Usnesení 12. 06. 2008

Usnesení ze 7. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 12. června 2008

Usnesení RM č. 118/2008

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 119/2008

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

1. návrh na uzavření nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

1+1

Na Úbočí 14/4326

V. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

J. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 9/3053

V. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 5/3051

Z. B.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Prosečská 210

P. M.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

Prosečská 210

L. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 10B/4605

E.B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Rybářská 10B/4605

O. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Prosečská 176

R.B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

V. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Kopci 9/3055

L.D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Palackého 63/4423

M. D.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+2

Podhorská 16A/378

M. a M. F.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Horní 191

M. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+3

Dlouhá 25A/1376

M. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 10/3855

V. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

B. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

F. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+3

Na Vršku 10/3855

Š. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+3

Na Vršku 16/3763

K. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

0+1

Podskalí 17/2941

D. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Smetanova 63/4291

V.Z..,
trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

0+1

Liberecká 146/2342

J. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Rybářská 8A/4604

R. P.,

trv. .A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky

1+3

Na Vršku 16/3763

M. Sc.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

3+kk

U Tenisu 17/4776

R. St.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Prosečská 176

Z. S.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

F. L. Čelakovského

4/3676

MUDr. R. L.,
trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 2 roky

1+1

Na Kopci 13/3057

M. L.,
trv. Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+3

Na Vršku 10/3855

R. O.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 148/2343

V. Ž.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

2+kk

Široká 24/4798

L. Sc.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 17

Široká 21/4787

P. H., nar. . 1979, trv. ., Plzeň
(býv. nájemce Jan Jelínek)

b. j. č. 11

Široká 16/4836

L. Š., nar. . 1981, trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Pavel Šrytr)

b. j. č. 7

Široká 20/4790

Z. B., nar. . 1953, trv. . Bílovec
(býv. nájemce Jiřina Sysalová)

4. návrh na uzavření ubytovacích smluv k ubytovacím místnostem:

0+1

Střelecká 7/1638

Š. M.,

Trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Střelecká 7/1638

F. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

5. návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce zvláštního určení pro nevidomé a slabozraké:

1+kk

F. L. Čelakovského 4/3676

T. H., trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

B. svěřuje

odboru správy majetku městského úřadu Jablonec nad Nisou po předchozím projednání v poradě vedení MěÚ Jablonec nad Nisou schvalování návrhů na uzavření nájemních a ubytovacích smluv včetně prodlužování a ukončení nájemních a ubytovacích smluv k obecním bytům, schvalováním návrhů na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení u bytů s finanční spoluúčastí, schvalováním dohod o výměně bytů a schvalováním úpravy nájemného ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, v období, kdy nejedná Rada města Jablonce nad Nisou, t.j. 13. 6. do 28. 8. 2008.

Usnesení RM č. 120/2008

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) dopis Ing. Jaroslava Kinského, fma BISPOL GOLD s.r.o., Mánesova 21, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

vrácení zaplacené smluvní pokuty ve výši 8. 386,- Kč společnosti BISPOL GOLD s.r.o.

B) dopis pana Lubomíra Bartoše, Smetanova 566, Tanvald

1. bere na vědomí

2. schvaluje

mimořádné řešení bytové záležitosti pana Lubomíra Bartoše poskytnutím obecního bytu o velikosti 0+1 v obecním zájmu

C) dopis manželů Josefa a Slavomíry Vacardových, Josefův Důl 2, PSČ: 468 44

bere na vědomí

D) dopis paní Marty Stróževské, Budovatelů 32, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

paní Martě Stróževské pronájem bytové jednotky č. 5 v objektu Komenského 11/595 v Jablonci nad Nisou

3. doporučuje

paní Martě Stróževské přihlásit se do výběrových řízení na pronájem obecních bytů za splnění stanovených podmínek.

Usnesení RM č. 121/2008

Účast IC na výstavách a veletrzích cestovního ruchu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

A) bere na vědomí

zprávu o účasti Města - Informačního centra na veletrzích a výstavách cestovního ruchu za období září 2007 - květen 2008

B) schvaluje

účast Města - Informačního centra na 9 veletrzích a výstavách cestovního ruchu v období říjen 2008 - květen 2009 dle vlastní zprávy

Usnesení RM č. 122/2008

Odměny ředitelům p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

odměny ředitelům příspěvkových organizací dle důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 123/2008

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor:

schvaluje

1. uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové výměře 63 m2 (prodejna č. III - západ) v objektu č. p. 3100, Mírové nám. 19, k.ú. Jablonec nad Nisou, se společností COLLEGIUM Trade, s.r.o., IČ 603 23 906, se sídlem Průmyslová 1446/44, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za účelem provozování prodejny bižuterie s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 15.000,- Kč měsíčně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 15. 6. 2008.

2. uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor - garáž o celkové výměře 30 m2 v objektu č. p. 1534, ul. Lidická 9, k.ú. Jablonec nad Nisou s panem M. R., bytem Lidická 1534/9, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za účelem garážování osobního vozidla s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 1.250,- Kč měsíčně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 7. 2008.

Usnesení RM č. 124/2008

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech:

A) schvaluje

1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 895 v k.ú. Vrkoslavice „ Pod Petřínem - napojení objektu na p.p.č. 976 v k.ú. Vrkoslavice“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

2a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1721/1 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem umístění plynovodní přípojky „ul. Jindřichovská - napojení rodinného domu na p.p.č. 1762/5 v k.ú. Mšeno n.N.“ pro společnost SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a Petra Ježka, bytem Souběžná 5, Jablonec n.N. s tím, že jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

2b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 766/2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem umístění plynovodní přípojky „ul. Jindřichovská - napojení rodinného domu na p.p.č. 1762/5 v k.ú. Mšeno n.N.“ pro společnost SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a Petra Ježka, bytem Souběžná 5, Jablonec n.N. s tím, že jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

3a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 899/2, 2384/2, 910/5, 958/11, 909/28, 997/2, 2384/11, 898/74, 898/13, 2380/2, 898/71 v k.ú. Jablonec n.N. „Jablonec n.N. - unifikace na 22kV - vývod Čihadlo“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

3b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 910/2, 958/1 v k.ú. Jablonec n.N. „Jablonec n.N. - unifikace na 22kV - vývod Čihadlo“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 296/1 v k.ú. Rýnovice za účelem umístění plynovodní přípojky k rodinnému domu na p.p.č. 303/3 (ul. Ladova) pro společnost SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a Ing. P. K., bytem ., Jablonec n.N. s tím, že jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 736/24 v k.ú. Kokonín za účelem umístění plynovodní přípojky k objektu čp. 4462 (ul. Turistická) pro společnost SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a L. D., bytem ., Jablonec n.N. s tím, že jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 10.000,- Kč.

6. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 66/1 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění vodovodního potrubí a jeho opravy a údržby pro Ing. J. N., bytem ., Praha 12, Komořany s tím, že jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

7. pronájem p.p.č. 2056/4 díl „A“ o výměře 286 m2, p.p.č. 2489/1 díl „B“ o výměře 72 m2, p.p.č. 2055/1 díl „C“ o výměře 46 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem odstavné plochy pro pana R. Č., bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 3,- Kč/m2/rok.

8. ukončení nájemní smlouvy č. 541-2006-FaM/OMP ze dne 11.12.2006 na pronájem části p.p.č. 1591 o výměře 40 m2 v k.ú. Mšeno n.N. ke dni 30.6.2008.

9. pronájem části p.p.č. 1591 o výměře 40 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění stánku na občerstvení pro L. Kl., bytem . Jablonec n.N., IČ: 76 20 69 04. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, s platností od 1. 7. 2008. Nájemné stanoví ve výši 16.000,- Kč/rok.

10. pronájem p.p.č. 2 v k.ú. Lukášov o výměře 1545 m2 za účelem zázemí k objektu pro společnost VENTAX s.r.o., se sídlem Rýnovická 4, Jablonec nad Nisou, IČ: 613 24 230. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 25,- Kč/m2/rok.

11. pronájem části p.p.č. 666/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 666/12 o výměře 1516 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem přístavby objektu č.p. 4927 na st.p.č 4451 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem stavby parkoviště a přístupových komunikací pro pana He. G., bytem ., Jablonec n. N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejpozději do 31.5.2009. Nájemné stanoví ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby 1,- Kč/m2/rok.

B) pověřuje

1. starostu města Jablonec nad Nisou rozhodováním o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů v období, kdy nezasedá rada města, tj. od 13. 6. 2008 do 28. 8. 2008.

2. poradu vedení města projednáním podnájmů nebytových prostor a pozemků před schválením odborem financí a majetku MěÚ v období, kdy nezasedá výbor pro hospodaření s majetkem města, tj. od 25. 6. 2008 do 2. 9. 2008.

C) svěřuje

odboru financí a majetku pravomoc schvalování pronájmů nebytových prostor a pozemků v období, kdy nezasedá rada města, tj. od 13. 6. 2008 do 28. 8. 2008.

