Usnesení 10. 04. 2008

Usnesení z 5. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 10. dubna 2008.

Usnesení RM č. 70/2008

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

A) bere na vědomí

B) ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města

zpracovat koncepci bytové politiky města Jablonce nad Nisou v návaznosti na probíhající komunitní plánování města a předložit ji radě města v únoru 2009

Usnesení RM č. 71/2008

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

1. návrh na uzavření nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

1+1

Řetízková 9/3053

Mgr. L.T.,

trv. ., Liberec

na dobu určitou 1 rok

1+2

Rybářská 10A/4605

J. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

28. října 16/1455

S. P.,

trv. ., Bratříkov

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

K.G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1

Liberecká 146/2342

I. a V. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Kopci 9/3055

L. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíců

0+1

Prosečská 176

A. a G. B.,

Trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíců

0+1

Hvězdná 7/160

I. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

M. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Na Vršku 16/3763

L. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+2

Smetanova 63/4291

M. Ch.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

MUDr. J. A.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 10A/4605

L. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 8B/4604

P. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3+kk

Široká 14/4837

E. Šv.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Prosečská 176

J. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+3

B. Němcové 2/3655

M. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

F. L. Čelakovského

4/3767

M. P.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Úbočí 21/4325

J. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

3+kk

Široká 16/4836

I. Ž.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Liberecká 148/2343

P. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3+kk

Široká 20/4790

B. J.,

zast. zákonným zástupcem (matkou)

Hanou Koudelkovou,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Liberecká 146/2342

V. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

3. návrh na uzavření ubytovacích smluv k ubytovacím místnostem:

1+1

Liberecká 146/2342

K. a J. H.,

trv. , Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 148/2343

D. a L. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

4. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 103

U Tenisu 4675

E. H., nar. .. 1984,

trv. ., Jablonec n. N.

(býv. nájemce Marek Šáfr)

b. j. č. 5

Široká 21/4787

Mgr. J. a Mgr. D. Z.,

nar. . 1969; .. 1971

trv. ., Jablonec nad Nisou (býv. nájemci manž. J. a M. Vacátkovi)

b. j. č. 23

Široká 8/4864

M. H. H. a P.

H., nar. ..1981; . 1977

trv. ., Jablonec nad Nisou (býv. nájemci manž. J. a M. Vacátkovi)

b. j. č. 6

Široká 21/4787

M. Va., nar. . 1982,

trv. ., Jablonec nad Nisou

(býv. nájemce Martin Koucký)

5. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v objektu Horská 8A/4663, Jablonec nad Nisou

b. j. č. 5,

1+1

Horská 8A/4663

Ing. J. a R. M.,

Nar. 1975, . 1976,

trv. ., Jablonec nad Nisou

(býv. nájemce David Kuták)

B) neschvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 113

U Tenisu 4675

Z. W., nar. . 1958,

trv. U Tenisu 4675, Jablonec nad Nisou

(býv. nájemce Simona Myslíková)

C) souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi manž. Ivetou a Alešem Riedrovými, trvale bytem . v Jablonci nad Nisou a paní Martou Vrbovou, trvale bytem . v Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č. 72/2008

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) dopis paní Dagmar Váňové, Komenského 596/11, Jablonec nad Nisou

1. bere jej na vědomí

2. neschvaluje

změnu usnesení RM č. 255/2007 ze dne 6. 12. 2007

B) dopis Ing. Bohdana Jacyšina, Nová Pasířská 29, Jablonec nad Nisou a

bere jej na vědomí

C) dopis MUDr. Věry Fastrové, 28. října 14, Jablonec nad Nisou a

bere jej na vědomí

D) dopis Veroniky Müllerové, Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou

1. bere jej na vědomí

2. uděluje

výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou

E) dopis Mgr. Jiřího Kozlovského, U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou

1. bere jej na vědomí

2. schvaluje

záměr řešení bytové záležitosti manželů Josefa a Alenu Olivových, trv. bytem U Balvanu 16, Jablonci nad Nisou

Usnesení RM č. 73/2008

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

o pronájmu nebytových prostor:

schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 3. 1994, uzavřené s MUDr. Bohumilem Svobodou, IČ 43256597, trvale bytem ., PSČ 466 02, Jablonec nad Nisou a MUDr. Lenkou Čížkovou, IČ 43256279, trvale bytem .., PSČ 460 01, Liberec 6, kterým se upravuje výše nájemného na částku 73 464,- Kč ročně, tj. 6 122,- Kč měsíčně, s účinností od 1. 5. 2008.

Ostatní ustanovení nájemní smlouvy ze dne 30. 3. 1994 zůstávají beze změn.

2. uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové výměře 41 m2 v objektu č. p. 1904, ul. Lidická 14, Jablonec nad Nisou s paní Zuzanou Švitorkovou, IČ 76205851, ., PSČ 468 61, Desná - Desná II, za účelem zřízení prodejny s použitým značkovým textilním zbožím s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 8 000,- Kč měsíčně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 5. 2008

3. uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové výměře 313 m²
v objektu č. p. 2127, ul. Podhorská 18, Jablonec nad Nisou s panem Antonínem Tenkačem, IČ 164 02 219, ., PSČ 460 01, Liberec, za účelem zřízení kuchyňského studia s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši
40 000,- Kč měsíčně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s účinností od 1. 5. 2008.

Usnesení RM č. 74//2008

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech :

A) schvaluje

1. ukončení nájemní smlouvy č.45-2002-FaM/OMP ze dne 1.2. 2002, která je uzavřena s Karlem Ledeckým, bytem ., Jablonec n.N. dohodou, ke dni 31.3. 2008

2. ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.1. 1993, která je uzavřena s Františkem Svobodou, trvale bytem ., Jablonec n.N. dohodou, ke dni 31.3. 2008

3. ukončení nájemní smlouvy č. 292-2001-OF/OMP ze dne 6.8. 2001 a nájemní smlouvy č. 113-2000-OF/OMP ze dne 21.3. 2000 a to ke dni 30.4.2008

4. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene průmyslového rozvodu plynu v p.p.č 2798 v k.ú. Jablonec n.N. se společností ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., Pražská 1458/14, Jablonec n.N. IČ: 44 56 97 93.Věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou 3 let a úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 10.000,- Kč

5. podání výpovědi z nájemní smlouvy č.451/N/95/12 ze dne 30.3.1995, která je uzavřena s Mgr. Vlastislavem Motlem, bytem ., Jablonec n.N.

6. podání výpovědi z nájemní smlouvy č.435/N/95/12 ze dne 23.2.1995, která je uzavřena s Janem Schindlerem, dat. nar. .1945, bytem ., Jablonec n.N.

7. podání výpovědi z nájemní smlouvy č.898N97/12 ze dne 1.9.1997, která je uzavřena s manželi Jiřím a MVDr. Stanislavou Ďuráčovými, bytem ., 468 04, Jablonec n.N.

8. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 266-2007-FaM/OMP ze dne 29.6. 2007 a to tak, že se zužuje předmět nájmu o p.p.č. 1905/2, 1999/25 v k.ú. Jablonec n.N. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny

9. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 898/13, 2550/4 v k.ú. Jablonec n.N. se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene

10. a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 296/1,296/15,521/4,296/14 v k.ú. Rýnovice a p.p.č. 2565/36, 2565/37, 898/13,2379/1, 2382/3, 2384/11, 2384/9, 2384/1, 2384/4, 2384/5, 2299/1, 110, 2300/2, 2402/1, 2275/1, 2380/2 v k.ú. Jablonec n. N. (umístění zemního kabelového vedení VN- Jablonec n.N. - propojovací vedení VN - TS Sever - SS Střed) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 179/24,179/23 v k.ú. Rýnovice a p.p.č 2565/39 v k.ú. Jablonec n.N. - OK Želivského (umístění zemního kabelového vedení VN- Jablonec n.N. - propojovací vedení VN - TS Sever - SS Střed) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dohodou, ve výši 10.000,- Kč

11. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 1839 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem umístění plynovodní přípojky plynu (ul. Údolní, k objektu na p.p.č 1744) s Markem Švitorkou, bytem Hřbitovní 3684/47, Jablonec n.N. a Ivou Mikšíčkovou, bytem Saskova 1914/36, Jablonec n.N. a se spol. SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene

12. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 190-2008-FaM/OMP ze dne 26.3. 2008 a to tak, že se mění výše nájemného na částku 10,- Kč/m2/rok. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny

B) ruší

usnesení č. 209/2007/A/6 ze dne 25.10.2007

Usnesení RM č. 75/2008

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů a :

A) schvaluje

1. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1594 k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady

2. zveřejnění záměru prodeje p.p.č.1027/8 o výměře 523 m² v k.ú. Jablonec n.N.

3. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4048 o výměře 21 m² v k.ú. Jablonec n. N.

4. zveřejnění záměru prodeje st. p. č. 4029 o výměře 25 m² v k.ú. Jablonec n.N.

5. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1524/8 o výměře 13 m² v k.ú. Jablonec n.N.

6. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 155,83 m² v objektu Mírové náměstí 3100/19 - prodejna č. II na východní straně budovy radnice v k. ú. Jablonec nad Nisou

B) ruší

usnesení č. 225/2007/37 ze dne 22. 11. 2007

Usnesení RM č. 76/2008

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací zřízených Městem

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) bere na vědomí

zprávu o činnosti organizací:

Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o.

Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o.

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

B) schvaluje

limit ročních odměn pro ředitele těchto organizací dle důvodové zprávy vč. limitu roční odměny pro ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Usnesení RM č. 77/2008

Hodnocení ředitelů škol, schválení platů a stanovení mimořádných odměn

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1. od 1. 5. 2008 platy ředitelů škol dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

2. mimořádné odměny ředitelům škol dle přílohy č. 2a důvodové zprávy upřesněné při jednání rady města

Usnesení RM č. 78/2008

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - informace o činnosti v roce 2007

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o činnosti nemocnice

bere na vědomí

zprávu ředitele MUDr. Víta Němečka, MBA o činnosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. v roce 2007

Usnesení RM č. 79/2008

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - Zubní pohotovost

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

zrušení záměru na vybudování zubní pohotovosti v Jablonci nad Nisou (usnesení 34/2007 ze dne 15. 2. 2007)

Usnesení RM č. 80/2008

Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2008

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

schválit poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2008 vybraným subjektům z oblasti sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, kultury, prevence kriminality a sociálně patologických jevů, tělovýchovy a sportu dle návrhů jednotlivých komisí RM upřesněných při jednání RM

Usnesení RM č. 81/2008

Pronájem vodohospodářských děl SVS a.s.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech vodohospodářských děl

schvaluje

pronájem

1. vodovodu v ulici Smetanova (82 metrů)

2. kanalizace v ulici Smetanova (47 metrů)

3. kanalizace v ulici Podzimní a Podskalí (66 metrů)

Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice za účelem řádného provozování uvedených vodohospodářských děl. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu pěti let od ode účinnosti jednotlivých nájemních smluv s tím, že platnost nájemních smluv zaniká též přechodem vlastnictví pronajatého majetku z pronajímatele na nájemce. Za pronájem každého vodohospodářského díla se stanoví symbolické nájemné ve výši 1,- Kč/rok.

Usnesení RM č. 82//2008

Veřejná WC v centru města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ve věci veřejných WC v centru města a

A) bere na vědomí

postup města v této problematice při územním řízení pro nové veřejně přístupné budovy

B) ukládá

1. Ing. Liboru Jakoubkovi, řediteli odboru rozvoje a Ing. Vladimíru Zemínovi, řediteli odboru správy majetku,
prověřit možnosti umístění novostavby veřejných WC v centru města včetně finanční rozvahy.

2. Ing. Vladimíru Zemínovi, řediteli odboru správy majetku,
rekonstruovat do moderní podoby současné WC v Tyršových sadech a u Letního kina

Usnesení RM č. 83/2008

Informativní zpráva o přípravě koncepčních materiálů k bezpečnosti města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou Informativní zprávu o přípravě koncepčních materiálů k bezpečnosti města a

bere na vědomí

stav příprav, termíny a organizační zajištění zpracování podkladových materiálů i dokumentů stanovených v usneseních zastupitelstva a rady města k 30.6.2008.

Usnesení RM č. 84/2008

Změny ve složení komisí RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) jmenuje

1. do Komise humanitní péče

Janu Jodasovou

2. do Komise pro výchovu a vzdělávání

Janu Rothschedlovou

3. do Kulturní komise

Davida Maturu

B) bere na vědomí

rezignaci Petra Janďury, předsedy Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí

Usnesení RM č. 85/2008

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět komise humanitní péče č. 2/2008 a

neschvaluje

změnu Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č. 86/2008

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 87/2008

Návrh rozpočtové změny

Rada města Jablonce nad Nisou projednala informaci o nutné úpravě areálu letního kina a

ukládá
Ing. Renatě Vítové, ředitelce odboru financí

připravit do zastupitelstva města návrh rozpočtové změny ve výši 1,5 mil. Kč umožňující nutné úpravy areálu letního kina

Usnesení RM č. 88/2008

Rezignace člena rady města

Rada města Jablonce nad Nisou vyslechla informaci Mgr. Paukrtové a

bere na vědomí

rezignaci Mgr. Soni Paukrtové na funkci člena rady města

Usnesení RM č. 89/2008

Pověření při řízení některých úkolů městské policie

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání informace o současném stavu městské policie

pověřuje

plněním některých úkolů při řízení Městské policii v Jablonci nad Nisou od 1.5.2008 pana Ludvíka Lopraise do doby uzavření vyhlášeného výběrového řízení

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
města starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 15.4.2008 13:15:38 | přečteno 2226x | Petr Vitvar
load