Usnesení 22. 11. 2007

Usnesení ze 17. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 22. listopadu 2007

Usnesení RM č. 218/2007

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu a s doplňky při diskusi

bere na vědomí

Usnesení RM č. 219/2007

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

1. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+2

Rybářská 10B/4605

A. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

0+1

Prosečská 176

J. a M. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+4

Jánská 4/1881

M. K. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Podzimní 54/1654

L. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Řetízková 5/3051

K. A.,

trv. ., Praha 4 - Háje

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Novoveská 5/4505

J. Š.,

trv. . 5, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Palackého 42/3767

M. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+4

Liberecká 26A/4000

R. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Na Úbočí 14/4326

K. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. návrh na uzavření ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti:

0+1

Liberecká 146/2342

R. H.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

3. návrh na uzavření nájemních smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Na Vršku 10/3855

I. M. aj. V.,

bytem ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 10/3855

V. D.,

bytem ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Podhorská 5/510

J. E.,

bytem ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Úbočí 14/4326

M. N.,

bytem ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

I. D.,

bytem ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

L. D. a P. Č.,

bytem ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Řetízková 11/3054

R. M.,

bytem ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

4. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 10

Široká 10/4860

J. a L. Č.,
nar. .. 1979; .. 1978,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce p. Miroslav Černohorský)

b. j. č. 3

U Tenisu 3/4675

M. K., nar. .. 1945,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce p. ing. Milan Kouřil)

B) ruší

1. své usnesení č. 173/2007/C. ze dne 30. 8. 2007, kterým bylo schváleno mimořádné řešení bytové situace pana Martina Korce, trv. .., Jablonec nad Nisou, bytem v obecním zájmu

2. část usnesení č. 191/2007/6. ze dne 4. 10. 2007, kterým byl schválen p. Martinu Korcovi návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 4, o velikosti 1+1 v objektu Na Kopci 9/3055 v Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č. 220/2007

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. bere na vědomí

1. dopis manželů Vorlových, ., Jablonec nad Nisou

2. dopis paní Aleny Klosové, ., Jablonec nad Nisou

3. dopis paní Lenky Čapkové, ., Jablonec nad Nisou

4. dopis paní Petry Kašparové, ., Liberec 5

5. dopis paní Pavly Sychrové, ., Jablonec nad Nisou

6. dopis manželů Koralových, ., Jablonec nad Nisou

B) nepromíjí

paní Aleně Klosové, bytem ., Jablonec nad Nisou poplatek za odtah motorového vozidla z důvodu spáchaného přestupku

C) neschvaluje

1. paní Lence Čapkové pronájem obecního bytu č. 20, o velikosti 1+2 v objektu Rybářská 10A/4605 v Jablonci nad Nisou a současně ji doporučuje svou bytovou situaci řešit výměnou stávajícího bytu.

2. Manželům Kateřině a Petru Koralovým pronájem obecního bytu č. 20, o velikosti 1+2 v objektu Rybářská 10A/4605 v Jablonci nad Nisou a současně doporučuje manželům Koralovým řešit svou bytovou situaci výměnou stávajícího bytu.

D) neuděluje

paní Petře Kašparové výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrových řízení na pronájem obecních bytů v Jablonci nad Nisou.

E) schvaluje

pronájem obecního bytu č. 20 o velikosti 1+2 ve druhém poschodí budovy Rybářská ul. 4605/10A pro paní P. S. za podmínky, že ke stejnému dni bude ukončen nájem bytu 1+2 ve čtvrtém poschodí stejného domu.

Usnesení RM č. 221/2007

Prodej kancelářského nábytku Úřadu práce

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodeji kancelářského nábytku Úřad práce v Jablonci nad Nisou

souhlasí

s prodejem nepotřebného kancelářského nábytku v majetku Města Jablonce nad Nisou z uvolněné budovy Mírové náměstí 2 v Jablonci nad Nisou za 102 700,- Kč Úřadu práce v Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č. 222/2007

Bezúplatný převod movitého majetku na město

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k bezúplatnému převodu movitého majetku a

schvaluje

bezúplatný převod movitého majetku od ÚZSVM na město Jablonec nad Nisou v účetní hodnotě 2.536.999,- Kč

Usnesení RM č. 223/2007

Pronájem nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor :

A) schvaluje

podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 1. 1. 2004 uzavřené s V. M. - HOPE, IČ 15685209, Jeronýmova 13, PSČ 466 02, Jablonec nad Nisou, na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 193 na st. p. č. 565/1 v k. ú. Jablonec nad Nisou ( ulice 5. května 2 ).

