Usnesení 25. 10. 2007

Usnesení z 16. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 25. října 2007

Usnesení RM č. 206/2007

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 207/2007

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1. návrh na uzavření ubytovacích smluv k ubytovacím místnostem:

0+1

Střelecká 7/1638

S. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Střelecká 7/1638

V. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 148/2343

R. a Z. C.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Prosečská 176

G. a A. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Prosečská 176

J. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

V. R.,
trv. G., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Na Úbočí 21/4325

J. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Řetízková 11/3054

M. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Liberecká 148/2343

P. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+4

Liberecká 26B/4001

Š. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Liberecká 146/2342

J. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Palackého 73/71

J. a M. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Na Úbočí 21/4325

V.K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3.a) ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti č. 12, o velikosti 0+1 v objektu č. p. 556, G. Mrázka 10 v Jablonci nad Nisou (ubytovaný Jan Tarant)

b) ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti č. 10, o velikosti 0+1 v objektu č. p. 556, G. Mrázka 10 v Jablonci nad Nisou (ubytovaná Věra Ridošková)

4. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 16

Široká 14/4837

V. K., nar. . 1946,
trv. ., Písek
(býv. nájemce p. Pavel Martínek)

Usnesení RM č. 208/2007

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) bere jej na vědomí

dopis L. B., Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou

B) ruší

své usnesení č. 191/5/2007 ze dne 4. 10. 2007

C) schvaluje

nájem bytu č. 12, velikosti 1+1, Na Kopci 9, p. L. B. na dobu určitou 3 měsíce.

Usnesení RM č. 209/2007

Pronájmy pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a věcných břemenech :

a) schvaluje

1) prodloužení smlouvy o výpůjčce č. 1/2005 ze dne 26.5.2005 uzavřené mezi spol. SPORT Jablonec n.N. a FK Břízky, a to na dobu 10 let, tj. od 1.5.2005 do 30.4.2015. Ostatní podmínky smlouvy o výpůjčce zůstávají nezměněny.

2) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene vp.p.č. 531/11 k.ú. Jablonec n.N. „plynovodní přípojka k objektu Na Kopci čp. 4256“ s Ivetou Landovou, bytem Na Výšině 8,Jablonec n.N. a spol. SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

3) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene vp.p.č. 437 v k.ú. Proseč n.N. se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví ve výši 10.000,- Kč.

4) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2500/7, 2500/21,816/1 v k.ú. Jablonec n.N. - ostatní komunikace (ul.Turnovská) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

5) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 849/4 v k.ú. Jablonecké Paseky - ostatní komunikace (ul. Jasmínová) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

6) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene vp.p.č. 755/160 v k.ú. Rýnovice se spol. TI Automotive AC s.r.o., Belgická 4727/17, IČ: 26485648 a se spol. SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

7) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2331 v k.ú. Jablonec n.N. ( ul. Nádražní) - vybudování nízkotlaké přípojky plynu se spol. ASTRA s.o.r., Havlíčkova 9, Jablonec n.N., IČ: 413 291 04 a spol. SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

8) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu přístupu a příjezdu k p.p.č. 692 v k.ú. Rýnovice a p.p.č. 1018/3 v k.ú. Proseč n.N. ve vlastnictví města přes p.p.č. 732/1 a p.p.č. 606/1 v k.ú. Rýnovice, které jsou ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: 421 964 51, za cenu 25,- Kč/m2 + DPH 19 %.

9) zřízení věcného břemene spočívajícího v práva přístupu a příjezdu k p.p.č. 1770/3 ve vlastnictví města přes p.p.č.1770/1 v k.ú. Proseč n.N., které jsou ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: 421 964 51, za cenu 25,- Kč/m2 + DPH 19 %.

10) zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení inženýrských sítí s právem oprav, přístupu a příjezdu, umístěných v p.p.č. 662/4, 656/7 v k.ú. Proseč n.N., které jsou ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: 421 964 51, za cenu 25,‑ Kč/m2 + DPH 19 %.

11) zřízenívěcného břemene práva přístupu a příjezdu přes p.p.č. 2630 a p.p.č 1925/3 k objektu garáže na st.p.č. 4582 a st.p.č. 4582 vše v k.ú. Jablonec n. N.

