Usnesení 25. 01. 2007

Usnesení ze 6. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 25. ledna 2007.

Usnesení RM č. 11/2007

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 12/2007

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+2

Prosečská 200

R. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Úbočí 21/4325

M. H.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Rybářská 10A/4605

P.S.,

trv. . Liberec 30

na dobu určitou 1 rok

2) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Řetízková 5/2051

A.R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

M. Š.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 16/3763

Š. N.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

F. L. Čelakovského 4/3676

Mgr. J. Č..,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

F. L. Čelakovského 4/3676

J. H.,trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 9/3055

Z. O.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Na Vršku 16/3763

M. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Prosečská 176

B. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3+kk

Široká 18/4803

L. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou,

zast. zákonným zástupcem (matkou)
D. L.., trv. . Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

Usnesení RM č. 13/2007

Výpověď z nájmu bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu

A) vypovídá

1. nájem z bytu č. 14, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie na adrese Liberecká 3510/29, 466 01 Jablonec nad Nisou, nájemci Z. H., nar. .. 1964, trvale bytem . 466 01 Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu, a to konkrétně za měsíce červenec, září a říjen 2006. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci. Nájemce - Z. H. - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

2. nájem z bytu č. 5, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie na adrese Na Vršku 3855/10, 466 01 Jablonec nad Nisou, nájemci I.K., nar. . 1951, trvale bytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu, a to konkrétně za měsíce září, listopad a prosinec 2005, leden až březen 2006 a září 2006, dále nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2005. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci. Nájemce - I. K. - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

Usnesení RM č. 14/2007

Věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o věcném břemeni

A) schvaluje

1. zřízení věcného břemene stavby objektu televizního vysílače na části p.p.č. 2147/2 o výměře 15 m2 nově označené jako st.p.č. 6697 v k.ú. Jablonec n. N. a tomu odpovídající právo přístupu a příjezdu k tomuto objektu přes p.p.č. 2147/2 v k.ú. Jablonec n. N. dle geometrického plánu za jednorázový poplatek 20.000,- Kč s tím, že cena za zřízení věcného břemene bude uhrazena při podpisu smlouvy na zřízení věcného břemene

2. zřízení věcného břemene práva příjezdu a přístupu přes st.p.č. 624 pro spoluvlastníky st.p.č. 1438, vše k.ú. Jablonec nad Nisou.

B) neschvaluje

1. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes st.p.č. 970/2 v k.ú. Jablonec n. N.

2. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes p.p.č. 7/9 v k.ú. Jablonec n. N.

Usnesení RM č. 15/2007

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech :

A) schvaluje

1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2384/2 v k.ú. Jablonec n.N. ( Máchova - rekonstrukce kabelového vedení NN) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 486/9, 832/1, 2788, 2821, 832/2, 833/2 v k.ú. Jablonec n.N. ( U Nisy - kabelové vedení NN) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví ve výši 10.000,- Kč.

3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2361 v k.ú. Jablonec n.N. ( U Nisy - kabelové vedení NN) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 874/1 v k.ú. Rýnovice (Na Ostrohu - kabelové vedení NN) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 867/8 v k.ú. Rýnovice ( Na Stráni - kabelové vedení NN) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví ve výši 10.000,- Kč.

6. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 537/6 v k.ú. Proseč n.N. ( Horní ul. - zemní kabelové vývody) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

7. a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 638/4 v k.ú. Proseč n.N. (Na Domovině - kabelové vedení NN) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 698/1, 697, 692/4 v k.ú. Proseč n.N. se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví ve výši 30.000,- Kč.

8. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2464/3, 2464/16,1708/3, 1638/1, 1624/3, 2453/2 v k.ú. Jablonec n.N. ( Novoveská - rekonstrukce plynovodu) pro Severočeskou plynárenskou, a.s. se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 499 032 09 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

9. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2471/1 v k.ú. Jablonec n.N. ( Lovecká ) Severočeskou plynárenskou, a.s. se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 499 032 09 a jednorázovou úhradu stanoví ve výši 500,- Kč.

10. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na vedení plynovodu na p.p.č. 1479/3, 1551/6 v k.ú. Mšeno n.N. pro Severočeskou plynárenskou, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ: 499 032 09 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví ve výši 50,- Kč/m.

