Usnesení 10. 01. 2008

Usnesení ze 1. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 10. ledna 2008

Usnesení RM č. 1/2008

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a

bere na vědomí

Usnesení RM č. 2/2008

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+4

U Nisy 39/64

M. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Smetanova 63/4291

M. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Smetanova 63/4291

H. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Smetanova 63/4291

J. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Smetanova 63/4291

J. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Smetanova 63/4291

M. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Smetanova 63/4291

P. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

3+kk

Široká 22/4788

V. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 10A/4605

V. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

3+kk

Široká 18/4803

L. L..,

trv. ., Jablonec nad Nisou,

zast. zákonným zástupcem (matkou)
D. L., trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 146/2342

J. a V. B.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Prosečská 200

R. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Prosečská 200

P. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 148/2343

D. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

F. L. Čelakovského 4/3767

M. P.,
trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 148/2343

Š. Ú.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Kopci 9/3055

L. B.,

trv. Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

Usnesení RM č. 3/2008

Pronájmy pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a :

schvaluje

1. pronájem části p.p.č. 1176/4 o výměře 16m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod garáží (č.ev. 1904) pro pana L. N., bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 35,- Kč/m2/rok.

2. pronájem p.p.č. 877/3 o výměře 292 m2, 877/4 o výměře 11 m2, p.p.č. 877/5 o výměře 109 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem pozemku pod stavbou pro paní L. L., bytem ., Liberec. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 50,- Kč/m2/rok.

Usnesení RM č. 4/2008

Prodej movitého SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodeji movitého majetku SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

schvaluje

1. prodej movitého majetku společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem U Stadionu 1/4586, PSČ 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 254 34 411dle důvodové zprávy

2. ukončení nájemní smlouvy č. 507-2005-FaM/OMP ze dne 26.09.2005 dohodou

Usnesení RM č. 5/2008

Výpověď z nájmu bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu

vypovídá

nájem z bytu č. 1, o velikosti 1+3 bez příslušenství, na adrese Rybářská 1933/14 v ulici Rybářská, Jablonec nad Nisou, společným nájemcům K. H., nar...1966 aj. H., nar...1962, oba trvale bytem Rybářská 1933/14, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu za dobu delší jak tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Společní nájemci - K. H. a J. H. - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

Usnesení RM č. 6/2008

Plán svatebních obřadů na rok 2008

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

plán svatebních obřadů na rok 2008 a plán obřadů SPOZ - vítání občánků na rok 2008

Usnesení RM č. 7/2008

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města za uplynulé období a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 8/2008

Schválení žádosti o dotaci - památník Rýnovice

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v případě možnosti doložení všech příslušných Ministerstvem obrany ČR požadovaných dokladů

schvaluje

podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstvem obrany - program pod označením: 231 - "Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby" pro akci: „Rozšíření památníku obětí 2. světové války v Rýnovicích“.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 23.1.2008 12:37:57 | přečteno 2103x | Petr Vitvar
load