Usnesení 15. 03. 2007

Usnesení z 8. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 15. března 2007.

Usnesení RM č. 49/2007

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 50/2007

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Rybářská 10A/4605

L. H.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 8A/4604

M. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 5/3051

Z. K.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+4

Skřivánčí 12/1883

J. D.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 16/3763

J. C.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Řetízková 9/3053

N. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 148/2343

M. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 16/3763

P. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

G.Mrázka 10/556

L. a K. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Palackého 63/4423

M. C.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 16/3763

P. L.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+3

Podhorská 129/90

J. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

F. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Vršku 16/3763

E. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Podhorská 64/562

Z. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 27/3509

P. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Růžová 3A/2994

P. S.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 10/3855

M. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Na Vršku 16/3763

R. V.i,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

2) ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti č. 17, o velikosti 0+1 v objektu č.p. 2342, Liberecká 146 v Jablonci nad Nisou (ubytovaní K. a I. D.)

3) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 11, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3507, Liberecká 23 v Jablonci nad Nisou (nájemce T. N.)

Usnesení RM č. 51/2007

Nemocnice - výstavba bufetu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje

záměr vedení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. vybudovat bufet dle předložené důvodové zprávy

Usnesení RM č. 52/2007

Nemocnice - ordinační hodiny akutní ambulantní péče

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zajištění ambulantní pohotovosti

schvaluje

omezení rozsahu ordinačních hodin akutní ambulantní péče v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. zkušebně na dobu 1 roku dle předložené důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 53/2007

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

schvaluje

poskytnutí slevy na nájemném za pronájem nebytového prostoru o výměře 309 m2 v objektu Komenského 595/11, Jablonec nad Nisou, společnosti ROSSMANN, spol. s r.o., Revoluce 26, 143 00 Praha 4, IČO: 61246093, na základě nájemní smlouvy ze dne 9.6.2005 v celkové výši 18 823,- Kč.

Usnesení RM č. 54/2007

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech

schvaluje

1) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 419-2002/OF/OMP ze dne 22.8. 2002 uzavřenou s J. V., bytem ., Jablonec n.N. a to tak, že zužuje předmětu nájmu na pronájem části p.p.č. 338/11, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 338/102 o výměře 59 m2, p.p.č. 338/99 o výměře 99 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

2) pronájem části p.p.č. 338/11, geometrickým plánem označené jako p.p.č 338/88 o výměře 212 m2, p.p.č. 338/84 o výměře 17m2 za účelem zahrady pro J. B., bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

3) pronájem p.p.č. 877/8 o výměře 1083m2, 877/10 o výměře 73m2, 877/13 o výměře 159m2 v k.ú. Rýnovice za účelem podnikání - oprava nákladních automobilů, automobilová doprava pro P. P., bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 200,- Kč/m2/rok.

4) pronájem p.p.č. 2040 o výměře 466 m2 k.ú. Jablonec n.N. za účelem výstavby polyfunkčního objektu s M. C., bytem ., Brodce nad Jizerou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí s tím, že o vydání územního rozhodnutí bude zažádáno do 31.12.2008, o vydání stavebního povolení bude zažádáno do 30. 6. 2009 a o vydání kolaudačního rozhodnutí bude zažádáno do 31. 12. 2010. Nájemné stanoví ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,--Kč/m2/rok s tím, že v případě nedodržení výše uvedených termínů a podmínek bude zpětně dopočítáno nájemné ve výši 170,- Kč/m2/rok.

5) pronájem p.p.č. 809/2 v k.ú. Jablonecké Paseky o výměře 379m2 za účelem podnikání - parkoviště, letní terasy, dětské hřiště pro S. K., ., Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 50,- Kč/m2/rok s tím, že plocha musí být k uvedenému účelu užívání upravena nejpozději do 31.8.2007.

6) pronájem p.p.č. 1999/11 díl „a“ o výměře 49m2, p.p.č. 1999/2 díl „c“ o výměře 44m2 a p.p.č. 1999/10 o výměře 118m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady s manželi J. a J. M.i, bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

7) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1699/7 v k.ú. Jablonec n.N. (Alešova - K Černé Studnici - Novoveská- umístění nových rozvodných zařízení - zemní kabelové vedení NN) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví ve výši 10.000,- Kč.

8) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2464/3 v k.ú. Jablonec n.N. (ul. Alešova - K Černé Studnici - Novoveská- umístění nových rozvodných zařízení - zemní kabelové vedení NN) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

9) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 840, p.p.č. 218 v k.ú. Proseč n.N. (ul. Zlatá ulička ) - uložení nových zemních kabelů NN a transformační stanice) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

Usnesení RM č. 55/2007

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

schvaluje

1) zveřejnění záměru pronájmu p.p.č 1905/7 o výměře 174 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady

2) zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2127/1 o výměře 550 m2 a st.p.č. 5229 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady

3) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 857/1 o výměře 15 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění kontejneru - automatického imisního monitoringu severní Čechy.

4) zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 156 m2
v objektu Podhorská 510/5, Jablonec nad Nisou

5) zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 63 m2
v objektu Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, prodejna č. VI

Usnesení RM č. 56/2007

Odvolání společnosti HISTORY ART, spol. s r. o.

Rada města Jablonce nad Nisou, jako věcně a funkčně příslušný správní orgán podle vnitřního předpisu města Jablonce nad Nisou o řešení systému informací podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, po projednání předložené zprávy o obdrženém odvolání společnosti HISTORY ART, spol. s r.o. proti rozhodnutí č.j. OIV/18/07/Po o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací rozhodla tak, že

potvrzuje

rozhodnutí odboru rozvoje MěÚ Jablonec nad Nisou č.j. OIV/18/07/Po a odvolání společnosti HISTORY ART, spol. s r.o.

zamítá.

