Usnesení 27. 12. 2006

Usnesení z 1. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou konané dne 27. prosince 2006

Usnesení RM č. 217/2006

Projednání podmínek smluv se společností SKS, a.s.

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

A) schvaluje

předložený dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ev.č. 52-95-OT/OTO ze dne 15.5.1995 ve znění pozdějších dodatků dle předloženého doplnění materiálu

B) u k l á d á

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi, do 1.3.2007 předložit radě města k řešení varianty nové smlouvy se společností SKS a.s.

Usnesení RM č. 218/2006

Pronájem nemovitostí

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nemovitostí

r u š í

usnesení Rady města č. 100/2006/A/8, kterým bylo schváleno podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 135/96/MPO ze dne 29.4.1996 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a společností TEXO PLUS, s.r.o, s ukončením nájemního vztahu k 31.12.2006.

Usnesení RM č. 219/2006

Plat ředitele Nemocnice Jablonec n.N.

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke změně platu ředitele příspěvkové organizace a

s c h v a l u j e

s účinností od 1.1.2007 změnu platu ředitele příspěvkové organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou MUDr. Víta Němečka dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 220/2006

Změna jednatele společnosti TS Jablonec n.N.

Rada města vyslechla příspěvek pana Pavla Šourka a

s o u h l a s í

s odstoupením pana Pavla Šourka z funkce jednatele společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou.

Usnesení RM č. 221/2006

Změna ve složení dopravní komise

Rada města vyslechla příspěvek pana Jindřicha Berounského a

A) o d v o l á v á

pana Ing. Petra Prokeše z pozice člena komise dopravní

B) j m e n u j e

pana Ing. Petra Prokeše členem komise dopravní s hlasem poradním

Usnesení RM č. 222/2006

Úklid v okolí přehrady

Rada města vyslechla příspěvek pana Pavla Šourka a

u k l á d á

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi, požádat Povodí Labe, aby zajistilo úklid pozemků přilehlých k přehradě

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 4.1.2007 10:30:38 | přečteno 2303x | Petr Vitvar
load