Usnesení 26. 04. 2006

Usnesení ze 6. schůze Rady města Jablonce nad Nisou konané dne 26. dubna 2006.

Usnesení RM č. 63/2006

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č.64/2006

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje

1) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Podhorská 20A/1800

H.H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1

Opletalova 31/2683

K. L.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu neurčitou

1+3

B. Němcové 2/3655

M. B.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 146/2342

N. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

3+kk

Široká 16/4836

I. Ž.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Liberecká 148/2343

P.P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Dlouhá 7/2188

S.. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Řetízková 9/3053

N. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b.j. č.38, 2+kk

F.L.Čelakovského 4/3676

L. K., nar. .,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(po bývalém nájemci p. M. Šubertovi)

4) návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce zvláštního určení pro nevidomé a slabozraké:

1+kk

F.L.Čelakovského
4/3676

M. P., nar.., trv. ., Jablonec nad Nisou,
na dobu určitou 1 rok

Usnesení RM č. 65/2006

Pronájmy nebytových prostor a movitých věcí

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

A. schvaluje

1) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31. 3. 2000 mezi městem Jablonec nad Nisou a H. S., ., Jablonec nad Nisou, IČ 86832921, na pronájem nebytového prostoru v objektu Komenského 485/2, Jablonec nad Nisou, o celkové výměře 112,94 m2, od 1. 5. 2006 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za celkové roční nájemné ve výši 329.112,- Kč, tj. 27.426,- Kč měsíčně, s tím, že bere na vědomí zákonný přechod nájmu po zemřelém p. Nikosi Sianosu.

2) ukončení nájemní smlouvy č. 485-1999-OF/OMP ze dne 10. 1. 2000 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a FK Jablonec, občanským sdružením , U Stadionu 5, Jablonec nad Nisou, IČ 70840105, dohodou ke dni 30. 4. 2006.

3) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 370-2005-FaM/OMP ze dne 1. 8. 2005 na pronájem nebytových prostor v objektu U Přehrady 3196/56, Jablonec nad Nisou, o celkové výměře 767,55 m2, pro Speciální mateřskou školu, Palackého 37, Jablonec nad Nisou, IČ 72743433.

4) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 508-2005-FaM/OMP uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a společností Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. se sídlem Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25412604, na pronájem movitých věcí tvořících vybavení městských kin, kterým se mění předmět pronájmu s účinností od 1.1. 2006.

B. neschvaluje

prominutí nájemného za užívání nebytového prostoru v objektu Lidická 1534/9 p. J. M., ., Liberec 8, IČ 44576145, ve výši 25.000,- Kč za měsíc únor 2006.

Usnesení RM č. 66/2006

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech :

schvaluje

1) pronájem st.p.č. 4368 o výměře 20 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod garáží pro A. K., bytem ., Jablonec n.N.. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 35,- Kč/m2/rok.

2) pronájem p.p.č. 1687/2 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 726 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro L. R., bytem ., Jablonec n.N.. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30.9. běžného roku Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

3) pronájem p.p.č. 80 o výměře 98 m2 a část p.p.č. 78, geometrickým náčrtem označena jako díl „a“ o výměře 228 m2 a díl „b“ o výměře 82 m2 v k.ú. Proseč n.N. za účelem zahrady pro J. R., bytem . Jablonec n.N.. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

4) pronájem p.p.č. 2685/1 o výměře 363 m2 k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby přízemního obchodního objektu společnosti S.M. TRADE s.r.o., IČ 25008480, se sídlem Pražská 13, Liberec. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí s tím, že o územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 30. 6. 2006, o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 31. 10. 2006 a o kolaudaci bude požádáno nejpozději do 30.9. 2007. Nájemné stanoví ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby nového objektu ve výši 1,--Kč/m2/rok.

