Usnesení 29. 03. 2007

Usnesení z 9. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 29. března 2007

Usnesení RM č. 72/2007

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 73/2007

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

1. návrh na uzavření nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

0+1

Podskalí 17/2941

D. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Skřivánčí 66/3058

R. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

0+1

Řetízková 7/3052

M. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+3

Na Vršku 10/3855

R. O.,

trv. Na ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

V. Ž.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Na Vršku 10/3855

M. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 23

T. N.
trv. bytem ., Jablonec n.N.
na dobu určitou 3 měsíce

3. změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 16

3+kk

Široká 16/4836

P. H., nar. . 1988,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce p. Pavel Luňáček)

b. j. č. 13

1+3

Široká 24/4798

G. B., nar. . 1983,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce p. J. Bartoňková)

4. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b. j. č. 47

1+2

F. L.Čelakovského 4/3676

R. T., nar. .. 1937,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemci p. Milan Ulbrych)

5. ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti č. 20, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 2342, Liberecká 146 v Jablonci nad Nisou (ubytovaný Václav Nýdrle)

B) ruší

usnesení RM č. 50/3/2007 ze dne 15. 3. 2007

Usnesení RM č. 74/2007

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

o pronájmu nebytových prostor

schvaluje

1) uzavření dohody o umístění anténního systému a technologie za účelem umístění všesměrové základnové antény na zdi přístřešku výtahové šachty objektu Podhorská 16a, Jablonec nad Nisou, pro ČSAD Jablonec nad Nisou a. s., Pražská 14, PSČ 466 05, Jablonec nad Nisou, IČ 44569793, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, přičemž výše úhrady za umístění zařízení bude činit 5 000,- Kč/rok, tj. 1.250,-Kč/čtvrtletně.

2) náklady na vynaložené investice Pekařstvím Šumava s.r.o., S. K. Neumanna 24, Jablonec nad Nisou, IČ 25036963, zastoupeným jednatelem Ing. Ivanem Šnajdrem, do nebytových prostor v objektu Lidická 678/7, Jablonec nad Nisou ve výši 438 818,- Kč a uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 11.7.2001, kterým se započtou investice do nebytových prostor (výkladců) na částku 438 818,- Kč oproti nájemnému a to ve výši 50 % měsíčního nájemného, tj. 20 189,- Kč/měsíc s platností od 1. července 2007 až do úplného započtení investic.

3) uzavření nájemní smlouvy se společností Most k naději, o. s., IČ 63125137, se sídlem P. Jilemnického 1929, Most, PSČ 434 01, na dobu určitou s platností od 1. 4. do 30. 4. 2007, přičemž výše nájemného činí 83,- Kč/měsíc.

Usnesení RM č. 75/2007

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech :

A) schvaluje

1a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v st.p.č. 970/2, p.p.č. 1827/3 v k.ú. Jablonec n.N. (Jablonec n.N. - Růžová 1120/5 - posílení zemního kabelového vedení NN) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví ve výši 10.000,- Kč.

1b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2412/3 v k.ú. Jablonec n.N. (Jablonec n.N. - Růžová 1120/5 - posílení zemního kabelového vedení NN) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

2) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene p.p.č. 748, 784, 802 v k.ú. Vrkoslavice (Horní Dobrá Voda - stavební úpravy - rekonstrukce NN) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene

3a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2464/4, 2440/1 v k.ú. Jablonec n.N. (Jablonec n.N. - Novoveská - nová TS, kabely VN, NN) - komunikace se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

3b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1612/3 v k.ú. Jablonec n.N. (Jablonec n.N. - Novoveská - zemní kabelové NN) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví ve výši 10.000,- Kč.

B) mění

č. 44/2006/3 a to tak, že schvaluje pronájem st.p.č. 672/1 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem pozemku pod garáží společně a nerozdílně pro vlastníky garáží. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 35,- Kč/m2/rok.

