Usnesení 31. 05. 2007

Usnesení z 12. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 31. května 2007

Usnesení RM č. 122/2007

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 123/2007

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Na Vršku 10/3855

J. K. a D. S.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Úbočí 21/4325

R. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Spojovací 2/3316

B. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k ubytovacím místnostem:

0+1

Prosečská 176

J. S.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 146/2342

I. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

3) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Rybářská /1654

P. H.i,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Podzimní 54/1654

L. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Řetízková 5/3051

Š. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Novoveská 5/4505

J. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Skřivánčí 66/3058

L. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+3

Palackého 42/3767

M. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Palackého 65/4424

G. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

4) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno:

b. j. 1+2

č. 20512219

B. Němcové 44/3691

P. a D. H.,
nar. .1957; . 1957,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemci manž. Kosnarovi)

5) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 12

Široká 21/4787

M. S., nar. .. 1975,
trv. . ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce p. Jan Holan)

b. j. č. 9

U Tenisu 4675

H. M., nar. . 1955,
trv. ., Rychnov u Jbc n. N.
(býv. nájemce p. Libor Škoda)

Usnesení RM č. 124/2007

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. bere na vědomí

1. dopis pana Miroslava Fotra, ., Jablonec n.N.¨

2. dopis pana Petra Matějíčka, ., Jablonec n.N.

B. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,
odpovědět na dopis pana Miroslava Fotra dle předložené zprávy.

C. uděluje

panu Petru Matějíčkovi výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrových řízení na pronájem obecního bytu v Jablonci nad Nisou.

D) schvaluje

návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Na Úbočí 21/4325

Petru Matějíčkovi,

trv. …, Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

Usnesení RM č. 125/2007

Výpověď z nájmu bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu a

vypovídá

1) nájem z bytu č. 4, o velikosti 1+1 s příslušenstvím I. kategorie na adrese Řetízková 3051/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, nájemci V. P., nar. . 1963, trvale bytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku ve spojení s ustanovením § 719 odst. 1 občanského zákoníku, když nájemce hrubě porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tak, že bez písemného souhlasu pronajímatele nechal předmětný byt do podnájmu třetí osobě (manž. Gladyšovým), dále z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku, když nájemce předmětný byt neužívá bez vážných důvodů anebo předmětný byt bez vážných důvodů užívá jen občas. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci. Nájemce - V. P. - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

2) nájem z bytu č. 8, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, na adrese

Liberecká 2342/146 v ulici Liberecká, Jablonec nad Nisou, společným nájemcům G. B., nar. .1960 a A. B. nar. .1958, oba trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemci hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu, a to konkrétně za měsíce říjen 2001, únor, březen, duben, červen, červenec, říjen 2002, květen, červen, srpen, říjen 2003, únor, září 2004, leden, červen, srpen, listopad 2005, únor, březen, duben, červenec, srpen, říjen 2006, únor 2007 a dále za nezaplacení nedoplatku z vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu za rok 2002, 2003,2004, 2005. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena společným nájemcům. Společní nájemci - G. B. a A. B. - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

Usnesení RM č. 126/2007

Změna správy bytového fondu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o změně správy bytové fondu

A. schvaluje

výpověď ze smluvního vztahu současným správcům uvedeným v bodě I.a) důvodové zprávy k 30. červnu 2007

B. ukládá

1) JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města

předložit na zářijové jednání rady města materiál řešící varianty možné správy bytového fondu města

2) JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města a JUDr. Jiřímu Nesvadbovi, tajemníkovi MěÚ

předložit na červnové jednání rady města dodatek mandátní smlouvys realitními kancelářemi, řešící odstranění nedostatků z kontrolní zprávy o interním auditu k této problematice

Usnesení RM č. 127/2007

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

schvaluje

1) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 30/98/OFaM/MPO ze dne

2. 2. 1998, uzavřené mezi Městem Jablonec nad Nisou a panem J. O., trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, kterým se ruší zálohové platby za služby a energie.

2) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 139 - 2001 - OF/MPO, uzavřené dne 2. 7. 2001 mezi Městem Jablonec nad Nisou a MUDr. I. V., trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, kterým se ruší zálohové platby za služby a energie.

3) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 140 - 2001 - OF/MPO, uzavřené dne 27. 4. 2001 mezi Městem Jablonec nad Nisou a paní H. K., trvale bytem …, Jablonec nad Nisou, kterým se ruší zálohové platby za služby a energie.

Usnesení RM č. 128/2007

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech :

A. schvaluje

1) ukončení nájemní smlouvy č. 414-2003-OF/OMP ze dne 1.9. 2003, uzavřené s P. Š., bytem ., Jablonec n.N. a to dohodou ke dni 31.5.2007.

