Usnesení 04. 10. 2007

Usnesení z 15. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 4. října 2007.

Usnesení RM č. 189/2007

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 190/2007

Využívání vodní plochy vodního díla Mšeno jako koupací oblasti a stanovení zásad pasivní bezpečnosti

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o Využívání vodní plochy vodního díla Mšeno jako koupací oblasti a stanovení zásad pasivní bezpečnosti.

A) schvaluje

1. záměr řešení pasivní bezpečnosti při využívání vodní plochy VD Mšeno jako koupací oblasti.

2. zámysl řešit budoucí využití vodní nádrže Mšeno a okolí v součinnosti se zpracovateli projektových záměrů č.22 a č.101 IPRM.

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

1) zpracovat Pravidla využívání vodní plochy VD Mšeno, ve kterých vymezit rekreační území v okolí VD Mšeno, koupací oblasti, zásady využívání vodní plochy a základní opatření pasivní bezpečnosti při využívání vodní plochy veřejností

2) uzavřít s Vodní záchrannou službou ČČK - místní skupinou Jablonec nad Nisou, smlouvu o zajištění hlídkování a poskytování pomoci na VN Mšeno v období 1.6. - 31.8. 2008, ve které stanovit zásady hlídkování, obsah a zaměření činnosti hlídek, materiální a finanční zabezpečení hlídkování

3) uplatnit v návrhu rozpočtu města Jablonce nad Nisou na rok 2008 částku 640 tis. Kč k úhradě nákladů na činnost VZS ČČK, zajištění služeb a pasivní bezpečnosti na VN Mšeno

Usnesení RM č. 191/2007

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1. návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce zvláštního určení:

0+1

Hvězdná 7/160

I. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+2

Rychnovská 37

L. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Rybářská 10B/4605

J. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

M. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+3

Na Úbočí 21/4325

E. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+3

Na Vršku 10/3855

R. O.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

B. Němcové 54/4403

M. a V. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 10/3855

M. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Řetízková 9/3053

L. Š.,

trv. ., Ústí nad Labem

na dobu určitou 2 roky

1+2

B. Němcové 20

V. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

0+1

Liberecká 146/2342

I. a Vl. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

M.Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

V. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Na Vršku 16/3763

L. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3. změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 19

Široká 16/4836

J. a D. V.,
nar. . 1957, . 1959,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce p. V. Č.)

b. j. č. 19

Široká 26/4797

A. H., nar. . 1978,
trv. ., Liberec 12
L. H., nar. .. 1981,
trv. ., Semily
(býv. nájemce p. ing. J. Š.)

4. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno,

ul. F. L. Čelakovského:

b. j. č. 17, 1+kk

F. L.Čelakovského 4/3676

H. K., nar. .. 1957,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce ing. P. S.)

5. ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 12, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3055, Na Kopci 9 v Jablonci nad Nisou (nájemce Luděk Bečvář)

6. návrh na uzavření nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

1+2

Palackého 40/3766

V. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu neurčitou,
nájemné je stanoveno tržní
ve výši 84,00 Kč/m2/měsíc

1+2

Rybářská 8A/4604

E. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 9/3055

M. K.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

Usnesení RM č. 192/2007

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) bere jej na vědomí

1. dopis paní Edity Rösslerové, ., Jablonec nad Nisou

2. dopis paní Moniky Trdlové, ., Jablonec nad Nisou

3. dopis Jizerské o.p.s.

B) uděluje

paní Monice Trdlové výjimku z Pravidel k pronajímání obecních bytů s tím, že se může účastnit výběrového řízení

C) ukládá

Bc. Ondřeji Fričovi, řediteli odboru financí a majetku

zahrnout do návrhu rozpočtu města Jablonce nad Nisou pro rok 2008 požadavek na příspěvek ve výši 500 tis. Kč pro Jizerskou o.p.s.

