Usnesení 11. 09. 2008

Usnesení z 9. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 11. září 2008.

Usnesení RM č. 172/2008

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 173/2008

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu bytů

schvaluje

1. návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+3

Růžová 9/745

Ing. I. M.,

trv. ., Liberec

na dobu určitou 1 rok

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Liberecká 146/2342

V. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Na Vršku 16/3763

J. C.i,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 148/2343

M. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 16/3763

P. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Palackého 63/4423

M. Ch.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu neurčitou

0+1

Na Vršku 16/3763

J. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Podhorská 129/90

J. M.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

F. M.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Podhorská 64/562

Z. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

2+kk

Široká 8/4864

Z. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+2

Růžová 3A/2994

P. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 16/3763

R. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Rychnovská 37

L. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 10B/4605

J. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky

1+1

Na Kopci 9/3055

J. C.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky

0+1

Liberecká 146/2342

J. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

1+2

Rybářská 10B/4605

J. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

0+1

Liberecká 146/2342

V. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

3+kk

U Tenisu 17/4776

R. S.,

zast. zákonným zástupcem (matkou)
Jolanou Staňkovou, trv. U Tenisu 17,
Jablonec n. N., na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Na Úbočí 21/4325

E. B.é,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

M. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

1+3

Na Vršku 10/3855

R. O.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

1+1

B. Němcové 54/4403

M. a V. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Řetízková 11/3054

K. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 9 měsíců

0+1

Na Vršku 10/3855

M. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

3. ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 21, o velikosti 0+1 v objektu č. p. 3053, Řetízková 9 v Jablonci nad Nisou (nájemce Pavel Procházka)

Usnesení RM č. 174/2008

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) dopis paní Aleny Bazsaiové, trvale bytem ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neuděluje

paní Aleně Bazsaiové, trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou

B) dopis paní Marie Kosové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

záměr pronajmout bytovou jednotku o velikosti 1+1 v objektu Rybářská 4605/10B v Jablonci nad Nisou paní Marii Kosové

C) dopis paní Renaty Volfové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

prominutí pohledávky ve výši 8. 352,- Kč za paní Renatou Volfovou, nar. . 1974, bytem ., Jablonec nad Nisou z titulu poplatku z prodlení

3. ukládá

Mgr. Leoši Teuflovi, vedoucímu právního oddělení, zpracovat přehled obdobných případů a informativní zprávu předložit radě města.

D) město Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318

1. bere na vědomí

Usnesení RM č. 175/2008

Pronájmy nebytových prostor a pronájem bytů v ubytovně Lípová 9

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor a pronájmu bytů v ubytovně Lípová 9:

schvaluje

1. uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor - garáž o celkové výměře 10 m2 v objektu č.p. 595, ul. Komenského 11, k.ú. Jablonec nad Nisou, s paní Oleksandrou Soudilovou, bytem Lesní Stezka 1671/65, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za účelem garážování motorového vozidla s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 600,-Kč měsíčně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 10. 2008

2. ukončení nájemní smlouvy č. 2682.1/2007 ze dne 29. 8. 2007, uzavřené s panem Bashkimem Gashi, trvale bytem Opletalova 34, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, na nebytový prostor v objektu Opletalova 2683/33 v k.ú. Jablonec nad Nisou, dohodou ke dni 31. 10. 2008

3a) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o., IČ 00829838, se sídlem Nemocniční 15, PSČ 466 60, Jablonec nad Nisou, na pronájem bytové jednotky