B) mění

usnesení rady města č. 65/2006/ A/2 ze dne 26. 4. 2006 ve věci ukončení nájemní smlouvy č. 485-1999-OF/OMP dohodou ke dni 30. 4. 2006, a to v následujícím znění:

rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 485 - 1999 - OF/OMP ze dne 10. 1. 2000, uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a FK Jablonec, občanským sdružením, se sídlem U Stadionu 5, Jablonec nad Nisou, IČ 70840105 dohodou ke dni 31. 12. 2007.

C) neschvaluje

1. započtení nákladů, vynaložených panem Ing. K.K., ., PSČ 466 02, Jablonec nad Nisou do nebytových prostor v objektu Lidická 678/7 v k. ú. Jablonec nad Nisou, oproti nájemnému

2. poskytnutí slevy na nájemném za pronájem nebytového prostoru o výměře

97,32 m2 v objektu Lidická 678/7, Jablonec nad Nisou, panu Ing. K.

K., ., Jablonec nad Nisou

Usnesení RM č. 224/2007

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech:

schvaluje

1. pronájem p.p.č. 83/10 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 2750 m2 za účelem užívání plochy pro odstavování autobusů pro spol. ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s., se sídlem Pražská 1458/14, Jablonec n.N., IČ: 445 69 793 s tím, že je nutné provést zpevnění plochy včetně příjezdů. Dočasnost smlouvy je vázána na možnost parkování v areálu tržnice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to ke dni nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu polyfunkčního domu na st.p.č. 3065 v k.ú. Jablonec n.N. Nájemné stanoví ve výši 25,- Kč/m2/rok.

2. pronájem části p.p.č. 131 o výměře 9m2 v k.ú. Rýnovice účelem umístění stánku na prodej tiskovin pro M. R., bytem ., Jablonec n.N., IČ: 47290510. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 1.500,- Kč/m2/rok.

3. pronájem části p.p.č. 2232/10 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 15 m2 za účelem pozemku pod garáží pro L. D., bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 35,- Kč/m2/rok.

4. pronájem části p.p.č. 979 označené jako díl „b“ o výměře 256m2 a část p.p.č 978 označené jako díl „a“ o výměře 178m2 v k.ú. Rýnovice za účelem užívání pozemku jako odstavnou plochu pro M. B., bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 50,- Kč/m2/rok.

5. pronájem p.p.č. 162 o výměře 397m2, p.p.č. 163 o výměře 167m2 v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady pro I. N., bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní jeden rok vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

6. výpůjčka části p.p.č. 2086/41, díl „b“ o výměře 34m2, část p.p.č. 2086/36 díl „c“ o výměře 1480m2 v k.ú. Mšeno nad Nisou za účelem sportoviště pro ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena od 1.12. 2007 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.

7. pronájem části p.p.č. 666/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, dle geometrického plánu označené jako st.p.č. 6737 o výměře 29m2 za účelem pozemku pod stavbou garáže pro F. K., bytem ., Janov nad Nisou. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 35,- Kč/m2/rok.

8. pronájem části pozemku p.p.č. 2301/3 o výměře 24m2 v k.ú. Jablonec n.N za účelem pozemku pod stánkem na občerstvení s vlastníkem, kterým je B. S., ., Brno, IČ: 719 57 201. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 2.200,- Kč/m2/rok

9. dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 676-2004-FaM/OMP a to tak, že doporučuje schválit uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 2810 o výměře 343 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem stavby polyfunkčního objektu s panem p. M.K., bytem ., Jablonec n. N. s tím, že se termín podání žádosti o kolaudační rozhodnutí se prodlužuje do 30. 10. 2009. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.

10. ukončení nájemní smlouvy č. 269-2007-FaM/OMP ze dne 18.6.2007, dohodou, ke dni uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem

11. ukončení nájemní smlouvy č. 682-2002-OF/OMP ze dne 30.12.2002 dohodou, ke dni 31.12.2007.