Usnesení RM č. 125/2008

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů:

s c h v a l u j e

1. zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek v objektu Střelecká 11/1340 včetně st.p.č. 1207 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro stávající nájemce bytů:

a) prodej b.j.č. 1340/3 o celkové výměře 53,7 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 537/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou

b) prodej b.j.č. 1340/5 o celkové výměře 48,7 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 487/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou

c) prodej b.j.č. 1340/7 o celkové výměře 72,7 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 727/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou

2. zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek v objektu Střelecká 9/1356 včetně st.p.č. 1210 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro stávající nájemce bytů:

a) prodej b.j.č. 1356/1 o celkové výměře 81,9 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 819/4189 na společných částech domu a stavební parcele č. 1210, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou

b) prodej b.j.č. 1356/2 o celkové výměře 60,7 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 607/4189 na společných částech domu a stavební parcele č. 1210, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou

c) prodej b.j.č. 1356/4 o celkové výměře 84,2 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 842/4189 na společných částech domu a stavební parcele č. 1210, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou

d) prodej b.j.č. 1356/5 o celkové výměře 31,5 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 315/4189 na společných částech domu a stavební parcele č. 1210, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou

e) prodej b.j.č. 1356/6 o celkové výměře 101,9 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1019/4189 na společných částech domu a stavební parcele č. 1210, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou

3. zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 245/3 v objektu 5. května 61/245 o celkové výměře 134,7 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1347/5666 na společných částech domu a stavební parcele č. 1438, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou pro stávající nájemkyni bytu.

4. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č 942/1 o výměře 1202 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zařízení staveniště a deponie stavebních materiálů.

5. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 319 o výměře 12 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění mobilního stánku na prodej pekárenských výrobků.

6. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2043 o výměře 137 m2 v k.ú. Mšeno n. N.

7. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1838/1 o výměře 512 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

8. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 883/8 o výměře 164 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky

9. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 418/106 o výměře 105 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

10. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1720/6 a p.p.č. 1723/6 o výměře cca 15 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N.

11. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 5049 o výměře 18 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

12. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3670 o výměře 42 m2 v k.ú. Jablonec n. N. pro vlastníka garáže

13. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3628 o výměře 42 m2 v k.ú. Jablonec n. N. pro vlastníka garáže

14. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3672 o výměře 42 m2 v k.ú. Jablonec n. N. pro vlastníka garáže

15. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3637 o výměře 42 m2 v k.ú. Jablonec n. N. pro vlastníka garáže

16. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3667 o výměře 42 m2 v k.ú. Jablonec n. N. pro vlastníka garáže

17. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3668 o výměře 42 m2 v k.ú. Jablonec n. N. pro vlastníka garáže

18. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 679/1 o výměře 1698 m2 a p.p.č. 679/2 o výměře 11 m2 vše v k.ú. Proseč n. N.

19. zveřejnění záměru směny části p.p.č. 1426/1 v k.ú. Jablonec n. N.

20. zveřejnění záměru směny části p.p.č. 2055/4 a části p.p.č. 2055/1 vše v k.ú. Jablonec n. N.

21. zveřejnění záměru směny části p.p.č. 894/6 dílu „c“ o výměře 3 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky.

22. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 338/7 o výměře 816 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby bytového domu se službami

Usnesení RM č. 126/2008

Výše koeficientu a podíl nákladů pro výpočet kupních cen byt. jednotek

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodeji bytů a

schvaluje

1. koeficient 1,2 a podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu Střelecká 11/1340 ve výši 338.100,- Kč, tj. 540,60 Kč/m2.

2. koeficient 1,2 a podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu Střelecká 9/1356 ve výši 89.940,- Kč, tj. 214,70 Kč/m2.

3. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva užívat kotel pro vytápění objektu č.p. 1340, strpění zařízení kotelny, přístupu a příjezdu za účelem údržby, rekonstrukcí, oprav a provozování pro vlastníky jednotek v objektu č.p. 1340 (Střelecká 11) včetně st.p.č. 1207, k.ú. Jablonec nad Nisou

Usnesení RM č. 127/2008

Kontroly organizací ZŠ 5. května a ZŠ Rýnovice

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o kontrolách organizací

bere na vědomí

zprávy z kontrol organizací

1. Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

-hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v roce 2007 (str. 4)

2. Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10. příspěvková organizace - hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v roce 2007 (str. 5)

Usnesení RM č. 128/2008

Kontrola p.o. Sociální služby Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o

kontrole organizace Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o.

