Usnesení 21. 06. 2007

Usnesení ze 13. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 21. června 2007

Usnesení RM č. 139/2007

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 140/2007

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

1. návrh na uzavření ubytovací smlouvy k ubytovacím místnostem:

1+1

Liberecká 148/2343

H. a N. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 148/2343

Z. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 148/2343

M. a L. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 146/2342

L. a K. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+2

Podhorská 16a/378

M. a M. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Rybářská 10B/4605

O. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Liberecká 146/2342

Š. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Prosečská 176

R. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

V. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Kopci 9/3055

L. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Palackého 44/3768

Il. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+2

Horní 191

M. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Vršku 10/3855

V. a j. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

B. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

F.M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Na Vršku 10/3855

Š. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Skřivánčí 66/3058

MUDr. J. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Smetanova 63/4291

V.Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+3

Na Vršku 16/3763

K. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Prosečská 176

Z. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 27/3509

R. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Liberecká 148/2343

V. Ž.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Řetízková 9/3053

Š. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Řetízková 11/3054

K. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok s tím, že nájemné bude navýšeno o 10 %

0+1

Řetízková 11/3054

P. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3. ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti č. 13, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 556, G. Mrázka 10 v Jablonci nad Nisou (ubytovaní L. a K.H.)

4.a) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 16, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3057, Na Kopci 13 v Jablonci nad Nisou (nájemci T. aj. M.)

b) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 24, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3057, Na Kopci 13 v Jablonci nad Nisou (nájemce P.A.)

5. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 13

Široká 21/4787

Mgr. H. K., nar. 1972, trv. ., Praha
(býv. nájemce p. Petr Soldát)

b. j. č. 6

Široká 18/4803

P. D., nar. .. 1975, trv. ., Brandýs nad Labem
(býv. nájemce p. Martin Vítek)

6. návrh na uzavření nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

1+3

Na Vršku 16/3763

M. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok,
nájemné je stanoveno smluvní ve výši 5.000,- Kč/měsíc

1+3

Dlouhá 25A/1376

M. K.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

B) ruší

část usnesení č. 73/2007/A)2., kterým RM schválila p. T. N. návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 11, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3507, Liberecká 23 v Jablonci nad Nisou na dobu určitou 3 měsíce

C) svěřuje

odboru správy majetku městského úřadu Jablonec nad Nisou po předchozím projednání v poradě vedení MěÚ Jablonec nad Nisou schvalování návrhů na uzavření nájemních a ubytovacích smluv včetně prodlužování a ukončení nájemních a ubytovacích smluv k obecním bytům, schvalováním návrhů na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení u bytů s finanční spoluúčastí, schvalováním dohod o výměně bytů a schvalováním úpravy nájemného ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, v období, kdy nejedná Rada města Jablonce nad Nisou, t.j. od 1. 7. do 30. 8. 2007.

Usnesení RM č. 141/2007

Úprava pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

znění Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou s účinností od 1. 7. 2007 dle důvodové zprávy a na základě diskuze při jednání rady města.

Usnesení RM č. 142/2007

Dodatek č.1 k mandátní smlouvě s realitními kancelářemi

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o znění dodatku k mandátní smlouvě s realitními kancelářemi řešící odstranění nedostatků z kontrolní zprávy o interním auditu k této problematice a

schvaluje

dodatek číslo 1 k mandátním smlouvám s realitními kancelářemi č. 834-838-2005-FaM/OMP

Usnesení RM č. 143/2007

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) bere jej na vědomí

1. dopis pana Miroslava Jahody, ., Rychnov u Jablonce n.N.

2. dopis paní Petry Borecké, ., Praha 59

3. dopis paní M. Lipské, ., Jablonec nad Nisou

4. dopis Tomáše, Jany a Silvie Marcinových, ., Jablonec n.N.

B) nepromíjí

panu Miroslavu Jahodovi, nar. 28.5.1959, bytem Brusičská 680, Rychnov u Jablonce nad Nisou poplatek za odtah motorového vozidla z důvodu spáchaného přestupku

C) neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení Petře Borecké, nar. 12.8.1976, trvale bytem Voskovcova 1075/59, Praha 5-Hlubočepy.

D) nesouhlasí

s přechodem nájmu bytu 1+2 v přízemí domu Růžová 29/633, Jablonec nad Nisou na pana Jana Lipského.

Usnesení RM č. 144/2007

Prodej bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodeji bytů

A) mění

1. usnesení č. 88/2007/A/1 ze 3. mimořádné schůze RM, konané dne 5.4. 2007,
a to tak, že

schvaluje podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu B. Němcové 2/3655, B. Němcové 4/3656 ve výši 1,433.362,80 Kč, tj. 639,89 Kč/m2.