12. změnu usnesení č.110/2007/A/3 ze dne 10.5.2007 a to tak, že bude uzavřen dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 369-2007-FaM/OMP ze dne 22.8.2007, kterým se mění předmět nájmu na pronájem části p.p.č. 561/6 o výměře 11m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem umístění stánku na prodej tiskovin. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

13. změnu usnesení č. 149/2006/7 ze dne 5.10. 2006 a to tak, že bude uzavřena smlouva na zřízení věcného břemene v p.p.č. 663/1, 663/4, 665/1,665/2,665/3,665/4,2353/3 v k.ú. Jablonec n.N. se společností Telefónica 02 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

14. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1479/1 v k.ú. Mšeno n.N. „ stavba kabelové smyčky NN“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

15. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2500/4, 2268/55, 2232/25, 2268/23, 2232/36, 2323/1, 239/2 v k.ú. Jablonec n.N. - ostatní plocha/ostatní komunikace se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

16.uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2483/1,2490,2089/2,2092/1 k.ú. Jablonec n.N. se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

17.uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1594/1 v k.ú. Jablonec n.N. ( ul.Na Výsluní) - vybudování nízkotlaké přípojky plynu pro spol. SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

18. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 752/10, 755/163 v k.ú. Rýnovice (bývalý areál LIAZU) - položení telekomunikačních kabelů pro spol. Telefónica O2 Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 2/266, Praha 4-Michle, IČ: 60193336 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene

19a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1056 v k.ú. Proseč n.N. se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví ve výši 10.000,- Kč.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 537/6 v k.ú. Proseč n.N. se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

20. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1941/1, 1941/9 v k.ú. Mšeno n.N. (Pasecký vrch, Lučanská) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví ve výši 20.000,- Kč.

Usnesení RM č. 225/2007

Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů:

schvaluje

1. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 797/5 v k.ú. Jablonecké Paseky o výměře cca 600 m2 za účelem zahrady

2. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1874/9 o výměře 339 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady

3. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1176/4 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem užívání pozemku pod plechovou garáží

4. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1708/3 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady

5. zveřejnění záměru prodeje celé p.p.č. 916/3 o výměře 1191 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky

6. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 93/1 v k.ú. Proseč n.N. za účelem vypořádání přístupů

7. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1941/1 o výměře 3912 m2 a p.p.č. 1942 o výměře 92 m2 vše v k.ú. Mšeno n.N.

8. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 945 současně s p.p.č. 617/4 vše v k.ú. Kokonín za účelem přístupu a zahrady

9. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 401/8 o výměře 86 m2 v k.ú. Kokonín

10. zveřejnění záměru prodeje celé p.p.č. 729/1, p.p.č. 730, p.p.č. 731/7 a p.p.č. 729/5 vše v k.ú. Rýnovice

11. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 531/20 o výměře 142 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

12. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1774 o výměře 345 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady

13. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 890 o celkové výměře 111 m2 v k.ú. Proseč n.N.

14. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 979/1 v k.ú. Mšeno n.N.

15. zveřejnění záměru prodeje celé p.p.č. 1745/1 o celkové výměře 755 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem parkování a zázemí.

16. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2144/9 v k.ú. Jablonec n.N.

17. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1478/55 o celkové výměře 2613 m2 v k.ú. Mšeno n.N.

18. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1288 o výměře 706 m2, p.p.č. 1291 o výměře 1018 m2 a p.p.č. 1290 o výměře 133 m2 v k.ú. Proseč n.N.

19. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 495/5 o výměře 35 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

20. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 46/1 o výměře 2048 m2 v k.ú. Kokonín za účelem výstavby dvou rodinných domů

21. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2147/15 o výměře 1814 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby rodinného domu

22. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2184/4 o výměře 1098 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby rodinného domu

23. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 526/5 o výměře 265 m2, p.p.č. 569/3 o výměře 239 m2 v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinného domu

24. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 177 o výměře 772 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem výstavby rodinného domu

25. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 872/2 o výměře 535 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem výstavby rodinného domu.

26. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 844/39 o výměře 508 m2 a p.p.č. 844/50 o výměře 506 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky

27. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 844/30 dílu „a“ o výměře 5 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vypořádání pozemku pod garáží pro vlastníka garáže

28. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4778 o výměře 29 m2 a st.p.č. 4788 o výměře 31 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. pro vlastníka garáže

29. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1524/1 v k.ú. Jablonec n. N. pro vlastníky garáží

30. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 824/28 o výměře 70 m2, části p.p.č. 824/29 a části p.p.č. 824/1 vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem vypořádání stávajícího stavu oplocení a přístupu k objektu na st.p.č. 831 v k.ú. Mšeno n.N. pro vlastníka st.p.č. 831 v k.ú. Mšeno n. N.

31. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 151/4 o výměře 336 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanou halou

32. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 5028 o výměře 19 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanou garáží pro vlastníka garáže

33. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 574/8 nově označené jako st.p.č. 6759/2 o výměře 6 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží pro vlastníka garáže

34. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3445 o výměře 44 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží pro vlastníka garáže

35. zveřejnění záměru směny p.p.č. 871/3 o výměře 46 m2 v k.ú. Kokonín

36. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 257/1 a části p.p.č. 255 v k.ú. Vrkoslavice

37. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2 o výměře 1545 m2 v k.ú. Lukášov za účelem zázemí

38. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1012/1 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Vrkoslavice

39. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 1093/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod kůlnou

40. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4386 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží

41. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4387 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod

42. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 353 o výměře 43 m2 v k.ú. Proseč n.N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží

43. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 797/1 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby garáže

44. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1983/1 o výměře 11616 m2 za účelem výstavby trafostanice

45. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 664/6 o výměře 2072 m2 v k.ú. Kokonín za účelem výstavby dvou rodinných domů

46. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 569/2 o výměře 620 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem výstavby rodinného domu

47. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 701 o výměře 567 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem výstavby rodinného domu

48. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 766/1 o výměře cca 750 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem výstavby rodinného domu

49. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1307/3 o výměře 755 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

50. zveřejnění záměru směny části p.p.č. 462/3 a části p.p.č. 462/2 v k.ú. Rýnovice

51. zveřejnění záměru prodeje stavby bez č.p. postavené na st.p.č. 2821, k.ú. Jablonec nad Nisou (bývalé trafostanice)

52. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 568,70 m2 v objektu č. p. 193 na st. p. č. 565/1 v k. ú. Jablonec nad Nisou ( ulice 5. května 2 )

Usnesení RM č. 226/2007

Řešení bezpečnosti při využívání vodní plochy vodního díla Mšeno jako koupací oblasti

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o Řešení bezpečnosti při využívání vodní plochy vodního díla Mšeno jako koupací oblasti

A) schvaluje

opatření k zajištění bezpečnosti při využívání vodní plochy vodního díla Mšeno a přilehlých veřejných prostranství k individuální rekreaci.

B) ukládá

1. Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

a) po schválení rozpočtu města Jablonce n.N. na rok 2008 uzavřít s Vodní záchrannou službou ČČK - místní skupinou Jablonec nad Nisou , Smlouvu o poskytnutí služeb a jejich materiálním zabezpečení.

b) do 23. května 2008 zajistit realizaci všech opatření k zajištění bezpečnosti při využívání vodní plochy VD Mšeno a přilehlých veřejných prostranství k individuální rekreaci

Usnesení RM č. 227/2007

Cena za komunální odpad pro rok 2008

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o návrhu cen za sběr, odvoz, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2008 v Jablonci n.N.

A) souhlasí

1. s cenou za služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem pro občany města Jablonce n.N. pro 1. pololetí roku 2008 ve výši dle tabulky č. 1 (cena se nemění) obsažené v příloze č.2 důvodové zprávy

2. s cenou služeb za odpadové hospodářství pro rok 2008 dle přílohy č. 12 k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol.s r.o. a Městem Jablonec n.N..

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města ,

1. podepsat cenové výměry pro 1. pololetí roku 2008 odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.