A) bere na vědomí

zprávu o kontrole organizace Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o. za roky 2006 a 2007

B) ukládá

1. Ing. Renatě Vítové, ředitelce odboru financí a majetku

projednat výsledky kontroly s ředitelkou příspěvkové organizace Sociální služby Jablonec nad Nisou

2. RNDr. Ireně Grohové, ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby Jablonec nad Nisou

a) zajistit odstranění nedostatků uvedených ve zprávách o provedené veřejnoprávní kontrole za roky 2006 a 2007

b) předložit radě města informativní zprávu o odstranění všech zjištěných závad na jednání rady města v srpnu 2008

Usnesení RM č. 129/2008

Rozpočtová opatření příspěvkových organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy orozpočtových opatřeních příspěvkových organizací na rok 2008

schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2008 za organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o a školské příspěvkové organizace ZŠ Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o., ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o., ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o., ZŠ Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, p.o., ZŠ Jablonec nad Nisou, Pod vodárnou 10, p.o. dle důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 130/2008

Pravidla k dohodám o užívání veřejného prostranství

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

Pravidla k dohodám OSM/OR o užívání pozemků a zařízení v majetku města, které nejsou vymezeny jako veřejné prostranství s platností od 1.7.2008.

B) ukládá

Mgr. Leoši Teuflovi, vedoucímu právního oddělení

vypracovat vzor dohod OSM/OR o užívání pozemků a zařízení v majetku města, které nejsou vymezeny jako veřejné prostranství

Usnesení RM č. 131/2008

Nařízení č. 1 - ceník MHD na rok 2009

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o stanovení maximálních cen MHD města Jablonec nad Nisou

vydává

Nařízení č. 1/2008 města Jablonec nad Nisou „O stanovení maximálních cen MHD města Jablonec nad Nisou„.

Usnesení RM č. 132/2008

Spolupráce se Svazem malých obcí

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy:

A) schvaluje

účast města Jablonce nad Nisou na projektu „ Přátelství a spolupráce“ se Svazem malých měst

B) vydává souhlas

s umístěním názvu města Jablonec nad Nisou v daném projektu, který bude přednesen na setkání představitelů Svazu malých měst Ruské federace v Petrohradu v červenci 2008

Usnesení RM č. 133/2008

Zahraniční služební cesta starosty a místostarosty

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o zahraniční služební cestě starosty a místostarosty města do německého Mnichova na vernisáž výstavy pořádané Leuteltovou společností ve dnech 17. a 18. 6. 2008 a zprávu o služební zahraniční cestě starosty města do německého města Kaufbeuren na slavnosti města ve dnech 18. a 19. 7. 2008 a

schvaluje

1. zahraniční služební cestu starosty města, Mgr. Petra Tulpy a místostarosty města, JUDr. Ing. Lukáše Pletichy do německého Mnichova na vernisáž výstavy pořádané Leuteltovou společností ve dnech 17. a 18. 6. 2008.

2. zahraniční služební cestu starosty města, Mgr. Petra Tulpy, do německého města Kaufbeuren na slavnosti města ve dnech 18. a 19. 7. 2008.

Usnesení RM č. 134/2008

Změny v komisích

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. odvolává

Hanu Babcovou

z Komise humanitní péče

2. jmenuje

Vladimíra Jiříčka

předsedou Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí

Usnesení RM č. 135/2008

Jmenování obřadníka pro zabezpečení svatebních a jiných občanských obřadů

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se jmenování obřadníka pro zabezpečení svatebních a jiných občanských obřadů a

schvaluje

v souladu s ustanovením § 4 zákona číslo 94/1963 Sb. v platném znění a § 108 zákona číslo 128/200 Sb. o obcích v platném znění Bc. Janu Hamplovou jako obřadníka pro zabezpečení svatebních a jiných obřadů s právem užívat závěsný odznak se státním znakem ČR

Usnesení RM č. 136/2008

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené podněty dopravní komise a

bere na vědomí

Usnesení RM č. 137/2008

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 138/2008 - na stůl

Evropský den bez aut

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pořádání Evropského dnu bez aut

A) schvaluje

pořádání akce Evropský den bez aut (EDBA)

B) ukládá

Janě Fričové, vedoucí oddělení komunikace s veřejností

realizaci EDBA

C) zmocňuje

Mgr. Petra Tulpu, starostu města

podepsat Chartu 2008

Ing. Otakar Kypta
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 30.7.2008 10:34:35 | přečteno 2118x | Petr Vitvar
load