Usnesení RM č. 193/2007

Změna v projektu „Jablonec nad Nisou 2007“

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a po projednání

schvaluje

přerozdělení nevyužitého příspěvku projektu „Jablonec nad Nisou 2007“ dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 194/2007

Nařízení č. 1/2007 města Jablonce nad Nisou O stanovení maximálních cen MHD města Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o stanovení maximálních cen MHD města Jablonec nad Nisou

A. vydává

Nařízení č. 1/2007 města Jablonec nad Nisou „O stanovení maximálních cen MHD města Jablonec nad Nisou„

B. upřesňuje

ceník MHD v důvodové zprávě u kategorie seniorů ve věku do 70 let a ve věku 70-80 let

Usnesení RM č. 195/2007

Zpráva o činnosti Rady nemocnice Jablonec nad Nisou za 1. pololetí r. 2007

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

Zprávu o činnosti Rady nemocnice Jablonec nad Nisou za 1. pololetí 2007

Usnesení RM č. 196/2007

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - prodej majetku

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy:

schvaluje

prodej majetku Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - skiaskopický přístroj EURASKOP 3B SWIS M4403 v zůstatkové účetní hodnotě 1.639.701,- Kč.

Usnesení RM č. 197/2007

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

A) schvaluje

1. pronájem nebytového prostoru v objektu Mírové náměstí 3100/19 - prodejny č. II, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 83,70 m2 fi SOLTERA s.r.o., IČ 447 92 921, Karáskovo náměstí 2574/7, PSČ 615 00, Brno za účelem zřízení cestovní kanceláře zaměřené na tuzemský a zahraniční cestovní ruch. Nájemné je stanoveno ve výši 17.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1.11.2007.

2. pronájem nebytového prostoru v objektu Podhorská 510/5, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 102 m2 společnosti Pekařství Kremer s. r. o., IČ 183 83 998, se sídlem Máchova 14, č. p. 786, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za účelem provozování prodejny se zaměřením na prodej pečiva, lahůdek a rychlé občerstvení. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 354 000,- Kč ročně, tj. 29 500,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 11. 2007.

3. ukončení nájemní smlouvy č. 2003/4 ze dne 15.10. 2003, uzavřené s panem P. K., bytem Husova 10, Jablonec nad Nisou, na dobu neurčitou stříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemní vztah bude ukončen dohodou ke dni 31.10.2007.

4. uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 28.7.1993, uzavřené se Střední průmyslovou školou strojnickou, IČ 082112, se sídlem Horní náměstí 1, Jablonec nad Nisou s tím, že tento dodatek bude uzavřen s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace, IČ 183 85 036, se sídlem Belgická 4852, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, a to s účinností k 1. 7. 2007.

Ostatní ustanovení nájemní smlouvy ze dne 28.7.1993, ve znění dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají beze změn.

5. podání výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené dne 25.6.1997 mezi městem Jablonec nad Nisou a společností ČESKÝ TELECOM, a.s. na nebytový prostor v objektu č.p. 3658 B. Němcové 8, Jablonec nad Nisou

6. podání výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené dne 29.3.1995 mezi městem Jablonec nad Nisou a p. Otto Polávkou na nebytový prostor v objektu č.p. 3655 B. Němcové 2, Jablonec nad Nisou

7. podání výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené dne 1.5.1991 mezi OBP, a.s. a p. Vladimírem Škarvanem na nebytový prostor v objektu č.p. 3605 Mechová 13, Jablonec nad Nisou

B) mění

usnesení rady města č. 109/2007 ze dne 10. 5. 2007 ve věci uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 7 - 2005 - FaM/OMP, a to tak, že schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 7 - 2005 - FaM/OMP uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a společností Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., IČ 254 12 604, se sídlem Jiráskova 7, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, kterým se mění peněžní plnění nájemného ve výši 67.000,- Kč ročně na nepeněžní plnění nájemného ve stejné výši, a to s účinností od 1. 1. 2007.

Usnesení RM č. 198/2007

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech

A) schvaluje

1. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 208-2002-FaM/OMP ze dne 18.4.2002, která je uzavřena s Františkem Vaňkem, bytem ., Jablonec n.N.

