Usnesení 09. 10. 2008

Usnesení z 10. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 9. října 2008

Usnesení RM č. 190/2008

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 191/2008

Plán zimní údržby 2008-2009

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zajištění zimní údržby v období 2008-2009

schvaluje

Plán zimní údržby 2008-2009

Usnesení RM č. 192/2008

Doplnění informace o deregulaci nájemného z bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) bere na vědomí

doplnění informace o jednostranném zvýšení nájemného dle zákona č.107/2006 Sb. v obecních bytech ve města Jablonci nad Nisou

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města

předložit materiál opakovaně na příštím jednání s vyjádřením RK RIA REALITY a.s. za účasti zástupce akciové společnosti

Usnesení RM č. 193/2008

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu bytů

schvaluje

1. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+2

Smetanova 63/4291

M. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Na Kopci 13/3057

P. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

0+1

Hvězdná 7/160

I. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 146/2342

M.Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Na Úbočí 21/4325

V. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Rybářská 8A/4604

E. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

0+1

Prosečská 176

J. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 148/2343

M. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Řetízková 11/3054

M. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti č. 8, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 2343, Liberecká 146 v Jablonci nad Nisou (ubytovaný Ladislav Repaš)

3. návrh na uzavření ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti:

0+1

Liberecká 146/2342

L. R.,

trv. Mírové náměstí 19, Jablonec n. N.

na dobu určitou 3 měsíce

4. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 3

Široká 24/4798

Mgr.Vl. O.,nar...1978
bytem ., Jablonec n. N.
(býv. Nájemce Michaela Běželová)

Usnesení RM č. 194/2008

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) dopis pana Jana Capouška, na Kopci 9,Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

záměr pronajmout panu J. C., trv. ., Jablonec nad Nisou a slečně Z. B., trv. ., Jablonec nad Nisou obecní byt o velikosti 1+2 nebo 1+3 v Jablonci nad Nisou s tím, že nájemné bude ve výši 2násobku schváleného „regulovaného“ nájemného a pronájem bytu bude vázán na pracovní poměr p. C. u Městské policie Jablonec nad Nisou.

B) dopis ředitele Nemocnice Jablonec n.N., Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Rybářská 8B/4604

MUDr. Č. T.,

trv. ., Praha 5

na dobu určitou 1 rok

Usnesení RM č. 195/2008

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) jmenuje

1. konkurzní komisi pro posuzování uchazečů na funkci ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace, v tomto složení:

předseda komise - zástupce zřizovatele:

Mgr. Zdeňka Květová, vedoucí odd. školství, kultury a sportu MěÚ Jablonec nad Nisou

zástupce zřizovatele:

Petr Vobořil, místostarosta

zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje:

RNDr. Robert Gamba, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

zástupce České školní inspekce:

Mgr. Karel Bárta, ředitel Libereckého inspektorátu, ČŠI Masarykova 801/28, 460 01 Liberec

odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení:

Martina Suchomelová, ředitelka Mateřské školy Motýlek, Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy:

Bc. Zuzana Sanei, učitelka odloučeného pracoviště- MŠ Montessori, Zámecká 10

2. tajemnicí konkurzní komise - zaměstnanec zřizovatele:

Lenka Lipšová, pracovnice oddělení školství, kultury a sportu MěÚ

B) deleguje

na konkurzní komisi pravomoc vyřadit v souladu s § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení uchazeče, kteří nesplní podmínky stanovené § 3 písm. b) a d) téže vyhlášky

C) ukládá

Mgr. Miroslavě Rýžakové, ředitelce humanitního odboru

vyhlásit nejpozději do 10. října 2008 konkurz na funkci ředitele Mateřské školy Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

Usnesení RM č. 196/2008

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor:

schvaluje

1. uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor - garáž o celkové výměře 15 m2 v objektu č.p. 1904, ul. Lidická 14, k.ú. Jablonec nad Nisou, s panem F. M., bytem ., PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za účelem garážování osobního motorového vozidla s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 800,- Kč měsíčně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 10. 2008.

2. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 17-2002-OF/OMP ze dne 21. 1. 2002, uzavřené se společností Olymp spol. s r.o., IČ 005 27 009, se sídlem Mírové náměstí 17, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, kterým se upravuje způsob úhrady nájemného s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně ve výši 23.025,- Kč a platba zálohy za energie a služby bude hrazena měsíčně ve výši 4.250,- Kč, s účinností od 1.10.2008. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy č. 17-2002-OF/OMP zůstávají beze změn.

3. uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové výměře 155,83 m2 (prodejna č. II - východ) v objektu č. p. 3100, Mírové nám. 19 v k.ú. Jablonec nad Nisou, se společností Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 286 67 620, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, PSČ 467 51, Jablonec nad Nisou, za účelem správy a údržby nemovitostí, realitní činnosti a ubytovacích služeb. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 15.000,- Kč měsíčně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 12. 2008.

Usnesení RM č. 197/2008

Pronájem pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o pronájmu pozemků a věcných břemenech a

schvaluje

1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1719/2 v k.ú. Jablonecké Paseky - nová přípojka NN, pro objekt na st.p.č 214, v ul. Pod Kynastem se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 868 v k.ú. Vrkoslavice za účelem umístění plynovodní přípojky k rodinnému domu č.p. 49 (ul. Západní) pro společnost SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a Jakuba Havla, bytem Josefa Hory 4115/27, Jablonec n.N. s tím, že jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 864/1 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem umístění telekomunikačních kabelů „Jablonec n.N., Erbenova“ se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 601 93 336 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

4a) uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 537/32, 537/34 vše v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem umístění telekomunikačních kabelů „Proseč n.N., U Tenisu“ se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 601 93 336 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

4b) uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 537/41, 638/5, 692/4 vše v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem umístění telekomunikačních kabelů „Proseč n.N., U Tenisu“ se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 601 93 336 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 20.000,- Kč.

5a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2299/1 v k.ú. Jablonec n.N. - připojení stánku na prodej tiskovin kabelem NN, ul. Palackého se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

5b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 485/1 v k.ú. Mšeno n.N. - připojení stánku na prodej tiskovin kabelem NN, ul. Palackého se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

6. ukončení nájemní smlouvy č. 44N03/12 ze dne 30.9.2003, která je uzavřena s manželi J. a MVDr. S. Ď., bytem ., Jablonec n.N. dohodou, a to ke dni 30.11. 2008.

7. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 65N04/12 ze dne 15.9. 2004 na zúžení předmětu pronájmu o p.p.č. 694/1 k.ú. Kokonín, p.p.č. 568/3, 923, 924, 927, 813, 822/1 vše v k.ú. Proseč n.N., která je uzavřena s společností Kokonínská zemědělská a.s., Pulečný 166, Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ: 259 37 863, a to ke dni 31.12. 2008.

8. pronájem p.p.č. 1832/3 o výměře 86 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady pro P. S. aj. F., oba bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné stanovit ve výši 5,- Kč/m2/rok.

9. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 267-2007-FaM/OMP ze dne 28.6.2007 na zúžení předmětu pronájmu p.p.č. 813 a 822/1 vše v k.ú. Proseč n.N., která je uzavřena s Technickými službami Jablonec nad Nisou s.r.o., IČ: 254 755 09 se sídlem Souběžná 7, Jablonec nad Nisou, a to dohodou ke dni 30.9.2008.

10. ukončení nájemní smlouvy č. 448-2005-FaM/OMP ze dne 29.8.2005, která je uzavřena s paní I. E., bytem ., Jablonec n.N. dohodou, ke dni 30.9.2008.

11. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 266-2007-FaM/OMP ze dne 29.6.2007 a to na zúžení předmětu pronájmu o p.p.č. 1983/1 v k.ú. Jablonec n.N., která je uzavřena se společností ARNICA spol. s.r.o., IČ: 43224954 se sídlem Revoluční 592/6, Jablonec n.N., a to dohodou ke dni 30.9. 2008.

12. pronájem p.p.č. 1013/5 o výměře 497 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady s Ji. a V. Dr., J. B., D. L., všichni bytem Antonína Dvořáka 20, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou v jednoroční výpovědní lhůtě, a to ke dni 1. října běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

13. pronájem části p.p.č. 403/394 o výměře 10 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění stánku na prodej tiskovin a pekárenských výrobků s D. T. TRAFICON, IČ: 65066219, Kubelíkova 150/4, Liberec. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 1.500,- Kč/m2/rok.

14. pronájem p.p.č. 572/1 díl „d“ o výměře 127 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady s Ing. J. N., bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou v jednoroční výpovědní lhůtě, a to ke dni 1. října běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

15. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes p.p.č. 488/3 v k.ú. Kokonín pro vlastníka p.p.č. 479/6 a p.p.č. 479/5 vše v k.ú. Kokonín za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč.