5) pronájem p.p.č. 40/1 o výměře 481 m2, st.p.č. 2584 o výměře 149 m2 a st.p.č. 3065 o výměře 2096 m2, p.p.č. 2502/8 o výměře 4 m2 a p.p.č. 2291 o výměře 262 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N., za účelem výstavby polyfunkčního domu společnosti PROCTUS 3 s.r.o., IČ 27285391, se sídlem Londýnská 51/2, Liberec. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí s tím, že o územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31. 3. 2007, o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 30. 9. 2007 a o kolaudaci bude požádáno nejpozději do 31. 1. 2009. Nájemné stanoví ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby nového objektu ve výši 1,- Kč/m2/rok.

6) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2324 v k.ú. Jablonec n.N. (ul. Hvězdná) se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 27232425, se sídlem Vinohradská 325/8, Praha 2 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

7) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 953/1 v k.ú. Mšeno n.N. (vodovodní řad) s manželi M. aj. B., bytem ., Jablonec n.N. a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

8) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 690/2005-FaM/OMP s tím, že o územní rozhodnutí bude zažádáno do 15. 10. 2006, o stavební povolení bude zažádáno do 15. 4. 2007 a o kolaudaci bude zažádáno do 15. 7. 2008. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.

9) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2429/1 v k.ú. Jablonec n.N. ( V Nivách) se spol. Severočeská plynárenská, a.s. se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 499 032 09 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

10) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2294/1, 2294/2 v k.ú. Jablonec n.N. (horkovod v Jiráskově ul.) se spol. Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., se sídlem Liberecká 104, Jablonec n.N., IČ:61539881 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

11) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 933 v k.ú. Kokonín (Jahodová ul.) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Vinohradská 325/8, Praha 2 jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 10.000,-Kč.

12) pronájem p.p.č. 387/1 o výměře 426 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady pro D.. F., bytem ., Jablonec n. N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 7,- Kč/m2/rok.

Usnesení RM č. 67/2006

Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

schvaluje

1) zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky obálkovou metodou v objektu Liberecká 28/3429, byt č. 3429/2 o velikosti 1+1, celková výměra 36,5 m2, 2. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 365/22843 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4333 a 4334, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou

2) zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky obálkovou metodou v objektu Na Hutích 58/2335, byt č. 2335/1 o velikosti 1+2, celková výměra 127,6 m2, 1. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 1276/7778 na společných částech domu a stavební parcele č. 2285, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou

3) zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky obálkovou metodou v objektu Vrkoslavická 21/557, byt č. 557/02 o velikosti 1+0, celková výměra 27,2 m2, 1. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 272/3757 na společných částech domu a stavební parcele č. 3193, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou

4) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 807 o výměře 79 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem ucelení území

5) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 239/2 o výměře 58 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady

6) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 558/3 v k.ú. Kokonín

7) zveřejnění záměru prodeje a pronájmu částí p.p.č. 1436/2 v k.ú. Jablonec n.N.

8) zveřejnění záměru prodeje a pronájmu částí p.p.č. 1874/9 v k.ú. Jablonec n.N.

9) zveřejnění záměru prodeje a pronájmu částí p.p.č. 826/1, p.p.č. 820/1 a p.p.č. 823/1 vše v k.ú. Jablonecké Paseky

10) zveřejnění záměru prodeje i pronájmu p.p.č. 82/2, st.p.č. 694/1, st.p.č. 694/3, st.p.č. 1044, st.p.č. 1509/1, st.p.č. 1509/3, st.p.č. 1509/4, p.p.č. 2046/4, st.p.č. 2047 a p.p.č. 2052/1 vše v k. ú. Jablonec n.N.

11) zveřejnění záměru prodeje dílu „a“ z p.p.č. 2479/2 o výměře 0,0403 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

12) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1641 o celkové výměře 1705 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

13) zveřejnění záměru prodeje objektu Alešova 2221/30 včetně st.p.č. 2110 a p.p.č. 1723/17 oddělená z p.p.č. 1723/6, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou

14) zveřejnění záměru prodeje objektu Na Palouku 127 včetně st.p.č. 1302, p.p.č. 1303, p.p.č. 1304 a p.p.č. 1314/3, vše v k.ú. Proseč nad Nisou

15) zveřejnění záměru prodeje objektu Sokolí 2828/31 včetně st.p.č. 3088 a p.p.č. 1825/3, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou

