Usnesení 20. 09. 2006

Usnesení z 11. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 20. září 2006. (zkrácená verze)

Usnesení RM č. 133/2006

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č.134/2006

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. s c h v a l u j e

1) návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce zvláštního určení v lokalitě Horní Proseč:

b.j.č.1, 3+kk ul. Široká 8/4864 Z. R., nar. . 1970, (dům 01E) trv. ., Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 1 rok

2) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+2 Liberecká 158/1917 R. a Z. H., trv. ., Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců

3) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1 Na Vršku 16/3763 J. trv. ., Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 6 měsíců

0+1 Liberecká 146/2342 K. a I. D., trv. ., Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 3 měsíce

1+1 Liberecká 148/2343 M. G., trv. ., Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 6 měsíců

0+1 Na Vršku 16/3763 P. G., trv. . Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 6 měsíců

1+1 G. Mrázka 10/556 L. a K. H., trv. . Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 3 měsíce

1+1 Na Vršku 16/3763 P. L.., trv. ., Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 6 měsíců

1+1 Liberecká 146/2342 B. a J. M., trv. ., Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 3 měsíce

1+3 Podhorská 129/90 J. M., trv. ., Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 6 měsíců

1+2 Podhorská 64/562 Z. P., trv. ., Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 6 měsíců

1+2 Růžová 3a/2994 P. S., trv. ., Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 6 měsíců

1+2 Rychnovská 37 L. G.i, trv. ., Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 1 rok

1+1 Rybářská 10B/4605 J. S., trv. ., Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 2 roky

1+1 Na Kopci 9/3055 J. C., trv. ., Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 2 roky

1+2 Rybářská 10B/4605 M. M., trv. ., Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 1 rok

0+1 Řetízková 9/3053 P. P., trv. ., Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 2 roky

0+1 Řetízková 7/3052 M.V., trv. ., Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 6 měsíců

1+1 Liberecká 148/2343 V. Ž., trv. ., Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 6 měsíců

1+3 Na Úbočí 21/4325 E. B., trv. ., Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 1 rok

4) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b.j.č.78, 1+kk F.L.Čelakovského 4/3676 Ing.M.M.,nar...1977, trv. ., Jablonec n.Nis. (býv. nájemce M. Zákorová)

5) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v objektu Horská 8A/4663, Jablonec nad Nisou

b. j. č. 10, 1+3 Horská 8A/4663 J.S., nar. . 1979, trv. ., Jablonec na Nisou, (býv. nájemce J. Zeman)

6) ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti č. 6 v objektu Prosečská 176 v Jablonci nad Nisou (ubytovaní Petr a Eva Freiovi)

B. s o u h l a s í

1) s dohodou o výměně bytů mezi A. H., trvale bytem Liberecká 23/3507 v Jablonci nad Nisou a R. O., trvale bytem Na Úbočí 14/4326 v Jablonci nad Nisou

2) s dohodou o výměně bytů mezi manž. V. a J. Pr., trvale bytem Na Vršku 16/3763 v Jablonci nad Nisou a manž. Ro. a M. H., trvale bytem Podhorská 18/2127 v Jablonci nad Nisou

3) s dohodou o výměně bytů mezi slečnou R. H., trvale bytem Na Vršku 10/3855 v Jablonci nad Nisou a paní Ir. H., trvale bytem Na Roli 64/3461 v Jablonci nad Nisou s tím, že nájemní smlouva k obecnímu bytu 1+1 v domě Na Vršku 10/3855 bude uzavřena s paní Ir. H. po předložení kladného rozhodnutí o schválení dohody o výměně bytů představenstvem SBD LIAZ Jablonec nad Nisou

C. r u š í

své usnesení č. 117/2006/B/5) ze dne 31. 8. 2006

Usnesení RM č. 135/2006

Prodej bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodeji bytů

schvaluje

koeficient 1,3 za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu Na Hranici 9/2209, bez podílu nákladů.

Usnesení RM č. 136/2006

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

schvaluje

1) uzavření smlouvy za účelem umístění anténního systému na střeše a technologie do půdních prostor domu Lidická 678/7, Jablonec nad Nisou, pro GTECH Czech Republic LLC, K Žižkovu 4, Praha, IČ 48135674, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Výše úhrady za umístění zařízení bude od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006 ve výši 45.500,- Kč, od roku 2007 ve výši 25.000,- Kč/rok.

