Usnesení 04. 12. 2008

Usnesení z 12. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 4. prosince 2008

Usnesení RM č. 233/2008

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 234/2008

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu bytů

Schvaluje

1.návrh na uzavření nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

1+3

Na Vršku 16/3763

M. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu neurčitou
nájemné je stanoveno tržní
ve výši 95,00 Kč/m2/měsíc

1+2

Palackého 42/3767

M. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu neurčitou

0+1

Řetízková 9/3053

J. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Na Kopci 13/3057

I. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Řetízková 5/3051

K. A.,

bytem ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Kopci 11/3056

L. D. a P. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+3

Palackého 42/3767

M. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Na Úbočí 14/4326

K. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Úbočí 14/4326

Z. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 5/3051

I. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Řetízková 9/3053

R. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Rybářská 8B/4604

L. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Palackého 65/4424

G. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2+kk

Široká 21/4787

A. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Lípová 9/3521

R. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Prosečská 176

R. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Kopci 9/3055

D. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Na Vršku 16/3763

J. C.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+2

Podhorská 16A/378

M. a M. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+4

SNP 22/1611

Z. a R. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Řetízková 9/3053

J. J.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+3

Dlouhá 25A/1376

M. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 10/3855

V. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+3

Mozartova 26/3768

L. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 142/2342

B. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Skřivánčí 66/3058

A. O.,

bytem . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+3

Na Vršku 16/3763

I. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Podskalí 17/2941

D. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Podhorská 5/510

J. E.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Liberecká 146/2342

J. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Prosečská 176

J. .

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Prosečská 176

Z. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Kopci 13/3057

M. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Na Vršku 10/3855

R. O.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

2+kk

Široká 26/4797

D. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+4

U Nisy 39/64

M. Š.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3+kk

Široká 22/4788

V. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3+kk

Široká 18/4803

L. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3a) ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací jednotce č. 3, o velikosti 1+1 v objektu
č. p. 2343, Liberecká 148 v Jablonci nad Nisou (ubytovaní Viera a Rudolf Žigovi)

b) ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací jednotce č. 5, o velikosti 1+1 v objektu

č. p. 2342, Liberecká 146 v Jablonci nad Nisou (ubytovaná Věra Bílá)

4.návrh na uzavření ubytovací smlouvy k těmto ubytovacím jednotkám:

0+1

Prosečská 176

V. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 146/2342

P. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

5. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v objektu Lesní 6B/4660, Jablonec nad Nisou

b. j. č. 5,

1+1

Lesní 6B/4660

M. P., nar. . 1952,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Milan Starý)

Usnesení RM č. 235/2008

Přehled objektů města ve špatném technickém stavu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o objektech ve špatném technickém stavu v majetku města a tuto zprávu

A) bere na vědomí

B) ukládá

Ing. Vladimíru Zemínovi a Ing. Renatě Vítové ve spolupráci s Ing. Liborem Jakoubkem

předložit radě města v měsíci lednu návrh objektů uvedených v předložené zprávě, které budou řešeny jako priority v roce 2009

Usnesení RM č. 236/2008

Vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi věcnou formou - poukázky

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) bere na vědomí

způsob výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi - příspěvku na živobytí a mimořádné okamžité pomoci dle důvodové zprávy

B) schvaluje

obchodní smlouvu mezi městem Jablonec nad Nisou a společností Accor Services CZ s.r.o.

Usnesení RM č. 237/2008

Povolování užívání znaku města

Rada města Jablonec nad Nisou projednala předložený materiál k problematice povolování užití znaku a logotypu města a

A) zmocňuje

vedoucího oddělení pro komunikaci s veřejností k vyřizování žádostí

o povolení k užívání znaku a logotypu města Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

B) ruší

zmocnění k výkonu této činnosti podle usnesení městské rady č. 317/94 z 16. 12. 1994 pro Mgr. Miroslavu Rýžakovou.

Usnesení RM č. 238/2008

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor:

schvaluje

1. uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové výměře 92,52 m2 v objektu č. p. 3100, Mírové nám. 19 v k.ú. Jablonec nad Nisou, s obecně prospěšnou společností Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., IČ 26 23 40, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, PSČ 467 51, Jablonec nad Nisou, za účelem poskytování obecně prospěšných služeb obyvatelům města Jablonec nad Nisou a jeho návštěvníkům.

Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 1.000,- Kč měsíčně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 1. 2009 s tím, že Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. bude hradit poplatky za služby spojené s užíváním nebytového prostoru.

2. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 147/96/MPO ze dne 29. 5. 1996, ve znění dodatku č. 1, uzavřené se Zvláštní školou, IČ 60254301, se sídlem Jugoslávská 4, Jablonec nad Nisou s tím, že tímto dodatkem se mění název nájemce na příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 2360/4, příspěvková organizace, IČ 60254301, se sídlem Jugoslávská 4, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, s účinností od 1. 1. 2009.

Ostatní ustanovení nájemní smlouvy č. 147/96/MPO ze dne 29. 5. 1996, ve znění dodatku č. 1, zůstávají beze změn.

3. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 589/OFaM/MOP/96 ze dne 9. 12. 1996, uzavřené se Zvláštní školou, IČ 60254301, se sídlem Jugoslávská 4, Jablonec nad Nisou s tím, že tímto dodatkem se mění název nájemce na příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 2360/4, příspěvková organizace, IČ 60254301, se sídlem Jugoslávská 4, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, s účinností od 1. 1. 2009.

Ostatní ustanovení nájemní smlouvy č. 589/OFaM/MOP/96 ze dne 9. 12. 1996 zůstávají beze změn.

Usnesení RM č. 239/2008

Pronájmy pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o pronájmech pozemků a věcných břemenech a

schvaluje

1. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene spočívající v právu umístění a vedení kanalizační přípojky přes p.p.č. 485 a p.p.č. 244/1 vše v k.ú. Proseč n.N. a tomu odpovídající právo vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky za účelem provedení kontroly, oprav a údržby kanalizační přípojky pro vlastníky objektu Prosečská č.p. 136 včetně p.p.č. 486 a p.p.č. 487 vše v k.ú. Proseč n.N. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.

2a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 665/1, 665/2, 665/3, 1011/1, 1011/2, 1011/3, 290/1, 1014/30, 952, 953/1 vše v k.ú. Mšeno n.N. - rekonstrukce plynovodu ul. Arbesova, 1.máje, U Hřiště se společností SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

2b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 688/1, 689/1, 690, 696/1, 911/6, 691/1, 694 vše v k.ú. Mšeno n.N. - rekonstrukce plynovodu ul. Arbesova, 1.máje, U Hřiště se společností SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

3a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2445/1, 1531/7, 1531/17, 2443/1, 1565/3, 1567/12, 2464/14, 2464/3, 2464/19, 2433, 2440/1, 2447/1 vše v k.ú. Jablonec n.N. (ul. V Nivách - rekonstrukce kabelů NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

3b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1529/1, 1529/7, 1555 a st.p.č. 4285 vše v k.ú. Jablonec n.N. (ul. V Nivách - rekonstrukce kabelů NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 849/4 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem umístění telekomunikačních kabelů se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 601 93 336 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

5. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2474/12, 2483/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem umístění telekomunikačních kabelů „ul. 5. května, Lesní“, se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 601 93 336 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

6. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 45-2003-OF/OMP ze dne 27.1.2003, která je uzavřena s Klubem přátel „Ginga“, se sídlem Podzimní 40/1585, Jablonec nad Nisou, IČ: 70 69 34 47.

7. pronájem části p.p.č. 986 o výměře cca 3400 m2, p.p.č. 1079 o výměře 177 m2, a p.p.č. 1081/1 o výměře 9996 m2 vše v k.ú. Rýnovice za účelem investiční výstavby pro společnost Realitní kancelář CENTRUM, s.r.o., IČ: 25456342, se sídlem Mírové nám. 492/11, Jablonec n. N. s tím, že o územní rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 30.09.2009, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 31.05.2010 a o kolaudační rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 30.06.2012. Do doby podání žádosti o kolaudační rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že nájemné stanoví ve výši 1000,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 30.06.2012. V případě nedodržení výše uvedených termínů bude zpětně dopočítáno nájemné ve výši 35,- Kč/m2/rok.

8. pronájem p.p.č. 8/12 o výměře 625 m2 a p.p.č. 8/1 o výměře 420 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem investiční výstavby pro společnost Kamenná s.r.o., IČ: 28670337, se sídlem Pražská 1419/96, Jablonec n. N. s tím, že o územní rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 31.03.2009, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 31.10.2009 a o kolaudační rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 31.12.2010. Do doby podání žádosti o kolaudační rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že nájemné stanoví ve výši 1,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 31.12.2010. V případě nedodržení výše uvedených termínů bude zpětně dopočítáno nájemné ve výši 35,- Kč/m2/rok.