Usnesení RM č. 57/2007

Převod zřizovatelských práv škol

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. bere na vědomí

informativní zprávu k převodu zřizovatelských funkcí následujících škol:

Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 31

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 4

B. doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

schválit převod zřizovatelských funkcí Základní umělecké školy, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47 a Domu dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49 na město Jablonec nad Nisou k 1. 1. 2008

Usnesení RM č. 58/2007

Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

schválit poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2007 vybraným subjektům z oblasti sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, kultury, prevence kriminality a sociálně patologických jevů, tělovýchovy a sportu dle návrhů jednotlivých komisí RM.

Usnesení RM č. 59/2007

Prodej bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodeji bytů a

A. doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou

1. zrušit Metodiku prodeje bytů

2. zrušit usnesení ZM č. 122/2006 bod A. 7)

B. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi a Petrovi Vobořilovi, místostarostům města, přehodnotit koncepci prodeje bytů s důrazem na budoucí potřeby města.

Usnesení RM č. 60/2007

Změny v komisích RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. odvolává

1. z komise pro sport a tělovýchovu

Ing. Vladislava Veselého

2. z komise pro ochranu zvířat a životního prostředí

Miloslava Pelešku

B. ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města,

předložit na jednání RM 29. 3. 2007 přehled o účasti na jednáních komisí rady města od komunálních voleb do dnešního dne

Usnesení RM č. 61/2007

Cena odpadů pro rok 2007

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o návrhu cen za sběr, odvoz, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2007 v Jablonci n.N.

A. souhlasí

s cenou za služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem pro občany města pro rok 2007 ve výši dle tabulky obsažené v příloze důvodové zprávy.

B. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

podepsat cenový výměr pro rok 2007 odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu dle přílohy důvodové zprávy.

C. ruší

usnesení RM č. 173/2006 ze dne 16. listopadu 2006.

Usnesení RM č. 62/2007

Změna organizačního řádu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice změny organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou a

A. schvaluje

s účinností k 1.6.2007 novou organizační strukturu Městského úřadu Jablonec nad Nisou - příloha č. 2 Organizačního řádu MěÚ.

B. odvolává

k 31.5.2007 z důvodu rozsáhlých organizačních změn Městského úřadu Jablonec nad Nisou, při kterých dochází ke zrušení dosavadních odborů a ke snížení jejich počtu, přičemž u všech odborů se mění jejich dosavadní funkční příslušnost

  • Mgr. Jindřicha Kuneše, ředitele odboru vnitřních věcí
  • Mgr. Miroslavu Rýžakovou, ředitelku humanitního odboru
  • Ing. Vladimíra Zemína, ředitele odboru správy majetku
  • Bc. Ondřeje Friče, ředitele odboru financí a majetku
  • RNDr. Miroslava Vargu, ředitele odboru rozvoje
  • JUDr. Petra Karlovského, ředitele správního odboru
  • Mgr. Tomáše Macka, ředitele odboru sociálních věcí a zdravotnictví
  • Ing. Libora Jakoubka, ředitele odboru stavebního a životního prostředí

C. ukládá

JUDr. Jiřímu Nesvadbovi, tajemníkovi MěÚ

1) vypsat výběrová řízení na obsazení pozic ředitelů pěti nově vytvořených odborů

2) předložit na jednání rady města 19. 4. 2007 materiál k jmenování nových ředitelů odborů a průběžnou informaci o zabezpečení organizační změny

3) předložit na jednání rady města 10. 5. 2007 nové znění organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou včetně přílohy č. 1 určující funkční příslušnost

Usnesení RM č. 63/2007

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené podněty Komise pro výchovu a vzdělávání 5/2007, Komise kulturní 6/2007 a Komise dopravní 3/2007 a

A. bere na vědomí

tyto podněty

B. ukládá

RNDr. Miroslavu Vargovi, řediteli odboru rozvoje

zajistit projektovou dokumentaci humanizace Podhorské ulice s prioritou úseku mezi ulicemi Sv.Čecha a SNP

Usnesení RM č. 67/2007

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. bere na vědomí

1) dopis paní Lenky Horváthové, . a Mgr. Heleny Poledníkové, ., Jablonec n.N.

2) dopis paní Jany Kocourkové, ředitelky ZKŠ, Saskova 34, Jablonec nad Nisou

3) dopis MUDr. Víta Němečka, ředitele Nemocnice Jablonec n.N., p.o.

B. schvaluje

výměnu bytu 1+1 ve Skelné ulici 12 paní Lenky Horváthové a bytu 1+2 v Podzimní ulici č. 54 Mgr. Heleny Poledníkové

C. neschvaluje

poskytnutí dvou náhradních bytů pro nájemce bytů z objektu Saskova 32 v Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č. 68/2007

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města
od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Usnesení RM č. 69/2007

Různé - změna usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke změně usnesení a

mění

usnesení Rady města Jablonec nad Nisou číslo 35/2007/A/2 tak, že

vypovídá

nájem z bytu č. 16, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie na adrese

Řetízková 3053/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, společným nájemcům Ho.P., nar. .1969 a N. P., nar. .1977, oba trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení

§ 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemci hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu, a to konkrétně za měsíce červen, září, listopad 2004, leden až prosinec 2005, leden až duben 2006, říjen a listopad 2006. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci,

v němž byla výpověď doručena nájemcům. Společní nájemci - H. P. a N. P. - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM

Vytvořeno 21.3.2007 10:59:13 | přečteno 2308x | Petr Vitvar
load