16. zřízení bezúplatného věcného břemene práva přístupu přes p.p.č. 1168/1 o celkové výměře 1016 m2 v k.ú. Mšeno n. N. pro vlastníky st.p.č. 1171/2, st.p.č. 1168/2, st.p.č. 1168/3, st.p.č. 1230, st.p.č. 1231/1, st.p.č. 1232 a st.p.č. 1231/1 vše v k.ú. Mšeno n. N.

17. zřízenívěcného břemene práva přístupu a příjezdu k budově bez č.p./č.e. postavené na st.p.č. p.p.č. 846/4 v k.ú. Rýnovice, budově č.p. 3944 postavené na st.p.č. 3/1 a budově bez č.p./č.e. postavené na st.p.č. 3/4 vše v k.ú. Lukášov a dále k p.p.č. 846/1 v k.ú. Rýnovice pro vlastníka těchto nemovitostí, a to přes p.p.č. 2, p.p.č. 3/5 vše v k.ú. Lukášov a přes p.p.č.846/6 v k.ú. Rýnovice za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč

18. zřízení věcného břemene práva umístění a strpění stavby kanalizační přípojky přes p.p.č. 876/18 v k.ú. Jablonec n. N. přístupu a příjezdu ke stavbě kanalizační přípojky na p.p.č. 876/18 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem údržby, rekonstrukcí a oprav pro vlastníka objektu č.p. 2307 v k.ú. Jablonec n. N. postaveném na st.p.č. 2269 v k.ú. Jablonec n. N. za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč.

Usnesení RM č. 198/2008

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

schvaluje

1. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 679/1 o výměře 1698 m2 a p.p.č. 679/2 o výměře 11 m2 vše v k.ú. Proseč n.N. za účelem zástavby Horní Proseče

2. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 654, 690/3, 537/27 vše v k.ú. Proseč n.N. o celkové výměře 7 474 m2 za účelem uložení inženýrských sítí

3. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 254 (Palackého 81) včetně příslušenství, na st.p.č. 1075, včetně st.p.č. 1075, p.p.č. 1074 a p.p.č. 1103/4, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, s minimální cenou pro výběrové řízení ve výši 3.200.000,- Kč

4. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1933 (Rybářská 14) včetně příslušenství, na st.p.č. 1844, včetně st.p.č. 1844, p.p.č. 1081/12 a p.p.č. 1081/21, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, s minimální cenou pro výběrové řízení ve výši 1.800.000,- Kč

5. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 981 (Revoluční 17) včetně příslušenství, na st.p.č. 807, včetně st.p.č. 807 a p.p.č. 2232/10, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, s minimální cenou pro výběrové řízení ve výši 2.100.000,- Kč s tím, že na p.p.č. 2232/10 se nachází montovaná garáž, která není předmětem prodeje

6. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v přízemí objektu Komenského 21/10 (v rozsahu 132,85 m2) a v přízemí objektu Komenského 22/8 (v rozsahu 183,55 m2), o celkové výměře 316,40 m2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro účely činnosti bankovních a souvisejících obchodních aktivit společnosti Raiffeisenbank a.s.

7. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1529/3 v k.ú. Jablonec n. N.

8. zveřejnění záměruprodeje p.p.č. 1140/6 o výměře 3918 m2 v k.ú. Mšeno n. N. a p.p.č. 1011/4 o výměře 154 m2 v k.ú. Rýnovice s tím, že podmínkou prodeje je předložení zastavovací studie konzultované s úřadem územního plánování.

9. zveřejnění záměruprodeje p.p.č. 1426/7 o výměře 426 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem ucelení areálu.

10. zveřejnění záměruprodeje části st.p.č. 362 a části p.p.č. 731/8 vše v k.ú. Kokonín.

11. zveřejnění záměruprodeje části p.p.č. 2584/54 a části p.p.č. 2584/27 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady.

12. zveřejnění záměruprodeje p.p.č. 106 o výměře 4907 m2 a p.p.č. 129/2 o výměře 2855 m2 vše v k.ú. Kokonín za účelem výstavby čistírny odpadních vod.

13. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 504/13 o výměře 589 m2, p.p.č. 504/1 o výměře 904 m2, p.p.č. 504/5 o výměře 115 m2 a p.p.č. 506/2 o výměře 2018 m2 vše v k.ú. Kokonín.

14. zveřejnění záměruprodeje p.p.č. 2004/2 o výměře 954 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady.