9. pronájem p.p.č. 824/1 o výměře 1753 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem parkování osobních vozidel panu M. B., bytem, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2009. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

Usnesení RM č. 240/2008

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

A) schvaluje

1. zveřejnění záměru prodeje objektu bez čp/če na st. p. č. 838/2, a st. p. č. 838/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem majetkoprávního narovnání.

2. zveřejnění záměru výpůjčky a to dle geometrického plánu č. 282-192/2008 s tím, že trvalým záborem budou dotčeny p.p.č. 41/2, 41/3, 48/2, 146/2, 161/2, 191/2, 191/4, 192/2, 192/4 o celkové výměře 7559 m2 vše v k.ú. Lukášov, dočasným záborem nad jeden rok části p.p.č. 13, 41/1, 48/1, 146/3, 146/1, 161/1, 191/3, 191/1, 192/3, 192/1 o celkové výměře 2510 m2 vše v k.ú. Lukášov, dočasným zábor do jednoho roku části p.p.č. 5/1, 146/3, 191/1, 192/1 o celkové výměře 950 m2 vše v k.ú. Lukášov za účelem výstavby komunikace.

3. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1720/6, části p.p.č. 2457/2 a části p.p.č. 1723/6 (celkem o výměře 15 m2) vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby trafostanice.

4. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 2450/1 v objektu Pasecká 15/2450 o velikosti 1+1 a celkové výměře 58,9 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 589/4926 na společných částech domu a stavební parcele 2382, vše v k. ú Jablonec nad Nisou pro pana Zdeňka Kršku, bytem Sadová 23, Jablonec nad Nisou, za tržní cenu dle znaleckého posudku.

5. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1073 (Střelecká 38) včetně příslušenství, na st.p.č. 911, včetně st.p.č. 911 o výměře 335 m2, p.p.č. 245/5 o výměře 207 m2 a p.p.č. 245/8 o výměře 232 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, s minimální cenou pro výběrové řízení ve výši 3.200.000,- Kč.

6. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 245/12 o výměře 322 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady za minimální cenu pro výběrové řízení 250,-Kč/m2.

7. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 245/13 o výměře 3 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání.

8. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 83,70 m2 v objektu Mírové náměstí 3100/19 - prodejna č. II/západ, Jablonec nad Nisou.

B) neschvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 156/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění stánku - hostinská činnost

Usnesení RM č. 241/2008

Aktualizace nájemních smluv pro mateřské a základní školy zřízené městem Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o aktualizaci nájemních smluv pro mateřské a základní školy zřízené městem Jablonec nad Nisou

schvaluje

1. uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace, IČ 86797034, se sídlem Zámecká 223/10, 466 06 Jablonec nad Nisou, jejímž předmětem bude pronájem budovy č. p. 223, postavené na st.p.č. 220, včetně st.p.č. 220, p.p.č. 219 a části p.p.č. 221, vše v k. ú. Vrkoslavice (dle přílohy č. 1 důvodové zprávy), s účinností od 1.1.2009, přičemž výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.

2a) ukončení nájemní smlouvy č. 8-2008-FaM/OMP, včetně dodatků, která je uzavřena s Mateřskou školou Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvkovou organizací, se sídlem Havlíčkova 4, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 75109522, a to dohodou ke dni 31.12.2008.

2b) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace, IČ 75109522, se sídlem Havlíčkova 4, 466 01 Jablonec nad Nisou, jejímž předmětem bude pronájem budovy č. p. 130, postavené na st.p.č. 176, včetně st.p.č. 176, garáže na st.p.č. 5460, včetně st. p. č. 5460, a p.p.č. 362/63, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (dle přílohy č. 2 důvodové zprávy), s účinností od 1.1.2009, přičemž výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.

3a) ukončení nájemní smlouvy č. 148-2004-OF/OMP včetně dodatků a č. 370-2005-FaM/OMP včetně dodatků, které jsou uzavřeny s Mateřskou školou speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvkovou organizací, se sídlem Palackého 37, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72743433, a to dohodou ke dni 31.12.2008.

3b) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace, se sídlem Palackého 37, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72743433, jejímž předmětem bude pronájem:

pro ředitelství Palackého 37, Jablonec nad Nisou budova čp. 2482, postavená na st.p.č. 2533, včetně st.p.č. 2533, a p.p.č. 1021/6, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (dle přílohy č. 3 důvodové zprávy) a

pro odloučené pracoviště U přehrady 4, Jablonec nad Nisou část budovy č. p. 3196 postavené na st.p.č. 3492, včetně části st.p.č. 3492, část p.p.č. 1043/1 a část p.p.č. 1046/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (dle přílohy č. 3 důvodové zprávy)

s účinností od 1.1.2009, přičemž výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.

