Usnesení 19. 04. 2007

Usnesení z 10. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 19. dubna 2007

Usnesení RM č. 89/2007

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 90/2007

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací zřízených městem

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) bere na vědomí

zprávu o činnosti organizací:

1. Domy pro seniory Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

2. Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o.

3. Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

B) schvaluje

limit odměn na rok 2007 pro ředitele těchto organizací dle vlastní zprávy.

Usnesení RM č. 91/2007

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje

1) návrh na uzavření nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

1+2

Smetanova 63/4291

M. Ch.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

MUDr. J. A.,

trv. .

na dobu určitou 1 rok

2) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1

Liberecká 146/2342

I. a V. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

M. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

V. D.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Na Vršku 16/3763

Le.. H.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

Š. Ú.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Rybářská 10A/4605

L. Č.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 8B/4604

P. K., trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

G. Mrázka 10/556

V. R., trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3+kk

Široká 14/4837

E. Š., trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+3

B. Němcové 2/3655

M. B., trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 9/3055

Z. O., trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

F. L. Čelakovského 4/3676

M. P., trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

Podhorská 20A/1800

H. H., trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Liberecká 146/2342

N. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

3+kk

Široká 16/4836

I. Ž., trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Liberecká 146/2342

P. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3+kk

Široká 20/4790

B. J.,

zast. zákonným zástupcem (matkou)
H. K.,
trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 146/2342

J. a V. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

3+kk

Široká 12/4857

J. M.,

zast. zákonným zástupcem (matkou)
P. M.,
trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

B. r u š í

výběrové řízení č. 1/2007 na pronájem obecního bytu se smluvním nájemným - byt č. 5, vel. 1+2 ulice B. Němcové 22/3666, Jablonec nad Nisou

Usnesení RM č. 92/2007

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

neschvaluje

započtení nákladů, vynaložených panem Ing. K. K., ., PSČ 466 02, Jablonec nad Nisou do nebytových prostor v objektu Lidická 678/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou, oproti nájemnému.

Usnesení RM č. 93/2007

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech

schvaluje

1) ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.1. 1993 na pronájem p.p.č. 1905/7 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady, která je uzavřena s Ing. J. V., bytem . Jablonec n.N. a to dohodou, ke dni 31.3.2007.

2) pronájem p.p.č 1905/7 o výměře 174 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro manželé Š. a M. K., bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

3) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.1.1993 na pronájem p.p.č. 2127/1 o výměře 550 m2 a st.p.č. 5229 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady s M. Dr., bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

4) pronájem části p.p.č. 857/1 o výměře 15m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění kontejneru - automatického imisního monitoringu severní Čechy pro Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany, IČ: 00020699. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, a to s účinností od 1.7. 2007. Nájemné stanoví bezúplatně.

5) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2464/3, 2464/13, 2464/15, 2558, 1698/2 v k.ú. Jablonec n.N. (rekonstrukce ulice Novoveská, Jablonec n.N. - přeložky kabelů VN, NN) pro spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

6a) pronájem části st.p.č. 2490 díl „a“ o výměře 261m2, st.p.č. 3674 o výměře 204m2, část p.p.č. 2089/2 díl „b“ o výměře 32m2, 2092/1 díl „c“ o výměře 566m2, 2092/6 díl „d“ o výměře 77m2, 2092/7 o výměře 138m2, 2092/8 o výměře 138m2 (trvalý zábor) a st.p.č. 517m2 o výměře 257m2, st.p.č. 2490 díl „e+f“ o výměře 180m2, p.p.č. 2085/4 o výměře 147m2, 2089/2 díl „g“ o výměře 776m2, p.p.č. 2089/3 o výměře 195m2, 2092/1 díl „h“ o výměře 31m2, 2092/6 díl „i“ o výměře 101m2 (dočasný zábor) vše v k.ú. Jablonec n.N. o celkové výměře 3103m2 za účelem výstavby bytových domů pro společnost STAVO-UNION Development s.r.o., IČ: 273 02 661, se sídlem V Aleji 1544/23, Jablonec n. N.. Do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že po dobu příprav bude výše nájemného stanovena ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,--Kč/m2/rok. Doba prokazatelné výstavby bude počítána od termínu zahájení demoličních prací 30.4.2007. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 30.06. 2009 nebo do zániku smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 523-2006-FaM/OMP