 • č. 1 o velikosti 1+1 (34,68 m2) v přízemí
 • č. 2 o velikosti 1+0 (28,40 m2) v přízemí
 • č. 3 o velikosti 1+0 (28,40 m2) v přízemí
 • č. 4 o velikosti 1+0 (28,40 m2) v přízemí
 • č. 5 o velikosti 1+0 (28,40 m2) v přízemí
 • č. 6 o velikosti 1+0 (28,40 m2) v přízemí
 • č. 7 o velikosti 1+1 (34,68 m2) v přízemí
 • č.15 o velikosti 1+1 (34,68 m2) 2. patro
 • č.16 o velikosti 1+0 (28,40 m2) 2. patro
 • č.17 o velikosti 1+0 (28,40 m2) 2. patro
 • č.18 o velikosti 1+0 (28,40 m2) 2. patro
 • č.19 o velikosti 1+0 (28,40 m2) 2. patro
 • č.20 o velikosti 1+0 (28,40 m2) 2. patro
 • č.21 o velikosti 1+1 (34,68 m2) 2. patro
 • č.22 o velikosti 1+1 (34,68 m2) 3. patro
 • č.23 o velikosti 1+0 (28,40 m2) 3. patro
 • č.24 o velikosti 1+0 (28,40 m2) 3. patro
 • č.25 o velikosti 1+0 (28,40 m2) 3. patro
 • č.26 o velikosti 1+0 (28,40 m2) 3. patro
 • č.27 o velikosti 1+0 (28,40 m2) 3. patro
 • č.28 o velikosti 1+1 (34,68 m2) 3. patro
 • č.29 o velikosti 1+1 (34,68 m2) 4. patro
 • č.30 o velikosti 1+0 (28,40 m2) 4. patro
 • č.31 o velikosti 1+0 (28,40 m2) 4. patro
 • č.32 o velikosti 1+0 (28,40 m2) 4. patro
 • č.33 o velikosti 1+0 (28,40 m2) 4. patro
 • č.34 o velikosti 1+0 (28,40 m2) 4. patro
 • č.35 o velikosti 1+1 (34,68 m2) 4. patro

všechny v objektu č.p. 3521 postaveném na st.p.č. 4954 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (ul. Lípová 9). Nájemné stanovit dle usnesení rady města č. 229/2003 ze dne 18.12.2003 ve věci „Poplatků za ubytování na městských ubytovnách“, tj. ve výši 33,10Kč/m2/měsíc včetně paušální sazby za služby/osobu/měsíc.

3b) výjimku z usnesení č. 229/2003 ze dne 18.12.2003 ve věci „Poplatků za ubytování na městských ubytovnách“ a to tak, že za byty uvedené v bodě 3.a) nebude vybírána kauce ve výši jednoho měsíčního ubytovacího poplatku.

Usnesení RM č. 176/2008

Pronájem pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o pronájmu pozemků a liniových věcných břemenech a

A) schvaluje

1. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 369-2007-FaM/OMP, uzavřené s Danielem Tomešem TRAFICON, IČ 65 06 62 19, Kubelíkova 150/4, Liberec a to tak, že se rozšiřuje účel užívání stánků na prodej pekárenského zboží a prodej tiskovin.

2. ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.1.1993, která je uzavřena se Stanislavem Bernatem, bytem , Jablonec n.N. dohodou, ke dni 31.10.2008.

3. podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 20.6.1996, která je uzavřena s manželi Karlem a Miloslavou Pavienskými, bytem, Jablonec n.N.

4. pronájem části p.p.č. 719/1 a části st.p.č. 3203/1 o celkové výměře 497m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem náhradní výstavby řadových garáží určených k demolici při výstavbě kruhového objezdu Tovární-Liberecká a současně pro výstavbu přístupových komunikací s vlastníkem Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2 - Nové Město, IČ:69797111. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9. 2010. Nájemné ve výši 19.886,- Kč/rok.

5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 561/3 v k.ú. Jablonec n.N. „ul. Skřivánčí - kabelová přípojka“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

6. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1404/1, p.p.č. 1410, p.p.č. 537/6 vše v k.ú. Proseč nad Nisou. „umístění kabelového vedení do krajnice komunikací - ul. Horní“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

7. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 666/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou. „Kabelové vedení a úprava transformační stanice, v ul. Na Roli“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

8. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 403/392, p.p.č. 403/394 vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem VTL plynovodu (Jablonec - Kořenov) pro společnost SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 s tím, že jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

9. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1581/4, p.p.č. 1594/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou - nové připojení kabelů NN, ul. Trpasličí se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 32 425 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

10. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1469/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou - nové připojení kabelů NN, ul. Podzimní, č.ev. 2193/47 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

11. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 188/1, p.p.č. 2314/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou - připojení novinového stánku kabelem NN, ul. Budovatelů se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

12a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 159, p.p.č. 554, p.p.č. 1012/1, p.p.č. 1027/1 vše v k.ú. Vrkoslavice - uložení kabelů NN, ul. Oblouková, Janáčkova se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

12b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 552, p.p.č. 553, p.p.č. 1051/1, p.p.č. 1051/13, p.p.č. 1058 vše v k.ú. Vrkoslavice - uložení kabelů NN, ul. Oblouková, Janáčkova se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

13. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2389/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou - kanalizační přípojka s Ministerstvem zemědělství ČR, Těšnov č.p. 65/17, Nové Město, Praha, IČ 00020478 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

14a) uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 79, p.p.č. 85/1, p.p.č. 85/2, p.p.č. 88/3, p.p.č. 117 vše v k.ú. Lukášov - nová TS, VN, NN, ul. Cihelná se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázová úhrada bude stanovena na základě znaleckého posudku.

