Usnesení 29. 06. 2006

Usnesení z 9. schůze Rady města Jablonce nad Nisou konané dne 29. června 2006 v prostorách firmy BTV plast, s.r.o., Na Hutích 19, Jablonec n.N.

Usnesení RM č.98/2006

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí.

Usnesení RM č. 99/2006

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje

1) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům

1+1

Rybářská 8A/4604

R.P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

0+1

Prosečská 176

Z. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

V. Ž.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

F. L. Čelakovského 4/3676

MUDr. R. L.,
trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 2 roky

0+1

Řetízková 9/3053

Š. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Řetízková 11/3054

K. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+4

U Nisy 39/64

M.Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+4

Mechová 13/3605

I. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Liberecká 146/146

J. a V. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 148/2343

D. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

Š. Ú.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíců

1+1

Na Vršku 10/3855

E. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Řetízková 11/3054

P. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 4
1+kk

U Tenisu 4675A

P.B., nar. 23. 2. 1974,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce p. Radek Matějček)

B. svěřuje

odboru správy majetku městského úřadu Jablonec nad Nisou

schvalování návrhů na uzavření nájemních a ubytovacích smluv včetně prodlužování a ukončení nájemních a ubytovacích smluv k obecním bytům, schvalováním návrhů na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení u bytů s finanční spoluúčastí, schvalováním dohod o výměně bytů a schvalováním úpravy nájemného a vypovězení nájmu z bytu bez přivolení soudu ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, v období, kdy nejedná Rada města Jablonce nad Nisou, t.j. od 1. 7. do 31. 8. 2006.

Usnesení RM č. 100/2006

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

A. s c h v a l u j e

1) dodatek k nájemní smlouvě č. 151/95/MPO ze dne 10.8.1995 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a JUNÁKem - svazem skautů a skautek, středisko 404.01, Jablonec nad Nisou, IČ 60252901 s tím, že se mění neurčitá doba pronájmu na dobu určitou 15 let, od 1. 6. 2006 do 31. 5. 2021

2) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 105-2002-OF/OMP ze dne 18. 2. 2002 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a SPORTem Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, tak, že se vyjímá stavba č.p. 1348 na st.p.č. 4009, nově se rozšiřuje předmět nájmu o stavbu č.p. 4904/5 na st.p.č. 4009 a mění se výměry u st.p.č. 4009 na 2.074 m2, p.p.č. 338/1 na 13.381 m2, 338/63 na 5.087 m2, p.p.č. 338/64 na 821 m2 a p.p.č. 338/66 na 2.730 m2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou

3) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 6. 2006 mezi městem Jablonec nad Nisou, zastoupeným Spolkovým domem Jablonec nad Nisou, p. o., IČ 27277186 a FOKUS - MYklub, Občanské sdružení, Nezvalova 662, Liberec 15, IČ 46749411 s tím, že se mění doba určitá na 6 let, tj. do 26. 5. 2012

4) podání jednoměsíční výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené dne 27. 2. 2002 mezi městem Jablonec nad Nisou a Libuší Bursovou (dříve Jirákovou), Lidická 1534/9, Jablonec nad Nisou z důvodu prodlení placení nájemného s tím, že nájem bude ukončen k 31. 8. 2006

5) ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a Českým červeným křížem, Korejská 17, Jablonec nad Nisou, IČ 00426083, uzavřené dne 14. 5. 2005 dohodou ke dni 31. 5. 2006

6) umístění anténního systému na střeše objektu Komenského 2/485, Jablonec nad Nisou pro GTS NOVERA a.s., Sokolovská 131/86, Praha 8, IČ 61058904, za úhradu ve výši 20.000,- Kč ročně.

7) výpůjčku nemovitostí ve vlastnictví České republiky - st.p.č. 26/1, st.p.č. 26/3, st.p.č. 1018 a budov Anenská č.p. 394/5, Anenská č.p. 1488/5a, Anenská č.p. 1072/7, vše k. ú. Jablonec nad Nisou Městu Jablonec nad Nisou k bezplatnému užívání.

Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu od 1.7.2006 do doby realizace bezúplatného převodu nemovitostí z ÚZSVM na Město Jablonec nad Nisou, dle usnesení vlády č. 1007 ze dne 20. října 2004, nejdéle však na dobu do 31.12. 2006.

8) podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 135/96/MPO ze dne 29. 4. 1996 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a TEXO PLUS, s. r.o., Nerudova 20, Jablonec n. N., IČ 62240439 s tím, že výpovědní lhůta skončí ke dni 31. 12. 2006.

