Usnesení 10. 05. 2007

Usnesení z 11. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 10. května 2007

Usnesení RM č. 106/2007

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 107/2007

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1) návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce zvláštního určení:

0+1

Hvězdná 7/160

E. N., nar. 1950,

trv.., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Na Kopci 11/3056

S. V.,

trv. ., Chrudim IV

na dobu určitou 1 rok

3) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k ubytovacím místnostem:

1+1

Liberecká 148/2343

L. a D. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Střelecká 7/1638

A. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Střelecká 7/1638

D. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

4) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Na Kopci 13/3057

L. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

R. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Liberecká 146/2342

J. G.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Skřivánčí 66/3058

D. J.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Skřivánčí 66/3058

J. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Lidická 7/678

M. K.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

Ing. I. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Skřivánčí 66/3058

P. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

G. Mrázka 10/556

J. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Skřivánčí 66/3058

Mgr. B. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Palackého 73/71

J. a M. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Prosečská 176

M. aj. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

5) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b. j. č. 28, 1+kk

F. L.Čelakovského 4/3676

J. L., nar. . 1949,
trv. ., Liberec
(býv. nájemce p. Veronika Ficová)

6) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno:

b. j. 1+2

č. 20521119

B. Němcové 38/3688

Mgr. E. V., nar. . 1943,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce p. Romana Poulíčková)

7) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 4

U Tenisu 4675A

Ing. J. K., nar. . 1966, trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce p. Pavel Bartoň)

b. j. č. 5

Široká 24/4798

P. H., nar. .. 1974, trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce p. Naděžda Markovská)

Usnesení RM č. 108/2007

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. bere na vědomí

1) dopis manželů Stuchlíkových, bytem ., Jablonec nad Nisou

2) dopis paní Marcely Kabelkové, ., Jablonec n.N.

3) dopis paní Petry Kašparové, bytem ., Jablonec nad Nisou

4) dopis paní Boženy Sukdolové, ., Jablonec n.N.

5) dopis manželů Mečířových, ., Jablonec n.N.

B. uděluje

paní Marcele Kabelkové výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrových řízení na pronájem obecních bytů v Jablonci nad Nisou.

C. neuděluje

paní Petře Kašparové výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrových řízení na pronájem obecních bytů v Jablonci nad Nisou.

D. schvaluje

umístění stánku z plastu dodaný firmou Algida pro paní Danielu Janů v období

od 15.6.2007 do 15.9.2007 bez každodenního odvozu, a to na pozemku města v prostoru přehrady v lokalitě pod objektem Povodí Labe na základě dohody o užívání veřejného prostranství.

E. neschvaluje

paní Boženě Sukdolové pronájem obecního bytu č. 8, o velikosti 1+1 v objektu Na Kopci 11/3056 v Jablonci nad Nisou

F. doporučuje

paní Boženě Sukdolové řešit svou bytovou situaci výměnou obecního bytu.

Usnesení RM č. 109/2007

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

o pronájmu nebytových prostor

schvaluje

1) pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 32 m² v objektu Pražská 617/48 se sdružením Most k naději, o. s., IČ 63125137, se sídlem P. Jilemnického 1929, PSČ 434 01, Most, pro účely provozování kontaktního centra pro drogově závislé, a to od 1. 5. 2007 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, přičemž výše nájemného činí 1. 000,- Kč/rok

2) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 7 - 2005-FaM/OMP ze dne

30. 12. 2004 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a společností Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o., se sídlem Jiráskova 7,

PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ 25412604, kterým se mění peněžní plnění nájemného ve výši 67.000,- Kč ročně na nepeněžní plnění nájemného ve stejné výši

3) dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 52-2005-FaM/OMP mezi městem Jablonec nad Nisou a společností Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o., se sídlem Jiráskova 7, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ 25412604, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o budovu bez č. p. na st. p. č. 6664, včetně st. p. č. 6664, p. p. č. 61/2 a p. p. č. 61/4 v k. ú. Jablonec nad Nisou a současně se mění celkové roční nájemné na částku 556.850,- Kč/rok, z toho peněžní plnění nájemného ve výši 326.850,- Kč a nepeněžní plnění nájemného ve výši 230.000,- Kč

Usnesení RM č. 110/2007

Pronájem pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech :

A.schvaluje

1) pronájem p.p.č. 296/1 o výměře 1973m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem parku s vlastníkem tj. Pozemkovým fondem ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov IČ: 45797072. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok.

2) pronájem části p.p.č. 2301/3 o výměře 24m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění stánku na občerstvení pro spol. VLASTAS International, s.r.o., Modřice, nám. Svobody 26, Brno, IČ: 255 74 299. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanovit ve výši 2.200,- Kč/m2/rok.