4a) ukončení nájemní smlouvy č. 147-2004-OF/OMP včetně dodatků, která je uzavřena s Mateřskou školou Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvkovou organizací, se sídlem Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72743778, a to dohodou ke dni 31.12.2008.

4b) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace, se sídlem Uhelná 5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72743778, jejímž předmětem bude pronájem:

pro ředitelství Uhelná 5, Jablonec nad Nisou budova čp. 991 postavená na st.p.č. 772, část st.p.č. 772 a p.p.č. 1239/2, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (dle přílohy č. 4.1 důvodové zprávy)

pro odloučené pracoviště 28. října 16, Jablonec nad Nisou budova čp. 1858 postavená na st.p.č. 1771, včetně st.p.č. 1771, dvě garáže v objektu čp. 1858 na st.p.č. 1771, p.p.č. 995/6, p.p.č. 996/3 a p.p.č. 996/4, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (dle přílohy č. 4.2 důvodové zprávy)

pro odloučené pracoviště Arbesova 50, Jablonec nad Nisou - Mšeno budova čp. 3779 postavená na st.p.č. 911/4, včetně st.p.č. 911/4, budova bez čp./če. postavená na st.p.č. 911/3, včetně st.p.č. 911/3, a p.p.č. 911/1, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou (dle přílohy č. 4.3 důvodové zprávy)

pro odloučené pracoviště Československé armády 37, Jablonec nad Nisou - Rýnovice budova čp. 37 postavená na st.p.č. 84, včetně st.p.č. 84, stodola postavená na st.p.č. 84, část p.p.č. 85/1, část p.p.č. 86/1 a p.p.č. 1073/2, vše v k. ú. Rýnovice (dle přílohy č. 4.4 důvodové zprávy)

pro odloučené pracoviště Dolní 3969, Jablonec nad Nisou - Kokonín budova čp. 3969 postavená na st.p.č. 604, včetně st.p.č. 604, p.p.č. 803/43, p.p.č. 803/49, část p.p.č. 803/46, část p.p.č. 803/103, část p.p.č. 803/27, část p.p.č. 803/39 a část p.p.č. 803/50, vše v k. ú. Kokonín (dle přílohy č. 4.5 důvodové zprávy)

pro odloučené pracoviště Hřbitovní 10, Jablonec nad Nisou budova čp. 3677, postavená na st.p.č. 4940/1, včetně st.p.č. 4940/1, p.p.č. 781/4, p.p.č. 781/18, p.p.č. 781/17 a p.p.č. 781/7, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (dle přílohy č. 4.6 důvodové zprávy)

pro odloučené pracoviště Husova 3, Jablonec nad Nisou budova čp. 1444, postavená na st.p.č. 1261, včetně st.p.č. 1261, část p.p.č. 1522/4, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (dle přílohy č. 4.7 důvodové zprávy)

pro odloučené pracoviště Josefa Hory 31, Jablonec nad Nisou - Mšeno budova čp. 4097 postavená na st.p.č. 403/16 v k. ú. Mšeno nad Nisou (dle přílohy č. 4.8 důvodové zprávy)

pro odloučené pracoviště Jugoslávská 13, Jablonec nad Nisou budova čp. 1885 postavená na st.p.č. 1772, včetně st.p.č. 1772, garáž postavená na st.p.č. 1772, p.p.č. 149/3, p.p.č. 149/4 a p.p.č. 150/13, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (dle přílohy č. 4.9 důvodové zprávy)

pro odloučené pracoviště Lovecká 11, Jablonec nad Nisou budova čp. 249 postavená na st.p.č. 477, včetně st.p.č. 477, garáž postavená na p.p.č. 1941/1, p.p.č. 1941/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (dle přílohy č. 4.10 důvodové zprávy)

pro odloučené pracoviště Mechová 10, Jablonec nad Nisou - Mšeno budova čp. 3645 postavená na st.p.č. 66/19, včetně st.p.č. 66/19, a p.p.č. 66/29, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou (dle přílohy č. 4.11 důvodové zprávy)

pro odloučené pracoviště Pasířská 10, Jablonec nad Nisou budova čp. 3825 postavená na st.p.č. 5196, včetně st.p.č. 5196, budova čp. 4107 postavená na st.p.č. 5413, včetně st.p.č. 5413, budova bez čp./če. postavená na st.p.č. 5194, včetně st.p.č. 5194, budova bez čp./če. postavená na st.p.č. 5195, včetně st.p.č. 5195, budova bez čp./če. postavená na st.p.č. 5197, včetně st.p.č. 5197, p.p.č. 833/2, p.p.č. 2695, p.p.č. 2696, p.p.č. 2697, p.p.č. 2698, p.p.č. 830/3, p.p.č. 2821 a p.p.č. 832/2, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (dle přílohy č. 4.12 důvodové zprávy)