16) zveřejnění záměru prodeje objektu Podhorská 59/150 včetně st.p.č. 221/5, k.ú. Jablonecké Paseky

17) zveřejnění záměru prodeje objektu U Sokolovny 184 včetně st.p.č. 33, p.p.č. 31, p.p.č. 32 a p.p.č. 36/1, vše v k . ú. Proseč nad Nisou

18) zveřejnění závěru prodeje objektu Průmyslová 2171/6 včetně st.p.č. 2093, k.ú. Jablonec nad Nisou

Usnesení RM č. 68/2006

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací zřízených Městem:
Domy pro seniory p.o., Spolkový dům Jablonec nad Nisou p.o., Městská knihovna p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. bere na vědomí
zprávu o činnosti organizací: Domy pro seniory Jablonec nad Nisou, p.o., Spolkový dům Jablonec n.N. p.o., Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

B. schvaluje
limit ročních odměn pro ředitele těchto organizací dle vlastní zprávy

Usnesení RM č. 69/2006

Změna organizačního řádu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice změny organizačního řádu MěÚ

A. stanovuje
počet zaměstnanců zařazených do MěÚ z dosavadních 242 nově číslem 243

B. schvaluje
změnu organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou dle obsahu důvodové zprávy

C. ukládá
Bc. Ondřeji Fričovi, řediteli odboru FaM
zařadit do nejbližších rozpočtových změn schvalovaných zastupitelstvem města návrh na posílení rozpočtu odboru vnitřních věcí MěÚ o částku 200 tis. z rozpočtové rezervy města

Usnesení RM č. 70/2006

Jmenování nových členů Správní a Dozorčí rady Městského divadla v Jablonci nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu a

A. bere na vědomí
ukončení mandátu členů Správní rady Městského divadla Jablonec nad Nisou o.p.s. pana Ing. Zdeňka Janečka a pana Miroslava Biena a ukončení mandátu člena dozorčí rady Ing. Antonína Schäfera k datu 14. dubna 2006.

B. jmenuje
do Správní rady Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. od 15. dubna 2006 pro funkční období tříleté :
1. paní Boženu Caklovou
2. Ing. Antonína Schäfera

do Dozorčí rady Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. od 15. dubna 2006 pro funkční období tříleté :
Ing. Zdeňka Janečka.

C. schvaluje
nový tříletý mandát Mgr. Jiřího Rudolfa a Ing. Libora Šebesty ve Správní radě Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. od 15. dubna 2006 pro funkční období tříleté.

Usnesení RM č. 71/2006

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. bere na vědomí

A. bere na vědomí
1) dopis pana Františka Vitmajera a pí Ingrid Tůmové, ., Jablonec n.N.
2) dopis pana Radomíra Trejbala, ., Jablonec nad Nisou
3) dopis pana Jiřího Netušila, . Jablonec nad Nisou
4) dopis paní Kamily Conkové, ., 466 04 Jablonec nad Nisou
5) vysvětlení a vyjádření panem Milanem Nožičkou k problematice paní Conkové

B. nepromíjí
panu Františku Vitmajerovi, bytem ., Jablonec nad Nisou, poplatek za odtah motorového vozidla z důvodu spáchaného přestupku

C. neuděluje
1)
panu Radomíru Trejbalovi výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou na poskytnutí obecního bytu ve městě Jablonci nad Nisou
2) panu Jiřímu Netušilovi výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou na poskytnutí obecního bytu ve městě Jablonci nad Nisou

D. doporučuje
1)
panu Radomíru Trejbalovi zajímat se o možnost ubytování na městské ubytovně, příp. se obrátit s požadavkem na pronájem bytu na jiné vlastníky bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci, atd.
2) panu Jiřímu Netušilovi obrátit se s požadavkem na pronájem bytu na jiné vlastníky bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci, atd.

Usnesení RM č. 72/2006

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání MR

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Mgr. Jiří Rudolfmístostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Zkrácená verze

Za správnost: Eva Vanerová

Vytvořeno 14.6.2006 16:53:47 | přečteno 2294x | Petr Vitvar
load