Usnesení 15. 02. 2007

Usnesení ze 7. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 15. února 2007.

Usnesení RM č. 27/2007

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 28/2007

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje

1) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti

0+1

Liberecká 146/2342

K. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

V. a ing. H. P.,

trv. .; .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

2) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Na Kopci 11/3056

M. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou do 2. 8. 2007

1+1

Lípová 9/3521

M. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1

Podhorská 16a/378

J. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 16/3763

I.. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Prosečská 176

B. D., trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

J. G.,trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 23/3507

J. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Skřivánčí 66/3058

Mgr. P. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Skřivánčí 66/3058

J. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Palackého 73/71

J.ě a M. Z…,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Vršku 16/3763

H. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Liberecká 29/3510

D. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+3

Palackého 42/3767

O. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

4) poskytnutí 2 bytových jednotek v obecním zájmu na rok 2007, a to 1 b. j. pro zaměstnance p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou a 1 b. j. pro zaměstnance základních a mateřských škol a školských zařízení v Jablonci nad Nisou.

5) změny v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 14

1+kk

Široká 8/4864

J. V., nar. . 1987,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Rozálie Smíšovská)

b. j. č. 14

1+2

Široká 12/4857

Ing. L. D., nar. . 1969,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Iva Houžvičková)

B. s o u h l a s í

1) s dohodou o výměně bytů mezi M. B., trvale bytem Na Vršku 16/3763 v Jablonci nad Nisou a F. Č., trvale bytem Na Vršku 16/3763 v Jablonci nad Nisou.

2) s dohodou o výměně bytů mezi manž. S. B., trvale bytem Spojovací 4/3316 v Jablonci nad Nisou a Š. B.., trvale bytem Cihelná 4 v Jablonci nad Nisou a L. N., trvale bytem . v Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č. 29/2007

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

o pronájmu nebytových prostor

A. schvaluje

1) pronájem nebytového prostoru v objektu Lidická 1904/14, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 64,40 m2 paní R. U. a L. U., obě bytem ., Jablonec nad Nisou, za účelem provozování kadeřnického salónu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1.2.2007, nájemné je stanoveno dohodou ve výši 54 000,- Kč ročně, tj. 4 500,- Kč/měsíc.

2) náklady na vynaložené investice panem Petrem Jandou do nebytových prostor obchodu č. 4 v západní části budovy č.p. 3100, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou ve výši 320.886,-Kč a uzavření dodatku č. 1 ke dni 1. 2. 2007 k nájemní smlouvě č. 132-2003-OF/OMP, kterým se započtou investice do nebytových prostor (výkladců) na částku 320 886,- Kč oproti nájemnému a to ve výši 50% měsíčního nájemného, tj. 7.500,-Kč/měsíc až do úplného započtení investic.

Podmínkou započtení vynaložených nákladů oproti nájemnému je uhrazení dlužné částky za nájemné ve výši 45 000,- Kč před uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 132-2003-OF/OMP.

3) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 624/98/OFaM/MPO ze dne 16.12.1998, uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a Městskou knihovnou Jablonec nad Nisou p.o., Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou, IČ 64668428 a to tak, že se nájemce zavazuje zajišťovat drobné opravy a běžnou údržbu na vlastní náklady do výše 5 000,- Kč bez DPH a zajišťovat celoroční úklid schodiště a nájezdové rampy. Revize zařízení (elektroinstalace, hromosvod, plyn) bude provádět na své náklady pronajímatel, tj. město Jablonec nad Nisou.

B. neschvaluje

poskytnutí slevy na nájemném za pronájem nebytového prostoru o výměře
97,32 m2 v objektu Lidická 678/7, Jablonec nad Nisou, panu Ing. K.
K., ., Jablonec nad Nisou

Usnesení RM č. 30/2007

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech :

A. schvaluje

1) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 120-2004-ODV/OR ze dne 7.4.2004 s tím, že se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2011. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

2) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 852 v k.ú. Rýnovice ( ul. Zemědělská) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene

B. trvá

usnesení č. 44/2006/3 ze dne 16.3. 2006

Usnesení RM č. 31/2007

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů :

A. schvaluje

1) zveřejnění záměru pronájmu p.p.č 338/88 o výměře 212 m2, 338/84 o výměře 17 m2 za účelem zahrady.

2) zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 877/8 o výměře 1083m2, 877/10 o výměře 73m2, 877/13 o výměře 159m2 v k.ú. Rýnovice za účelem podnikání - oprava nákladních automobilů, automobilová doprava

3) zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 809/2 o výměře 379 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky o výměře 379m2 za účelem podnikání parkoviště, letní terasy, dětského hřiště.

4) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 561/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem umístění stánku na prodej tiskovin

5) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 485/1 k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění prodejního stánku tiskovin

6) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 153/7 k.ú. Rýnovice za účelem umístění prodejního stánku tiskovin

7) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 898/71 k.ú. Jablonec n.N za účelem umístění prodejního stánku tiskovin

8) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 188/1 k.ú. Jablonec n.N za účelem umístění prodejního stánku tiskovin

9) zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2040 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem výstavby polyfunkčního objektu

10) zveřejnění záměru prodeje a pronájmu objektu bez č.p. na st.p.č. 1831 včetně st.p.č. 1831 vše v k.ú. Proseč nad Nisou

B. neschvaluje

1) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 64/1 k.ú. Rýnovice za účelem umístění prodejního stánku tiskovin

2) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 448/4 k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění prodejního stánku tiskovin

Usnesení RM č. 32/2007

Vyhlášení konkurzních řízení

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. jmenuje

1) konkurzní komisi pro posuzování uchazečů na funkci ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace, v tomto složení:

předseda komise - zástupce zřizovatele:

Mgr. Zdeňka Květová, vedoucí odd. školství, kultury a sportu MěÚ Jablonec nad Nisou

zástupce zřizovatele:

Božena Caklová, předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání RM Jablonec nad Nisou

zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

RNDr. Robert Gamba, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

zástupce České školní inspekce:

Mgr. Marcela Prokopová, školní inspektorka ČŠI Masarykova 801/28, 460 01 Liberec

odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení:

Milena Choutková, ředitelka MŠ Liberec VI.-Rochlice, Dělnická 831/7.

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy:

Daniela Kořínková, učitelka MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova 4

2) konkurzní komisi pro posuzování uchazečů na funkci ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace, v tomto složení:

předseda komise - zástupce zřizovatele:

Mgr. Zdeňka Květová, vedoucí odd. školství, kultury a sportu MěÚ Jablonec nad Nisou

zástupce zřizovatele:

Mgr. Petr Tulpa, starosta města Jablonec nad Nisou

zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

RNDr. Robert Gamba, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

zástupce České školní inspekce:

Mgr. Alexandra Hanwaldová, školní inspektorka ČŠI Masarykova 801/28, 460 01 Liberec

odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení:

Mgr. Ivo Svatoš, ředitel základní školy Liberec-Rochlice, Dobiášova 851/5

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy:

Mgr. Ladislav Chmelík, učitel ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72

zástupce Školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace:

Iva Krainerová, členka školské rady

B. deleguje

na konkurzní komisi pravomoc vyřadit v souladu s § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení uchazeče, kteří nesplní podmínky stanovené § 3 písm. b) a d) téže vyhlášky

C. ukládá

Mgr. Miroslavě Rýžakové, ředitelce humanitního odboru

vyhlásit do konce února 2007 konkurzy na funkci ředitele Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace a ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

Usnesení RM č. 33/2007

Jmenování koordinátora tvorby komunitního plánu rozvoje sociálních služeb.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy Jmenování koordinátora tvorby komunitního plánu rozvoje sociálních služeb

schvaluje

1) jmenování paní Jany Rajchové do funkce koordinátora komunitního plánování

2) účast paní Jany Rajchové ve vzdělávacím programu pro účastníky plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji

Usnesení RM č. 34/2007

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - zubní pohotovost

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - zubní pohotovost

A. bere na vědomí:

kroky vedení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. k zajištění zubní pohotovosti

B. ukládá

MUDr. Vítu Němečkovi, řediteli nemocnice

zahájit realizaci varianty 3.2 dle důvodové zprávy a současně připravovat realizaci varianty 3.3 důvodové zprávy s předpokladem naplnění v měsíci květnu 2007.

