Usnesení 24. 01. 2008

Usnesení z 2. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 24. ledna 2008

Usnesení RM č. 9/2008

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 10/2008

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

  1. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Řetízková 5/3051

A. R.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 16/3763

Š. N.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 148/2343

M. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dob určitou 6 měsíců

0+1

F. L. Čelakovského

4/3676

Mgr. J.Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

F. L. Čelakovského

4/3676

J. H.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

Smetanova 63/4291

K. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

0+1

Na Vršku 16/3763

M. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 9/3055

Z. O..,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Úbočí 21/4325

M. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Rybářská 10A/4605

P. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

0+1

Prosečská 176

B. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Úbočí 21/4325

J. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 146/2342

N. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Dlouhá 25A/1376

M. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Prosečská 176

A. a G. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

2. ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 2, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 4605, Rybářská 10B v Jablonci nad Nisou (nájemce Dušan Tischer)

3. návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Na Kopci 13/3057

MUDr. V. P.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

Usnesení RM č. 11/2008

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisu občana a

bere jej na vědomí

dopis pana Zdeňka Hlavatého, ., Jablonec nad Nisou

Usnesení RM č. 12/2008

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

o pronájmu nebytových prostor:

A) schvaluje

1. podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 17. 7. 1996, uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a panem P. P.. na pronájem nebytového prostoru - garáže v objektu č. p. 595, Komenského 11, k. ú. Jablonec nad Nisou

2. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15.12.1993, uzavřené s pí. Drahomírou Světelovou, IČ 12810355, trvale bytem ., Týn nad Vltavou, kterým se upravuje výše nájemného na cenu obvyklou dle kategorizace, včetně podmínek ukončení nájmu.

B) neschvaluje

podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 15.12.1993, uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a pí. Drahomírou Světelovou, IČ 12810355, trvale bytem ., Týn nad Vltavou

Usnesení RM č. 13/2008

Bytová politika - informace

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o postupu zpracování koncepce bytové politiky a přílohy tuto zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 14/2008

Plán činnosti v oblasti prevence kriminality na r. 2008

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

Plán činnosti v oblasti prevence kriminality na rok 2008.

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

zabezpečit upřesnění a doplnění Plánu činnosti v oblasti prevence kriminality na rok 2008 o opatření a úkoly z Městského programu prevence kriminality na rok 2008 po jeho zpracování.

Usnesení RM č. 15/2008

Pronájmy pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a věcných břemenech :

A) schvaluje

1. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 918/2 v k.ú. Kokonín (plynovodní přípojka - ul. Dalešická) se spol. SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2500/7 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění telekomunikačního zařízení pro akci „I/65 Jablonec n.N. - OK Turnovská“, která bude uzavřena mezi investorem stavby Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65 99 33 90 a se spol. Telefonica O2 Czech Republik, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha, IČ: 601 93 336 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 27 v k.ú. Proseč n.N. (plynovodní přípojka - ul. U Sokolovny) pro spol. SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

4a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 882/5, 882/9, 882/8, 882/32, 2376/8, 878/3 v k.ú. Jablonec n.N. ( Tepelný napáječ Žitná - Okružní, umístění v komunikaci ) pro spol. Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Liberecká 104, Jablonec n.N., 466 01, IČ: 615 39 881 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 878/1, 878/4, 882/1, 882/4, 882/7 v k.ú. Jablonec n.N. ( Tepelný napáječ Žitná - Okružní, umístění v zeleni ) pro spol. Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Liberecká 104, Jablonec n.N., 466 01, IČ: 615 39 881 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 30.000,- Kč.

5. ukončení nájemní smlouvy č. 335-2006-FaM/OMP ze dne 19.10.2006 na pronájem p.p.č. 80 o výměře 98 m2 a část p.p.č. 78, geometrickým náčrtem označena jako díl „a“ o výměře 228 m2 a díl „b“ o výměře 82 m2 v k.ú. Proseč n.N. za účelem zahrady uzavřené s Jiřím Rohlenou, bytem ., Jablonec n.N. dohodou, ke dni 29.2.2008.

6. ukončení nájemní smlouvy č. 470-1999/OF/OMP ze dne 29.10.1999 na pronájem části p.p.č. 244/2, geometrickým náčrtem označená jako p.p.č. 244/x o výměře 643m2 za účelem zahrady uzavřené s Lubošem Doležalem, . Jablonec n.N. dohodou, ke dni 31.12.2007.

7. ukončení nájemní smlouvy č. 558-2007-FaM/OMP ze dne 7.9.2007 na pronájem části p.p.č. 153/7 k.ú. Rýnovice o výměře 10m2 za účelem umístění stánku na prodej tiskovin uzavřené s Danielem Tomešem TRAFICON, .. Liberec, IČ: 650 66 219 dohodou, ke dni 31.1.2008.

8. změnu usnesení č. 224/2007/2 ze dne 22.11.2007 a to tak, že mění výši nájemného na částku 500,- Kč/m2/rok. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

9. nevyužití předkupního práva při převodu p.p.č. 942/48 v k.ú. Jablonec n. N.

10. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes p.p.č. 2318/1 pro vlastníka objektu na st.p.č. 4919 a st.p.č. 4919 vše v k.ú. Jablonec n. N. za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč

11. pronájem splaškové kanalizace, kanalizačních výtlaků a čerpacích stanic odpadních vod umístěných v komunikacích Jindřichovská, Pod lesem, Na Pláni - p.p.č. 1797,1827,1767,1797, 1776,1788,1757 v k.ú. Mšeno nad Nisou a p.p.č 1721/1,1844 v k.ú. Jablonecké Paseky se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, Teplice za účelem řádného provozování tohoto díla. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že po kolaudaci a po přechodu vlastnictví pronajatého majetku z pronajímatele na nájemce platnost této smlouvy zanikne dnem převodu majetku. Nájemné stanoví ve výši 1,- Kč/rok.

B) ruší

1. usnesení č. 224/2007/4 ze dne 22.11.2007

2. usnesení č. 146/2007/A/8 ze dne 21.6. 2007

Usnesení RM č. 16/2008

Rozpočet města Jablonce nad Nisou na rok 2008

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

projednat a schválit předložený materiál k rozpočtu města na jednání ZM dne 31. ledna 2008.

Usnesení RM č. 17/2008

Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů:

schvaluje

1. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1890/3 obálkovou metodou v objektu Turnovská 12/1890 o velikosti 1+3, celková výměra 92,4 m2, 2. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 924/4667 na společných částech domu a stavební parcele č. 1733/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

2. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1890/6 obálkovou metodou v objektu Turnovská 12/1890 o velikosti 1+2, celková výměra 67,4 m2, 3. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 674/4667 na společných částech domu a stavební parcele č. 1733/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

3. zveřejnění záměru pronájmu objektu č. p. 1811 na st. p. č. 1679 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou ( ul. Mlýnská 4 ) a objektu č. p. 2500 na st. p. č. 2460/1 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou ( ul. Podhorská 47 ) s výjimkou služebního bytu o velikosti 1 + 3 v přízemí objektu, na úřední desce města Jablonce nad Nisou, pro účely činnosti Základní umělecké školy, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

4. zveřejnění záměru pronájmu objektu č. p. 946 na st. p. č. 894 včetně st. p. č. 894 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou ( ul. Podhorská 49 ) s výjimkou služebního bytu o velikosti 1 + 2 v 1. poschodí objektu, na úřední desce města Jablonce nad Nisou, pro účely činnosti Domu dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

5. zveřejnění záměru prodeje a pronájmu objektu č. p. 430 na st. p. č. 122 včetně st. p. č. 122 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou ( ul. Budovatelů 11), na úřední desce města Jablonce nad Nisou, s tím, že pro opravy objektu jsou Národním památkovým ústavem stanoveny limity památkové ochrany objektu.

6. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 41,00 m2 v objektu Lidická 14 v k. ú. Jablonec nad Nisou, na úřední desce města Jablonce nad Nisou

7. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru - garáže o celkové výměře 10,00 m2 v objektu Komenského 11, k. ú. Jablonec nad Nisou, na úřední desce města Jablonce nad Nisou.

8. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 696 o celkové výměře 1961m2 a p.p.č. 701/1 o výměře 710 m2 vše v k.ú. Kokonín za účelem výstavby 2 rodinných domů

9. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1531/17 (0,52 m2) v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží

Usnesení RM č. 18/2008

Změny ve složení komisí RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

odvolává

z Komise kulturní Martina Korce

jmenuje

do Komise pro sport a tělovýchovu

Jana Tkáče

Usnesení RM č. 19/2008

Výpověď z nájmu bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu

vypovídá

nájem bytu č. 15, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, v objektu č.p. 2342 na adrese Liberecká 146, Jablonec nad Nisou, nájemci F. Z., nar. ..1944, trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu, za dobu delší jak tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - F. Z. - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

Usnesení RM č. 20/2008

Změna organizačního řádu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu k problematice změny organizačního řádu MěÚ

A) stanovuje

počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Jablonec nad Nisou číslem 261

B) schvaluje

po upřesnění při jednání rady města novou podobu přílohy číslo 1 Organizačního řádu dle části II důvodové zprávy

C) ukládá

Ing. Vladimíru Zemínovi, řediteli odboru správy majetku a Bc. Ondřeji Fričovi, řediteli odboru financí a majetku uplatnit v rozpočtu města na rok 2008 potřebné finanční prostředky v souvislosti s zvýšením počtu zaměstnanců MěÚ

Usnesení RM č. 21/2008

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené podněty komise pro rozvoj a podporu podnikání č. 2/2007 a

A) bere je vědomí

B) ukládá

1. Mgr. Miroslavě Rýžakové, ředitelce humanitního odboru

uspořádat aktiv výchovných poradců na základních školách se zástupci podnikatelské veřejnosti a Úřadu práce v Jablonci nad Nisou za účelem jejich seznámení s podmínkami a potřebami trhu práce na území města.

2. Komisi pro rozvoj a podporu podnikání

předat humanitnímu odboru seznam zástupců podnikatelů, kteří seznámí výchovné poradce s podmínkami a potřebami trhu práce na území města.

Usnesení RM č. 22/2008

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 23/2008

Pověření strážníka řízením MP

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke konání výběrového řízení na strážníka s pověřením plnění některých úkolů při řízení městské policie a

pověřuje

od 1.2. 2008 v souladu s § 3, odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších právních předpisů a dle znění důvodové zprávy, plněním některých úkolů při řízení obecní policie strážníka Ing. Pavla Onodiho.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 6.2.2008 12:54:00 | přečteno 2336x | Petr Vitvar
load