14b) uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 67, p.p.č 91 vše v k.ú. Lukášov - nová TS, VN, NN, ul. Cihelná se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

15. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 881/2 v k.ú. Kokonín za účelem plynovodní přípojky pro společnost SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a pana Miroslava Blatníka, bytem ., Jablonec n.N.s tím, že jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

16. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 121 v k.ú. Proseč n.N. - ul. Nad Školkou za účelem plynovodní přípojky pro společnost SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a pana Michala Schneidera, ., Liberec 6 s tím, že jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

B) mění

usnesení č. 95/2008/A/7 ze dne 15. května 2008 a to tak, že v případě nevyklizení pozemku bude smluvní pokuta činit 100.000,- Kč.

C) neschvaluje

pronájem části st.p.č. 154 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem parkování.

D) ruší

usnesení č. 120/2006/A/1,4,5,6,7,8,10,11,14,15 ze dne 31.8.2006

Usnesení RM č. 177/2008

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

schvaluje

1. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1013/5 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 497 m2 za účelem zahrady

2. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 600/2 v k.ú. Jablonec n.N za účelem pozemku pod plechovou garáží

3. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 403/394 v k.ú. Mšeno n.N za účelem pozemku pod stánky na prodej tiskovin a pečiva

4. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 572/1 díl „d“ o výměře 127 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady

5. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 57,45 m2 v objektu Opletalova 2683/33 v k.ú. Jablonec nad Nisou

6. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2457/2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby trafostanice

7. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3739 o výměře 23 m2 a p.p.č. 3740 o výměře 23 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod garážemi

8. zveřejnění záměru směny p.p.č. 448 a části p.p.č. 449 vše v k.ú Proseč n. N.

9. zveřejnění záměru směny části p.p.č. 985, části p.p.č. 976/1 a části p.p.č. 976/3 vše v k.ú. Rýnovice

10. zveřejnění záměru směny části p.p.č. 947/29 o výměře 220 m2 geometrickým plánem nově označenou jako p.p.č. 947/34 v k.ú. Jablonecké Paseky.

Usnesení RM č. 178/2008

III. rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

1. rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 6. - 12. Zařazení dotace ve výši 62 tis. Kč do příjmů i výdajů odboru humanitního a tím i upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.383 867 tis. Kč

2. úpravy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou, a to:Mateřská škola Uhelná 5, Mateřská škola spec. Palackého 37, Základní škola Pasířská 72, Základní škola Arbesova 30, DDM Vikýř Podhorská 49, Základní umělecká škola Podhorská 47

Usnesení RM č. 179/2008

Vyjádření ředitelky odboru financí a majetku k odstranění závad z veřejnosprávní kontroly Sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

A) ukládá

Ing. Renatě Vítové, ředitelce odboru financí a majetku

1. objednat rekonstrukci účetnictví r. 2008 organizace Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o. u externí firmy

2. objednat vyúčtování služeb souvisejících s bydlením za r. 2007 pro obyvatele objektů DPS v Kokoníně, ul. Palackého, Novoveské a B. Němcové u externí firmy

B) odvolává

s okamžitou účinností na základě kontrolou zjištěných nedostatků z pozice ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby Jablonec nad Nisou RNDR. Irenu Grohovou a pověřuje ji od 12.9.2008 řízením této organizace do 31.12.2008

Usnesení RM č. 180/2008

Záměr řešení poskytování sociálních služeb a dalších aktivit organizacemi, zřízenými městem Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) bere na vědomí

zprávu k zajištění sociálních služeb příspěvkovými organizacemi, zřizovanými městem

B) schvaluje

záměr sloučení příspěvkových organizací Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o. a Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. včetně harmonogramu dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 181/2008

Informativní zpráva o vývoji mezd a platů jednatelů a ředitelů městských organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

bere na vědomí

informativní zprávu o vývoji mezd a platů jednatelů a ředitelů městských organizací

Usnesení RM č. 182/2008

Výše koeficientu a podílu nákladů pro výpočet kupních cen bytových jednotek

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodeji bytů a

schvaluje

1. koeficient 1,2 a podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek ve Spojovací 2/3317 ve výši 1.173.639,- Kč, tj. 939,- Kč/m2.