pro odloučené pracoviště Slunečná 9, Jablonec nad Nisou budova čp. 336 postavená na st.p.č. 3157, včetně st.p.č. 3157, p.p.č. 1382/1, část p.p.č. 1371/1 a p.p.č. 1381/5, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (dle přílohy č. 4.13 důvodové zprávy)

pro odloučené pracoviště Střelecká 14, Jablonec nad Nisou budova čp. 1067, postavená na st.p.č. 936, včetně st.p.č. 936, p.p.č. 251/6 a p.p.č. 333/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (dle přílohy č. 4.14 důvodové zprávy)

pro odloučené pracoviště Švédská 14, Jablonec nad Nisou budova čp. 3494, postavená na st.p.č. 4961, včetně st.p.č. 4961, část p.p.č. 1408/1 a část p.p.č. 1408/10, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (dle přílohy č. 4.15 důvodové zprávy)

pro odloučené pracoviště Tichá 19, Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky budova čp. 3892 postavená na st.p.č. 1669, včetně st.p.č. 1669, a p.p.č. 1668/2, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou (dle přílohy č. 4.16 důvodové zprávy)

Předmětem nájmu nejsou bytové jednotky:

1) bytová jednotka 1+2 o velikosti 79,00 m2 umístěná v podkroví budovy čp. 1858 na st.p.č. 1771 v k.ú. Jablonec nad Nisou

2) bytová jednotka 1+3 o velikosti 108,00 m2 umístěná v podkroví budovy čp. 4107 na st.p.č. 5413 v k.ú. Jablonec nad Nisou

3) bytová jednotka 1+4 o velikosti 105,94 m2 umístěná v I. patře budovy čp. 3969 na st.p.č. 604 v k.ú. Kokonín

4) bytová jednotka 1+3 o velikosti 86,40 m2 umístěná v I. patře budovy čp. 3969 na st.p.č. 604 v k.ú. Kokonín

5a) ukončení nájemní smlouvy č. 153-2004-OF/OMP včetně dodatků, která je uzavřena se Základní školou Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvkovou organizací, se sídlem 5. května 76, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 43257399, a to dohodou ke dni 31.12.2008.

5b) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace, se sídlem 5. května 76, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 43257399, jejímž předmětem bude pronájem:

pro ředitelství 5. května 76, Jablonec nad Nisou budova čp. 272 postavená na st.p.č. 1688, včetně st.p.č. 1688, p.p.č. 1880/3, p.p.č. 1880/4, p.p.č. 1880/5 a p.p.č. 1880/15

pro odloučené pracoviště Sokolí 9, Jablonec nad Nisou budova čp. 269 postavená na st.p.č. 469, včetně st.p.č. 469

vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (dle přílohy č. 5 důvodové zprávy)

Předmětem nájmu nejsou bytové jednotky:

1) bytová jednotka 1+3 o velikosti 78,18 m2 umístěná v přízemí budovy čp. 269 na st.p.č. 469 v k.ú. Jablonec nad Nisou

2) bytová jednotka 1+2 o velikosti 114,80 m2 umístěná v přízemí budovy čp. 272 na st.p.č. 1688 v k.ú. Jablonec nad Nisou

6a) ukončení nájemní smlouvy č. 210-2004-OF/OMP včetně dodatků, která je uzavřena se Základní školou Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvkovou organizací, se sídlem Arbesova 30, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 72743271, a to dohodou ke dni 31.12.2008.

6b) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace, se sídlem Arbesova 30, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 72743271, jejímž předmětem bude pronájem:

budova čp. 4015 postavená na st.p.č. 824/2, včetně st.p.č. 824/2, sklad postavený na st.p.č. 824/7, včetně st.p.č. 824/7, část p.p.č. 824/1, p.p.č. 824/4, p.p.č. 824/5, p.p.č. 824/6, p.p.č. 824/8, p.p.č. 824/9, p.p.č. 824/10, p.p.č. 824/11, p.p.č. 824/12, p.p.č. 824/13, p.p.č. 824/14, p.p.č. 824/15, p.p.č. 824/16, p.p.č. 824/17, p.p.č. 824/18, p.p.č. 824/19, p.p.č. 824/20, p.p.č. 824/22, p.p.č. 824/23, p.p.č. 824/24, p.p.č. 824/25, p.p.č. 824/27, p.p.č. 824/29, p.p.č. 824/31, p.p.č. 824/21, p.p.č. 824/26 a p.p.č. 824/30, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou (dle přílohy č. 6 důvodové zprávy)

