Usnesení 23. 05. 2008

Usnesení ze 4. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 23. května 2008.

Usnesení RM č. 115/2008

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) jmenuje

1. konkurzní komisi pro posuzování uchazečů na funkci ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace, v tomto složení:

předseda komise - zástupce zřizovatele:

Mgr. Zdeňka Květová, vedoucí odd. školství, kultury a sportu MěÚ Jablonec nad Nisou

zástupce zřizovatele:

Mgr. Petr Tulpa, starosta města

zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje:

Mgr. Renata Rychetská, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

zástupce České školní inspekce:

Mgr. Karel Bárta, ředitel Libereckého inspektorátu, ČŠI Masarykova 801/28, 460 01 Liberec

odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení:

Mgr. Blanka Reindlová, ředitelka ZŠ SRVJ Husova 142/44, 460 01 Liberec 5

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy:

Mgr. Dana Kohoutová, učitelka ZŠ Jablonec n. N., 5. května 76

zástupce Školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace:

Mgr. Miroslav Hradecký, předseda školské rady

2. tajemnicí konkurzní komise - zaměstnanec zřizovatele:

Lenka Lipšová, pracovnice oddělení školství, kultury a sportu MěÚ

B) deleguje

na konkurzní komisi pravomoc vyřadit v souladu s § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení uchazeče, kteří nesplní podmínky stanovené § 3 písm. b) a d) téže vyhlášky

C) ukládá

Mgr. Miroslavě Rýžakové, ředitelce humanitního odboru

vyhlásit nejpozději do 26. května 2008 konkurz na funkci ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

Petr Vobořil
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 28.5.2008 14:32:49 | přečteno 2351x | Petr Vitvar
load