Usnesení 14. 02. 2008

Usnesení ze 3. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 14. února 2008.

Usnesení RM č. 24/2008

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 25/2008

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

 1. návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+2

Rybářská 8B/4604

J. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

 1. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+2

Rybářská 10B/4605

P. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Liberecká 146/2342

L. a K. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Vršku 16/3763

I. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Lípová 9/3521

M. D.,

trv. ., Liberec

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Palackého 65/4424

V. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 23/3057

J. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

R. M.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Lípová 9/3521

Mi. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Opletalova 31/2683

J. N.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 10/3855

E. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 16/3763

H. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+3

Palackého 42/3767

O. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3a) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce zvláštního určení č. 1, o velikosti 3+kk v objektu č. p. 4857, Široká 12 v Jablonci nad Nisou (nájemce J. M., zast. zákonným zástupcem paní P. M.)

3b) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 4, o velikosti 0+1 v objektu č. p. 378, Podhorská 16A v Jablonci nad Nisou (nájemce J. T.)

4. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v objektu Žitná 5/3223, Jablonec nad Nisou

b. j. č. 9,

1+2

Žitná 5/3223

J. H., nar. . 1981,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce ing. Michal Viták)

5. poskytnutí 2 bytových jednotek v obecním zájmu na rok 2008, a to 1 b. j. pro zaměstnance Městské policie Jablonec nad Nisou a 1 b. j. pro zaměstnance s. r. o. Technické služby Jablonec nad Nisou.

Usnesení RM č. 26/2008

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) bere jej na vědomí

1. dopis manželů Mečířových, ., Jablonec nad Nisou

2.dopis paní Zdeňky Červeňákové, ., Jablonec nad Nisou

B) neuděluje

panu Jiřímu Mečířovi výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou na poskytnutí obecního bytu ve městě Jablonci nad Nisou

C) neschvaluje

řešení bytové situace slečny Zdeňky Červeňákové pronájmem jiného obecního bytu.

D) doporučuje

Ing. Libuši Pavízové, vedoucí majetkoprávního oddělení MěÚ

jednat se slečnou Zdeňkou Červeňákovou o možnosti prodeje bytu.

Usnesení RM č. 27/2008

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor:

schvaluje

uzavření dohody o umístění a provozování vysílače rádia Beat 94,5 MHz/100W na objektu č. p. 4325, ul. Na Úbočí 21 v k. ú. Rýnovice, pro společnost BROADCAST MEDIA, s. r. o., IČ 26145430, se sídlem Římanská 2399/3, Praha 10, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

Výše nájemného bude činit 37 800,- Kč ročně, tj. 9 450,- Kč čtvrtletně.

Usnesení RM č. 28/2008

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech :

A) schvaluje

1. ukončení nájemní smlouvy č. 636N96/12 na pronájem p.p.č. 551/2 v k.ú. Kokonín, která je uzavřena s Ing. M. K., bytem . a Ing. L. J., bytem . ., Jablonec n.N. dohodou, ke dni 29.2.2008.

2a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene

v p.p.č. 1003/8, 1008/17, 2383/1 v k.ú. Jablonec n.N. „Výměna trafostanice a kabelu NN pro prodejnu ASTRA“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

2b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene

v p.p.č. 1011/9 v k.ú. Jablonec n.N. „Výměna trafostanice a kabelu NN pro prodejnu ASTRA“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene p.p.č 2403/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění plynovodní přípojky plynu (ul. Pod Skalkou - čp. 4296) pro spol. SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

4a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene p.p.č 2483/1,2474/12 (ul. Lesní) v k.ú. Jablonec n.N. umístění telekomunikačních kabelů „Jablonec n.N., Lesní 953,ÚPS, obnova“ pro spol. Telefónica O2 Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ: 60193336 jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

4b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene st.p.č 2978 (čp. 258) v k.ú. Jablonec n.N. umístění telekomunikačních kabelů „Jablonec n.N., Lesní 953,ÚPS, obnova“ pro spol. Telefónica O2 Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ: 60193336 jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dohodou ve výši 13.600,- Kč.

B) mění

Usnesení č. 149/2006/9 ze dne 5.10. 2006 a to tak, že schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 83/10, 2037/12, 2293/2, 2038/3, 82/2, 2037/15, 2037/14, 2037/16, 83/14, 2037/13 v k.ú. Jablonec n.N. pro společnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 601 93 336. a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 500,- Kč.