2. usnesení č. 88/2007/A/2 ze 3. mimořádné schůze RM, konané dne 5.4. 2007, a to tak, že schvaluje podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu B. Němcové 6/3657 ve výši 756.450,71 Kč, tj. 675,40 Kč/m2.

3. usnesení č. 88/2007/A/3 ze 3. mimořádné schůze RM, konané dne 5.4. 2007, a to tak, že schvaluje podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu B. Němcové 8/3658, B. Němcové 10/3659 ve výši 1,527.118,20 Kč, tj. 681,74 Kč/m2.

4. usnesení 88/2007/A/4 ze 3. mimořádné schůze RM, konané dne 5.4. 2007, a to tak, že schvaluje podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu B. Němcové 16/3663, B. Němcové 18/3664 ve výši 351.367,96 Kč, tj. 173,85 Kč/m2.

5. usnesení 88/2007/A/5 ze 3. mimořádné schůze RM, konané dne 5.4. 2007, a to tak, že schvaluje podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu B. Němcové 20/3665, B. Němcové 22/3666 ve výši 297.384,59 Kč, tj. 147,14 Kč/m2.

6.usnesení 88/2007/A/6 ze 3. mimořádné schůze RM, konané dne 5.4. 2007, a to tak, že schvaluje podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu Mechová 13/3605, Mechová 15/3604, Mechová 17/3603 ve výši 2,948.351,08 Kč, tj. 790,01 Kč/m2.

7. usnesení č. 88/2007/A/7 ze 3. mimořádné schůze RM, konané dne 5.4. 2007, a to tak, že schvaluje podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu Mechová 19/3602, Mechová 21/3601 ve výši 1,961.966,69 Kč, tj. 788,57 Kč/m2.

B) schvaluje

podíl dalších nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektech

B.Němcové 2/3655, B.Němcové 4/3656

 • b.j.č. 3655/1 2.266,50 Kč
 • b.j.č. 3655/4 2.485,55 Kč
 • b.j.č. 3655/5 3.473,28 Kč
 • b.j.č. 3655/6 5.365,56 Kč
 • b.j.č. 3655/7 8.415,12 Kč
 • b.j.č. 3655/8 16.390,02 Kč
 • b.j.č. 3655/9 15.063,89 Kč
 • b.j.č. 3655/10 3.335,57 Kč
 • b.j.č. 3655/12 10.116,01 Kč
 • b.j.č. 3655/13 1.744,32 Kč
 • b.j.č. 3655/16 7.734,30 Kč
 • b.j.č. 3656/1 19.071,19 Kč
 • b.j.č. 3656/4 11.352,44 Kč
 • b.j.č. 3656/5 8.287,82 Kč
 • b.j.č. 3656/7 7.264,30 Kč
 • b.j.č. 3656/8 4.034,60 Kč
 • b.j.č. 3656/11 1.422,59 Kč
 • b.j.č. 3656/12 6.170,40 Kč
 • b.j.č. 3656/13 1.763,00 Kč
 • b.j.č. 3656/14 3.578,10 Kč
 • b.j.č. 3656/15 9.130,35 Kč

B.Němcové 6/3657

 • b.j.č. 3657/4 9.479,76 Kč
 • b.j.č. 3657/5 8.337,49 Kč
 • b.j.č. 3657/6 13.552,22 Kč
 • b.j.č. 3657/7 532,34 Kč
 • b.j.č. 3657/8 1.491,43 Kč
 • b.j.č. 3657/10 11.921,40 Kč
 • b.j.č. 3657/11 1.068,98 Kč
 • b.j.č. 3657/12 5.722,76 Kč
 • b.j.č. 3657/13 2.915,98 Kč
 • b.j.č. 3657/15 8.956,06 Kč
 • b.j.č. 3657/16 1.612,76 Kč

B.Němcové 8/3658, B.Němcové 10/3659

 • b.j.č. 3658/1 2.190,64 Kč
 • b.j.č. 3658/2 1.235,93 Kč
 • b.j.č. 3658/3 4.976,70 Kč
 • b.j.č. 3658/4 10.075,09 Kč
 • b.j.č. 3658/5 15.526,43 Kč
 • b.j.č. 3658/6 1.636,38 Kč
 • b.j.č. 3658/7 3.903,72 Kč
 • b.j.č. 3658/8 6.453,50 Kč
 • b.j.č. 3658/12 2.956,47 Kč
 • b.j.č. 3658/16 7.781,00 Kč
 • b.j.č. 3659/1 13.265,89 Kč
 • b.j.č. 3659/2 4.960,20 Kč
 • b.j.č. 3659/4 2.761,12 Kč
 • b.j.č. 3659/5 10.170,54 Kč
 • b.j.č. 3659/6 1.309,18 Kč
 • b.j.č. 3659/7 5.522,52 Kč
 • b.j.č. 3659/9 3.544,79 Kč
 • b.j.č. 3659/10 5.813,94 Kč
 • b.j.č. 3659/14 7.558,56 Kč

