Usnesení 11. 01. 2007

Usnesení ze 5. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 11. ledna 2007

Usnesení RM č. 1/2007

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 2/2007

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti

0+1

Liberecká 146/2342

M. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

2) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

2+kk

Široká 26/4797

D. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+4

U Nisy 39/64

M. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3+kk

Široká 22/4788

V. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Prosečská 200

P. G.i,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 148/2343

D. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

F. L. Čelakovského

4/3676

M. P.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 148/2343

Š. Ú.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

3) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v objektu Žitná 6A/3224, Jablonec nad Nisou

b. j. č. 9,

1+3

Žitná 6A/3224

Ing. T. a Bc. K. K.,
nar. . 1972; . 1972
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce MUDr. P. Svátková)

Usnesení RM č. 3/2007

Výroční zpráva Plavecký bazén o.p.s. za rok 2005

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené Výroční zprávy za rok 2005, Plavecký bazén o.p.s. Jablonec nad Nisou, tuto zprávu

A) odmítá

znění výroční zprávy OPS Plavecký bazén jako nekoncepčně připravenou s věcnými a formálními chybami.

B) ukládá

Mgr. Pavlu Dymokurskému, vedoucímu právního oddělení, prošetřit právní možnosti rady města při řešení důsledků špatné práce správní rady OPS Plavecký bazén a možností jejího odvolání

Usnesení RM č. 4/2007

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) bere jej na vědomí

1. dopis paní Marcely Čonkové, ., Jablonec n.N.

2. dopis pana Vratislava Liperta, . Jablonec n.N.

3. dopis pana Evžena Čermáka, ., Příchovice u Tanvaldu.

B) doporučuje

slečně Marcele Čonkové hlásit se do výběrových řízení na pronájem obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou za splnění stanovených podmínek, případně se obrátit s požadavkem na pronájem bytu na jiné vlastníky bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci, atd.

C) souhlasí

s navrženým řešením dle dopisu starosty města Mgr. Petra Tulpy ze dne 21.12.2006.

D) neschvaluje

prominutí pokuty ve výši 300,- Kč panu Evženu Čermákovi, .

Usnesení RM č. 5/2007

Změna v komisi RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) odvolává

1. z komise pro výchovu a vzdělávání

Sylvii Staňkovou

2. z komise prevence kriminality

Janu Hamatschkovou, tajemnici komise

B) jmenuje

do komise prevence kriminality

Pavlu Knížkovou, tajemnicí komise

Usnesení RM č. 6/2007

Zastoupení města v Nadaci nemocnice

Rada města Jablonec nad Nisou projednala předložený materiál k problematice změny v orgánech a organizacích a

A) odvolává

RNDr. Jiřího Čeřovského, ze správní rady Nadace nemocnice

B) jmenuje

Mgr. Petra Tulpu do správní rady Nadace nemocnice

Usnesení RM č. 7/2007

Změna organizačního řádu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice změny organizačního řádu MěÚ

A) stanovuje

počet zaměstnanců zařazených do MěÚ z dosavadních 254 od 1.1.2007 nově číslem 256

B) schvaluje

změnu organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou dle obsahu důvodové zprávy

Usnesení RM č. 8/2007

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Usnesení RM č. 9/2007

Zpráva interního auditu

Rada města projednala předložený materiál k problematice nákupu nábytku na MěÚ a informaci

bere na vědomí

Usnesení RM č. 10/2007

Zřízení věcného břemene

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zřízení věcného břemene

schvaluje

zřízení věcného břemene ve prospěch ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha, PSČ 128 00, IČ 69797111, k budově č.p. 394 na st.p.č. 26/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, (Anenská 5). Předmětem věcného břemene je právo bezúplatně užívat nebytové prostory v této budově organizační složkou státu ČR - Probační a mediační služby v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti a zřízení práva věcného břemene č. 2-2007-FAM/OMP.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 19.1.2007 13:33:10 | přečteno 2200x | Petr Vitvar
load