Usnesení RM č. 76/2007

Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů :

schvaluje

1. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3428/2 obálkovou metodou v objektu Liberecká 30/3428 o velikosti 1+1, celková výměra 36,5 m2, 2. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 365/22843 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4333 a 4334, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

2. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 2920/3 obálkovou metodou v objektu Souběžná 3/2920 o velikosti 1+1, celková výměra 46,5 m2, 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 465/14365 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 3024 a 3025, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

3. zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 3860/17 v objektu Palackého 32/3860 o výměře 14 m2, 1. podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 140/20680 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 126/4 a 126/5 vše v k. ú. Mšeno nad Nisou

4. zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 1614/7 v objektu Mlýnská 32/1614 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/5325 na společných částech domu a stavební parcele č. 1456/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

5. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2004/2 o výměře 954 m2 a v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.

6. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1905/2, 1999/25, 1999/24, 1995, 1983/1, 2147/15 v k.ú. Jablonec nad Nisou p.p.č. 440, 441 v k.ú. Vrkoslavice, p.p.č. 737/5, 747/1, 402/1, 409/1 v k.ú. Kokonín, p.p.č. 1312/1, 1151, 822/1, 1121/1, 93/1, 74, 66/1, 698/1, 788, 813 v k.ú. Proseč n.N. za účelem sekání trávy

7. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru - garáže o celkové výměře 17m2 v objektu Komenského 595/11, Jablonec nad Nisou

8. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru - garáže o celkové výměře 13m2 v objektu Jánská 1881/4, Jablonec nad Nisou

9. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru - garáže o celkové výměře 17m2 v objektu Růžová 2994/3a, Jablonec nad Nisou

10. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 32 m2 v objektu Pražská 617/ 48, Jablonec nad Nisou, pro účely činnosti K-centra, zřízeného sdružením Most k naději, o. s., IČ 63125137, P. Jilemnického 1929, Most, PSČ 434 01.

11. zveřejnění záměru pronájmu budovy bez č. p. na st.p.č. 6664, včetně st.p.č. 6664 o výměře 165 m2, p.p.č. 61/2 o výměře 1 298 m2 a p.p.č.

61/4 o výměře 811 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro společnost Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. se sídlem Jiráskova 7, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ 25412604.

Usnesení RM č. 77/2007

I. rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 4. - 23. Zařazení dotací ve výši 10.881 tis. Kč do příjmů i výdajů kapitol 1000 - odbor vnitřní správy, 3000 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 4000 - odbor humanitní a 7000 - odbor rozvoje a tím i upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.168.738 tis. Kč

Usnesení RM č. 78/2007

Změna metodiky obsazování bytů v Domech pro seniory, p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy " Změna metodiky obsazování bytů v Domech pro seniory, p.o."

schvaluje

změnu metodiky obsazování bytů v Domech pro seniory p.o. dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 79/2007

Etapizace vypracování komunitního plánu Města Jablonce nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

"Etapizace vypracování komunitního plánu Města Jablonce nad Nisou"

bere na vědomí

etapizaci vypracování komunitního plánu Města Jablonce nad Nisou s konečným termínem březen 2008.

Usnesení RM č. 80/2007

Změna ve složení komisí RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) odvolává

z kulturní komise

Ing. Antonína Schäfera

B) jmenuje

1. do komise pro ochranu zvířat a životního prostředí

Zdenku Janů

2. do komise kulturní

Mgr. Vlastu Veverkovou

3. do komise pro rozvoj a podporu podnikání

Pavla Vícha

Ing. Taťánu Jersákovou

Usnesení RM č. 81/2007

Účast na jednáních komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o činnosti komisí rady města a

A) bere na vědomí

informaci účasti jednotlivých členů komisí a počtu jednání komisí za období od komunálních voleb v roce 2006 do 21. 3. 2007

B) ukládá

1. Josefu Kakrdovi, předsedovi komise pro rozvoj podnikání,

svolat první jednání komise do 30. 4. 2007

2. předsedům všech komisí rady města - dodržovat ustanovení vzorového jednacího řádu komisí, tj. neúčastní-li se člen komise tří, po sobě následujících a řádně svolaných jednání, vyzve tajemník komise takového člena ke zvážení svého dalšího setrvání v komisi. Při opakování stejného případu předseda komise navrhne radě odvolání tohoto člena.