B.Němcové 16/3663, B.Němcové 18/3664

 • b.j.č. 3663/1 2.357,74 Kč
 • b.j.č. 3663/2 5.481,97 Kč
 • b.j .č. 3663/3 432,17 Kč
 • b.j.č. 3663/4 5.456,30 Kč
 • b.j.č. 3663/5 3.810,64 Kč
 • b.j.č. 3663/8 7.364,00 Kč
 • b.j.č. 3663/10 5.017,35 Kč
 • b.j.č. 3663/12 5.524,03 Kč
 • b.j.č. 3663/15 4.415,13 Kč
 • b.j.č. 3664/1 17.933,10 Kč
 • b.j.č. 3664/3 5.482,65 Kč
 • b.j.č. 3664/4 915,55 Kč
 • b.j.č. 3664/6 8.423,72 Kč
 • b.j.č. 3664/7 3.658,58 Kč
 • b.j.č. 3664/8 3.322,50 Kč
 • b.j.č. 3664/9 7.460,35 Kč
 • b.j.č. 3664/10 1.710,09 Kč
 • b.j.č. 3664/11 2.929,94 Kč
 • b.j.č. 3664/12 6.172,40 Kč
 • b.j.č. 3664/15 5.086,30 Kč
 • b.j.č. 3664/16 12.690,14 Kč

B.Němcové 20/3665, B.Němcové 22/3666

 • b.j.č. 3665/1 1.902,61 Kč
 • b.j.č. 3665/2 4.269,87 Kč
 • b.j.č. 3665/3 5.222,44 Kč
 • b.j.č. 3665/4 7.046,60 Kč
 • b.j.č. 3665/5 6.598,12 Kč
 • b.j.č. 3665/6 7.455,38 Kč
 • b.j.č. 3665/7 12.069,49 Kč
 • b.j.č. 3665/9 2.180,86 Kč
 • b.j.č. 3665/10 12.695,07 Kč
 • b.j.č. 3665/11 3.073,77 Kč
 • b.j.č. 3665/12 466,18 Kč
 • b.j.č. 3665/13 598,89 Kč
 • b.j.č. 3665/14 2.800,67 Kč
 • b.j.č. 3665/16 668,22 Kč
 • b.j.č. 3666/1 5.786,57 Kč
 • b.j.č. 3666/2 13.164,15 Kč
 • b.j.č. 3666/3 8.038,92 Kč
 • b.j.č. 3666/4 2.471,44 Kč
 • b.j.č. 3666/5 8.154,02 Kč
 • b.j.č. 3666/7 7.450,40 Kč
 • b.j.č. 3666/8 851,07 Kč
 • b.j.č. 3666/9 5.009,00 Kč
 • b.j.č. 3666/10 6.243,35 Kč
 • b.j.č. 3666/11 578,34 Kč
 • b.j.č. 3666/12 4.541,79 Kč
 • b.j.č. 3666/13 820,26 Kč
 • b.j.č. 3666/14 15.205,16 Kč
 • b.j.č. 3666/15 7.551,00 Kč
 • b.j.č. 3666/16 7.484,90 Kč

Mechová 13/3605, Mechová 15/3604, Mechová 17/3603

 • b.j.č. 3605/1 5.555,00 Kč
 • b.j.č. 3605/2 7.517,30 Kč
 • b.j.č. 3605/3 5.708,90 Kč
 • b.j.č. 3605/4 7.032,09 Kč
 • b.j.č. 3605/6 2.213,18 Kč
 • b.j.č. 3605/8 4.115,02 Kč
 • b.j.č. 3605/9 7.282,15 Kč
 • b.j.č. 3605/10 5.112,87 Kč
 • b.j.č. 3605/13 3.867,30 Kč
 • b.j.č. 3605/15 1.791,65 Kč
 • b.j.č. 3605/16 1.967,50 Kč
 • b.j.č. 3604/2 1.625,56 Kč
 • b.j.č. 3604/3 1.012,54 Kč
 • b.j.č. 3604/4 12.521,19 Kč
 • b.j.č. 3604/5 8.822,83 Kč
 • b.j.č. 3604/7 3.765,10 Kč
 • b.j.č. 3604/9 11.906,19 Kč
 • b.j.č. 3604/11 7.595,40 Kč
 • b.j.č. 3604/12 4.068,80 Kč
 • b.j.č. 3604/13 7.634,14 Kč
 • b.j.č. 3604/14 582,62 Kč
 • b.j.č. 3604/15 6.430,85 Kč
 • b.j.č. 3604/16 27.181,68 Kč
 • b.j.č. 3603/1 12.870,86 Kč
 • b.j.č. 3603/2 6.876,60 Kč
 • b.j.č. 3603/3 5.877,20 Kč
 • b.j.č. 3603/5 8.574,55 Kč
 • b.j.č. 3603/9 6.905,68 Kč
 • b.j.č. 3603/12 10.036,37 Kč
 • b.j.č. 3603/16 6.426,05 Kč

