Usnesení 15. 05. 2008

Usnesení z 6. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 15. května 2008

Usnesení RM č. 91/2008

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 92/2008

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

1. návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce zvláštního určení:

1+1

F. L. Čelakovského 4/3676

MUDr. J. W.,
trv. ., Heřmanův Městec
na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 9/3053

MUDr. M. M.,

trv. . Praha 10

na dobu určitou 1 rok

1+2

Palackého 42/3767

J.a A. O.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou do 30. 9. 2008

1+3

Růžová 9/745

J. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok,
nájemné je stanoveno smluvní
ve výši 7.000,- Kč/měsíc

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Rybářská 8B/4604

P. H.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

L. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Vršku 16/3763

I. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Kopci 13/3057

R. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 146/2342

J. G.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

L. a K. H.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+2

Skřivánčí 66/3058

D. J.i,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Skřivánčí 66/3058

J. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Lidická 7/678

M. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

Ing. I. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Vršku 10/3855

I. M. aj. V.,

bytem ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Hvězdná 7/160

E. .
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Skřivánčí 66/3058

P. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Kopci 11/3056

S. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Skřivánčí 66/3058

Mgr. B. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+1

Palackého 73/71

J. a M. Z.,
trv. .Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Vršku 10/3855

J. K. a D. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

0+1

Prosečská 176

J. a M. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Spojovací 4/3316

B.B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

L. D. a P. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Řetízková 5/3051

Š. F.,
trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+2

Podzimní 54/1654

L. H.,
trv. .Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Úbočí 21/4325

R. M.,
trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+1

Skřivánčí 66/3058

L. B.,
trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

0+1

Novoveská 5/4505

J.Š.,
trv. . Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+3

Palackého 42/3767

M. K.,
trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Úbočí 21/4325

P. M.,
trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

3. změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 4

U Tenisu 4675

J. S., nar. . 1950,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Ing. Jana Kolenová)

b. j. č. 5

Široká 4803/18

M. C., nar. . 1986,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Ing. Klára Halamová)

b. j. č. 5

U Tenisu 4675

J. Ho., nar. . 1969,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Dezider Feri)

4. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b. j. č. 56, 1+kk

F. L.Čelakovského 4/3676

J. E., nar. .. 1951,
trv. .
(býv. nájemce sl. Lucie Humpolcová)

5. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v objektu Horská 8A/4663, Jablonec nad Nisou

b. j. č. 12,

1+2

Horská 8A/4663

J. a E. K.,
Nar. 1940, . 1940,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce p. Jan Krejčí)

B) souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi paní S. A., trvale bytem Palackého 42/3767 v Jablonci nad Nisou a paní J. J., trvale bytem Pražská 38/565 v Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č. 93/2008

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) dopis paní Zdenky Hartmanové, Nad Školkou 1387, Liberec 30

1. bere na vědomí

2. neuděluje

paní Zdence Hartmanové výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou.

B) dopis paní Čonkové, Tovární 380, Rychnov u Jablonce nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení Kristýně Čonkové,

nar. 31.08.1961, trvale bytem Tovární 380, Rychnov u Jablonce nad Nisou.

C) dopis Okresního svazu tělovýchovy, Emilie Floriánové 9, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

pro okrskové kolo trojboje všestrannosti žáků 1. - 5. tříd, konané dne 23. 5. 2008, poskytnout atletický stadion zcela zdarma a pro okresní kolo trojboje všestrannosti žáků 1. - 5. tříd, konané dne 4. 6. 2008, poskytnout stadion za symbolickou částku 1.000,- Kč

D dopis Gymnázia Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 13, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

řešení bytové záležitosti slečny Mgr. Jany Kulhánkové poskytnutím obecního bytu o velikosti 0+1 v obecním zájmu

Usnesení RM č. 94/2008

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

o pronájmu nebytových prostor:

A) schvaluje

uzavření dohody o umístění anténní technologie za účelem umístění internetového připojení a příslušných komponentů na objektu a v objektu č.p. 4605 (Rybářská 10) v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GREPA Networks s.r.o., se sídlem Průmyslová 55, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ 254 92 900, za podmínek stanovených vlastníkem objektu.

