Usnesení 06. 12. 2007

Usnesení z 18. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 6. prosince 2007.

Usnesení RM č. 238/2007

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a

bere na vědomí

1. zprávu o kontrole plnění usnesení RM

2. pokyn ředitele Městské policie v Jablonci nad Nisou k plnění úkolů při zimní údržbě

Usnesení RM č. 239/2007

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

1. návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+3

Na Vršku 16/3763

A. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu neurčitou

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Na Úbočí 14/4326

Z. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+5

Mechová 17/3603

M. a N. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 5/3051

I. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Rybářská 10B/4605

M. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10B/4605

R. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10A/4605

R. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Rybářská 10A/4605

L. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10B/4605

I. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10A/4605

K. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10B/4605

M. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10A/4605

L. a J. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Rybářská 8B/4604

L. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 10B/4605

V. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10B/4605

J. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10A/4605

P. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10B/4605

S. Ž.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

0+1

Palackého 65/4424

G. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 10B/4605

A. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10A/4605

H. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

2+kk

Široká 21/4787

A. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Lípová 9/3521

R. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Podhorská 16A/378

M. a M. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

Š. M.i,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Prosečská 176

R. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

B. Němcové 22/3666

R. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 146/2342

V.e B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Kopci 9/3055

D. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+4

SNP 22/1611

R. a Z. H.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Vršku 10/3855

V. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Řetízková 11/3054

J. K.,

trv. .

na dobu určitou 2 roky

1+3

Mozartova 26/3678

L. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 146/2342

B. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

F. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Skřivánčí 66/3058

A. O.i,

bytem . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+3

Na Vršku 16/3763

I. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Podskalí 17/2941

D. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3+kk

U Tenisu 17/4776

R. S.,

zast. zákonným zástupcem (matkou)
J. S., trv. .,
Jablonec n. N., na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Prosečská 176

Z. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Kopci 13/3057

M. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 148/2343

V. Ž.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

2+kk

Široká 26/4797

D. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3. návrh na uzavření ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti:

1+1

Liberecká 148/2343

R. V. (roz. P.),

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

4a) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 5, o velikosti 1+4 v objektu č. p. 595, Komenského 11 v Jablonci nad Nisou (nájemci Mgr. P. a L. D.)

b) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 12, o velikosti 1+2 v objektu č. p. 3768, Palackého 44 v Jablonci nad Nisou (nájemce I. J.)

5. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 3

Široká 16/4836

P. H., nar. .. 1974,
trv. ., Minkovice
(býv. nájemce p. A. H.)

B) ruší

své usnesení č. 174/2006/B), kterým schválila záměr pronajmout paní L. . bytem Komenského 11, Jablonec nad Nisou jiný obecní byt o velikosti 1+1 s tím, že byt stávající následně vyklidí a vrátí městu a současně ji doporučuje řešit svou bytovou situaci výměnou stávajícího bytu dle § 715 občanského zákoníku.

C) nesouhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi M. K.., trvale bytem Rybářská 10B/4605 v Jablonci nad Nisou a manž. Mgr. P. a L. D.i, trvale bytem Komenského 11/595 v Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č. 240/2007

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) bere na vědomí

1. dopis paní Drahomíry Světelové, bytem ., Jablonec nad Nisou s tím, že touto věcí se rada města dále zabývat.

2. dopis pana Borka Tichého, ., Jablonec nad Nisou

3. dopis paní Šárky Šiftové, ., Jablonec nad Nisou

B) neschvaluje

paní Šárce Šiftové pronájem jiného většího obecního bytu v Jablonci nad Nisou a současně ji doporučuje řešit svou bytovou situaci výměnou stávajícího bytu, příp. zajímat se o pronájem většího bytu u jiných vlastníků bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci, atd.

Usnesení RM č. 241/2007

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor:

schvaluje

1. uzavření nájemní smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o. se sídlem Havlíčkova 4, PSČ 466 01 Jablonec nad Nisou, jejímž předmětem bude pronájem budovy č. p. 130, postavené na st. p. č. 176 včetně st. p. č. 176, st. p. č. 5460 a p. p. č. 362/63 v k. ú. Jablonec nad Nisou, přičemž výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.