Mechová 19/3602, Mechová 21/3601

 • b.j.č. 3602/2 12.643,55 Kč
 • b.j.č. 3602/4 1.729,34 Kč
 • b.j.č. 3602/6 35.128,31 Kč
 • b.j.č. 3602/7 8.703,20 Kč
 • b.j.č. 3602/10 8.664,55 Kč
 • b.j.č. 3602/11 7.215,58 Kč
 • b.j.č. 3602/15 748,68 Kč
 • b.j.č. 3601/1 1.598,47 Kč
 • b.j.č. 3601/2 3.377,10 Kč
 • b.j.č. 3601/3 798,34 Kč
 • b.j.č. 3601/5 3.811,50 Kč
 • b.j.č. 3601/7 6.240,55 Kč
 • b.j.č. 3601/8 507,14 Kč
 • b.j.č. 3601/9 5.749,10 Kč
 • b.j.č. 3601/11 7.991,49 Kč
 • b.j.č. 3601/12 1.070,30 Kč
 • b.j.č. 3601/13 1.273,77 Kč
 • b.j.č. 3601/14 7.291,95 Kč
 • b.j.č. 3601/15 684,94 Kč
 • b.j.č. 3601/16 27.891,82 Kč

C) potvrzuje

ze znění usnesení 88/A/1-7/2007 z 3. mimořádné schůze rady města dne
5. 4. 2007 výši koeficientu 1,2

D) bere na vědomí

dopis Výboru nájemníků bytových jednotek v ul. B. Němcové a Mechová

Usnesení RM č. 145/2007

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

o pronájmu nebytových prostor:

A) schvaluje

1. pronájem nebytového prostoru v objektu Podhorská 510/5, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 156 m2 společnosti HUSKY CZ s. r. o. se sídlem Na Jarově 2, PSČ 130 00, Praha 3, IČ 25101625 za účelem provozování prodejny specializované na outdoorové aktivity. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 444.000,- Kč ročně, tj. 37.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

2. pronájem nebytového prostoru v objektu Mírové náměstí 3100/19 - prodejny č. VI, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 63 m2 panu Karlovi Marešovi, IČ 75776332, se sídlem Pražská 14, PSČ 699 02, Znojmo za účelem provozování prodejny přírodních a ostatních šperků. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 180.000,- Kč ročně, tj. 15.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

3. pronájem nebytového prostoru v objektu Opletalova 2683/33, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 57,45 m2 panu Bashkimu Gashi, IČ 72598417, se sídlem Boženy Němcové 3683/3, PSČ 466 04, Jablonec nad Nisou, za účelem zřízení skladu bižuterního zboží. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 48.000,- Kč ročně, tj. 4.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

4 pronájem nebytového prostoru - garáže v objektu Komenského 595/11, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 17 m2 paní B. H., trvale bytem ., PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou za účelem garážování osobního vozidla. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 12.000,- Kč ročně, tj. 1.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

5. uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 147 - 2004 - OF/OMP ze dne 1. 7. 2004 uzavřené s Mateřskou školou Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, p. o., kterým se zužuje předmět nájmu o nemovitý majetek týkající se odloučeného pracoviště Havlíčkova 4, tj. o budovu č. p. 130, postavenou na st. p. č. 176 včetně st. p. č. 176, st. p. č. 5460 a p. p. č. 362/63.

Další ustanovení nájemní smlouvy č. 147 - 2004 - OF/OMP ze dne 1. 7. 2004, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3, zůstávají beze změn

B) mění

usnesení č. 74/2007 bod 2) z 9. schůze rady města, konané dne 29. 3. 2007, a to tak, že schvaluje náklady na vynaložené investice Pekařstvím Šumava s. r. o., S. K. Neumanna 24, Jablonec nad Nisou, IČ 25036963, zastoupeným jednatelem Ing. Ivanem Šnajdrem, do nebytových prostor v objektu Lidická 678/7, Jablonec nad Nisou ve výši 438 818,- Kč a uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne
11. 7. 2001, kterým se započtou investice do nebytových prostor (výkladců) na částku 438 818,-Kč oproti nájemnému a to ve výši 50 % měsíčního nájemného, tj. 18 154,-Kč/měsíc s platností od 1. července 2007 až do úplného započtení investic.