B. svěřuje

odboru financí a majetku městského úřadu Jablonec nad Nisou

1) schvalování pronájmů nebytových prostor a pozemků v období, kdy nezasedá rada města, tj. od 30. 6. 2006 do 30. 8. 2006

2) schvalování podnájmů nebytových prostor v období, kdy nezasedá výbor pro hospodaření s majetkem města, tj. od 28. 6. 2006 do 4. 9. 2006

Usnesení RM č. 101/2006

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech :

A. schvaluje

1) schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1864, 1870,1871 v k.ú. Mšeno n.N. se Severočeskou plynárenskou, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ: 499 032 09 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 50,- Kč/m.

2) pronájem části p.p.č. 1641, GN označené jako díl „a“ o výměře 505 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem skladu panelů pro Irenu Vitmajerovou, bytem V Nivách 2281/44, Jablonec n.N.. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou jeden rok. Nájemné stanoví ve výši 25,- Kč/m2/rok. V případě nevyklizení pozemku ve stanoveném termínu je povinností nájemce zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a náklady spojené vyklizením pozemku.

3) pronájem části p.p.č. 1591 v k. ú. Mšeno n.N. o výměře 40 m2 za účelem pozemku pod stánkem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné se stanovuje ve výši 16.000,- Kč/rok.

B. trvá

na nájemném ve výši 12.000,- Kč/rok za pronájem části p.p.č. 1580/2, GP označené jako p.p.č. 1580/3 o výměře 40 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění stánku na občerstvení

C. r u š í

usnesení č. 104/2006/1/l ze dne 30.6. 2005

Usnesení RM č.102/2006

Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

schvaluje

1) zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2077/1 o výměře 2084 m2, p.p.č. 2078/1 o výměře 1424 m2, p.p.č. 2081 o výměře 1087 m2, p.p.č. 2080/19 o výměře 103 m2, p.p.č. 2082/2 o výměře 280 m2, p.p.č. 2054/2 o výměře 619 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby polyfunkčního domu

2) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 537/38 v k.ú. Proseč n.N. za účelem umístění stánku

3) zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v objektu Podhorská 510/5, Jablonec nad Nisou, o celkové výměře 156 m2 (prodejna - 109 m2, kancelář - 4 m2, sklady - 43 m2) s tím, že nebytový prostor bude volný k 1. 9. 2006

4) zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v objektu Lidická 1534/9, Jablonec nad Nisou, o celkové výměře 113,14 m2 (prodejna - 69 m2, kancelář - 8,6 m2, sklad - 25,4 m2, ost. plocha - 10,14 m2) s tím, že nebytový prostor bude volný k 1. 9. 2006

5) zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru - garáže - o výměře 30 m2 v objektu Lidická 1534/9, Jablonec nad Nisou s tím, že nebytový prostor bude volný k 1. 9. 2006

6) zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově Mírové náměstí 19, obchod č. VI. s tím, že nebytový prostor bude volný ke dni 1. 8. 2006

7) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1712/12 o výměře 112 m2 a p.p.č. 1712/9 o výměře 441 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady

8) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 800/51 o výměře 467 m2 v k.ú. Kokonín v souladu s platným územním plánem

Usnesení RM č. 103/2006

Kontroly organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o kontrolách organizací

A) bere na vědomí

zprávy z kontrol organizací

1) Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu Města Jablonec nad Nisou v roce 2005 (str. 4)

2) Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu Města Jablonec nad Nisou v roce 2005 (str. 5)

B) u k l á d á

ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou

zpracovat do 31. 8. 2006 předpis své organizace k vnitřnímu kontrolnímu systému podle zákona číslo 320/2001 Sb.

Usnesení RM č. 104/2006

Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

odměny pro ředitele organizací zřízených Městem dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 105/2006

Změna kapacity školní jídelny Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje

navýšení kapacity školní jídelny Základní školy v Jablonci nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace na kapacitu 220 jídel.

Usnesení RM č. 106/2006

Změna organizačního řádu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice změny organizačního řádu MěÚ

A) stanovuje

počet zaměstnanců zařazených do MěÚ z dosavadních 243 nově číslem 245

B) schvaluje

změnu organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou dle obsahu důvodové zprávy

C) ukládá

Mgr. Jindřichu Kunešovi, řediteli odboru vnitřních věcí

zařadit do rozpočtu kapitoly vnitřní věci pro rok 2007 potřebné finanční prostředky na nově vytvořená funkční místa u odboru rozvoje a odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ

Usnesení RM č. 107/2006

Pravidla pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

upravené znění Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou s účinností od 1. 7. 2006 dle důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 108/2006

Informace o možnosti jednostranného zvýšení nájemného z bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informaci o možnosti jednostranného zvyšování nájemného z bytu dle zákona č. 107/2006 Sb.