Usnesení RM č. 35/2007

Výpověď z nájmu bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu

A) vypovídá

1.) nájem z bytu č. 1, o velikosti 1+2 s příslušenstvím, II. kategorie na adrese
Dlouhá 1832/11, 466 01 Jablonec nad Nisou, společným nájemcům D.L., nar. .1968 a R. L., nar. .1956, oba trvale bytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemci hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu, a to konkrétně za měsíce březen, duben, červen, srpen, září, listopad 2004, leden, únor, duben, květen, červen, červenec, srpen až prosinec 2005, leden až listopad 2006.Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena společným nájemcům. Společní nájemci - D. L. a R. L. - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

2.) nájem z bytu č.16, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie na adrese
Řetízková 3053/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, nájemci H. P.,
nar. .1969, trvale ., Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně
a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu, a to konkrétně za měsíce červen, září, listopad 2004, leden až prosinec 2005, leden až duben 2006, říjen a listopad 2006. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci. Nájemce - H. P. - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

3.) nájem z bytu č. 6, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie na adrese
Řetízková 3054/11, Jablonec nad Nisou, společným nájemcům M. D. (za svobodna F.), nar. .1982 a L. D., nar. .1982, oba trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemci hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu, a to konkrétně za měsíce leden, duben, červenec až prosinec 2005, leden až červen 2006, říjen 2006, a dále za nezaplacení nedoplatku z vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu za rok 2004. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena společným nájemcům. Společní nájemci - M. D. a L. D. - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

4.) nájem z bytu č. 7, o velikosti 1+2 s příslušenstvím, II. kategorie na adrese
Revoluční 2330/28, 466 01 Jablonec nad Nisou, nájemci T. H.,
nar. ..1981, trvale bytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu, a to konkrétně za měsíce květen, červen, srpen, říjen, listopad, prosinec 2004, leden až prosinec 2005, leden až listopad 2006.
Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci. Nájemce - T. H. - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

5.) nájem z bytu č. 5, o velikosti 0+1 s příslušenstvím, I. kategorie na adrese
Budovatelů 3395/8, 466 01 Jablonec nad Nisou, nájemci J. S.,
nar. ..1945, trvale bytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu, a to konkrétně za měsíce listopad, prosinec 2001, říjen 2002, červenec a prosinec 2003, leden, únor, duben, květen, listopad 2004, červenec, srpen, září, říjen 2006, a dále dluží z titulu nedoplatku z vyúčtování tepla, vody a služeb poskytovaných s nájmem bytu za rok 2001, 2002, 2004, 2005.
Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci. Nájemce - J. S. - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

Usnesení RM č. 36/2007

Projekt Jablonec nad Nisou 2007 - II.-IV.Q.

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a po projednání

doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou schválit zařazení jednotlivých akcí na II. - IV. čtvrtletí do projektu „Jablonec nad Nisou 2007“ včetně výše příspěvků dle přiložené Tabulky akcí

Usnesení RM č. 37/2007

Jednací řád RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

jednací řád Rady města Jablonce nad Nisou ve znění uvedeném v důvodové zprávě.

Usnesení RM č. 38/2007

Změna organizačního řádu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice organizačních změn MěÚ

schvaluje

změnu organizačního uspořádání a funkční příslušnosti Městského úřadu Jablonec nad Nisou k 28.2.2007 dle obsahu důvodové zprávy

Usnesení RM č. 39/2007

Žádost o udělení čestného občanství města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál, týkající se možnosti udělení čestného občanství města a

vzala na vědomí

informaci o úspěšném a významném občanovi Dr. Janu Mertovi a jeho vazbách k městu Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č. 40/2007

Změna ve složení komisí RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

jmenuje

do komise humanitní péče paní Hanu Kulhánkovou

Usnesení RM č. 41/2007

Žádost o dotaci z Programu rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje

realizaci nasvícení přechodů pro chodce v rozsahu důvodové zprávy, a to v případě obdržení dotace z grantového fondu Libereckého kraje.