12) zřízení věcného břemene přes p.p.č. 66/1 v k.ú. Proseč n. N. pro vlastníky objektu čp. 4793 na st.p.č. 114/4 a vlastníky objektu čp. 4038 na st.p.č. 113/1, st.p.č. 113/3 a st.p.č. 113/4 vše v k.ú. Proseč n. N. Smlouva o věcném břemeni bude uzavřena na dobu určitou 10-ti let za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč s tím, že náklady na zaměření věcného břemene uhradí žadatel

b) neschvaluje

zřízení věcného břemene přes p.p.č. 558/3 v k.ú. Kokonín

c) ruší

usnesení č. 120/2006/A/3 ze dne 31.8.2006

Usnesení RM č. 210/2007

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů:

a) schvaluje

1) zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 2330/4 obálkovou metodou v objektu Revoluční 28/2330 o velikosti 1+3, celková výměra 94,3 m2, 3. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 943/6902 na společných částech domu a stavební parcele č. 2295, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

2) zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3395/5 obálkovou metodou v objektu Budovatelů 8/3395 o velikosti 1+0, celková výměra 21,9 m2, 3. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 219/30612 na společných částech domu a stavební parcele č. 4417/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

3) zveřejnění záměru výpůjčky p.p.č. 2086/41, díl „b“ o výměře 34m2, p.p.č. 2086/36 díl „c“ o výměře 1480m2 v k.ú. Mšeno nad Nisou za účelem sportoviště

4) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 666/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, dle geometrického plánu označené jako st.p.č. 6737 o výměře 29m2 za účelem pozemku pod stavbou garáže.

5) zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 2301/3 o výměře 24m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem pozemku pod stánkem na občerstvení - prodej potravin.

6) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2557/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem umístění odpadových nádob.

7) zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 676 o výměře 722 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro vlastníka objektu Podhorská 33 Jablonec n. N.

8) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2630 o výměře 313 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

9) zveřejnění záměru směny části p.p.č. 560/11 dílu „f“ o výměře 4 m2 v k.ú. Lukášov ve vlastnictví Města Jablonec n. N., který bude nově označen parcelním číslem po vyhotovení geometrického plánu

10) zveřejnění záměru směny p.p.č. 871/2 o výměře 135 m2 v k.ú. Kokonín ve vlastnictví Města Jablonec nad Nisou

b) neschvaluje

zveřejnění záměru pronájmu a prodeje části p.p.č 2738 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem vybudování parkoviště pro osobní automobily.

Usnesení RM č. 211/2007

Hodnocení ředitelů škol - schválení platů, mimořádné odměny

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1. od 1. 11. 2007 platy ředitelů škol dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

2. mimořádné odměny ředitelům škol dle přílohy č. 2a důvodové zprávy upřesněné při jednání rady města.

Usnesení RM č. 212/2007

Plán zimní údržby

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zajištění zimní údržby v období 2007-2008

schvaluje

Plán zimní údržby 2007-2008

Usnesení RM č. 213/2007

Změny veřejnoprávních smluv

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice veřejnoprávních smluv a

schvaluje

změny veřejnoprávních smluv s obcemi Bedřichov a Janov nad Nisou, uzavřených pro výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků ve správních obvodech těchto obcí, v podobě přijetí jejich Dodatků č. 2 za účelem prodloužení jejich platnosti - dle důvodové zprávy a ve znění návrhů dodatků smluv uvedených v příloze této zprávy.

Usnesení RM č. 214/2007

Stanovení termínů schůzí a návrh plánu práce RM na I.pol. r.2008

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

termíny konání schůzí a plán práce Rady města Jablonce nad Nisou na I. pololetí roku 2008 uvedené ve vlastní zprávě.

Usnesení RM č. 215/2007

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti starosty města a místostarostů a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 216/2007

Změna ve složení komise prevence kriminality

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

jmenuje

do komise prevence kriminality

Václava Kadlece

Usnesení RM č. 217/2007

Žádost o příspěvek

Rada města Jablonce nad Nisou projednala písemnou žádost Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje o finanční příspěvek a

schvaluje

rozpočtovou změnu ve výši 30 tis. Kč na zakoupení 2 ks nových nožů LS 301 EN pro Hasičský záchranný hasičský sbor Libereckého kraje.

JUDr.Ing.Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 1.11.2007 13:16:29 | přečteno 2219x | Petr Vitvar
load