6b) p.p.č. 2085/1 o výměře 727 m2 a p.p.č. 2083/1 díl „a“ o výměře 164 m2 a díl „b“ o výměře 74m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem výstavby bytových domů pro společnost STAVO-UNION Development s.r.o., IČ: 273 02 661, se sídlem V Aleji 1544/23, Jablonec n. N.. Do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že po dobu příprav bude výše nájemného stanovena ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 31.12. 2010 nebo do zániku smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 134-2007-FaM/OMP

Usnesení RM č. 94/2007

Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů a zřízení věcného břemene

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů a zřízení věcného břemene:

schvaluje

1) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 252/9 o výměře 208 m2 v k. ú. Jabl. n. N.

2) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1019/13 o výměře 60 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání zahrady u objektu Palackého 29.

3) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 453/4 o výměře 810 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání zahrady u objektu Ještědská 3

4) schvaluje zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes p.p. č.453/4 pro vlastníky p.p.č. 453/12 a vlastníka st.p.č. 4868 vše v k.ú. Jablonec n. N.

5) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 232/11 o výměře 150 m2 a p.p.č. 232/5 o výměře 357 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání zahrady u objektu V Aleji 14 a Souběžná 25.

6) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2152/2 o výměře 79 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání zahrady u objektu Vzdušná 1.

7) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 460/13 o výměře 555 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem vypořádání zahrady u objektu Želivského 7.

8) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 344/18 o výměře 457 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání zahrady u objektu U Balvanu 42.

9) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 170/17 o výměře 580 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání zahrady u objektu Korejská 21

10) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 338/11, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 338/89 o výměře 153m2, p.p.č. 338/83 o výměře 14m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.

11) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 141/1, 2310/1, 2880 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem parkoviště

12) zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 83,70 m2 v objektu Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, prodejna č. II

13) zveřejnění záměru pronájmu objektu Vítězslava Nezvala 119/12, vč.st.p. č. 567 a p.p.č. 844/23 v k. ú. Jablonecké Paseky

Usnesení RM č. 95/2007

Jmenování nových členů správní a dozorčí rady Městského divadla v Jablonci nad Nisou o.p.s.

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu a

A. bere na vědomí

1. ukončení mandátu členů správní rady Městského divadla Jablonec nad Nisou o.p.s. MUDr. Marcela Krska a ukončení mandátu člena dozorčí rady Ing. Diany Zappeové a Ing. Zdeňka Janečka (střet zájmů) k datu 14. dubna 2007.

2. kooptaci Ing. Romany Šefrané do dozorčí rady Městského divadla Jablonec nad Nisou od 15. dubna 2007 na dvouleté funkční období.

B. jmenuje

1. do správní rady Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s.

od 15. dubna 2007 pro tříleté funkční období:

a) Ing. Zdeňka Janečka

b) MUDr. Alexandru Jörgovou

2. do dozorčí rady Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s.

od 15. dubna 2007 pro tříleté funkční období:

Blanku Ježkovou

C. schvaluje

nový tříletý mandát Ing. Romana Gaala, Bc. Ondřeje Friče ve Správní radě Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. od 15. dubna 2007.

Usnesení RM č. 96/2007

Personální změna u městské policie

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k personální změně u Městské policie Jablonec nad Nisou a

A. ruší

k datu 30. 6. 2007 své usnesení číslo 207/1997 odst. 1 ze dne 6. 11. 1997, kterým byl Bc. Tomáš Rakouš od 1. 12. 1997 pověřen k plnění úkolů vymezených statutem, při řízení Městské policie v Jablonci nad Nisou

B. bere na vědomí

podnět občanů ve věci nesouhlasu s odvoláním Bc. Tomáše Rakouše z řízení Městské policie v Jablonci nad Nisou

Usnesení RM č. 97/2007

Ukončení dvou soudních sporů s dodavatel bazénu na základě dohody o mimosoudním vyrovnání

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání materiálu

doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu mezi městem Jablonec nad Nisou a firmou Syner, s.r.o. o mimosoudním vyrovnání a na jejím základě ukončit oba soudní spory vedené s touto firmou.