Předmětem nájmu není bytová jednotka:

bytová jednotka 1+4 o velikosti 90,60 m2 umístěná v přízemí budovy čp. 4015 na st.p.č. 824/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou

7a) ukončení nájemní smlouvy č. 151-2004-OF/OMP včetně dodatků, která je uzavřena se Základní školou Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvkovou organizací, se sídlem Liberecká 26, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72742879, a to dohodou ke dni 31.12.2008.

7b) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace, se sídlem Liberecká 26, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72742879, jejímž předmětem bude pronájem:

budova čp. 3999 postavená na st.p.č. 3242, včetně st.p.č. 3242 a část p.p.č. 805/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (dle přílohy č. 7 důvodové zprávy)

8a) ukončení nájemní smlouvy č. 150-2004-OF/OMP včetně dodatků, která je uzavřena se Základní školou Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvkovou organizací, se sídlem Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 72743034, a to dohodou ke dni 31.12.2008.

8b) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace, se sídlem Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 72743034, jejímž předmětem bude pronájem:

pro ředitelství Mozartova 24, Jablonec nad Nisou budova čp. 3678 postavená na st.p.č. 650/1, včetně st.p.č. 650/1, stavba bez čp./če. postavená na st.p.č. 115/3, včetně st.p.č. 115/3, část p.p.č. 115/1, část p.p.č. 317/1, část p.p.č. 317/2, část p.p.č. 640

pro odloučené pracoviště Mozartova 26 (školní jídelna), Jablonec nad Nisou budova čp. 3679 postavená na st.p.č. 115/2, včetně st.p.č. 115/2

pro odloučené pracoviště Mozartova 22 (školní družina), Jablonec nad Nisou budova čp. 3668 postavená na st.p.č. 66/21, včetně st.p.č. 66/21, p.p.č. 66/28 a část p.p.č. 66/33

vše v k. ú. Mšeno nad Nisou (dle přílohy č. 8 důvodové zprávy)

Předmětem nájmu není bytová jednotka:

bytová jednotka 1+3 o velikosti 76,00 m2 umístěná v přízemí budovy čp. 3679 na st.p.č. 115/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou

9a) ukončení nájemní smlouvy č. 149-2004-OF/OMP včetně dodatků, která je uzavřena se Základní školou Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvkovou organizací, se sídlem Na Šumavě 43, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 43257721, a to dohodou ke dni 31.12.2008.

9b) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace, se sídlem Na Šumavě 43, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 43257721, jejímž předmětem bude pronájem:

pro ředitelství Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou budova čp. 2300 postavená na st.p.č. 2291/1, včetně st.p.č. 2291/1, budova bez čp./če. postavená na st.p.č. 2291/3, včetně st.p.č. 2291/3, budova bez čp./če. postavená na st.p.č. 2291/4, včetně st.p.č. 2291/4, a p.p.č. 1390/13

pro odloučené pracoviště Švédská 12, Jablonec nad Nisou budova čp. 3493 postavená na st.p.č. 4957, včetně st.p.č. 4957, a část p.p.č. 1408/10

vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (dle přílohy č. 9 důvodové zprávy)

Předmětem nájmu není bytová jednotka:

bytová jednotka 1+3 o velikosti 95,56 m2 umístěná v přízemí budovy čp. 2300 na st.p.č. 2291/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou

10a) ukončení nájemní smlouvy č. 156-2004-OF/OMP včetně dodatků, která je uzavřena se Základní školou Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvkovou organizací, se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72742950, a to dohodou ke dni 31.12.2008.

10b) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace, se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72742950, jejímž předmětem bude pronájem:

budova čp. 750 postavená na st.p.č. 3244, včetně st.p.č. 3244, budova čp. 3352 postavená na st.p.č. 3963, včetně st.p.č. 3963 a část p.p.č. 589/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (dle přílohy č. 10 důvodové zprávy)

11a) ukončení nájemní smlouvy č. 157-2004-OF/OMP včetně dodatků, která je uzavřena se Základní školou Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvkovou organizací, se sídlem Pivovarská 15, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72743115, a to dohodou ke dni 31.12.2008.