2. pronájem nebytového prostoru - garáže v objektu Růžová 2994/3a, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 17 m2 paní J. F., trvale bytem ., PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou za účelem garážování osobního vozidla. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 7 800,- Kč ročně, tj. 650,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

3. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. RIA/2127/01/2005 ze dne 10. 11. 2005 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a společností Astric, spol. s. r. o., IČ 483 61 534, se sídlem Nám. Republiky 14, PSČ 301 00, Plzeň 3

Usnesení RM č. 242/2007

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech :

A) schvaluje

1a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 745/1, 362/1, 362/13, 362/75 v k.ú. Jablonec n.N. se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví ve výši 10.000,- Kč.

1b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v 362/3, 362/11, 362/12, 2336/2, 489/1, 2361 v k.ú. Jablonec n.N. se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 824 v k.ú. Proseč n.N. (vodovodní řad - ul. V Pastvinách) s Rolandem Pěkným, bytem ., Jablonec n.N. a Severočeské vodárenské společnosti, a.s., Přítkovická 1689, Teplice, IČ: 49099469 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

3. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 803/24 v k.ú. Kokonín (plynovodní přípojky - ul. Dělnická) s Jaroslavem Novákem, bytem ., Jablonec n.N. a spol. SČP NET, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a jednorázovou úhradu za stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

B) ruší

1. usnesení č. 120/2006/A/19 ze dne 31.8.2006

2. usnesení č. 57/2007/3 ze dne 15.3.2007

3. usnesení č. 209/2007/A/2 ze dne 25.10.2007

4. usnesení č. 120/2006/A/18 ze dne 31.8. 2006

Usnesení RM č. 243/2007

Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů :

schvaluje

1. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 83 m2 v objektu Skřivánčí 1883/12 v Jablonci nad Nisou

2. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 877/3 o výměře 292 m2, 877/4 o výměře 11 m2, p.p.č. 877/5 o výměře 109 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem pozemku pod stavbou.

3. zveřejnění záměru směny části p.p.č. 687 o výměře cca 7,5 m2 v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví Města Jablonec n. N. Usnesení RM č. 243/2007

Usnesení RM č. 244/2007

Rozpočtová opatření příspěvkových organizací na rok 2007

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o rozpočtových opatřeních příspěvkových organizací na rok 2007

schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2007 za organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o., Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. a organizace řízené Humanitním odborem dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 245/2007

Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

1. odměny pro ředitele organizací zřízených městem po upřesnění důvodové zprávy při jednání RM

2. cílové úkoly pro ředitele organizací zřízených městem na rok 2008 dle důvodové zprávy.

B) ukládá

Bc. Ondřeji Fričovi, řediteli odboru financí a majetku a Mgr. Miroslavě Rýžakové, ředitelce humanitního odboru

zpracovat metodiku odměňování ředitelů městem založených a zřízených organizací za jimi získané finanční prostředky mimo rozpočet města

Usnesení RM č. 246/2007

Schválení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

povoluje

výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5 v odloučeném pracovišti ul. Dolní 3969, Kokonín dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě.

Usnesení RM č. 247/2007

Jmenování ředitelů ZUŠ a DDM, schválení Vnitřního platového předpisu, schválení platů novým ředitelům škol

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) jmenuje

1. ke dni 1. 1. 2008 do funkce ředitele Základní umělecké školy, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace Bc. Víta Rakušana

2. ke dni 1. 1. 2008 do funkce ředitelky Domu dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace paní Martu Tauchmanovou

B) schvaluje

1. Vnitřní platový předpis pro stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Jablonec nad Nisou s platností od 1. 1. 2008

2. k 1. 1. 2008 plat paní Jolaně Stejskalové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace, Bc. Vítu Rakušanovi, řediteli Základní umělecké školy, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace, Martě Tauchmanové, ředitelce Domu dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace dle přílohy č. 4 důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 248/2007

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - zubní pohotovost, - mzdový předpis

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy:

bere na vědomí

1. Informaci o průběhu projektu zubní pohotovosti

2. Informaci o tom, že v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. nebude zaveden vnitřní mzdový předpis

Usnesení RM č. 249/2007

Projekt Jablonec nad Nisou 2008

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k Projektu Jablonec nad Nisou 2008 a po projednání

doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou na jednání v lednu 2008 schválit zařazení jednotlivých akcí včetně výše příspěvků na rok 2008 dle přílohy Přehled navrhovaných akcí na rok 2008