Usnesení RM č. 109/2006

Výpovědi z nájmu bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informaci o možnosti pronajímatele vypovědět nájem bez přivolení soudu ve smyslu novely občanského zákoníku (zák. č. 107/2006 Sb.)

Usnesení RM č. 110/2006

Pronájem nebytových prostor - Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

A. schvaluje

1. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 61,58 m2 v objektu Emílie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou pro Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, občanské sdružení se sídlem Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI, IČ 26593980 za účelem organizování své činnosti pro zdravotně postižené občany, na dobu určitou od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006. Výše ročního nájemného činí 7.390,- Kč, tj. 616,- Kč měsíčně.

2. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 56,19 m2 v objektu Emílie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou pro NADĚJI, občanské sdružení se sídlem Varšavská 37, 120 00 Praha 2 - oblastní pobočku Jablonec nad Nisou, IČ 00570931 za účelem organizování své činnosti, na dobu určitou od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006. Výše ročního nájemného činí 6.743,- Kč, tj. 562,- Kč měsíčně.

3. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 150,31 m2 v objektu Emílie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou pro Mateřské centrum Světluška, občanské sdružení se sídlem Pobřežní 9, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 69898103 za účelem organizování své činnosti, na dobu určitou od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006. Výše ročního nájemného činí 18.037,- Kč, tj. 1.503,- Kč měsíčně.

4. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 67,14 m2 v objektu Emílie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou pro Český červený kříž, občanské sdružení - Úřad oblastního sdružení v Jablonci nad Nisou se sídlem Pražská 38, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 00426083 za účelem organizování své činnosti, na dobu určitou od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006. Výše ročního nájemného činí 8.057,- Kč, tj. 672,- Kč měsíčně.

B. svěřuje

příspěvkové organizaci Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. se sídlem Emílie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou pravomoc rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce.

Usnesení RM č. 111/2006

Změna v orgánech o.p.s. Plavecký bazén

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se změn ve složení orgánů společnosti Plavecký bazén o.p.s. a

A. bere na vědomí

1) ukončení 2. funkčního období pana Petra Poborského a Mgr. Petra Karáska ve správní radě společnosti Plavecký bazén o.p.s. ke dni 9.8.2006

2) ukončení 2. funkčního období RNDr. Jiřího Čeřovského v dozorčí radě společnosti Plavecký bazén o.p.s. ke dni 9.8.2006

B. jmenuje

1) do správní rady společnosti Plavecký bazén o.p.s. na období od 9.8.2006 do 9.8.2009 Karel Koláře a Petra Loudu

2) do dozorčí rady společnosti Plavecký bazén o.p.s. Ing. Vladimíra Opatrného na období od 9.8.2006 do 9. 8.2009.

Usnesení RM č. 112/2006

Stanovení termínů schůzí a návrh plánu práce RM na II. pololetí roku 2006

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

termíny konání schůzí a plán práce Rady města Jablonce nad Nisou na II. pololetí roku 2006 uvedené ve vlastní zprávě.

Usnesení RM č. 113/2006

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. bere na vědomí

1. dopis pana Jiřího Blechy, Podhorská 60, Jablonec nad Nisou

2. dopis pana Miroslava Květa, Turnovská 12, Jablonec nad Nisou

3. dopis paní Jany Urbanové, Pražská 61, Jablonec nad Nisou

4. dopis manželů Romana a Věry Vízkových, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou

B. schvaluje

1. panu Jiřímu Blechovi, Pohorská 60, Jablonec n.N., vrácení finanční částky ve výši 1400,-Kč za odtah motorového vozidla

2. záměr pronajmout manželům Miroslavu a Kristýně Květovým jiný obecní byt v domě s výtahem nebo v přízemí domu o velikosti 1+2 s tím, že byt stávající následně vyklidí a vrátí městu.

C. nesouhlasí

s přechodem nájmu bytu 1+1 v V. patře domu Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou na paní Janu Urbanovou, trvale bytem Pražská 6l, Jablonec nad Nisou

D. doporučuje

manželům Romanu a Věře Vízkovým řešit svou bytovou situaci snahou o výměnu bytu dle § 715 občanského zákoníku, a to i s jinými nájemci bytů než jsou manželé Brzkovi.

Usnesení ZM č. 114/2006

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání MR

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Usnesení RM č. 115/2006

III. rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2. - 18. Zařazení dotací ve výši 91 tis. Kč a 180 tis. Kč do příjmů i výdajů kapitoly 9000 - kancelář starosty a kapitoly 1000 - odbor vnitřních věcí a tím i upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.311.519 tis. Kč

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 12.7.2006 16:51:57 | přečteno 2699x | Petr Vitvar
load