Dohoda bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 6. 2008, přičemž úhrada za umístění internetového přijímače a technologie bude činit 5.000,- Kč/rok

B) mění

usnesení rady města č. 73/2008 ze dne 10. 4. 2008 ve věci uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu č. p. 2127, (Podhorská 18) v k.ú. Jablonec nad Nisou s panem Antonínem Tenkačem, a to tak, že schvaluje poskytnutí slevy na nájemném v období od 1. 5. do 14. 6. 2008 v celkové výši 59.999,-Kč tzn., že po uvedené období bude nájemné činit 1,- Kč

Usnesení RM č. 95/2008

Pronájmy pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a věcných břemenech :

A) schvaluje

1. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 83N01/12 ze dne 20.12.2001, uzavřené s Českým zahrádkářským svazem, základní organizace Vrkoslavice, IČ: 433 543.

2. podání výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené dne 26. 10. 1993 s F. J., bytem Vrkoslavická 18b, Jablonec nad Nisou.

3. podání výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 1. 1993 s J. H., bytem Lučanská 17, Jablonec n.N.

4. uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě ze dne 18.4.1994, kterým se od 1.6.2008 zužuje předmět nájmu na část p.p.č. 1943 díl „f“ v k.ú. Mšeno n.N. Nájemné se snižuje na částku 1.290,- Kč/rok. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

5. uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. 65N04/12 ze dne 15.9.2004, kterým od se 1.6. 2008 zužuje předmět nájmu o p.p.č. 46/1 v k.ú. Kokonín. Nájemné se snižuje na částku 1.672,- Kč/rok. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

6. pronájem části p.p.č. 66/1 v k.ú. Proseč n.N. o výměře 171 m2 za účelem zajištění přístupu k septiku pro manžele O. a V. P.i, bytem Nad Školkou 4038, Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30. 9. běžného roku a to s účinností od 1. 8. 2008. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m²/rok.

7. pronájem části p.p.č. 942/1 díl „A“ o výměře 1458 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem podnikání - stavebniny, skladovací prostory pro společnost TONAR Jablonec n.N. s.r.o., se sídlem Riegrova 2348/20, Jablonec n.N., IČ : 254 14 294. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce s tím, že smluvní pokuta v případě nevyklizení pozemku bude činit 500.000,- Kč. Nájemné se stanoví ve výši 50,- Kč/m²/rok.

8. pronájem p.p.č. 731/1 v k.ú. Rýnovice o výměře 375 m2 za účelem zahrady pro M. H., bytem Boženy Němcové 6/3657, Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné se stanoví ve výši 5,- Kč/m²/rok.

9. pronájem st.p.č. 5673 o výměře 18 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod garáží pro B. H., bytem Řetízkova 18/3194, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné se stanoví ve výši 35,- Kč/m²/rok.

10. pronájem p.p.č. 2969 o výměře 20 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana D. P. (r. 1976), bytem Pražská 42, Jablonec n.N. za účelem pozemku pod garáží. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné se stanoví ve výši 35,- Kč/m²/rok.

11. pronájem části p.p.č. 48 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 9 m2 za účelem umístění stánku na prodej tiskovin se společností Maloobchodní prodej tisku, s.r.o. se sídlem Hvožďanská 5-7, Praha 4, IČ: 261 64 132. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné se stanoví ve výši 2.200,- Kč/m²/rok.

12. pronájem části p.p.č. 2589 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 9 m2 za účelem umístění stánku na prodej tiskovin se společností Maloobchodní prodej tisku, s.r.o. se sídlem Hvožďanská 5-7, Praha 4, IČ: 261 64 132. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné se stanoví ve výši 2.200,- Kč/m²/rok.

13. pronájem části p.p.č. 66/1 v k.ú. Mšeno n.N. o výměře 10 m2 za účelem umístění stánku na prodej tiskovin se společností Maloobchodní prodej tisku, s.r.o. se sídlem Hvožďanská 5-7, Praha 4, IČ: 261 64 132. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanovit ve výši 1.500,- Kč/m²/rok.

14. pronájem části p.p.č. 1594 díl „a“ o výměře 713 m2 k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady pro manžele J. a K.. P., bytem U Přehrady 2271/51, Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30. 9. běžného roku. Nájemné stanovit ve výši 5,- Kč/m²/rok.

15. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes p.p.č. 1027/8 pro vlastníka st.p.č. 2119 a objektu na st.p.č. 2119 vše v k.ú. Jablonec n. N. za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč.

16. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 600/6 v k.ú. Kokonín („Kokonín, Kaštanová 279u - kabelová smyčka NN“) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 s tím, že věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

17a) uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 690/3 v k.ú. Proseč n.N. (kabelové smyčky NN pro garáže - bytové domy na Proseči n.N.) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 s tím, že úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

17b) uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 692/4 v k.ú. Proseč n.N. ( kabelové smyčky NN pro garáže - bytové domy na Proseči n.N. ) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 s tím, že úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

18a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 918/1, 803/24, 943, 950/2, 940/1 vše v k.ú. Kokonín (komunikace-ul. Rychnovská) se společností SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

18b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v st.p.č. 190, 192, 315 a p.p.č. 633/1 vše v k.ú. Kokonín se společností SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

19. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 159-2004-FaM/OMP ze dne 1.4.2004, která je uzavřena s FK Jablonec 97, a.s., se sídlem U Stadionu 1348/5, Jablonec n.N., IČ: 250 231 44

20. pronájem části p.p.č. 2280/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2280/4 o výměře 1334 m² v k.ú. Jablonec n.N. s vlastníkem ČR - Úřad pro zastupování s majetkem státu, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČ: 6979111. Nájemní smlouva bude uzavřena dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 33.100,- Kč/rok, tj. 25,- Kč/m²/rok.

B) neschvaluje

pronájem, ani zřízení věcného břemene v p.p.č. 764/10 v k.ú. Jablonecké Paseky.

Usnesení RM č. 96/2008

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů :

schvaluje

1. zveřejnění záměru prodeje b.j.č. 1611/1 v objektu SNP 22/1611 o celkové výměře 173,6 m² a spoluvlastnického podílu o velikosti 1736/5363 na společných částech domu a stavební parcele č. 1484, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou stávajícím nájemcům bytu.

2. zveřejnění záměru prodeje b.j.č. 2106/2 v objektu Podhorská 118/2106 o celkové výměře 105,9 m² a spoluvlastnického podílu o velikosti 1059/4728 na společných částech domu a stavební parcele č. 2007, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou stávajícím nájemcům bytu.

3. zveřejnění záměru prodeje b.j.č. 604/4 v objektu Pražská 105/604 o celkové výměře 76 m² a spoluvlastnického podílu o velikosti 760/6178 na společných částech domu a stavební parcele č. 584/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou stávajícím nájemcům bytu.

4. zveřejnění záměru prodeje b.j.č. 4005/24 v objektu U Balvanu 4/4005 o celkové výměře 92 m² a spoluvlastnického podílu o velikosti 920/28646 na společných částech domu a stavební parcele č. 5302, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou stávajícím nájemcům bytu.

5. zveřejnění záměru prodeje b.j.č. 3599/6 v objektu Mozartova 23/3599 o celkové výměře 43,1 m² a spoluvlastnického podílu o velikosti 431/36842 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 66/23, 66/24, 66/25 a 66/26, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou stávajícím nájemcům bytu.

6. zveřejnění záměru prodeje b.j.č. 4353/15 v objektu Na Úbočí 31/4353 o celkové výměře 78 m² a spoluvlastnického podílu o velikosti 780/34623 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 988/19 a 988/20, vše v k. ú. Rýnovice stávajícím nájemcům bytu.

7. zveřejnění záměru prodeje b.j.č. 170/4 v objektu J. K. Tyla 4/170 o celkové výměře 36 m² a spoluvlastnického podílu o velikosti 360/2904 na společných částech domu a stavební parcele č. 118, vše v k. ú. Rýnovice stávajícím nájemcům bytu.

8. zveřejnění záměru prodeje b.j.č. 911/2 v objektu Podhorská 44/911 o celkové výměře 63,9 m² a spoluvlastnického podílu o velikosti 639/11045 na společných částech domu a stavební parcele č. 693/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou stávajícím nájemcům bytu.

9. zveřejnění záměru prodeje b.j.č. 1897/11 v objektu U Jeslí 8/1897 o celkové výměře 55,8 m² a spoluvlastnického podílu o velikosti 558/7668 na společných částech domu a stavební parcele č. 1797, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou stávajícím nájemcům bytu.

