Usnesení 30. 03. 2006

Usnesení z 5. schůze Rady města Jablonce nad Nisou konané dne 30. března 2006.

Usnesení RM č.52/2006

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č.53/2006

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. s c h v a l u j e

1) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

0+1

M.R.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

V. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

nájemné je stanoveno smluvní ve výši

4.000,00 Kč/měsíc

2) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+3

R. O.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

M. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

I. a Vl. B..,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

J. C.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

M. Č.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

V. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

L. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

L. Č.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

P. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

V. R.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3+kk

E. Š.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

P. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

a v souladu s podmínkami poskytnutí státní dotace zvýšení měsíčního čistého nájemného k 1. 7. 2006 na 16,86 Kč/m2

3) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v objektu Lesní 6A/4660, Jablonec nad Nisou

b. j. č. 10, 1+3

J.a K. V.,
nar. .19..; ..19..
trv. ., Praha 2 - Vyšehrad
(po Mgr. K. L.)

B. souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi A. Š., trvale bytem Smetanova . v Jablonci nad Nisou a manželi B. a E. S., trvale bytem Jehlářská . v Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č.54/2006

Prodej bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodeji bytů

schvaluje

podíl nákladů za účelem výpočtu kupní ceny bytové jednotky č. 3490/04 v objektu Skelná 57/3490 v Jablonci nad Nisou ve výši 88.219,- Kč.

Usnesení RM č.55/2006

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

schvaluje

1) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 147-2004-OF/OMP ze dne 1. 7. 2004 na pronájem 2 garáží v objektu 28. října 1858/16 na st.p.č. 1771, 1 garáže na st.p.č. 1772 a 1 garáže v objektu Pasířská 4107/1 na st.p.č. 5413, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou pro Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, příspěvkovou organizaci se sídlem v Jablonci nad Nisou, Uhelná 5, IČ 72743778

2) pronájem nebytového prostoru v patě rozhledny na st.p.č. 1831, k. ú. Proseč nad Nisou o výměře 6,8 m2 za účelem provozování technologické místnosti a umístění anténního nosiče na střeše rozhledny za účelem šíření veřejnoprávního regionálního vysílání Českého rozhlasu pro Liberecký kraj a vysílání stanice BBC - Czech section pro společnost TELEKO, s.r.o., se sídlem Příbram II, Fibichova 320, IČ 256 19 471. Nájemné je stanoveno ve výši 2.040,- Kč/rok za nebytový prostor, úhrada za umístění anténního nosiče je stanovena ve výši 30.000,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1. 4. 2006. Účelové investice, vložené společností TELEKO, s.r.o. do oprav, úprav a vybavení technologické místnosti a náklady spojené s umístěním anténního nosiče a přeložkou nízkého napětí, nebudou započítávány oproti nájemnému a nebudou vráceny po skončení nájemního vztahu městem Jablonec nad Nisou společnosti TELEKO, s.r.o.

Usnesení RM č.56/2006

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech :

A. schvaluje

1) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2275/3 (Dolní náměstí) v k.ú. Jablonec n.N. se společností Severočeská plynárenská, a.s., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 499 032 09 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví ve výši 500,- Kč.

2) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2295/5 (nám. Dr. Farského) v k.ú. Jablonec n.N. se společností Severočeská plynárenská, a.s., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 499 032 09 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví ve výši 500,- Kč.

3) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 414/11, 2328/7, 2329/5, 2330/2, 2500/8 v k.ú. Jablonec n.N. (ul. Masná, Jateční) se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 27232425, se sídlem Vinohradská 325/8, Praha 2, a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

4) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 664/7 (ul. Jahodová) v k.ú. Kokonín se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 27232425, se sídlem Vinohradská 325/8, Praha 2, a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví ve výši 10.000,-- Kč.

5) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 169/2000/OF/OMP ze dne 2.5. 2000, která je uzavřena se spol. Truck center, s.r.o. a to tak, že se mění sídlo nájemce na Skřivánčí 38/4769. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

B. neschvaluje

zveřejnění a pronájem části p.p.č. 362/9 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění novinového stánku pro Josefa Bulíře, Kohoutovice 21, Hodkovice nad Mohelkou

Usnesení RM č.57/2006

Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

schvaluje

1) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1874/9 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady

2) zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky obálkovou metodou v objektu Na Výšině 36/3225, byt č. 3225/37 o velikosti 1+3, celková výměra 73,4 m2, 9. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 734/27459 na spo-lečných částech domu a stavební parcele č. 4611, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou

Usnesení RM č.58/2006

Změna organizačního řádu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice změny organizačního řádu MěÚ

A. stanovuje

počet zaměstnanců zařazených do MěÚ z dosavadních 236 nově číslem 242.

B. schvaluje

změnu organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou dle obsahu důvodové zprávy.

C. ukládá

Bc. Ondřeji Fričovi, řediteli odboru FaM
zařadit do nejbližších rozpočtových změn návrh na posílení rozpočtu odboru vnitřních věcí MěÚ o částku 1.100 tis. z roz-počtové rezervy města.

Usnesení RM č.59/2006

Změna v Komisích RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. odvolává

z komise humanitní péče Janu Dočkalovou.

B. bere na vědomí rezignaci

z komise pro výchovu a vzdělávání Mgr. Tomáše Saala.

Usnesení RM č.60/2006

Podněty komisí:
Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět komise pro ochranu zvířat a životního prostředí dle zápisu č. 3/2006 , bod AD1) a

A. souhlasí

s úpravou vyhlášky č. 2/2006 dle důvodové zprávy

B. ukládá

Mgr. Pavlu Dymokurskému , vedoucímu právního oddělení MěÚ
předložit na jednání ZM dne 20.4.2006 návrh k úpravě vyhlášky č. 2/2006 dle důvodové zprávy projednané v RM dne 21.3.2006

Usnesení RM č.61/2006

Dopisy občanů.

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

A. bere na vědomí

1) dopis paní Martiny Vrbové, Souběžná 22, 466 01 Jablonec nad Nisou
2) dopis slečny Marie Fischerové, B. Němcové 21, 466 04 Jablonec nad Nisou
3) dopis slečny Henryky Majdanské, Rýnovice 28, 466 06 Jablonec nad Nisou
4) dopis paní Máji Červeňákové, Liberecká 146, 466 01 Jablonec nad Nisou

B. uděluje

1)
paní Martině Vrbové výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrových řízeních na pronájem obecních bytů v Jablonci nad Nisou.
2) slečně Henryce Majdanské výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrových řízeních na pronájem obecních bytů v Jablonci nad Nisou

C. doporučuje

slečně Marii Fischerové hlásit se do výběrových řízeních na pronájem obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou za splnění stanovených podmínek, případně se zajímat o možnost ubytování v Domě pro osamělé rodiče s dětmi Puškinova 2 v Jablonci nad Nisou.

D. trvá

na svém usnesení č. 171/2005/1)d)2) ze dne 3. 11. 2005, kterým rada města schválila ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 9, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 2342, Liberecká 146 v Jablonci nad Nisou nájemcům Máje a Zdenkovi Červeňákovým.

Usnesení RM č.62/2006

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání MR

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 5.4.2006 8:43:33 | přečteno 2344x | Petr Vitvar