Usnesení RM č. 146/2007

Pronájmy pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a věcných břemenech

A) schvaluje

1. pronájem p.p.č. 462/2 o výměře 376 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady do společného užívání panu T. B., bytem ., paní Š. N., bytem .., panu M. F., bytem ., Jablonec nad Nisou, manželům N. a J. H., bytem ., paní A.H., bytem ., manželům R. a Lu. M., bytem ., paní J.V., bytem ., vše v Jablonci nad Nisou. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30. 9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

2. pronájem p.p.č. 600/1 o výměře 2636 m2 a p.p.č. 566/2 o výměře 472 m2 vše v k.ú Rýnovice sdružení TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU, IČ: 16389158, se sídlem Jezdecká 5, Jablonec n. N. za účelem pastvin. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30. 9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 1.000,- Kč/rok.

3. pronájem části p.p.č. 188/1 k.ú. Jablonec n.N o výměře 10m2 za účelem umístění stánku na prodej tiskovin s Danielem Tomešem TRAFICON, Kubelíkova 150/4, Liberec, IČ: 650 66 219. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 2.200,- Kč/m2/rok.

4. pronájem části p.p.č. 485/1 k.ú. Mšeno n.N. o výměře 8m2 za účelem umístění stánku na prodej tiskovin s Danielem Tomešem TRAFICON, Kubelíkova 150/4, Liberec, IČ: 650 66 219. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 1.500,- Kč/m2/rok.

5. pronájem části p.p.č. 153/7 k.ú. Rýnovice o výměře 10m2 za účelem umístění stánku na prodej tiskovin s Danielem Tomešem TRAFICON, Kubelíkova 150/4, Liberec, IČ: 650 66 219. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 1.500,- Kč/m2/rok.

6. pronájem části p.p.č. 898/71 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 10m2 za účelem umístění stánku na prodej tiskovin s Danielem Tomešem TRAFICON, Kubelíkova 150/4, Liberec, IČ: 650 66 219. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 1.500,- Kč/m2/rok.

7. pronájem části p.p.č. 78 v k.ú. Proseč n.N. díl „a+b“ o celkové výměře 371m2 za účelem zahrady pro paní M. L., bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

8. pronájem části p.p.č. 78 v k.ú. Proseč n.N. díl „d“ o celkové výměře 206m2 za účelem zahrady pro paní O. P., bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

9. pronájem st.p.č. 5223 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 12m2 za parkování auta pro paní Denisu Patrmanovou, bytem 5.května 59, Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 35,- Kč/m2/rok.

10. pronájem části p.p.č. 797/4 a část p.p.č. 537/47, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 797/15 o výměře 3154 m2 a p.p.č. 537/62 o výměře 2298 m2 v k.ú. Proseč n.N. za účelem překladiště odpadů pro Severočeské komunální služby, s.r.o., Smetanova 91, Jablonec n.N., IČ: 62738542. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 25,- Kč/m2/rok.

11. pronájem části p.p.č. 2275/2 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 1 m2 za účelem umístění popelnice pro Masný průmysl Česká Lípa, s.r.o., Borská 58, Zákupy, IČ: 252 65 750. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 1.500,- Kč/rok.

12. pronájem části p.p.č. 141/1, 2310/1, 2880 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem užívání plochy jako parkoviště (13 parkovacích míst) pro spol. Centrum vína, s.r.o., Komenského 791/23, Jablonec n.N., IČ: 270 69 303. Nájemní smlouvu uzavřít od 1.7. 2007 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 65.000,- Kč/rok.

13. výpůjčku části p.p.č. 988/1 o výměře 1741 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem pozemku pod hřištěm, pro potřeby ZŠ - Rýnovice od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, 128 00, IČ: 69797111 a to do doby převodu pozemku na město Jablonec n.N.

14. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 688/200-FaM/OMP ze dne 7.2.2006, která je uzavřena s F. D., bytem ., Jablonec n.N. ke dni 31.7.2007.

15. výpověď z nájemní smlouvy ze dne 7. 2. 1994, která je uzavřena manželi S. a J. K.i, bytem ., Jablonec n.N., a to ke dni 31.7.2007.

16. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2345/1, 2348/1 v k.ú. Jablonec n.N. „Jablonec n.N. - Žižkův vrch - 2.etapa (rekonstrukce) stavební úprava VN a NN“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

17. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 589/1, 582/6, 632/3 v k.ú. Jablonec n.N. „Jablonec n.N. - Žižkův vrch - 2.etapa (rekonstrukce) stavební úprava VN a NN“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč

18. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 547 (Plynovodní přípojka) se spol. SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

19. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2584/56 (Plynovodní přípojka) se spol. SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

20. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2389/9 v k.ú. Jablonec n.N. „kabelová smyčka NN pro zahrádky v Rybářské ulici“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

21. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1078/15 v k.ú. Jablonec n.N. „ kabelová smyčka NN pro zahrádky v Rybářské ulici “ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví ve výši 10.000,- Kč.

22. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 852, 830 v k.ú. Rýnovice „Jablonec n.N. - Stará Osada - Zemědělská ul.(rozšíření kNN ) “ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

23. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 925/1 v k.ú. Kokonín „ umístění nové přípojky NN pro technologii Vodafonu Czech Republik a.s. - Dubová + bezejmenná ulice“ pro Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 257 880 01 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

24. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2299/1, 2384/2 v k.ú. Jablonec n.N. „Jablonec n.N., Palackého k p.p.č. 1027/1 - kabel NN pro polyfunkční dům“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

25a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2326, 255/2 v k.ú. Jablonec n.N. „posílení příkonu v objektu Souběžná čp. 22“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene st.p.č. 4170, p.p.č. 258/1 (ostatní plocha) v k.ú. Jablonec n.N. „posílení příkonu v objektu Souběžná čp. 22“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč

26a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 461/3,465/13,2549/1,2345/1,2345/3 v k.ú. Jablonec n.N. „Jablonec n.N. Žižkův vrch, rekonstrukce VN+NN“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene p.p.č. 465/1,466/2 (ostatní plocha-zeleň) v k.ú. Jablonec n.N. „Jablonec n.N. Žižkův vrch, rekonstrukce VN + NN“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

27. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes p.p.č. 666/1 pro vlastníka objektu na st.p.č. 4451 a st.p.č. 4451 vše v k.ú. Jablonec n. N. za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč s tím, že náklady na geometrický plán na zaměření věcného břemene uhradí žadatel

28. zřízení věcného břemene práv a přístupu a příjezdu přes p.p.č. 917/16 pro vlastníka p.p.č. 918/6 a p.p.č. 917/22 vše v k.ú. Jablonec n. N.

29. pronájem části p.p.č. 1603/1 v k.ú. Mšeno n.N. o výměře 25m2 za účelem užívání pozemku pod buňkou - veřejné WC. Nájemní smlouvu se spol. JABLONEX GROUP, a.s., Palackého 3145/41, Jablonec n.N., IČ: 467 115 38 uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 6.000,- Kč/rok. Nájemní smlouvu uzavřít zpětně k 1.6. 2007

B) svěřuje odboru financí a majetku MěÚ Jablonec n/N

po předchozím projednání ve vedení MěÚ Jablonec nad Nisou v souladu s § 102, odst. 2, písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

1. schvalováním pronájmů nebytových prostor a pozemků v období, kdy nezasedá rada města, tj. od 22.6. 2007 do 29. 8. 2007

2. schvalováním podnájmů nebytových prostor v období, kdy nezasedá výbor pro hospodaření s majetkem města, tj. od 20.6. 2007 do 3.9.2007

Usnesení RM č. 147/2007

Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů:

A) schvaluje

1. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2280/1 o výměře 9 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem parkování pro pana Bečku

2. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 692/3 v k.ú. Proseč n.N. za účelem umístění provozovny drobného prodeje

3. zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek v objektu B. Němcové 2/3655, B. Němcové 4/3656 včetně st.p.č. 518/20 a 518/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou stávajícím nájemcům bytů

4. zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek v objektu B. Němcové 6/3657 včetně st.p.č. 518/19 v k.ú. Mšeno nad Nisou stávajícím nájemcům bytů

5. zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek v objektu B. Němcové 8/3658, B. Němcové 10/3659 včetně st.p.č. 518/17 a 518/18 v k.ú. Mšeno nad Nisou stávajícím nájemcům bytů

6. zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek v objektu B. Němcové 16/3663, B. Němcové 18/3664 včetně st.p.č. 518/11 a 518/12 v k.ú. Mšeno nad Nisou stávajícím nájemcům bytů

7. zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek v objektu B. Němcové 20/3665, B. Němcové 22/3666 včetně st.p.č. 518/13 a 518/14 v k.ú. Mšeno nad Nisou stávajícím nájemcům bytů

8. zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek v objektu Mechová 13/3605, Mechová 15/3604, Mechová 17/3603 včetně st.p.č. 66/14, 66/15 a 66/16 v k.ú. Mšeno nad Nisou stávajícím nájemcům bytů

9. zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek v objektu Mechová 19/3602, Mechová 21/3601 včetně st.p.č. 66/17 a 66/18 v k.ú. Mšeno nad Nisou stávajícím nájemcům bytů

10. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 102 m2 v objektu Podhorská 510/5, Jablonec nad Nisou.

11. zveřejnění záměru pronájmu budovy č. p. 130, postavené na st. p. č. 176 včetně st. p. č. 176, st. p. č. 5460 a p. p. č. 362/63 v k. ú. Jablonec nad Nisou pro účely činnosti příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p. o.