2. podepsat návrh přílohy č. 12 k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol.s r.o. a Městem Jablonec n.N. pro rok 2008 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

Usnesení RM č. 228/2007

Informativní zpráva o průběhu prodeje bytů v ul. B.Němcové a Mechová

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené informativní zprávy o prodeji bytů v ul. B. Němcové a Mechová

A) bere na vědomí

zprávu o stavu účtu a počtu zájemců o koupi bytů v objektech:

B. Němcové 2/3655, B. Němcové 4/3656

B. Němcové 6/3657

B. Němcové 8/3658, B. Němcové 10/3659

B. Němcové 16/3663, B. Němcové 18/3664

B. Němcové 20/3665, B. Němcové 22/3666

Mechová 13/3605, Mechová 15/3604, Mechová 17/3603

Mechová 19/3602, Mechová 21/3601

vše k.ú. Mšeno nad Nisou

B) stanovuje,

že podle počtu zaplacených cen za bytové jednotky určené k prodeji v objektech uvedených v bodě A) k datu 28. 2. 2008 bude muset městský úřad připravit pro jednání zastupitelstva města skutečné kupní ceny v souladu platnou metodikou prodejů bytů.

C) ukládá
Bc. Ondřejovi Fričovi, řediteli odboru financí a majetku

informovat potencionální kupce bytových jednotek o aktuálním stavu probíhajícího prodeje bytů v objektech uvedených v bodě A)

Usnesení RM č. 229/2007

IV. rozpočtové opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

rozpočtové opatření uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2. - 5. Rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.188.714 tis. Kč zůstává beze změn

Usnesení RM č. 230/2007

Změna ve složení komisí RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) jmenuje

do komise humanitní péče

MUDr. Alenu Drašnarovou

B) odvolává

z komise prevence kriminality

Mgr. Tomáše Macka

Usnesení RM č. 231/2007

Výpověď z nájmu bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu a

vypovídá

nájem bytu č. 64, o velikosti 1+0 s příslušenstvím v objektu č.p. 3763 v ulici
Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou, nájemci J. Č., nar...1946, trvale bytem Na Vršku 3763/16, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu, a to konkrétně za měsíce červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec 2006, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen 2007, a dále za nezaplacení nedoplatku z vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu za rok 2005. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - J. Č. - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší

Usnesení RM č. 232/2007

Změna organizačního řádu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice počtu zaměstnanců MěÚ

schvaluje

změnu Organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou včetně jeho přílohy číslo 1 - funkční příslušnost oddělení životního prostředí MěÚ a přesun funkčních míst dle návrhu tajemníka MěÚ uvedeného v důvodové zprávě

Usnesení RM č. 233/2007

Podpis Dohody o partnerství s polským městem Jelenia Góra

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o možnosti uzavření Dohody o partnerství s polským městem Jelenie Góra

doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

schválit uzavření Dohody o partnerství s polským městem Jelenie Góra.

Usnesení RM č. 234/2007

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 235/2007

Pracovně právní otázky

Rada města Jablonce nad Nisou projednala informaci ředitele městské policie v Jablonci nad Nisou a

A) bere na vědomí

1. výpověď z pracovního poměru a rezignaci JUDr. Bohumíra Doležala na pověření řízením městské policie v Jablonci nad Nisou k 3O. 11. 2007

2. ukončení pracovního poměru JUDr. Bohumírem Doležalem dohodou k 30. 11. 2007

3. informaci, že koncepce činnosti městské policie bude předložena na jednání zastupitelstva města 13. 12. 2007

B) vypisuje

výběrové řízení na pozici osoby pověřené řízením městské policie Jablonec nad Nisou

C) pověřuje

dnem 1. 12. 2007 řízením městské policie Jablonec nad Nisou do doby uzavření výběrového řízení ing. Jiřího Vaníčka

Usnesení RM č. 236/2007

Správa bytového fondu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala materiál ve věci přezkoumání výběrového řízení na správu bytového fondu a

schvaluje

za předpokladu obdržení předběžného opatření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže způsob správy bytového fondu města Jablonce nad Nisou od 1. ledna 2008 fi RIA REALITY a.s na přechodnou dobu do 30. 6. 2008

Usnesení RM č. 237/2007

Havarijní stav tělocvičny

Rada města Jablonce nad Nisou vyslechla informaci o havarijního stavu střechy u tělocvičny v Jugoslávské ulici a

bere na vědomí

informaci o dočasném uzavření tělocvičny v Jugoslávské ulici a

ukládá
Ing. Vladimíru Zemanovi, řediteli odboru správy majetku

zajistit nutné opravy umožňující další užívání tělocvičny za přiměřenou cenu

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, Agenda RM a ZM, MěÚ Jablonec n.N., tel.: 483 357 319

Vytvořeno 30.11.2007 10:04:51 | přečteno 2516x | Petr Vitvar
load