10. zveřejnění záměru prodeje ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 802/10000 na stavební parcele č. 1934 v k. ú. Jablonec nad Nisou za účelem majetkoprávního narovnání.

11. zveřejnění záměru prodeje ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 2101/10000 na stavební parcele č. 1934 v k. ú. Jablonec nad Nisou za účelem majetkoprávního narovnání.

12. zveřejnění záměru prodeje ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 2531/10000 na stavební parcele č. 1934 v k. ú. Jablonec nad Nisou za účelem majetkoprávního narovnání.

13. zveřejnění záměru prodeje ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1360/10000 na stavební parcele č. 1934 v k. ú. Jablonec nad Nisou za účelem majetkoprávního narovnání.

14. zveřejnění záměru prodeje ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 2604/1000 na stavební parcele č. 1934 v k. ú. Jablonec nad Nisou za účelem majetkoprávního narovnání.

15. zveřejnění záměru prodeje ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 602/10000 na č.p. 2034 U Jeslí 6 a st.p.č. 1934, vše k.ú. Jablonec nad Nisou.

16. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2 v k.ú. Lukášov o výměře 1545 m² za účelem zázemí k objektu.

17. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2056/4 díl „A“ o výměře 286 m² , části p.p.č. 2489/1 díl B“ o výměře 72 m² a části p.p.č. 2055/1 díl „C“ o výměře 46 m² v k.ú. Jablonec n.N. za účelem odstavné plochy

18. zveřejnění záměru směny p.p.č. 1142/2 o výměře 344 m², části p.p.č. 921/5 o výměře 492 m², která zůstala označená jako p.p.č. 921 /5, části p.p.č. 2635/2 o výměře 633 m², která zůstala označená jako p.p.č. 2635/2, části p.p.č 927/7 o výměře 698 m², která zůstala označená jako p.p.č. 927 /7, p.p.č. 2729/1 o výměře 1266 m², p.p.č. 2550/11 o výměře 164 m², p.p.č. 917/24 o výměře 110 m², p.p.č. 2382/9 o výměře 241 m2, p.p.č. 927/28 o výměře 4 m2, p.p.č. 927/25 o výměře 10 m² a p.p.č. 942/57 o výměře 185 m² vše v k.ú. Jablonec n. N. (tj. celkem 4147 m² ) za účelem majetkového vypořádání pozemků pod komunikacemi.

19. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 150/8 o výměře 365 m² v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zázemí Soukromé obchodní akademie SOAPA, s.r.o.

20. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 803/1 a části 789/1 o celkové výměře cca 20 m² vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby trafostanice.

21. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 446 o výměře 200 m2 v k.ú. Lukášov za účelem zahrady.

22. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 443 v k.ú. Lukášov za účelem zahrady.

23. zveřejnění záměru směny p.p.č. 947/29 a p.p.č. 947/28 o celkové výměře cca 1000 m² k.ú. Jablonecké Paseky.

24. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3933 o výměře 22 m² v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží.

25. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4101 o výměře 23 m² v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží.

26. zveřejnění záměru prodeje části st.p.č. 7/5 dílu „a“ o výměře 2 m² v k.ú. Kokonín za účelem vypořádání pozemku pod garáží.

27. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1078/17 o výměře 68 m² v k.ú. Jablonec n. N.

28. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 897/16 o výměře 374 m² v k.ú. Jablonecké Paseky.

29. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1510/2 o výměře 31 m² v k.ú. Proseč n. N.

30. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 783/11 o výměře 623 m² v k.ú. Kokonín za účelem majetkového narovnání stávajícího stavu.

31. zveřejnění záměru prodeje garáže bez č.p./č.e. na st.p.č. 1233/2 včetně st.p.č. 1233/2 v k. ú. Jablonec nad Nisou.

32. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 527/1 v k.ú. Proseč n.N. za účelem uložení předrcených materiálů.

33. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1591 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem pozemku pod stávajícím stánkem.