Usnesení RM č. 98/2007

Prezentace Investiční záměr výstavby polyfunkčního domu na místě bývalé tržnice ( ul. Kamenná a Lipanská )

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a vyslechla prezentaci firmy Proctus 3 a poskytnuté informace

bere na vědomí

Usnesení RM č. 99/2007

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené podněty komise pro sociálně právní ochranu dětí č. 1/2007 a komise humanitní péče č. 1/2007 a

A. bere na vědomí

1) podnět komise humanitní péče č. 1/2007.

2) podnět komise pro sociálně právní ochranu dětí č.1/2007

B. ukládá

1) Petru Vobořilovi, místostarostovi města,

zpracovat informaci pro RM 17.5.2007, za jakých podmínek a s jakými náklady by mohlo Město Jablonec nad Nisou zřídit zařízení odborného poradenství pro rodinu a děti.

2) Bc.Ondřeji Fričovi, řediteli odboru FaM,

předložit RM 17.5.2007 návrh na výši úhrad provozních nákladů v DPS a DsPS pro občany jiných obcí - včetně návrhu smluvního vztahu mezi městem a domovskou obcí žadatele - uchazeče o umístění ve smyslu důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 100/2007

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

bere na vědomí

1. dopis RNDr. Miloslava Bečky, ., Jablonec nad Nisou

2. dopis Daniely Janů, Cukrárna Smetanka, ., Jablonec nad Nisou

3. dopis Ing. Romana Žďárského, ., Jablonec nad Nisou

Usnesení RM č. 101/2007

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Usnesení RM č. 102/2007

Jmenování ředitelů odborů MěÚ

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke jmenování ředitelů odborů MěÚ a

jmenuje k 1.6.2007

JUDr. Petra Karlovského, ředitelem odboru správního

Mgr. Miroslavu Rýžakovou, ředitelkou odboru školství, kultury a sociálních věcí

Bc. Ondřeje Friče, ředitelem odboru finančního a majetkoprávního

Ing. Vladimíra Zemína, ředitelem odboru správy majetku

Ing. Libora Jakoubka, ředitelem odboru výstavby a rozvoje

Usnesení RM č. 103/2007

Evropský týden mobility a Evropský týden bez aut

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pořádání Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut

A. schvaluje

pořádání akce Evropský týden mobility (ETM) a Evropský den bez aut (EDBA)

B. ukládá

Janě Fričové, vedoucí oddělení komunikace s veřejností

realizaci ETM a EDBA

C. zmocňuje

Mgr. Petra Tulpu, starostu města

podepsat Chartu 2007

Usnesení RM č. 104/2007

Potvrzení usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala informaci o připravovaném slučování škol a

A. trvá

na svém usnesení číslo 48/2007 ze dne 15. 2. 2007

B. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

informovat o tomto usnesení rady města všechny členy zastupitelstva Libereckého kraje

Usnesení RM č. 105/2007

Řešení dopravních přestupků

Rada města Jablonce nad Nisou projednala informaci o připravované změně v řešení dopravních přestupků a

A. schvaluje

změnu v systému řešení dopravních přestupků pomocí „botiček“ od 1. 7. 2007

B. ukládá

1. Bc. Tomáši Rakoušovi, řediteli MP, Bc. Ondřeji Fričovi, řediteli odboru, FaM, Milanu Nožičkovi jednateli, TSJ s.r.o

předložit na jednání rady města v květnu 2007 písemný materiál o procesním postupu při naplňování bodu A) tohoto usnesení.

2. Janě Fričové - vedoucí oddělení komunikace s veřejností

medializovat odsouhlasenou změnu v červnovém jabloneckém měsíčníku

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, Agenda RM a ZM, MěÚ Jablonec n.N., Tel.: 483 357 319

Vytvořeno 25.4.2007 11:32:59 | přečteno 2193x | Petr Vitvar
load