12. zveřejnění záměru prodeje objektu č. p. 222 na st. p. č. 517 v k. ú. Jablonec nad Nisou

B) neschvaluje

zveřejnění záměru prodeje garáže bez č. p. na st. p. č. 3945 včetně st. p. č. 3945 a p. p. č. 134

Usnesení RM č. 148/2007

II. rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2. - 17. Zařazení příspěvku ve výši 166 tis. Kč do příjmů i výdajů odboru financí a majetku a tím i upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.179.285 tis. Kč

Usnesení RM č. 149/2007

Manipulační poplatky za botičky

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zavedení vybírání manipulačního poplatku

A) schvaluje

1. vybírání manipulačního poplatku za nasazení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (TPZOV) dle kalkulace, tj. ve výši 300,- Kč od 1.7.2007

2. uzavření smlouvy s Technickými službami Jablonec nad Nisou, s.r.o. o používání technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla při zajišťování regulace dopravy a parkování na místech s regulovaným stáním

B) doporučuje

JUDr. Bohumíru Doležalovi, řediteli MP a Milanu Nožičkovi, jednateli TSJ s.r.o

uplatňovat navržený systém spolupráce Technických služeb Jablonec nad Nisou, s.r.o. a Městské policie včetně odpovědností uvedených v odst. 6 tohoto materiálu.

Usnesení RM č. 150/2007

Schválení platů ředitelům ZŠ

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1. k 1. 8. 2007 plat Mgr. J. V., řediteli Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72 dle přílohy č. 3 důvodové zprávy

2. k 1. 6. 2007 plat Mgr. V. H., řediteli Základní školy Jablonec nad Nisou- Kokonín, Rychnovská 216 dle přílohy č. 3 důvodové zprávy

Usnesení RM č. 151/2007

Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřízených městem dle důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 152/2007

Účast IC na veletrzích a výstavách cestovního ruchu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o účasti IC na veletrzích a výstavách cestovního ruchu a

A) bere na vědomí

zprávu o účasti města - Informačního centra na veletrzích a výstavách cestovního ruchu za období září 2006 - květen 2007.

B) schvaluje

účast města - Informačního centra na 9 veletrzích a výstavách cestovního ruchu v období říjen 2007 - květen 2008 dle vlastní zprávy.

Usnesení RM č. 153/2007

Odborné poradenství pro péči o rodiny a děti - informativní zpráva

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

způsob zajištění realizace Odborného poradenství pro péči o rodiny a děti dle důvodové zprávy.

B) stanovuje

počet zaměstnanců zařazených do MěÚ Jablonec nad Nisou z dosavadních 257 nově na 258

C) ukládá

Bc. Ondřeji Fričovi, řediteli odboru financí a majetku

zařadit do nejbližších rozpočtových změn posílení kapitoly FaM a OSM z rozpočtové rezervy města s předpokladem jejich vyúčtování z účelové neinvestiční dotace na OSPOD

Usnesení RM č. 154/2007

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy:

A) bere na vědomí

zprávu o kontrole hospodaření Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.a na základě uskutečněné kontroly

B) vyslovuje důvěru

současnému vedení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Usnesení RM č. 155/2007

Kontroly organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o kontrolách organizací

bere na vědomí

zprávy z kontrol organizací

A) Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

-hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu Města Jablonec nad Nisou v roce 2006 (str. 4)

B) Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s., Sv. Čecha 4204 - hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu Města Jablonec nad Nisou v roce 2006 (str. 5)

Usnesení RM č. 156/2007

Výpovědi z nájmu bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu

v y p o v í d á

1. nájem z bytu č. 13, o velikosti 1+2 s příslušenstvím, I. kategorie na adrese
Liberecká 3507/23, Jablonec nad Nisou, společným nájemcům R. C., nar. ..1972 a Z. C., nar. ..1977, oba trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemci hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu, a to konkrétně za měsíce listopad, prosinec 2006, leden, únor, březen 2006.

Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena společným nájemcům. Společní nájemci - R. C. a Z. C. - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

2. nájem z bytu č. 2, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie na adrese
Na Úbočí 4325/21, 466 01 Jablonec nad Nisou, nájemci R. H., nar. .1962, trvale bytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu, a to konkrétně za měsíce listopad, prosinec 2006, únor, březen, duben 2007.

Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci. Nájemce - R. H. - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

Usnesení RM č. 157/2007

Pověření strážníka řízením Městské policie

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke konání výběrového řízení na strážníka s pověřením plnění některých úkolů při řízení městské policie a

pověřuje

od 1. 7. 2007 v souladu s § 3, odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších právních předpisů a dle znění důvodové zprávy, plněním některých úkolů při řízení obecní policie strážníka JUDr. Bohumíra Doležala.