Usnesení RM č. 29/2008

Prodej movitého majetku COS společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.
Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodeji movitého majetku COS společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

schvaluje

prodej movitého majetku COS společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., se sídlem Jiráskova 7, PSČ 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25412604 dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 30/2008

Prodej automobilu Renault Kangoo společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodeji automobilu Renault Kanylo, společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

schvaluje

prodej automobilu Renault Kangoo společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., se sídlem Jiráskova 7, PSČ 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25412604 dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 31/2008

Prodej movitého majetku kina Radnice, kina Junior a Letního kina společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodeji movitého majetku kina Radnice, kina Junior a Letního kina společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

schvaluje

1. prodej movitého majetku kina Radnice, kina Junior a Letního kina společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., se sídlem Jiráskova 7, PSČ 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25412604 dle důvodové zprávy

2. ukončení nájemní smlouvy č. 508-2005-FaM/OMP ze dne 12.09.2005 dohodou

Usnesení RM č. 32/2008

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů a zřízení věcného břemene

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů a zřízení věcného břemene :

schvaluje

1. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 942/1 díl „a“ v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stavbou garáže

2. zveřejnění záměru pronájmu a prodeje st.p.č. 92 o výměře 1358 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

3. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 877/3 o výměře 292 m2, p.p.č. 877/4 o výměře 11 m2, p.p.č. 877/5 o výměře 109 m2, p.p.č. 877/8 o výměře 1083 m2, p.p.č. 877/10 o výměře 73 m2, p.p.č. 877/13 o výměře 159 m2 s minimální cenou pro jednání ve výši 700,- Kč/m2, dále pak zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 877/12 o výměře 536 m2 a p.p.č. 881/2 o výměře 325 m2 s minimální cenou pro jednání ve výši 250,- Kč/m2 vše v k.ú. Rýnovice

4. zveřejnění záměru prodeje budovy technického vybavení č.p. 4738 a st.p.č. 4419/1, v k.ú. Jablonec n. N.

5. zřízení věcného břemene přístupu k technickému zařízení (jedná se o hlavní uzávěr na přípojce do objektů Budovatelů 4-14 a kolektor) ve vlastnictví Města Jablonce n. N., umístěnému v budově č.p. 4738 na st.p.č. 4419/1, v k.ú. Jablonec n. N.

6. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 313 m2 v objektu č.p. 2127, ul. Podhorská 18 v k. ú. Jablonec nad Nisou

7. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 1542 o výměře 428 m2, části p.p.č. 1472/8 o výměře cca 24 m2 a části p.p.č. 1467/54 o výměře cca 6 m2 k.ú. Jablonec n. N.

8. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 338/50 o výměře 790 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

9. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 243/16 o výměře 603 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

Usnesení RM č. 33/2008

Deregulace nájemného z bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1. jednostranné zvýšení nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb. v obecních bytech ve výši maximálního přírůstku měsíčního nájemného stanoveného pro každou konkrétní hodnotu aktuálního nájemného za 1 m2 podlahové plochy ve vztahu k odpovídající cílové hodnotě měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy dle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 151/2007, a to od 1. srpna 2008, s výjimkou bytů v objektech B. Němcové 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22 a Mechová 13, 15, 17, 19 a 21.

2. zvýšení ubytovacích poplatků v obecních bytech při uzavření a prodloužení smlouvy od 1. srpna 2008 na úroveň jednostranně zvýšeného nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb.

Usnesení RM č. 34/2008

Žádost o dotaci z Programu rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje

realizaci nasvícení přechodů pro chodce v rozsahu důvodové zprávy, a to v případě obdržení dotace z grantového fondu LK.

Usnesení RM č. 35/2008

Vlajka pro Tibet

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se akce „Vlajka pro Tibet“ a

souhlasí

se zapojením města Jablonec nad Nisou do akce „Vlajka pro Tibet“ dne 10.března 2008

Usnesení RM č. 36/2008

Změny ve složení komisí RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) odvolává

1. z Komise prevence kriminality

 • Václava Kadlece
 • JUDr. Bohumila Doležala
 • JUDr. Lubomíra Posledníka

2. z Komise pro realizaci Programu regenerace MPZ

 • Ing. Hanu Luštickou

B) jmenuje

1. do Komise prevence kriminality

 • nprap. Dagmaru Sochorovou
 • pplk. Ing. Pavla Langra
 • ing. Pavla Onodiho
 • Bc. Irenu Svobodovou