11b) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 15, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72743115, jejímž předmětem bude pronájem:

pro ředitelství Pivovarská 15, Jablonec nad Nisou budova čp. 1850 postavená na st.p.č. 1765, včetně st.p.č. 1765, p.p.č. 2265/1, p.p.č. 2265/31 a p.p.č. 242/1

pro odloučené pracoviště Pivovarská 12 (školní jídelna a družina), Jablonec nad Nisou budova čp. 1645 postavená na st.p.č. 1467, včetně st.p.č. 1467, a p.p.č. 236/14

vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (dle přílohy č. 11 důvodové zprávy)

Předmětem nájmu není bytová jednotka:

bytová jednotka 1+3 o velikosti 100,80 m2 umístěná v podkroví budovy čp. 1645 na st.p.č. 1467 v k.ú. Jablonec nad Nisou

12a) ukončení nájemní smlouvy č. 155-2004-OF/OMP včetně dodatků, která je uzavřena se Základní školou Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvkovou organizací, se sídlem Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 72743352, a to dohodou ke dni 31.12.2008.

12b) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace, se sídlem Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 72743352, jejímž předmětem bude pronájem:

budova čp. 88 postavená na st.p.č. 31 a na st.p.pč. 988/109, včetně st.p.č. 31 a p.p.č. 32, vše v k. ú. Rýnovice (dle přílohy č. 12 důvodové zprávy)

Předmětem nájmu není bytová jednotka:

bytová jednotka 1+2 o velikosti 96,25 m2 umístěná v podkroví budovy čp. 88 na st.p.č. 31 v k.ú. Rýnovice

13a) ukončení nájemní smlouvy č. 154-2004-OF/OMP včetně dodatků, která je uzavřena se Základní školou Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvkovou organizací, se sídlem Rychnovská 216, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72743191, a to dohodou ke dni 31.12.2008.

13b) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace, se sídlem Rychnovská 216, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72743191, jejímž předmětem bude pronájem:

pro ředitelství Rychnovská 216, Jablonec nad Nisou budova čp. 216 postavená na st.p.č. 315, včetně st.p.č. 315, p.p.č. 760, p.p.č. 762, p.p.č. 637/1, p.p.č. 751/4, vše v k. ú. Kokonín

pro odloučené pracoviště Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou budova čp. 215 postavená na st.p.č. 84/1, včetně st.p.č. 84/1, část p.p.č. 803/27, část p.p.č. 803/103 a část p.p.č. 803/46, vše v k. ú. Kokonín

pro odloučené pracoviště Janáčkova 42, Jablonec nad Nisou budova čp. 150 postavená na st.p.č. 166, část st.p.č. 166 a p.p.č. 167, vše v k.ú. Vrkoslavice

(dle přílohy č. 13 důvodové zprávy)

Předmětem nájmu nejsou bytové jednotky:

bytová jednotka 1+2 o velikosti 67,00 m2 umístěná v podkroví budovy čp. 215 na st.p.č. 84/1 v k.ú. Kokonín

bytová jednotka 1+2 o velikosti 84,70 m2 umístěná v přízemí budovy čp. 150 na st.p.č. 166 v k.ú. Vrkoslavice

Usnesení RM č. 242/2008

V. rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

1. rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 11.- 13. Zařazení dotace ve výši 1 563 tis. Kč do příjmů i výdajů odboru humanitního a tím i upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.351.042 tis. Kč

2. rozpočtová opatření příspěvkových organizací na rok 2008 uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 14. - 23.

Usnesení RM č. 243/2008

Plán kontrol organizací na rok 2009

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

plán kontrol městských organizací na rok 2009

Usnesení RM č. 244/2008

Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou

schvaluje

1. návrh směrnice - odpisový plán Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

2. návrh směrnice - odpisový plán Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

3. návrh směrnice - odpisový plán Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

Usnesení RM č. 245/2008

Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. pol. 2008

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1. odměny za II. pololetí 2008 pro ředitele organizací zřízených městem dle důvodové zprávy

2. cílové úkoly pro ředitele organizací zřízených městem na rok 2009 dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 246/2008

Jmenování ředitelky Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) jmenuje

ke dni 1. 1. 2009 do funkce ředitelky Mateřské školy Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace paní Vlastu Hillebrandovou

B) schvaluje

ke dni 1. 1. 2009 paní Vlastě Hillebrandové, ředitelce Mateřské školy Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace plat dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 247/2008

Změna mandátní smlouvy s MSN s.r.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o změně mandátní smlouvy č. 737-2008-OSM/TOB s Městskou správou nemovitostí Jablonec nad Nisou s.r.o.

schvaluje

nové znění mandátní smlouvy dle důvodové zprávy od 1.1.2009

Usnesení RM č. 248/2008

Cena za komunální odpad pro rok 2009

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy
o návrhucen za sběr, odvoz, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2009 v Jablonci n.N.,

A) souhlasí

1. s cenou za služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem
pro občany města Jablonce n.N. pro rok 2009 ve výši dle tabulky č. 1 varianty I obsažené v příloze č. 2 důvodové zprávy (ceny zůstávají stejné jako v roce 2008 a Město dotuje nakládání s odpady částkou 6 404 tis. Kč).