2. zrušení věcného břemene práva chůze a jízdy pro objekt čp. 681 na st.p.č. 157/11, 157/17 v k.ú. Jablonec n.N. na p.p.č. 338/63 v k.ú. Jablonec n.N.

3. zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy pro objekt čp. 681 na st.p.č. 157/11, 157/17 na p.p.č. 338/63 v k.ú. Jablonec n.N., dle geometrického plánu č. 4376-185/2007

4. pronájem části p.p.č. 692/3 o výměře 25m2 v k.ú. Proseč n.N. za účelem umístění stánku na prodej občerstvení pro spol. STILLO Jablonec, s.r.o., Liberecká 49, Jablonec n.N., IČ: 273 004 39. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok. Účinnost smlouvy od 1. 11.2007.

5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 83/10 v k.ú. Jablonec n.N. pro akci „Jablonec nad Nisou, Ovocný trh, TS 505 U Tiskárny - nová TS “ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

6a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 395/1, 418/30, 418/20 v k.ú. Jablonec n.N. „Jablonec n.N. - Wolkerova ul. - zemní kabely NN 0,4 kV“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 418/12, st.p.č. 1737 v k.ú. Jablonec n.N. „Jablonec n.N. - Wolkerova ul. - zemní kabely NN 0,4 kV“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví ve výši 10.000,- Kč.

7. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 846/11 v k.ú. Jablonecké Paseky na stavbu připojení stánku kabelovou smyčkou NN se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví ve výši 10.000,- Kč.

8. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2595, 3920, 531/4, 570/5, 576/16, 589/14, 576/10 v k.ú. Jablonec n.N. „Jablonec n.N. - Družstevní ul.- nová trafostanice“ - komunikace se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

9a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1497/1 v k.ú. Mšeno n.N. „ stavba kabelové smyčky NN“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1534 v k.ú. Mšeno n.N. „stavba kabelové smyčky NN“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví ve výši 10.000,- Kč

10. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 257 v k.ů. Lukášov - přípojka VN - Nová trafostanice a trasa NN se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene

11. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 933, 680/5 v k.ú. Kokonín - plynovodní přípojka pro společnost SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

12. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2464/3, 2464/13, 2461, 1699/7 v k.ú. Jablonec n.N. - přeložka NTL plynovodu na stavbu - rekonstrukce Novoveská ul. mezi investorem Krajskou správou silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, Liberec, IČ: 709 460 78 a pro společnost SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

13. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 626/2, 628/2 v k.ú. Kokonín - na stavbu přeložky NTL plynovodu OK Rychnovská a Maršovická mezi investorem Krajskou správou silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, Liberec, IČ: 709 460 78 a pro společnost SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

14. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 518/1, 518/55 v k.ú. Mšeno n.N na stavbu plynovodní přípojky mezi investorem MUDr. Štěpánem Gallem, bytem ., Jablonec n.N. pro společnost SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

15. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 402/2 v k.ú. Jablonec n.N. „NTL - plynovodní přípojka, ul. Wolkerova pro objekt č.p. 3502/26“ pro společnost SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

B) neschvaluje

změnu výše nájemného a trvá na nájemném ve výši 1,50 Kč/m2/rok dle uzavřené nájemní smlouvě č. 67N/04/12 ze dne 29.9.2004 s Technickými službami Jablonec nad Nisou, s.r.o. IČ: 254 755 09 se sídlem Souběžná 7, Jablonec n.N.

C) ruší

usnesení č. 110/2007/A/1 ze dne 10.5.2007

Usnesení RM č. 199/2007

Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy
o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů:

A) schvaluje

1. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 83/10 o výměře 2750m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem užívání plochy pro odstavování autobusů pro spol. ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s., se sídlem Pražská 1458/14, Jablonec n.N., IČ: 445 69 793

2. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 131 o výměře 9m2 v k.ú. Rýnovice za účelem umístění stánku na prodej tiskovin.

3. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2232/10 v k.ú. Jablonec n. N. o výměře 15 m2 za účelem pozemku pod garáží.

4. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 979 označené jako díl „b“ o výměře 256m2 a část p.p.č 978 označené jako díl „a“ o výměře 178m2 v k.ú. Rýnovice za účelem užívání pozemku jako odstavnou plochu.

5. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 162, 163 v k.ú. Rýnovice za účelem užívání pozemku jako zahrady

6. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 561/6 za účelem umístění stánku na prodej tiskovin.

7. zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 2209/7 v objektu Na Hranici 9/2209 o výměře 16,7 m2, 1. podzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 167/6033 na společných částech domu a stavební parcele č. 2109, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

8. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 304/1 o výměře 323 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem zahrady

9. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2788 původně st.p.č. 1045 v k. ú. Jablonec n. N. nově označené jako st.p.č. 2160/4 o výměře 27 m2 za účelem vypořádání pozemku pod stavbou.

10. zveřejnění záměru pronájmu p. p. č. 255/2 v k. ú. Jablonec n. N. za účelem majetkového narovnání současného stavu užívání.

11. zveřejnění záměru prodeje a pronájmu p. p. č. 205/8 o výměře 191 m2 části p.p.č. 205/4 o výměře cca 51 m2 vše v k. ú. Jablonec n. N. za účelem přístavby k nebytovému prostoru (prodejna) v objektu Budovatelů 6.

12. zveřejnění záměru směny p. p. č. 1612/5 o výměře 48 m2 vše v k. ú. Jablonec n. N.ve vlastnictví Města Jablonce n. N.

13. zveřejnění záměru směny p. p. č. 1390/21 o výměře 218 m2 v k. ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví Města Jablonce n. N.

14. zveřejnění záměru prodeje stavby č. p. 4757 postavené na st. p. č.607, včetně st. p.č. 607, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, k účelu výstavby okružní křižovatky Tovární - Liberecká

B) neschvaluje

1. zveřejnění záměru pronájmu, ani prodeje části p.p.č. 832/1 a části p.p.č. 1712/3 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem parkování.

2. zveřejnění záměru pronájmu části st.p.č. 105/3 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem skladování materiálu a parkování vozidla.

3. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1905/4 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady

4. zveřejnění záměru pronájmu části st.p.č. 1737 v k.ú. Jablonec n. N. účelem stavby přístřešku na auto

5. zveřejnění záměru převodu/prodeje objektu výměníku v ulici Vysoká 4786/41 včetně st. p. č. 4585 v k. ú. Jablonec nad Nisou

Usnesení RM č. 200/2007

Změna ve složení komisí RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

odvolává

1. z komise pro výchovu a vzdělávání

Blanku Hornovou k 31.8.2007

2. z komise humanitní péče

MUDr. Ivanu Vranou

3. z komise dopravní

Stanislava Mareše

Jiřího Moskala

4. z komise kulturní

Libuši Hájkovou

Usnesení RM č. 201/2007

Zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy volených politiků města o činnosti a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 202/2007

Zubní pohotovost - rekapitulace

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o postupu jednání ve věci zřízení zubní pohotovosti v Jablonci n.N. a

bere ji na vědomí

Usnesení RM č. 203/2007

Zahraniční služební cesty starosty města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o zahraniční služební cestě starosty města do Myslakowic (Polsko) dne 5.10.2007 na X. Krakonošské turistické setkání a

schvaluje

starostovi města služební cestu do Myslakowic (Polsko) dne 5.10.2007

Usnesení RM č. 204/2007

Informace o stavbě

Rada města Jablonce nad Nisou vyslechla informaci ředitele odboru rozvoje ing. Jakoubka o průběhu stavby na náměstí Dr. Farského a jejího souladu s pravomocnou stavební dokumentací a tuto informaci

bere na vědomí

Usnesení RM č. 205/2007

Správa bytového fondu města

Rada města Jablonce nad Nisou

ruší

své usnesení číslo 175/2007 ze dne 30. 8. 2007 k řešení správy bytového fondu města Jablonce nad Nisou

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 31.10.2007 12:37:35 | přečteno 2650x | Petr Vitvar
load