C) odvolává

z komise pro realizaci programu regenerace MPZ

Ludmilu Kindlovou

Usnesení RM č. 82/2007

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené podněty komise dopravní č. 2 a 4/2007 a komise pro realizaci programu regenerace MPZ č. 4/2007 a

A) souhlasí

V rámci projektu REGIOTRAM NISA prioritně řešit komplexní studii železniční zastávku Jablonec n. N. (Raisova ul.) mezi Jabloncem n. N. hlavním nádražím a současnou jabloneckou zastávkou Zastávka.

B) schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu Lipanská 10.

C) ukládá

RNDr. Miroslavu Vargovi, řediteli odboru rozvoje,

zajistit studii projektové dokumentace stavebních úprav křižovatky Hasičská - Smetanova, Mírové náměstí vč. autobusové zastávky, aby bylo možné levostranné odbočení autobusů z Hasičské ul. do Smetanovy ul.

Usnesení RM č. 83/2007

Smlouva - odpadové hospodářství

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o návrhu smlouvy mezi městem a Severočeskými komunálními službami s.r.o., která řeší sběr , odvoz, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v Jablonci nad Nisou

bere na vědomí

stav přípravdodatku smlouvy mezi městem Jabloncem nad Nisou a Severočeskými komunálními službami s.r.o.

Usnesení RM č. 84/2007

Výpovědi z nájmu bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu a

vypovídá

1. nájem z bytu č. 16, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve třetím nadzemním podlaží na adrese Liberecká 2343/148, Jablonec nad Nisou, nájemci Miluši Falcmanové, nar. 22.11.1955, trvale bytem Liberecká 2343/148, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení

§ 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu, a to konkrétně za měsíce leden, duben, červenec, srpen, říjen, listopad 2005, leden až říjen 2006. Součástí dluhu je nedoplatek z vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu za rok 2004. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci. Nájemce - Miluše Falcmanová - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

2. nájem z bytu č. 13, o velikosti 0+1 s příslušenstvím, na adrese Liberecká 2342/146, 466 01 Jablonec nad Nisou, nájemci Boženě Peštové, nar. 28.9.1966, trvale bytem Liberecká 2342/146, 466 01 Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu, a to konkrétně za měsíce květen, červen 2003, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad 2004, duben, květen, červen, červenec, srpen, listopad 2005, březen, květen, červen 2006. Součástí dluhu je nedoplatek z vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu za rok 2002, 2003, 2004, 2005. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci. Nájemce - Božena Peštová - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

3. nájem z bytu č. 3, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve druhém nadzemním podlaží objektu na adrese Podzimní č.p.1674/54, 466 01 Jablonec nad Nisou, nájemci Filipu Mastníkovi, nar.31.3.1985, trvale bytem Podzimní 1674/54 v Jablonci nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst.2 písm.d), b) ve spojení s § 719 odst.1 občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že bytovou jednotku dal bez písemného souhlasu pronajímatele do podnájmu třetí osobě a bytovou jednotku bez vážných důvodů neužívá nebo užívá jen občas. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci. Nájemce - Filip Mastník - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

Usnesení RM č. 85/2007

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

bere na vědomí

dopis paní Dany Šalanské

dopis pana Ing. Ivana Šnajdra

Usnesení RM č. 86/2007

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města
od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Usnesení RM č. 87/2007

Dodatek smlouvy o výpůjčce s Úřadem práce

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k dodatku smlouvy s Úřadem práce v Jablonci nad Nisou a

schvaluje

Dodatek číslo 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti s Úřadem práce v Jablonci nad Nisou ze dne 1. června 2005

Ing. Otakar Kypta
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, Agenda RM a ZM, tel.: 483 357 319

Vytvořeno 5.4.2007 8:30:29 | přečteno 2347x | Petr Vitvar
load