3) pronájem části p.p.č. 561/5 o výměře 8m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem místění stánku na prodej tiskovin s Danielem Tomešem TRAFICON, Kubelkova 150/4, Liberec, IČ: 650 66 219. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanovit ve výši 1.500,- Kč/m2/rok.

4) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení trasy „Zatrubnění vodoteče“ v p.p.č. 1552/4,1549/2,1549/1 v k.ú. Mšeno n.N., které jsou ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové-Slezské Předměstí, IČ: 70890005. Úplata za zřízení věcného břemene bude stanovena jako pětinásobek ročního užitku při ceně 20,- Kč/m2/rok+ DPH ve výši 19%, minimálně však ve výši 1.000,- Kč za celou plochu věcného břemene.

5) pronájem p.p.č. 2004/2 o výměře 954 m2 a v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady s manželi Janem a Jiřinou Nerudovými, bytem Květinová 28, Jablonec n.N.. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.

6) pronájem p.p.č. 1905/2, 1999/25, 1999/24, 1995, 1983/1, 2147/15 - k.ú. Jablonec nad Nisou p.p.č. 440, 441 - k.ú. Vrkoslavice, p.p.č. 737/5, 747/1, 402/1,409/1 v k.ú. Kokonín za účelem sekání trávy pro spol. Arnica, s.r.o., Revoluční 6, Jablonec nad Nisou, IČ: 43224954. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 1,- rok.

7) pronájem p.p.č. 1312/1, 1151, 822/1, 1121/1, 93/1, 74, 66/1, 698/1, 788, 813, 698/2 vše v k.ú. Proseč n.N. za účelem sekání trávy pro spol. Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. Souběžná 7, IČ: 25475509. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 1,- rok.

8) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1105/6, 1105/7 v k.ú.Rýnovice (Rýnovice p.p.č. 867/1 zemní kabelové vedení v NN a rozpojovací pilíř - Na Stráni) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví ve výši 10.000,- Kč.

9) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1750/6,1750/7,2460/1 v k.ú. Jablonec n.N. „Jablonec n.N. - Alešova, K Černé Studnici - stavební úprava - rekonstrukce NN“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví ve výši 10.000,- Kč.

10) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1708/3, 1750/5, 1699/2, 2461, 2460/2, 2457/2, 2412/3 v k.ú. Jablonec n.N. „Jablonec n.N. - Alešova, K Černé Studnici - stavební úprava - rekonstrukce NN“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

11) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2382/3,2636 v k.ú. Jablonec n.N. „Zemní kabelové vedení - Průmyslová, Na Čihadle“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

12) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1356/2, 1357/13 v k.ú. Mšeno n.N. (Plynová přípojka k provozovně na p.p.č. 1274/10 v k.ú. Mšeno n.N. - uložení NTL- ul.Vedlejší ) se spol. SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

13) uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2275/3, 2288, 2292, 2065/12 v k.ú. Jablonec n.N. (Dolní náměstí, Kamenná, U Muzea) - 192bm se spol. SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dohodou ve výši 50,- Kč/bm.

14) podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 307/95/MPO ze dne 20.12. 1995 a jejích následných změn ze dne 28.6.1996, 22.3.1999, 23.10.2000, 20.12.2002, která je uzavřena se spol. DESPOLA a.s, v likvidaci, se sídlem Bělehradská 18, Praha 4, IČ: 63 14 74 32

15) pronájem části p.p.č. 1030/2 o výměře 3200m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pořádání akce „Jablonecký Autosalon 2007“ pro JP PRODUCTION, Smotlachova 582/2, Praha, IČ: 637 675 89. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou tj. 24.-26.5.2007. Nájemné stanoví ve výši 7.000,- Kč.

16) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 176N93/12 ze dne 30.11.1993 uzavřené mezi Pozemkovým fondem ČR a Katolickou školou majora Rudolfa Háska a to tak, že se zužuje předmět pronájmu p.p.č. 1037/1 na výměru 2841 m2 v k.ú. Jablonec n. N. a nájemní smlouvu s Katolickou školou majora Rudolfa Háska schvaluje uzavřít na dobu určitou 20 let s podmínkou, že do tří let od sepsání nájemní smlouvy bude pozemek využit dle předložené studie. Přechodem nájmu se ze zákona mění pronajímatel a to z Pozemkového fondu ČR na Město Jablonec nad Nisou. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.

B. mění

usnesení č. 15/2007/A/8, 15/2007/A/9, 15/2007/A/10 ze dne 25. ledna 2007 a to tak, že mění budoucího oprávněného z věcného břemene na spol. SČP Net, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Usnesení RM č. 111/2007

Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů:

A. schvaluje

1) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 78 v k.ú. Proseč n.N. díl „a+b“ o celkové výměře 371m2 a dílu „d“ o výměře 206m2 za účelem zahrady

2) zveřejnění záměru pronájmu st.p.č. 5223 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 12m2 za účelem parkování auta.

3) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 797/4 a části p.p.č. 537/47, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 797/15 o výměře 3154m2 a p.p.č. 537/62 o výměře 2298 m2 v k.ú. Proseč n.N. za účelem překladiště odpadů.

4) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2275/2 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 1m2 za účelem umístění popelnice

5) zveřejnění záměru směny části p.p.č. 2464/3, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2464/27 o výměře 5 m2 ve vlastnictví Města Jablonec n.N. za část st.p.č. 424, geometrickým plánem nově označené p.p.č. 2939 o výměře 15m2, a část p.p.č. 1653/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2938 o výměře 67m2 vše v k.ú. Jablonec n.N.

6) zveřejnění záměru směny p.p.č. 238 o výměře 37 m2 a části p.p.č. 175 vše v k.ú. Proseč n. N.

B. neschvaluje

1) zveřejnění záměru pronájmu a prodeje části p.p.č. 537/11, části p.p.č. 465/4, p.p.č. 537/12 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady

2) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 979/1 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady

3) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 666 v k.ú. Mšeno nad Nisou a části p.p.č. 651/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem adrenalinového centra.

Usnesení RM č. 112/2007

Hodnocení ředitelů škol - schválení platů, mimořádné odměny

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1) od 1. 5. 2007 platy ředitelům škol dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

2) mimořádné odměny ředitelům škol dle přílohy č. 2a důvodové zprávy

Usnesení RM č. 113/2007

Jmenování ředitelů škol

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. jmenuje

1) ke dni 1. 8. 2007 do funkce ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace, Mgr. Jiřího Vondráčka

2) ke dni 1. 1. 2008 do funkce ředitelky Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace, paní Jolanu Stejskalovou

B. odvolává

ke dni 31. 7. 2007 z funkce ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace, Mgr. Rudolfa Rozmahela.

Usnesení RM č. 114/2007

Rozhodování o obsahu zápisu do kroniky města Jablonce nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

A. bere na vědomí

informativní zprávu o naplňování zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí

B. schvaluje

1) postup schvalování obsahu zápisu do kroniky města dle varianty I důvodové zprávy

2) mimořádnou odměnu pro kronikářku ve výši projednané při jednání rady města

C. pověřuje

Kulturní komisi Rady města Jablonce nad Nisou rozhodováním o obsahu zápisu do kronik města Jablonce nad Nisou

Usnesení RM č. 115/2007

Souhlas RM se záměrem projektu „Rovné šance“

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o Projektu: „Rovné šance“

schvaluje

1) záměr požádat o dotace z programu SROP (Společný regionální operační program)

2) finanční spoluúčast města na projektu „ Rovné šance “ ve výši 174.101,- Kč

Usnesení RM č. 116/2007

Změna ve složení komisí RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. odvolává

1. z komise pro realizaci programu regenerace

  • Zdeňka Doubravu
  • Igora Koubka

2. z Aktivu SPOZu

  • Danu Kodytkovou

B. jmenuje

do komise pro realizaci programu regenerace

  • Petra Loudu
  • Ing. Pavla Šubína

Usnesení RM č. 117/2007

Rozšíření dopravní obslužnosti

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o rozšíření dopravní obslužnosti a

schvaluje

rozšíření dopravní obslužnosti a integraci jízdních dokladů.

Usnesení RM č. 118/2007

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět komise pro realizaci programu regenerace MPZ č. 7/2007 a podnět dopravní komise č. 5/2007 a

bere na vědomí

1. podnět komise pro realizaci programu regenerace MPZ č. 7/2007

2. podnět dopravní komise č. 5/2007

Usnesení RM č. 119/2007

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Usnesení RM č. 120/2007

Diskuze

Rada města Jablonec nad Nisou projednala informaci o průběhu výběrového řízení na pozici ředitele městské policie a

s c h v a l u j e

složení výběrové komise ve složení 9 členů rady města a 2 členové s hlasem poradním (psycholog a odborník na problematiku městské policie)

Usnesení RM č. 121/2007

Diskuze

Rada města Jablonec nad Nisou projednala otázku chybějících soch na budově Městského divadla Jablonec nad Nisou p.o. a

ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města, zpracovat do konce června 2007 záměr a finanční zajištění k vrácení replik „múz“ na budovu Městského divadla v Jablonci nad Nisou.

Ing. Otakar Kypta
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel.: 483 357 319

Vytvořeno 22.5.2007 10:47:02 | přečteno 2800x | Petr Vitvar
load