2. s cenou služeb za odpadové hospodářství pro rok 2009 dle přílohy č. 13
k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol. s r.o. a Městem Jablonec n. N.

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

1. podepsat cenový výměr pro rok 2009 odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

2. podepsat návrh „Přílohy č. 13 k dodatku č. 5“ ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol. s r.o. a městem Jablonec nad Nisou pro rok 2009 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

Usnesení RM č. 249/2008

Nařízení č. 2/2008 města Jablonce nad Nisou O stanovení maximálních cen MHD města Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o stanovení maximálních cen MHD města Jablonec nad Nisou

vydává

Nařízení č. 2/2008 města Jablonec nad Nisou „O stanovení maximálních cen MHD města Jablonec nad Nisou“

Usnesení RM č. 250/2008

Zahraniční služební cesta starosty

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o zahraniční služební cestě starosty města do německého města Kaufbeuren ve dnech 16. a 17. 12. 2008 a

schvaluje

zahraniční služební cestu starosty města, Mgr. Petra Tulpy, do německého města Kaubeuren ve dnech 16. a 17. 12. 2008.

Usnesení RM č. 251/2008

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět dopravní komise č. 9 a 10/2008, podnět komise pro rozvoj a podporu podnikání č. 3/2008, podnět komise pro sport a tělovýchovu č. 28/2008 a

A) podnět dopravní komise č. 9/2008

bere jej na vědomí

B) podnět dopravní komise č. 10/2008

1. bere jej na vědomí

2. neschvaluje

zapojení města Jablonec nad Nisou do projektu podpory cyklodopravy MeetBike+

C) podnět komise pro rozvoj a podporu podnikání č. 3/2008

bere jej na vědomí

D) podnět komise pro sport a tělovýchovu č. 28/2008

1. bere jej na vědomí

2. ukládá

Ing. Borku Tichému, vedoucímu oddělení pro komunikaci s veřejností MěÚ Jablonec nad Nisou

za spolupráce oddělení školství kultury a sportu a společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. zpracovat koncepci a zajistit realizaci expozice významných sportovních počinů v Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č. 252/2008

Změny ve složení komisí RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

rezignaci

1. Evy Žižkové - z Komise humanitní péče

2. Ing. Jana Bajgara - z Komise dopravní

Usnesení RM č. 253/2008

Dodatek č.1 k „Pravidlům finančního řízení a kontrol organizací založených a zřízených městem Jablonec nad Nisou“ k vyřazování movitého majetku příspěvkových organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

Dodatek č. 1 k „Pravidlům finančního řízení a kontrol organizací založených a zřízených městem Jablonec nad Nisou“ k vyřazování movitého majetku příspěvkových organizací

Usnesení RM č. 254/2008

Kontrola organizace

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o kontrole organizace

bere na vědomí

zprávu z kontroly organizace

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, obecně prospěšná společnost, Liberecká 5

- hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v roce 2007 (str. 3)

Usnesení RM č. 255/2008

Organizační změny

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice organizačních změn na MěÚ a

A) schvaluje

změnu Organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou a jeho příloh dle obsahu důvodové zprávy

B) stanovuje

počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Jablonec nad Nisou číslem 271 k datu vzniku Jabloneckého kulturního a informačního centra o.p.s.

Usnesení RM č. 256/2008

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 257/2008

Projekt Jablonec nad Nisou 2009

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a po projednání

doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

schválit zařazení jednotlivých akcí včetně výše příspěvků na rok 2009 dle přiložené tabulky akcí

Usnesení RM č. 258/2008

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) pověřuje

řízením příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou PhDr Miroslava Schovance od 1. 1. 2009

B) stanovuje

plat PhDr. Miroslavu Schovancovi dle výše uvedené v důvodové zprávě po dobu jeho pověření řízením příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

C) ukládá

RNDr. Ireně Grohové, pověřené řízením příspěvkové organizace Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o.

předat agendu do 31. 12. 2008

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 9.12.2008 13:01:23 | přečteno 2028x | Petr Vitvar
load