15. zveřejnění záměruprodeje části p.p.č. 844/30 o výměře 29 m2 nově označené jako st.p.č. 1094 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanou garáží.

16. zveřejnění záměruprodeje st.p.č. 3935 o výměře 21 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanou garáží.

17. zveřejnění záměruprodeje st.p.č. 3667 o výměře 44 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanou garáží.

18. zveřejnění záměruprodeje st.p.č. 3750 o výměře 25 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanou garáží.

19. zveřejnění záměruprodeje části p.p.č. 2184/3 o výměře 5 m2 nově označené jako st.p.č. 6787/2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží.

20. zveřejnění záměruprodeje p.p.č. 1331/14 o výměře 32 m2 Jablonec n. N. za účelem ucelení areálu firmy.

21. zveřejnění záměruprodeje části p.p.č. 2483/2 a části 1999/18 Jablonec n. N.

22. zveřejnění záměruprodeje p.p.č 2603 o výměře 105 m2 Jablonec n. N.

23. zveřejnění záměruprodeječásti p.p.č. 918/10 nově označené jako p.p.č. 918/52 o výměře 286 m2 a části p.p.č. 918/12 nově označené jako p.p.č. 918/53 o výměře 107 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady.

24. zveřejnění záměruprodeje p.p.č. 383/1 o výměře 1144 m2 v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinného domu.

25. zveřejnění záměruprodeje p.p.č. 1570/15 o výměře 802 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby rodinného domu.

26. zveřejnění záměruprodejep.p.č. 1570/16 o výměře 729 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby rodinného.

27. zveřejnění záměruprodeje p.p.č. 1581/5 o výměře 2093 m2 Jablonec n. N. v souladu s platným územním plánem v plochách „B2“.

28. zveřejnění záměruprodeje p.p.č. 1163 o výměře 220 m2 a p.p.č. 1162/1 o výměře 337 m2 vše Jablonec n. N. v souladu s platným územním plánem v plochách „B3“.

29. zveřejnění záměruprodeje části p.p.č. 940/1 v k.ú. Jablonecké Paseky.

30. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1420/1 v objektu Pražská 12/1420 o velikosti 1+2 a celkové výměře 97,7 m2 ve 4. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 977/5288 na společných částech domu a stavební parcele 1247, vše v k. ú Jablonec nad Nisou. Minimální cena pro výběrové řízení formou obálkové metody je určena částkou 627.490,-Kč.

31. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3134/01 v objektu Opletalova 21/3133, 23/3134 o velikosti 1+2 a celkové výměře 61,5 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 615/7302 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 3205 a 3204, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou. Minimální cena pro výběrové řízení formou obálkové metody je určena částkou 850.000,-Kč.

32. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3656/12 v objektu B. Němcové 2/3655, 4/3656 o velikosti 1+3 a celkové výměře 70,0 m2 v 6. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 700/22394 na společných částech domu a stavební parcele č. 518/20, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou. Minimální cena pro výběrové řízení formou obálkové metody je určena částkou 1.300.000,-Kč.

33. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3666/5 v objektu B. Němcové 20/3665, 22/3666 o velikosti 1+2 a celkové výměře 56,3 m2 ve 3. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 563/20208 na společných částech domu a stavební parcele č. 518/13, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou. Minimální cena pro výběrové řízení formou obálkové metody je určena částkou 1.100.000,-Kč.

34. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3768/12 v objektu Palackého 44/3768, 46/3769 o velikosti 1+2 a celkové výměře 56,4 m2 v 6. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 564/20240 na společných částech domu a stavební parcele č. 4/12, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou. Minimální cena pro výběrové řízení formou obálkové metody je určena částkou 1.100.000,-Kč.

35. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3768/2 v objektu Palackého 44/3768, 46/3769 o velikosti 1+2 a celkové výměře 56,4 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 564/20240 na společných částech domu a stavební parcele č. 4/12, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou. Minimální cena pro výběrové řízení formou obálkové metody je určena částkou 1.100.000,-Kč.

36. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1890/3 v objektu Turnovská 12/1890 o velikosti 1+3, celkové výměře 92,4 m2 ve 2. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 924/4667 na společných částech domu a stavební parcele č. 1733/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou. Minimální cena pro výběrové řízení formou obálkové metody je určena částkou 900.000,- Kč.

37. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 987/3 v objektu SNP 15/987 o velikosti 1+0, celkové výměře 37,2 m2 v 1. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 372/3385 na společných částech domu a stavební parcele č. 796, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou. Minimální cena pro výběrové řízení formou obálkové metody je určena částkou 500.000,- Kč.

38. zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 1420/4 v objektu Pražská 12/1420 o celkové výměře 94,4 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 944/5288 na společných částech domu a stavební parcele 1247, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou. Minimální cena pro výběrové řízení je určena částkou 250.420,-Kč.

39. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1135/1 o výměře 557 m2 v k.ú. Mšeno n. N.

40. zveřejnění záměru směnyčásti p.p.č. 1714/2 v k.ú. Mšeno n. N.

Usnesení RM č. 199/2008

Rozpočtová opatření příspěvkových organizací na rok 2008

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o rozpočtových opatřeních příspěvkových organizací na rok 2008

schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2008 za organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. a Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 200/2008

Výpovědi z nájmu bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu

vypovídá

1. nájem bytu č. 7, o velikosti 1+3 s příslušenstvím, v objektu č.p. 2046 v ulici

Saskova 27, Jablonec nad Nisou, nájemci J. P., nar. .. 1968, trvale bytem Saskova 2046/27, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - Ja. P. - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

2. nájem bytu č. 29, o velikosti 1+3 s příslušenstvím, v objektu č.p. 4325 v ulici

Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou, společným nájemcům M. F.,nar. .. 1964 a I. F., nar. .. 1964, oba trvale bytem Na Úbočí 4325/21, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemci hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemcům doručena. Nájemci - M. F. a I. F. - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

Usnesení RM č. 201/2008

Pomoc Diakonii ČCE formou vánoční sbírky

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou a

schvaluje

vyhlášení veřejné sbírky města Jablonce nad Nisou na pomoc Diakonii ČCE v rámci Vánočních trhů.

Usnesení RM č. 202/2008

Medaile Josefa Pfeiffera

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice medaile města Jablonec nad Nisou a oceněných osobností

schvaluje

udělení medaile Josefa Pfeiffera dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 203/2008

Pozůstalost manželů Scheybalových

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o pozůstalosti manželů Scheybalových

A) bere na vědomí

zprávu o dosavadním průběhu realizace kulturního a společenského zařízení „ Dům Jany a Josefa V. Scheybalových“

B) ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města, uzavřít s Mgr. Janem Strnadem smlouvy o přípravě podkladů pro realizaci kulturního a společenského zařízení „ Dům Jany a Josefa V. Scheybalových“ a o zmocnění zastupovat město Jablonec nad Nisou při jednání s Ministerstvem kultury ČR a s Muzeem Českého ráje.

Usnesení RM č. 204/2008

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 205/2008

Diskuze - doplnění usnesení RM 175/2008

Rada města Jablonce nad Nisou projednala materiál k doplnění usnesení číslo 175/2008 ze dne 11. 9. 2008 a

doplňuje

usnesení číslo 175/2008 o bod C) s tímto zněním

C) uzavírání podnájemních smluv k bytovým jednotkám v objektu č.p. 3521 v k.ú. Jablonec nad Nisou (ul. Lípová 9) dle usnesení č. 175/2008 ze dne 11. 9. 2008, které budou předmětem pronájmu mezi městem Jablonec nad Nisou a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o. s tím, že podnájemní smlouva bude uzavřena vždy jen se zaměstnancem p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou."

Usnesení RM č. 206/2008

IV. Rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 5. - 8. Zařazení dotace ve výši 995 tis. Kč do příjmů i výdajů odboru financí a majetku a do výdajů odboru správy majetku a tím i upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.346.408 tis. Kč

Usnesení RM č. 207/2008

Práce komisí rady města

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání diskusního vystoupení

ukládá

předsedům všech komisí rady města

předložit na lednové jednání rady města 2009 zprávu o své činnosti od počátku volebního období

Usnesení RM č. 208/2008

Pronájem plaveckého bazénu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání diskusního vystoupení

doporučuje

správní radě Plaveckého bazénu Jablonec o.p.s

umožnit bezúplatné užití bazénu pro mezinárodní plavecké závody „International Swimming Chanpionship“ s tím, že prostřednictvím následných rozpočtových změn bude organizaci kompenzována ztráta na režijních nákladech

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za zkrácenou verzi: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel.: 483 357 319

Vytvořeno 11.11.2008 9:40:28 | přečteno 2195x | Petr Vitvar
load