Cena za služby od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006 ve výši 2.500,- Kč, od roku 2007 ve výši 5.000,- Kč/rok,

2) pronájem nebytových prostor o výměře 63 m2 v objektu Mírové náměstí 3100/19, prodejna č. VI, Jablonec nad Nisou pro Reginu Tulachovou, bytem Topolová 454, Rychnov u Jablonce, IČ 68295669, za účelem prodeje bižuterie, vlasových doplňků a kosmetiky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 10. 2006. Výše ročního nájemného 177.600,- Kč, tj. 14.800,- Kč měsíčně.

Usnesení RM č.137/2006

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech :

schvaluje

1) pronájem st.p.č. 248/2 o výměře 1097 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zřízení staveniště se spol. Brex, s.r.o., se sídlem Hodkovická 135, Liberec 25, IČ: 40232549. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou od 1.3. 2006 do 31.12.2006. Nájemné stanoví výši 2,- Kč/m2/rok.

2) pronájem p.p.č. 692/4 o celkové výměře 6461 m2, p.p.č. 537/32 o celkové výměře 538 m2 a p.p.č. 690/3 o celkové výměře 641 m2, vše v k.ú. Proseč n. N. s Bytovým družstvem DOMOVINA, IČ 27300749, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec 1 za účelem výstavby bytových domů. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou do doby kolaudace. Nájemné se stanovuje po dobu příprav ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,--Kč/m2/rok.

3) pronájem částí p.p.č. 537/33, 537/25, 537/27, 537/28, 537/29, 537/34, 537/41, 537/5, 638/4, 654, 697, 698/1 vše v k.ú. Proseč n. N., s Bytovým družstvem DOMOVINA, IČ 27300749, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec 1, za účelem umístění inženýrských sítí. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou do doby kolaudace. Nájemné stanoví ve výši 1,- Kč/m2/rok.

Usnesení RM č. 138/2006

Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

schvaluje

1) zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3398/2 v objektu Budovatelů 14/3398 o velikosti 1+0, celková výměra 22 m2, 2. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 220/33712 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4415/1, 4414/1 a 4967/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou obálkovou metodou,

2) zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 2098/04 v objektu Saskova 38/2098 o velikosti 1+1, celková výměra 50,7 m2, 2. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 507/4801 na společných částech domu a stavební parcele č. 1988, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou obálkovou metodou,

3) zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 57,45 m2 v objektu Opletalova 2683/33, Jablonec nad Nisou.

4) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 942/1 dílu „b“ o výměře 458 m2 a části p.p.č. 2635 dílu „c“ o výměře 122 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem ucelení pozemků.

5) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2577/14 o výměře 34 m2 a p.p.č. 2584/15 o výměře 36 m2 (celkem 70 m2) vše v k.ú. Vrkoslavice za účelem likvidace náletu.

6) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 903/6 o výměře 258 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zahrady.

7) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 11 o výměře 444 m2 v k.ú Proseč n.N. za účelem zahrady.

8) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 803/125 o výměře 129 m2 v k.ú. Kokonín za účelem přístupu.

9) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1119/1 o celkové výměře 333 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem přístupu

Usnesení RM č. 139/2006

Kontroly organizací A) - D)

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o kontrolách organizací

bere na vědomí

zprávy z kontrol organizací:

A) Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace, 466 01 Jablonec nad Nisou - hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu Města Jablonec nad Nisou v roce 2005 (str. 4)

B) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou - dodržení podmínek Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku - dotace z rozpočtu Města Jablonec nad Nisou č. 83 - 2005-SvaZ/Ř a nastavení vnitřního kontrolního systému (str. 6)

C) Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace, 466 01 Jablonec nad Nisou - hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu Města Jablonec nad Nisou v roce 2005 - dílčí kontrola (str. 7)

D) Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, Dolní náměstí 1, 466 01 Jablonec nad Nisou - hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu Města Jablonec nad Nisou v roce 2005 - dílčí kontrola (str. 8)

Usnesení RM č. 140/2006

Nemocnice Jablonec nad Nisou, v.n.ú.z.z.- rozhodnutí zřizovatele o doplňkových činnostech veřejného zdravotnického zařízení

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o rozhodnutí zřizovatele - města Jablonce nad Nisou ve věci doplňkových činností veřejného zdravotnického zařízení Nemocnice Jablonec nad Nisou, v.n.ú.z.z.

