Usnesení 18. 12. 2008

Usnesení z 10. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 18. prosince 2008

Usnesení RM č. 259/2008

Odměny ředitelů městem zřízených organizací za jimi získané finanční prostředky mimo rozpočet města za rok 2008

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy

schvaluje

odměny ředitelů městem zřízených organizací za jimi získané finanční prostředky mimo rozpočet města za rok 2008 ve výši dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 260/2008

Organizační změny

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice organizačních změn na MěÚ a

A) schvaluje

změnu Organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou a jeho příloh dle obsahu důvodové zprávy

B) stanovuje

počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Jablonec nad Nisou ke dni vzniku Jabloneckého a kulturního centra o.p.s. číslem 272

C) ukládá

JUDr. Jiřímu Nesvadbovi, tajemníkovi MěÚ,

uplatnit na rozpočtu města potřebné finanční prostředky související se zánikem informačního centra MěÚ

Usnesení RM č. 261/2008

VI. rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v dodatku důvodové zprávy včetně tabulkové části. Snížení dotace ve výši 4.000 tis. Kč u odboru humanitního a úpravy v rámci rozpočtů odborů a rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.367.042 tis. Kč

Usnesení RM č. 262/2008

Pověření řízením odboru

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

pověřuje

řízením humanitního odboru MěÚ Jablonec nad Nisou od 1. 1. 2009 Ing. Dianu Zappeovou.

Usnesení RM č. 263/2008

Odvolání ředitele ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o. a jmenování ředitele téže školy

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) odvolává

ke dni 19. 12. 2008 z funkce ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Mgr. Vladimíra Chrpu

B) jmenuje

ke dni 20. 12. 2008 do funkce ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Mgr. Jitku Žitnou, a to na dobu určitou do doby jmenování ředitele školy radou města na základě výsledku konkurzního řízení.

C) schvaluje

ke dni 20. 12. 2008 Mgr. Jitce Žitné, ředitelce Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace plat dle důvodové zprávy.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 21.7.2009 14:14:39 | přečteno 1668x | Petr Vitvar
load