Usnesení RM č. 97/2008

II. rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 5. - 7. Zařazení dotací ve výši 5.267 tis. Kč do příjmů i výdajů odboru financí a majetku a tím i upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.293.874 tis. Kč

Usnesení RM č. 98/2008

Metodika odměňování ředitelů městem založených či zřízených organizací za jimi získané finanční prostředky mimo rozpočet města

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy

A) schvaluje

metodiku odměňování ředitelů městem založených či zřízených organizací

(mimo ředitelů škol a školských zařízení) za jimi získané finanční prostředky mimo rozpočet města

B) ukládá

Mgr. Miroslavě Rýžakové, ředitelce humanitního odboru,

stejný princip odměňování zapracovat do Vnitřního platového přepisu pro stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Jablonec nad Nisou

Usnesení RM č. 99/2008

Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

jmenuje

členy (zástupce zřizovatele) jednotlivých školských rad k 1. 6. 2008 takto:

1. Marcela Höferová a Mgr. Vlasta Prouzová

- Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, Liberecká 26

2. PaedDr. František Vízek a Mgr. Zdeňka Květová

- Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76

3. Dalibor Dostálek a Mgr. Jaromír Brunclík

- Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43

4. Marta Tauchmanová a Helena Mrklasová

- Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72

5. Božena Caklová a Mgr. Miroslav Krajina

- Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24

6. Michal Šmíd a Mgr. Petr Tulpa

- Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15

7. Mgr. Michaela Křížová a Václav Kotek

- Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216

8. Zdeněk Marek a Martina Hozáková

- Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30

9. Pavel Kozák a Lenka Lipšová

- Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10

Usnesení RM č. 100/2008

Využití nebytových prostor v objektu Palackého 63, 65

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy k využití nebytových prostor v objektu Palackého 63, 65

A) bere na vědomí

projekt využití nebytových prostor v objektu příspěvkové organizace Sociální služby Jablonec nad Nisou, Palackého 63, 65

B) schvaluje

podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 15. 12. 1993, uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a pí. Drahomírou Světelovou, IČ 12810355, trvale bytem ., Týn nad Vltavou k 30. 6. 2008, pokud nedojde do té doby k dohodě o ukončení nájmu k 30. 9 2008

Usnesení RM č. 101/2008

Veřejná WC v centru města - postup modernizace

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ve věci veřejných WC v centru města a

bere na vědomí

postup města v této problematice uvedený v důvodové zprávě

Usnesení RM č. 102/2008

Správa bytového fondu

Rada města Jablonce nad Nisou

projednala

předložený materiál o správě bytového fondu města Jablonce nad Nisou a záměru založení obchodní společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Usnesení RM č. 103/2008

Řešení úhrad za parkování lékařů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

úhradu za parkování lékařů

1 000,- Kč/měsíc - na pěší zóně

850,- Kč/měsíc - mimo pěší zónu

Usnesení RM č. 104/2008

Revokace usnesení - změny v orgánech Plaveckého bazénu Jablonec nad Nisou o.p.s.

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál, který

mění

usnesení rady města č. 19/2007 ze dne 25. ledna 2007 ke změnám v Plaveckém bazénu Jablonec nad Nisou o.p.s., které v části B) nově zní

B) jmenuje

1) správní radu ve složení:

  • Ing. Otakar Kypta, mandát na 3 roky
  • Ing. Petr Kříž, mandát na 3 roky
  • Ing. Václav Čížek, mandát na 2 roky
  • Ing. Luděk Suchomel, mandát na 2 roky
  • Ing. Heřman Melich, mandát na 1 rok
  • Mgr. Josef Mužíček, mandát na 1 rok

2) dozorčí radu ve složení:

  • Pavel Šourek mandát na 3 roky
  • Ing. Ivana Holásková mandát na 2 roky
  • Miroslav Rucký mandát na 1 rok

Usnesení RM č. 105/2008

Revitalizace a dostavba centra města Jablonce nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

o „REVITALIZACI A DOSTAVBĚ CENTRA MĚSTA JABLONCE NAD NISOU“:

A) schvaluje

1. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 768-2007-FaM/OMP ze dne 19.12. 2007, která je uzavřena s Bilalem Salijim, bytem Moravanská 263/67, Brno, IČ 719 57 201.

2. podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 5.10.1994, která je uzavřena s Jaroslavem Skalem, bytem Jana Žižky 3, Jablonec n.N.

3. ukončení nájemní smlouvy č. 178-2005-FaM/OMP ze dne 2.5.2005, která je uzavřena s Technickými službami Jablonec n.N. s.r.o., IČ 25475509, se sídlem Souběžná 7, Jablonec n.N., a to dohodou v souladu s podmínkami Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o nájmu nemovitostí, která bude uzavřena se společností CRESTYL properties, s.r.o.