vymezuje

jako zřizovatel Nemocnice Jablonec nad Nisou, v.n.ú.z.z. ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a § 3 odst. 4 písm. d) zákona č. 245/2006 Sb., tyto doplňkové činnosti:

a) Opravy silničních vozidel

b) Čištění textilu a oděvů

c) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

d) Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

e) Realitní činnost

f) Pronájem a půjčování věcí movitých

g) Hostinská činnost

h) Ubytovací služby

i) Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektor-

ské činnosti

j) Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Usnesení RM č. 141/2006

Rada nemocnice

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje

MUDr. Vítu Němečkovi, řediteli p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou mimořádnou finanční odměnu za období 2004-2006 ve výši uvedené v důvodové zprávě

B. bere na vědomí

Zprávu o činnosti Rady Nemocnice Jablonec nad Nisou za období 2003 - 2006

Usnesení RM č. 142/2006

Vnitřní kontrolní systém - Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. - posunutí termínu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy Vnitřní kontrolní systém - Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. - posunutí termínu a

schvaluje

posunutí termínu zpracování předpisu Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. k vnitřnímu kontrolnímu systému podle zákona číslo 320/2001 Sb. do 1.11.2006

Usnesení RM č. 143/2006

Výpověď z nájmu bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu

A. vypovídá

1) nájem z bytu č. 63, o velikosti 1+3 s příslušenstvím I. kategorie na adrese Na Vršku 3763/16, 466 01 Jablonec nad Nisou, společným nájemcům V. P., trvale bytem Na Vršku 3763/16, 466 01 Jablonec nad Nisou a ing. H. P., trvale bytem Boženy Němcové 4196/58, 466 04 Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku ve spojení s ustanovením § 719 odst. 1 občanského zákoníku, když nájemci hrubě porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tak, že bez písemného souhlasu pronajímatele nechali předmětný byt do podnájmu třetí osobě (P. K.), dále z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku, když nájemci vlastní (ve společném jmění manželů) i další byt, konkrétně bytovou jednotku č. 4196/6 na adrese Boženy Němcové 4197/58 Jablonec nad Nisou, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 7248 pro k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou a lze spravedlivě požadovat, aby nájemci užívali pouze jeden byt, dále z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku, když nájemci předmětný byt neužívají bez vážných důvodů anebo předmětný byt bez vážných důvodů užívají jen občas. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemcům. Nájemci - V. P. a Ing. H. P. - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

2) nájem z bytu č. 2, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, II. kategorie na adrese Hvězdná 160/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, nájemci M. R., trvale bytem Hvězdná 160/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu, a to konkrétně za měsíce červenec 2006 až březen 2006, leden 2006, prosinec 2005 až březen 2005, leden 2005, prosinec 2004 až duben 2004, únor 2004, prosinec 2003 až listopad 2003, září 2003 až červen 2003,duben 2003, leden 2003, říjen 2002 až září 2002, červen 2002, únor 2002, listopad 2001, září 2001 až srpen 2001. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci. Nájemce - M. R. - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

3) nájem z bytu č. 48, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie na adrese Na Úbočí 4326/14, 466 05 Jablonec nad Nisou, nájemci K. K., trvale bytem Na Úbočí 4326/14, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce porušil hrubým způsobem své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tak, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním předmětného, a to konkrétně za měsíce leden 2006, březen 2006, květen 2006 až červenec 2006 a dále nedoplatek z vyúčtování záloh za úhradu plnění poskytovaných s užíváním předmětného bytu za rok 2005. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci. Nájemce - K. K. - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

Usnesení RM č. 144/2006

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

K dopisu paní Boženy Sukdolové, Na Kopci 11, Jablonec n.N.

A. bere na vědomí

dopis paní Boženy Sukdolové, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou

B. neschvaluje

paní Boženě Sukdolové pronájem obecního bytu č. 4, o velikosti 1+1 v objektu Řetízková 11/3054 v Jablonci nad Nisou

K dopisu paní Jarmily Hochsteigerové, Šmolíkova 866, Praha 6

C. ruší

své usnesení č. 131/2006/C)/d)

B. neschvaluje

řešení bytové situace p. Jarmily Hochsteigerové pronájmem obecního bytu v Jablonci nad Nisou dle planých Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č. 145/2006

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Za správnost zkrácené verze:
Eva Vanerová, agenda RM a ZM

Vytvořeno 27.9.2006 14:06:53 | přečteno 2725x | Petr Vitvar
load