2. koeficient 1,2 a podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek ve Spojovací 4/3316 ve výši 1.198.227,- Kč, tj. 946,- Kč/m2.

3. podíl dalších nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu Spojovací 2/3317, 4/3316

 • b.j.č. 3317/1 1.445,- Kč
 • b.j.č. 3317/2 8.862,- Kč
 • b.j.č. 3317/3 4.995,- Kč
 • b.j.č. 3317/4 1.262,- Kč
 • b.j.č. 3317/5 9.976,- Kč
 • b.j.č. 3317/6 10.791,- Kč
 • b.j.č. 3317/10 15.008,- Kč
 • b.j.č. 3317/12 5.637,- Kč
 • b.j.č. 3317/13 3.402,- Kč
 • b.j.č. 3317/15 721,- Kč
 • b.j.č. 3317/16 2.487,- Kč
 • b.j.č. 3317/18 551,- Kč
 • b.j.č. 3317/21 3.675,- Kč
 • b.j.č. 3317/22 2.825,- Kč
 • b.j.č. 3317/23 3.155,- Kč
 • b.j.č. 3317/24 4.664,- Kč
 • b.j.č. 3316/1 2.967,- Kč
 • b.j.č. 3316/3 2.566,- Kč
 • b.j.č. 3316/4 5.341,- Kč
 • b.j.č. 3316/6 1.115,- Kč
 • b.j.č. 3316/7 5.675,- Kč
 • b.j.č. 3316/8 1.344,- Kč
 • b.j.č. 3316/9 382,- Kč
 • b.j.č. 3316/11 5.311,- Kč
 • b.j.č. 3316/12 2.969,- Kč
 • b.j.č. 3316/16 6.197,- Kč
 • b.j.č. 3316/18 15.130,- Kč
 • b.j.č. 3316/19 278,- Kč
 • b.j.č. 3316/20 2.500,- Kč
 • b.j.č. 3316/23 3.079,- Kč

Usnesení RM č. 183/2008

Informativní zpráva o zjištěné chybě v deregulaci nájemného

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) bere na vědomí

informaci k jednostrannému zvýšení nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb. v obecních bytech ve města Jablonci nad Nisou od 1. 8. 2008

B) ukládá

JUDr.Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

1. svolat jednání s RK RIA s.r.o. s cílem objasnit důvody vzniku problému s deregulací nájmů

2. předložit radě města návrh opatření, které ze vzniklé chyby v deregulaci nájmů vyplývají

Usnesení RM č. 184/2008

Jednotný vizuální styl města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou informativní zprávu a

A) bere na vědomí

stav prací na jednotném vizuálním stylu města

B) ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města,

zajistit dokončení a zavedení do praxe

Usnesení RM č. 185/2008

Výpověď z nájmu bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu

vypovídá

nájem bytu č. 1, o velikosti 1+2 s příslušenstvím, v objektu č.p. 3316 v ulici Spojovací 4, Jablonec nad Nisou, nájemci Františku Růžičkovi,
nar. 1971, trvale bytem Spojovací 3316/4, 46602 Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - František Růžička - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

Usnesení RM č. 186/2008

Prominutí pohledávky za DDM VIKÝŘ

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o žádosti o prominutí dlužné částky a

promíjí

pohledávku za Libereckým krajem, jakožto právním nástupcem zaniklé příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Vikýř p.o., IČ 60254203, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, Jablonec nad Nisou ve výši 9.773,- Kč z titulu smluvní pokuty za pozdní platby nájemného.

Usnesení RM č. 187/2008

Organizační změny

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice organizačních změn na MěÚ a

schvaluje

změnu Organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 188/2008

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět komise pro výchovu a vzdělávání č. 5/2008 a

bere jej na vědomí

Usnesení RM č. 189/2008

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 17.9.2008 16:08:49 | přečteno 2181x | Petr Vitvar
load