11. a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 66/35, 66/36, 665/1, 672/3 v k.ú. Mšeno n.N. (Mechová, U hřiště, F. L. Čelakov-ského - umístění komunikační sítě) spol. UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5, Praha, IČ 00 56 22 62, jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 66/1, 672/13, 1108/2 v k.ú. Mšeno n.N. ( Mechová, U hřiště, F.L. Čelakovského - umístění komunikační sítě) se spol. UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5, Praha 4, IČ: 00 56 22 62 a jednorázovou úhradu stanoví ve výši 10.000,- Kč

12. a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 876/21, 876/32,878/3,882/5,882/6,882/8, 882/9, 882/32, 898/13, 898/50, 898/58, 898/71, 898/72, 898/73, 898/74, 899/2, 910/5, 910/6, 2376/8 k.ú. Jablonec n.N ( Na Čihadle, Žitná, Okružní - umístění komunikační sítě) UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5, Praha 4, IČ: 00 56 22 62 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 876/2, 878/1, 878/4, 882/1, 882/4, 882/7, 892/1, 898/46, 898/51, 898/52, 898/57, 898/61, 898/62, 910/2 k.ú. Jablonec n.N. ( Okružní , Žitná - umístění komunikační sítě) UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5, Praha 4, IČ: 00 56 22 62 a jednorázovou úhradu stanoví ve výši 100.000,- Kč.

13. ukončení nájemní smlouvu č. 793N97/12 ze dne 8.1. 1997, která je uzavřena s Pozemkovým fondem ČR, se sídlem Husinecká 11a, Praha, IČ: 45797072 dohodou, ke dni 31.12.2006.

14. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 9.6.1992 a to tak, že mění označení nájemce na Základní škola, Liberecká 1734/31, p.o. Jablonec n.N., IČ: 60254190. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

B) trvá

na uzavřené nájemní smlouvě č. 210/2002-OF/OMP ze dne 28.5. 2002, včetně stanovených podmínek s tím, že nájemkyni paní Haně Velové, bytem ., Jablonec n.N. budou zachovány stejné podmínky jako mají ostatní provozovatelé stánků.

C) ruší

1. usnesení č. 149/2006/8 ze dne 5.10. 2006

2. usnesení č. 120/2006/A/9,12,13 ze dne 31.8.2006

Usnesení RM č. 16/2007

Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů :

schvaluje

1. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1999/11, 1999/2 a p.p.č. 1999/10 o výměře 118m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady

2. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2301/3 o výměře 24m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění stánku na občerstvení

3. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 989/1 o výměře 749 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání zahrady u objektu Opletalova 34.

4. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1307/1 o výměře 171 m2 a p.p.č. 1307/7 o výměře 235 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání zahrady u objektu Sv. Čecha 7.

5. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2122/2 o výměře 706 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání zahrady u objektu Táboritská 6.

6. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 606 o výměře 247 m2 a p.p.č. 608 o výměře 572 m2 vše v k.ú. Vrkoslavice za účelem vypořádání zahrady u objektu Jana Žizky 2.

7. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 964/17 o výměře 789 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání zahrady u objektu P. Bezruče 52.

8. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1081/17 o výměře 890 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání zahrady u objektu Rybářská 14 a 18.

9. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1511/1 o výměře 528 m2 a p.p.č. 1511/2 o výměře 30 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání zahrady u objektu Na Mýtině 2.

10. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 343/23 o výměře 133 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání zahrady u objektu U Balvanu 42.

11. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1897/8 v objektu U Jeslí 8/1897 o velikosti 1+0, celková výměra 30,1 m2, 2. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 301/7668 na společných částech domu a stavební parcele č. 1797, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

Usnesení RM č. 17/2007

Platy ředitelů škol

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1. po upřesnění při jednání rady města vnitřní platový předpis pro stanovení platů ředitelům škol zřizovaných Městem Jablonec nad Nisou s účinností od 1. 1. 2007

2. od 1. 1. 2007 platy ředitelů škol dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

Usnesení RM č. 18/2007

Smlouva o poskytnutí sociální služby a úhrady za poskytování pečovatelské služby

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o Smlouvě o poskytnutí sociální služby a úhradách za poskytování pečovatelské služby

schvaluje

Smlouvu o poskytnutí sociální služby a úhrady za poskytování pečovatelské služby s účinností od 1. 2. 2007 dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 19/2007

Změny v orgánech Plaveckého bazénu Jablonec nad Nisou o.p.s.

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke změnám v orgánech společnosti Plavecký bazén Jablonec nad Nisou o.p.s.