Usnesení RM č. 42/2007

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

1. bere jej na vědomí

a) dopis MUDr. Jana Adama, ., Jablonec n.N.

b) dopis paní Márie Bémové, ., 468 22 Železný Brod

c) dopis pana Maxe Hittmanna, ., Jablonec n.N.

d) dopisy paní Jany Maděrové, ., Liberec 1 a pana Dušana Nejedlého, (nar. .1935), trvale adresou .SRN, Rundijeg 1

e) dopis pana Vratislava Liperta, . Jablonec n.N.

f) dopis paní Naděždy Šuré, ., Jablonec n.N.

2. schvaluje

řešení bytové záležitosti pana MUDr. Jana Adama jako mimořádný případ podle čl. VI) Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou a zároveň záměr pronajmout panu MUDr. Janu Adamovi obecní byt o velikosti 1+1.

3. neschvaluje

řešení bytové záležitosti paní Márii Bémové pronájmem obecního bytu v Jablonci nad Nisou a dále doporučuje p. Bémové obrátit se s požadavkem na pronájem státního bytu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, příp. jiného bytu na ostatní vlastníky bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci, atd.

4. trvá

a) na svém usnesení č. 81/2006/C. a D. ze dne 11. 5. 2006.

b) na navrženém řešení dle dopisu starosy města Mgr. Petra Tulpy ze dne 21.12.2006 a na stanovisku dle dopisu starosty města Mgrl Petra Tulpy ze dne 17.1.2007.

5.nepromíjí

panu Dušanu Nejedlému, (nar. .1935), trvale adresou . SRN, Rundijeg 1, poplatek za odtah motorového vozidla z důvodu spáchaného přestupku.

6. neuděluje

slečně Naděždě Šuré výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrových řízení na pronájem obecního bytu v Jablonci nad Nisou. RM dále doporučuje sl. Šuré obrátit se s požadavkem na pronájem bytu na jiné vlastníky bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci, atd. příp. se zajímat o ubytování v Domě pro osamělé rodiče s dětmi, Puškinova 2 v Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č. 43/2007

Projekty prevence kriminality

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o projektech prevence kriminality

schvaluje

jejich realizaci v rozsahu zprávy, pokud budou podpořeny finanční dotací z grantového fondu Libereckého kraje

Usnesení RM č. 44/2007

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Usnesení RM č. 45/2007

Parkování vozidel městské policie

Rada města Jablonce nad Nisou projednala informaci k parkování na Dolním náměstí a

A. požaduje,

aby rada města byla vždy informována MěÚ Jablonec nad Nisou o rozhodnutích, dotýkajících se činnosti městské policie.

B. schvaluje

s okamžitou účinností ukončení parkování služebních vozidel městské policie na Dolním náměstí

Usnesení RM č. 46/2007

Výběrové řízení na funkci jednatele Sport Jablonec nad Nisou s.r.o

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

A. vyhlašuje

výběrové řízení na funkci jednatele společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o

B. schvaluje

složení komise pro výběrové řízení na funkci jednatele společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o ve složení: Mgr. Petr Tulpa, Petr Vobořil, Mgr. Miroslava Rýžaková, Bc. Ondřej Frič, Mgr. Nina Vacková, JUDr. Jaroslav Belda, Ing. Zdena Truhlářová, Mgr. Pavel Procházka

Usnesení RM č. 47/2007

Změna termínu jednání Rady města

Rada města Jablonce nad Nisou vyslechla návrh starosty města na změnu termínu jednání rady města ze 17. 5. na 10. 5. a tuto změnu

s c h v a l u j e

Usnesení RM č. 48/2007

Převod školských zařízení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala informaci o připravovaném převodu školských zařízení na město Jablonec nad Nisou a

nedoporučuje

převod zřizovatelských funkcí Základní umělecké školy, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, Domu dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, Základní školy, Jablonec nad Nisou, Liberecká 31 a Základní školy, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 4 na město Jablonec nad Nisou z důvodu nenaplnění podmínek § 179 odst. 4 písm. d) školského zákona číslo 561/2004 Sb.

JUDr. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze:
Eva Vanerová
Agenda ZM a RM, MěÚ Jablonec n.N., tel. 483 357 319

Vytvořeno 23.2.2007 12:02:50 | přečteno 3273x | Petr Vitvar
load