2) pronájem části p.p.č. 338/11, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 338/89 o výměře 153m2, p.p.č. 338/83 o výměře 14m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro paní D. S., bytem . ., Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30.9. běžného roku.. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

3) zřízení věcného břemene přes p.p.č. 958/1 v k.ú. Jablonec n. N. spočívající v umístění a vedení vodovodního potrubí a tomu odpovídajícímu právu vstupovat a vjíždět na pozemek za účelem provedení kontroly, oprav a údržby vodovodního potrubí za jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku tj. 1200,- Kč ve prospěch každého vlastníka průmyslového objektu č.p. 1973, Jablonec nad Nisou, stojícího na st.p.č. 1916, v k.ú. Jablonec nad Nisou, jehož současným vlastníkem je akciová společnost PRECIOSA, IČ: 00012556, se sídlem Opletalova č.p. 3197, Jablonec nad Nisou

B. mění

usnesení č. 110/2007/A/9 ze dne 10.5.2007 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1750/6,1750/1,2460/1 v k.ú. Jablonec n.N. „Jablonec n.N. - Alešova, K Černé Studnici - stavební úprava - rekonstrukce NN“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví ve výši 10.000,- Kč.

Usnesení RM č. 129/2007

Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů:

A. schvaluje

1) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1470/3 o výměře 21 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání současného stavu oplocení

2) zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 462/2 o výměře 376 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady k objektu Ještědská 5

3) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 927/4 o výměře 273 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem ucelení areálu

4) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 83/10 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem přemístění trafostanice

Usnesení RM č. 130/2007

Stanovení úhrad provozních nákladů příspěvkové organizaci Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o stanovení úhrad provozních nákladů příspěvkové organizaci Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o.

A. bere ji na vědomí

(část A) důvodové zprávy)

B. schvaluje

výši příspěvku od jiné obce za umístění jejího občana v příspěvkové organizaci Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o. a postup při přijetí žádosti o umístění dle důvodové zprávy v části „B“.

C. ukládá

RNDr. Ireně Grohové, ředitelce Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o. sepisovat s jinými obcemi Smlouvu o příspěvku na provoz Sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. dle vzoru (příloha).

Usnesení RM č. 131/2007

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy:

A. bere na vědomí

informaci o průběhu přípravy zubní pohotovosti v Jablonci nad Nisou.

B. schvaluje

1) investiční záměr Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. na nákup magnetické rezonance.

2) vyřazení majetku z účetní evidence Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - tři položky v celkové zůstatkové ceně 8 586 700,- Kč.

Usnesení RM č. 132/2007

Změna ve složení rady nemocnice

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. odvolává

z rady nemocnice

Martinu Urbánkovou, tajemnici rady nemocnice

B. jmenuje

do rady nemocnice

Radku Baloghovou, tajemnicí rady nemocnice

Usnesení RM č. 133/2007

Odborné poradenství pro péči o rodiny a děti

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o odborném poradenství pro péči o rodiny a děti

A. schvaluje

záměr zajištění odborného poradenství pro rodiny a děti

B. ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi,

zajistit realizaci služby k 1.9.2007 dle důvodové zprávy v souladu s komunitním plánem rozvoje sociálních služeb a předložit o plnění úkolu informativní zprávu na červnovém jednání RM .

Usnesení RM č. 134/2007

Změna organizačního řádu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice změny organizačního řádu MěÚ Jablonec na Nisou a

A. mění

názvy odborů ze schválených na původní názvy takto

1. „odbor stavební a rozvoje“ se mění na název „odbor rozvoje“

2. „odbor finanční a majetkoprávní“ se mění na název „odbor financí a majetku“

3. „odbor školství, kultury a sociálních věcí“ se mění na název „odbor humanitní“

B. schvaluje

1. Organizační řád MěÚ Jablonec nad Nisou

2. přílohu č. 1 organizačního řádu - funkční příslušnost

3. přílohu č. 2 organizačního řádu - schéma MěÚ Jablonec nad Nisou

C. stanovuje

počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu Jablonec nad Nisou z dosavadních 256 nově na 257

D. ukládá

Bc. Ondřeji Fričovi, řediteli odboru FaM

zařadit do nejbližších rozpočtových změn schvalovaných zastupitelstvem města potřebné finanční prostředky uvedené v důvodové zprávě

Usnesení RM č. 135/2007

Informativní zprávy o činnosti volených představitelů města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti starosty města a místostarostů a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 136/2007

Změna v komisí

Rada města Jablonce nad Nisou vyslechla návrh místostarosty p. Vobořila a

A. odvolává

z komise pro sport a tělovýchovu Vladimíra Mašku

B. jmenuje

do komise pro sport a tělovýchovu Vladimíra Kopala

Usnesení RM č. 137/2007

Dopis

Rada města Jablonce nad Nisou projednala a

bere na vědomí

odpověď ředitele Spolkového domu Jablonec nad Nisou p.o. PhDr. Schovance panu Šourkovi ve věci dopadu projektu „Rovná šance“ na komunikaci v Zeleném údolí.

Usnesení RM č. 138/2007

Diskuse

Rada města Jablonce nad Nisou vyslechla diskusní vystoupení Mgr. Tulpy, starosty města a

vyslovuje podporu

Projektu rozvoje lyžařského sportovního areálu v Bedřichově dle informace přednesené na jednání rady města

Ing. Otakar Kypta
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 7.6.2007 7:52:11 | přečteno 2076x | Petr Vitvar
load