A) odvolává

1. Správní radu ve složení
Karel Kolář, ing. Vladimír Zemín, Josef Šimůnek, PaeDr. František Vízek, ing. Ivana Holásková, Petr Louda

2. Dozorčí radu ve složení
Ing. Zorka Vacková, ing. Jitka Hujerová, ing. Vladimír Opatrný

B) jmenuje

1. Správní radu ve složení

  • Ing. Otakar Kypta - mandát na 3 roky
  • Ing. Václav Čížek - mandát na 3 roky
  • Luděk Suchomel - mandát na 2. roky
  • Heřman Melich - mandát na 2. roky
  • Petr Kříž - mandát na 1. rok
  • Josef Mužíček - mandát na 1. rok

2. Dozorčí radu ve složení

  • Pavel Šourek - mandát na 3 roky
  • Ing. Ivana Holásková - mandát na 2. roky
  • Miroslav Rucký - mandát na 1. rok

C) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi

prověřit možnost úpravy zákazu konkurence u členů správní rady Plaveckého bazénu Jablonec nad Nisou o.p.s. a navrhnout zastupitelstvu města změnu zakládací listiny této společnosti

Usnesení RM č. 20/2007

Jmenování obřadníka pro zabezpečení svatebních a jiných občanských obřadů

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se jmenování obřadníka pro zabezpečení svatebních a jiných občanských obřadů a

schvaluje

v souladu s ustanovením § 4 zákona číslo 94/1963 Sb. v platném znění a § 108 zákona číslo 128/200 Sb. o obcích v platném znění RNDr. Jiřího Čeřovského jako obřadníka pro zabezpečení svatebních a jiných obřadů s právem užívat závěsný odznak se státním znakem ČR

Usnesení RM č. 21/2007

Změna v komisi RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) odvolává

z komise pro ochranu zvířat a životního prostředí

Václava Vachka

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města, vyvolat jednání se zástupci jednotlivých politických klubů ohledně případného dojmenování nového člena komise pro ochranu zvířat a návrh na doplnění předložit na jednání rady města 15.2.2007

Usnesení RM č. 22/2007

Střet zájmů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k

zákonu číslo 159/2006 Sb. o střetu zájmů a

A) bere na vědomí

text zákona a povinnosti, které z něho vyplývají pro zastupitele města

B. schvaluje

změnu přílohy č. 1 organizačního řádu dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 23/2007

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala podněty dopravní komise a komise humanitní péče a

A) bere na vědomí

podnět dopravní komise ve věci zpracování dopravního generelu města, který je již řešen usnesením číslo 206/B ze dne 14. 12. 2006

B) odvolává

z komise humanitní péče pana Aladara Ference

C) ukládá
Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města,
řešit podnět dopravní komise ve věci majetkoprávních otázek souvisejících s uvažovanou okružní křižovatkou v Rýnovicích

Usnesení RM č. 24/2007

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

bere na vědomí

1. dopis pana Jana Havlíčka, ., Praha 9

2. dopis pana Maxe Hittmanna ve věci získání obecního bytu s tím, že žádost posoudí oddělení technické obsluhy a bytů MěÚ a návrh předloží na příští jednání rady města.

Usnesení RM č. 25/2007

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Usnesení RM č. 26/2007

Veřejnoprávní smlouva

Rada města Jablonce nad Nisou projednala materiál k problematice veřejnoprávní smlouvy a

schvaluje

veřejnoprávní smlouvu s obcí Maršovice pro výkon přenesené působnosti ve věci správních řízení o přestupcích dle návrhu veřejnoprávní smlouvy uvedené v příloze této zprávy.

Usnesení RM č. 27/2007

Stravné při jednání zastupitelstva

Rada města Jablonce nad Nisou projednala návrh starosty města a

schvaluje

z důvodu hospodárnosti způsob stravování zastupitelů při jednání zastupitelstva tak, že zastupitelům přítomným při jednání bude poskytována stravenka v hodnotě 70,- Kč.

Usnesení RM č. 28/2007

Vlajka Tibetu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala návrh starosty města a

schvaluje

vyvěšení vlajky státu Tibet na budově radnice dne 10. 3. 2007 jako akt podpory jeho nezávislosti.

Usnesení RM č. 29/2007

Podněty občanů

Rada města vyslechla diskusní příspěvek p. Berounského ve věci žádostí občanů obce Rádlo na zlepšení dopravního spojení s městem Jabloncem nad Nisou a

ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,
jednat se starostou obce Rádlo o další spolupráci v této oblasti.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 2.2.2007 12:31:18 | přečteno 2420x | Petr Vitvar
load