Usnesení RM č. 250/2007

Navýšení stavu kmenových pracovníků Spolkového domu Jablonec nad Nisou, p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

navýšení stavu kmenových pracovníků Spolkového domu Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 251/2007

Pravidla likvidační komise

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu k problematice práce komise pro vyřazování a likvidaci movitého majetku města

A) svěřuje

proces vyřazování a likvidace nepotřebného movitého majetku města ve správě městského úřadu Komisi zabývající se vyřazováním a likvidací nepotřebného movitého majetku MěÚ

B) schvaluje

Pravidla pro práci Komise zabývající se vyřazováním a likvidací nepotřebného movitého majetku města MěÚ

Usnesení RM č. 252/2007

Změna organizačního řádu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu k problematice změny organizačního řádu MěÚ

schvaluje

k datu 1.1.2008 změnu přílohy číslo 2. organizačního řádu MěÚ dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 253/2007

Navýšení neinvestičního příspěvku 2007 - Plaveckého bazénu Jablonec n. N., o.p.s.

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

A) bere na vědomí

zprávu o navýšení neinvestičního příspěvku 2007 Plaveckého bazénu Jablonec n. N., o.p.s. dle důvodové zprávy

B) doporučuje

1.Zastupitelstvu města

schválit rozpočtovou změnu k navýšení neinvestičního příspěvku 2007 Plaveckého bazénu Jablonec n. N., o.p.s.

2. správní radě Plaveckého bazénu o.p.s.

zabývat se problematikou hlavní a doplňkových činností s cílem snížit finanční ztrátu společnosti

Usnesení RM č. 254/2007

Plán kontrol organizací na rok 2008

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

po upřesnění při jednání RM plán kontrol městských organizací na rok 2008

Usnesení RM č. 255/2007

Výpověď z nájmu bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu

vypovídá

nájem bytu č. 2, o velikosti 1+3 s příslušenstvím v objektu č.p.596 v ulici Komenského 11, Jablonec nad Nisou, společným nájemcům D V, nar..1956, trvale bytem Komenského 596/11, 466 01 Jablonec nad Nisou, a L. V., nar. .. 1961, trvale bytem Komenského 596/11, 466 01 Jablonec nad Nisou a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemci hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu, a to konkrétně za měsíce říjen až prosinec 2006, leden, únor, duben 2007.

Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemci - D. V. a L. V. - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

Usnesení RM č. 256/2007

Změna ve složení komisí RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

odvolává

z komise pro rozvoj a podporu podnikání

Ing. Petra Beitla

Usnesení RM č. 257/2007

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 258/2007

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět komise prevence kriminality č. 2/2007 a

bere jej na vědomí.

Usnesení RM č. 259/2007

Byt v obecním zájmu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice bytu v obecním zájmu a

A) bere jej na vědomí

žádost tajemníka MěÚ Jablonec nad Nisou na poskytnutí bytu v obecním zájmu pro MěÚ Jablonec nad Nisou a

B) schvaluje

záměr řešit jako mimořádný případ podle č. VI. Pravidel pro pronajímání obecních bytů poskytnutí bytu v obecním zájmu pro funkci vedoucího oddělení řízení organizací odboru financí a majetku Městského úřadu Jablonec nad Nisou

Usnesení RM č. 260/2007

Reporting organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

návrh reportingu pro organizace řízené městem dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 261/2007

Dopis předsedy komise

Rada města Jablonce nad Nisou projednala dopis předsedy Komise pro ochranu zvířat a životní prostředí a dopis

bere na vědomí

včetně vyjádření odboru rozvoje MěÚ Jablonec nad Nisou uvedeného v důvodové zprávě

Usnesení RM č. 262/2007

Záštita nad turnajem

Rada města Jablonce nad Nisou projednala žádost TJ ElektroPraga Jablonec - házená a

schvaluje

převzetí záštity města Jablonce nad Nisou nad mezinárodním turnajem mládeže v házené v Městské hale Jablonec nad Nisou s tím, že předává řešení finančních otázek souvisejících s turnajem orgánům společnosti Sport Jablonec nad Nisou s.r.o

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, Agenda RM a ZM, MěÚ Jablonec n.N., tel.: 483 357 319

Vytvořeno 12.12.2007 15:13:20 | přečteno 2345x | Petr Vitvar
load