčitou do funkce ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace Mgr. M. H.

C) schvaluje

ke dni 14. 8. 2008 Mgr. M. H., ředitelce Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace plat dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 143/2008

Deregulace nájemného

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1. jednostranné zvýšení nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb. v obecních bytech ve výši maximálního přírůstku měsíčního nájemného stanoveného pro každou konkrétní hodnotu aktuálního nájemného za 1 m2 podlahové plochy ve vztahu k odpovídající cílové hodnotě měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy dle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 214/2008 Sb., a to od 1. ledna 2009.

2. Zvýšení ubytovacích poplatků v obecních bytech při uzavření a prodloužení smlouvy od 1. ledna 2009 na úroveň jednostranně zvýšeného nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb.

Usnesení RM č. 144/2008

Poskytnutí nepeněžních darů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

poskytnutí nepeněžního daru Spolkovému domu Jablonec nad Nisou, p.o. a občanskému sdružení Naděje, oblastní pobočce Jablonec n. N., Podhorská 57, dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 145/2008

Výpověď z nájmu bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu

vypovídá

1. nájem z bytu č. 14, o velikosti 1+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 3509 v ulici Liberecká 27, Jablonec nad Nisou, společným nájemcům J.P., nar. 1975, trvale bytem Jablonec nad Nisou a D. P., nar. 1972, trvale bytem Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku ve spojení s ustanovením § 719 odst. 1 občanského zákoníku, když nájemci hrubě porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tak, že bez písemného souhlasu pronajímatele nechali předmětný byt do podnájmu třetí osobě, dále z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku, když nájemci vlastní (ve společném jmění manželů) i další byt, konkrétně byt 6+1 v objektu č.p. 67 na st. p.č. 541 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou, a lze spravedlivě požadovat, aby nájemci užívali pouze jeden byt, dále z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku, když nájemci předmětný byt neužívají bez vážných důvodů anebo předmětný byt bez vážných důvodů užívají jen občas. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemcům. Nájemci - J. P. a D. P. - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

2. nájem bytu č. 2, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, v objektu č.p. 1265 v ulici Revoluční 11, Jablonec nad Nisou, nájemci P.H., nar. 1942, trvale bytem Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - P. H. - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

Usnesení RM č. 146/2008

Zahraniční služební cesta starosty města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o zahraniční služební cestě starosty města do německého Zwickau na slavnostní uvedení do úřadu nově zvolené primátorky Dr. Findeiß dne 14.8.2008 a

schvaluje

zahraniční služební cestu starosty města, Mgr. Petra Tulpy do německého Zwickau dne 14.8.2008.

Usnesení RM č. 147/2008

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

1. dopis paní Aleny Lipské., trvale Jablonec nad Nisou

A) bere na vědomí

B) neschvaluje

pronájem bytu 1+2 v přízemí dobu Růžová 29/633, Jablonec nad Nisou paní A. L.

2. dopis pana Iva Dubského, Jablonec nad Nisou a pana Jiřího Endlera, Lučany nad Nisou a MŠ Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, Jablonec n. N.

bere na vědomí

3. dopisy pana Františka Křumala, Janov nad Nisou

bere na vědomí

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 31.7.2008 13:33:04 | přečteno 2093x | Petr Vitvar
load