4. ukončení nájemní smlouvy č. 421-2004-FaM/OMP ze dne 5. 8. 2004, která je uzavřena se společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. IČ 254 34411, se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec n.N., a to dohodou v souladu s podmínkami Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o nájmu nemovitostí, která bude uzavřena se společností CRESTYL properties, s.r.o.

B) svěřuje

odboru Financí a majetku pravomoc rozhodnout o pronájmu pozemků stavební parcely č. st. 99/2 o výměře 642 m2, stavební parcely č. st. 3945 o výměře 64 m2, pozemkové parcely č. 2352/22 o výměře 73 m2, pozemkové parcely č. 144/3 o výměře 129 m2, pozemkové parcely č. 2851 o výměře 1355 m2, pozemkové parcely č. o výměře 1452 m2, pozemkové parcely č. 2816 o výměře 380 m2, pozemkové parcely č. 134 o výměře 107 m2, pozemkové parcely č. 142 o výměře 2207 m2, pozemkové parcely č. 2301/3 o výměře 75 m2,části pozemkové parcely č. 2301/1 o výměře 927 m2,části pozemkové parcely č. 2384/4 o výměře 308 m2,části pozemkové parcely č. 2304/1 o výměře 202 m2,části pozemkové parcely č. 2589 o výměře 206 m2,části pozemkové parcely č. 2352/21 o výměře 662 m2,části pozemkové parcely č. 2352/19 o výměře 265 m2, části pozemkové parcely č. 2352/17 o výměře 20 m2,části pozemkové parcely č. 2352/24 o výměře 37 m², všechny v katastrálním území Jablonec nad Nisou podle geometrického náčrtu ze dne 12. 5. 2008 za nájemné ve výši 120.000,-Kč/rok za účelem investiční výstavby.

Usnesení RM č. 106/2008

Výpověď z nájmu bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu

vypovídá

nájem bytu č. 5, o velikosti 1+2 s příslušenstvím, v objektu č.p. 1675 v ulici Podzimní 39, Jablonec nad Nisou, nájemci R. M., nar. .1970, trvale bytem . ., Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - R. M. - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

Usnesení RM č. 107/2008

Informativní zpráva o přípravě dokumentu Bezpečnostní politika města na období 2009 - 2011

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou informativní zprávu

bere na vědomí

Stav přípravy dokumentu Bezpečnostní politika města Jablonce nad Nisou na léta 2008 až 2011 (2013)

Usnesení RM č. 108/2008

Informativní zpráva o přípravě dokumentu Koncepce prevence kriminality v Jablonci nad Nisou na období let 2009 až 2011

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou informativní zprávu

bere na vědomí

Stav přípravy dokumentu Koncepce prevence kriminality v Jablonci nad Nisou na léta 2009 až 2011

Usnesení RM č. 109/2008

Informativní zpráva o plnění úkolů k zajištění bezpečnosti při využívání vodní nádrže Mšeno

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou informativní zprávu

bere na vědomí

stav v plnění úkolů k zajištění bezpečnosti při využívání vodní nádrže Mšeno.

Usnesení RM č. 110/2008

Připravenost provozu přehrady na letní sezónu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ve věci připravenosti přehrady na letní sezónu a tuto zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 111/2008

Změny ve složení komisí RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) odvolává

1. z dopravní komise

p. Daniela Šulce

2. z komise pro sport a tělovýchovu

p. Jiřího Zikmunda

B) jmenuje

1. do dopravní komise

p. Karla Bobka

Usnesení RM č. 112/2008

Stanovení termínů schůzí a návrh plánu práce RM na II. pololetí roku 2008

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

termíny konání schůzí a plán práce Rady města Jablonce nad Nisou na II. pololetí roku 2008 uvedené ve vlastní zprávě.

Usnesení RM č. 113/2008

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 114/2008

Stížnost ZŠ Jablonec nad Nisou. 5. května 76, příspěvková organizace

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy

A) bere na vědomí

obsah stížnosti, týkající se Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

B) souhlasí

s postupem řešení stížnosti dle důvodové zprávy, upřesněné při jednání rady města v bodě 2 navrženého postupu řešení stížnosti

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel.: 483 359 319

Vytvořeno 18.6.2008 11:24:43 | přečteno 2561x | Petr Vitvar
load