Usnesení RM č. 158/2007

Zahraniční služební cesta starosty města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o zahraniční služební cestě starosty města do partnerského města Bautzen u příležitosti setkání starostů a primátorů partnerských a spřátelených měst dne 8.6.2007 a

schvaluje

služební cestu starostovi města do partnerského města Bautzen, Německo,
dne 8.6.2007.

Usnesení RM č. 159/2007

Stanovení termínů schůzí a návrh plánu práce RM na II. pololetí roku 2007

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

s c h v a l u j e

termíny konání schůzí a plán práce Rady města Jablonce nad Nisou na II. pololetí roku 2007 uvedené v důvodové zprávě.

Usnesení RM č. 160/2007

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět komise pro ochranu zvířat a životního prostředí č. 5/2007, podnět komise pro výchovu a vzdělávání č. 10/2007, podněty komise pro realizaci programu regenerace MPZ č. 9,10,11,12,13/2007, podnět komise prevence kriminality č. 1/2007 a

A) bere na vědomí

1. podnět komise pro ochranu zvířat a životního prostředí č. 5/2007 bod 3b
ze dne 2.5.2007

2. podnět komise pro realizaci programu regenerace MPZ č. 9, 10, 11, 12,
13/2007

B) odvolává

z komise pro výchovu a vzdělávání

Helenu Kašíkovou

C) ukládá

1. Ing. Vladimíru Zemínovi, řediteli odboru správy majetku

a) zařadit odkanalizování objektů ve vlastnictví města do oprav na rok 2008

b) zařadit do rozpočtu na rok 2008 opravy fasád a výkladů u objektů Podhorská 5, 16a , 18

2. Ing. Liboru Jakoubkovi, řediteli odboru rozvoje

informovat komisi pro realizaci programu regenerace MPZ

a) jak bylo naloženo s materiálem z kamenné zídky (stavební práce v Podhorské
ulici)

b) o jednání k zachování objektu „Schlarafie“

c) o možnosti zatrubnění potoka u „Schlarafie“

3. Mgr. Leoši Teuflovi, vedoucímu právního odd. a Bc. Ondřeji Fričovi, řediteli odboru financí a majetku

zjistit možné právní a finanční dopady na město, pokud ZM vydá obecně závaznou vyhlášku, kterou zakáže provozování VHP ve vymezeném prostoru města vč. již stávajících heren

4. Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

informovat MF ČR o současné situaci ve městě Jablonec nad Nisou na úseku výherních hracích přístrojů s žádostí o dodržování platné OZV města Jablonec nad Nisou k této problematice i na úseku technických zařízení.

Usnesení RM č. 161/2007

Informativní Zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti starosty města a místostarostů a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 162/2007

Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání Záměru realizace Integrovaného dopravního sytému Libereckého kraje koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje KORIDu LK, spol. s r.o., resp. Libereckého kraje

A) schvaluje

záměr realizace Integrovaného systému Libereckého kraje (IDOL)

B) jmenuje

do pracovní skupiny a komise dopravy IDOL za Město Jablonec nad Nisou člena rady města Jindřicha Berounského.

Usnesení RM č. 163/2007

Diskuze - záměr s objektem V. Nezvala 12, Jablonecké Paseky

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o záměrech na využití objektu Vítězslava Nezvala č. or. 12 projednala a

A) bere jej na vědomí

B) konstatuje,

že objekt V. Nezvala 12 , Jablonecké Paseky bude použit pro sociální program města Jablonce nad Nisou v rámci Integrovaného plánu rozvoje města

Usnesení RM č. 164/2007

Diskuse

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání písemného pozvání města Nova Petropólis - Brazilie a

schvaluje

zahraniční služební cestu místostarosty JUDr. Ing. Lukáše Pletichy do města Nova Petropólis Brazilie 3 - 21. 8. 2007 za účelem podpisu Dohody o přátelství mezi oběma městy schválenou usnesením zastupitelstva města dne 1. 2. 2007

Usnesení RM č. 165/2007

Diskuse

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání informace místostarosty o žádosti ředitele ZUŠ Podhorská 47 a

schvaluje

zájem města Jablonce nad Nisou o bezúplatný převod objektu Podhorská 47a) z majetku státu do majetku města

Usnesení RM č. 166/2007

Diskuse

Rada města Jablonce nad Nisou vyslechla informaci p. Pavla Šourka a

bere na vědomí

jeho rezignaci na funkce předsedy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Plavecký bazén k datu 31. 8. 2007

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, Agenda RM a ZM MěÚ Jablonec n.N., tel.: 483 357 319

Vytvořeno 3.7.2007 8:40:22 | přečteno 2970x | Petr Vitvar
load