2. do Komise pro realizaci Programu regenerace MPZ

 • Mgr. Jiřího Křížka

3. do Komise kulturní

 • Ing. Milenu Bauerovou

4. do Komise dopravní

 • Daniela Šulce

Usnesení RM č. 37/2008

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené podněty komise pro rozvoj a podporu podnikání č. 3,4/2007 a podnět komise pro realizaci programu regenerace MPZ č 2/2008 a podnět komise pro ochranu zvířat a životního prostředí č. 1/2008 a

A) bere je na vědomí

podnět komise pro rozvoj a podporu podnikání č. 3,4/2007 a podnět komise pro realizaci programu regenerace MPZ č 2/2008

B) schvaluje

doplnění jednacího řádu komise pro ochranu zvířat a životního prostředí v §3 odst.1 o písmeno g) ochrana životního prostředí

Usnesení RM č. 38/2008

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 39/2008

Narovnání sporu se společností Horák Electronic, s.r.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o narovnání sporu se společností Horák Electronic, s.r.o. a tuto

A) bere na vědomí

B) schvaluje

uzavření dohody o narovnání se společností Horák Electronic, s.r.o., s tím, že podmínkou bude mimo jiné uhrazení částky 25. 080,- Kč, tedy smluvní pokutu sníženou na sazbu 0,1 % denně za každý den prodlení.

Usnesení RM č. 40/2008

Partnerství města Jablonce nad Nisou na projektu Libereckého kraje „Revitalizace školních hřišť - II. etapa“ v rámci programu EHP/Norsko

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

o Partnerství města Jablonce nad Nisou na projektu „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje - 2. etapa“ v rámci programu Finanční mechanismus EHP/Norsko

A) schvaluje

partnerství města Jablonce nad Nisou v projektu „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje - 2. etapa“ znění Smlouvy o budoucí Dohodě o partnerství

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi

zajistit v roce 2008 finanční spoluúčast města Jablonec nad Nisou v případě přidělení dotace Libereckému kraji na realizaci projektu „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje - 2. etapa“ z rezervy města do předpokládané výše 1,6 mil. Kč.

Usnesení RM č. 41/2008

Změna jednacího řádu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala informaci přednesenou při jednání a

schvaluje

změnu jednacího řádu MěÚ Jablonec nad Nisou ve věci účasti osob s hlasem poradním při jednání rady města dle návrhu předneseného při jednání rady města

Usnesení RM č. 42/2008

Změna v zastoupení města v orgánech a organizacích

Rada města Jablonce nad Nisou projednala zprávu o změnách v orgánech a organizacích a

schvaluje

1. Ing. Heřmanovi Melichovi a Mgr. Josefu Mužíčkovi

prodloužení funkčního období o další tři roky ve správní radě obecně prospěšné společnosti Plavecký bazén Jablonec nad Nisou

2. PaeDr Miroslavu Ruckému

prodloužení funkčního období o další tři roky v dozorčí radě obecně prospěšné společnosti Plavecký bazén Jablonec nad Nisou

Usnesení RM č. 43/2008

Program prevence kriminality - 2008 - žádost o státní účelovou dotaci

Rada města Jablonce nad Nisou projednala materiál k projektu Program prevence kriminality a

A) schvaluje

Program prevence kriminality - 2008 - Žádost o státní účelovou dotaci

B) ukládá

1. Mgr. Petru Tulpovi. starostovi města

po přidělení státní účelové dotace zabezpečit plnění schválených projektů podle stanovených harmonogramů

2. JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města

zajistit v případě přidělení dotace financování projektů „Hřiště v Zeleném údolí“, „Bezpečnostní analýza a Koncepce prevence kriminality města Jablonce nad Nisou“, „Sportovní vybavení“ a „Zelené údolí v pohybu“ z rezervy města

Usnesení RM č. 44/2008

Sníh z Jizerských hor

Rada města Jablonce nad Nisou projednala informaci o používání sněhu z CHKOJH pro Světový pohár v Liberci a

ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

obrátit se na Organizační výbor Světového poháru v lyžování v Liberci v této věci a vyžádat si informaci, jak bude situace s nedostatkem sněhu řešena v budoucnu

Petr Vobořil
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 20.2.2008 16:04:59 | přečteno 2489x | Petr Vitvar
load