Usnesení 19. 01. 2006

Usnesení z 1. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 19. ledna 2006 od 14.00 hodin v zasedací síni č. dv. 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení RM č. 1/2006

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí.

Usnesení RM č. 2/2006

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. s c h v a l u j e

1)prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

A. R.,

Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

M. Š.,

, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Š. N.,

Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Z. O.,

Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

J. Č.,

Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

M. G.,

Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

J. H.,Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

K. P.

Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+4

M. Š.,

Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

2) změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě

Horní Proseč:

b. j. č. 13
1+kk

J.M., .Liberec 23

b. j. č. 18
3+kk

M. H., ..Jablonec nad Nisou

3) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

J. a V. B.,

Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

B. m ě n í

své usnesení č. 183/2005/c ze dne 24. 11. 2005 tak, že návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 6, o velikosti 1+3 v objektu Spojovací 2/3317 v Jablonci nad Nisou pro Mgr. I. J. a p. L. J., oba bytem Jablonec nad Nisou, bude na dobu neurčitou.

Usnesení RM č.3/2006

Pronájem bytů Skřivánčí, Na Kopci

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

s c h v a l u j e

výši nájemného u 8 b.j. v objektech Na Kopci 13/3057 (b.j. č. 21-24) a Skřivánčí 66/3058 (b.j.č. 21-24) ve výši trojnásobku základního nájemného schváleného usnesením RM č.269/2002 ze dne 19.12.2002, tj. 49,65 Kč/m2.

Usnesení RM č. 4/2006

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu nebytových prostor

A. m ě n í

1) usnesení č. 197/2005/3/c ze 16. schůze Rady města konané dne 15. 12. 2005, a to tak, že

s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a Okresní správou sociálního zabezpečení, U Zeleného stromu 3, Jablonec nad Nisou na nájem nebytových prostor v objektu Kamenná 402/11, Jablonec nad Nisou dohodou ke dni 20. 1. 2006.

2) usneseníč. 197/2005/2/a ze16. schůze Rady města konané dne 15.12.2005,

a to tak, že

s c h v a l u j e

nájem nebytového prostoru o celkové výměře 113,14 m2 v objektu Lidická 9 v Jablonci nad Nisou, paní J. M., Ještědská 170/81 Liberec 8, IČ 445 76 145, za účelem zřízení prodejny s kojeneckým zbožím a kočárky. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 300.000,- Kč ročně, tj. 25.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1.2.2006

B. s c h v a l u j e

znění smlouvy o podnájmu nebytových prostor a spolupráci mezi společností Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. se sídlem Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou, zastoupenou jednatelkou ing. Martou Procházkovou, IČ: 25412604, a společností Orfeas, spol. s r.o. se sídlem Mírové náměstí 487/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, zastoupenou jednatelem p. Kostasem Pavlidisem, IČ: 49101757, na užívání nebytových prostor v celkové podlahové ploše 392,05 m2 stavebně umístěné v 1. podzemním podlaží a v 1. a 2. nadzemním podlaží objektu „Centra obchodní spolupráce“.

Usnesení RM č. 5/2006

Nájem pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu pozemků a liniová věcná břemena

A. s c h v a l u j e

1) podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 742-2002-OF/OMP ze dne 27.1. 2003 na pronájem p.p.č. 1874/9 v k.ú. Jablonec n.N., která je uzavřena s H. Č., bytem SNP 1611/22, Jablonec n.N. 2) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1008/17, p.p.č. 2543/1 v k.ú. Jablonec n.N. se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 27232425, se sídlem Vinohradská 325/8, Praha 2, a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

3) uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 759, 752/10 v k.ú. Rýnovice pro spol. ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 601 93 336 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle platného ceníku.

4) účast na dražbě objektu Liberecká 90/1795 včetně st.p.č. 2317 o výměře 162 m2, garáž bez čp. včetně st.p.č. 248/2 o výměře 1079 m2 a p.p.č. 695/3 o výměře 38 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N.

B. p o v ě ř u j e

místostarostu města Ing. Radovana Loudu k účasti na dražbě.

Usnesení RM č. 6/2006

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

s c h v a l u j e

1) zveřejnění záměru nájmu p.p.č. 1874/9 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady

2) zveřejnění záměru nájmu č.p. 4898, Jiráskova 9, se st.p.č. 3416 o výměře 1.567 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

3) zveřejnění záměru prodeje objektu Palackého 128/47 se st.p.č. 97 o výměře 487 m2 a související p.p.č. 66/62 oddělené z p.p.č. 66/30, o výměře 73 m2, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou

4) zveřejnění záměru směny části p.p.č.2/1 o výměře cca 34 m2 v k.ú.Jablonec n.N. za účelem přemístění regulační stanice plynu.

5) zveřejnění záměru prodeječásti p.p.č. 244/1 v k.ú. Proseč n. N. za účelem zahrady.

6) zveřejnění záměru prodeječásti p.p.č. 1037/1 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zabezpečení terénního zlomu.

7) zveřejnění záměru prodejest.p.č. 1233/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod garáží.

8) zveřejnění záměru prodejep.p.č. 872/1 o výměře 329 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady.

9) zveřejnění záměru prodeječásti p.p.č. 2464/3 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem manipulační plochy.

10) zveřejnění záměru prodejep.p.č. 1480/1 o výměře 1913 m2 v k.ú. Jablonec n. N. s tím, že rozsah prodeje bude upřesněn při místním šetření.

11) zveřejnění záměru prodeječásti p.p.č.1014/14 o výměře 18 m2 v k.ú. Mšeno n.N.za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod garáží

12) zveřejnění záměru nájmu nebytového prostoru o celkové výměře 162,15 m2 v objektu Lidická 924/12, Jablonec n. N.

Usnesení RM č. 7/2006

Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Dolního nám.“

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženou zprávu o smlouvě o dílo na Rekonstrukci Dolního náměstí v Jablonci nad Nisou

A. s c h v a l u j e

smlouvu o dílo mezi městem Jablonec nad Nisou a společností Stavby silnic a železnic a.s. Liberec

B. p o v ě ř u j e

1) RNDr.Jiřího Čeřovského,starostu města

2) Mgr.Petra Karáska,místostarostu města

uzavřít smlouvu o dílo se společností Stavby silnic a železnic a.s. Liberec.

Usnesení RM č. 8/2006

Zpráva o průběhu likvidace společnosti MIS Jablonec nad Nisou, s.r.o., v likvidaci

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o průběhu likvidace společnosti MIS Jablonec nad Nisou, s.r.o., v likvidaci

b e r e n a v ě d o m í

zprávu likvidátorky Ing. L. Kremerové o průběhu likvidace společnosti ke dni 19.1.2006.

Usnesení RM č. 9/2006

Rozpočet Města Jablonec n.N. na r. 2006

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou schválit

1) rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2006 v celkovém objemu 1.287.838 tis. Kč v rozpisu na oddíl, paragraf a položku rozpočtovéskladby, rozpočty příspěvkových organizací zřízených Městem dle důvodové zprávy a tyto stanovuje jako závazný ukazatel pro orgány Města

2) seznam investičních akcí k realizaci v roce 2006 v celkovém objemu 443 893 tis. Kč uvedených na straně č. 3 a 4

3) postup při rozpočtových opatřeních takto:

  • správci kapitol mohou provádět rozpočtová opatření do výše 20 %, nejvýše však do 500 tis. Kč rozpočtované částky nezávazného ukazatele v průběhu rozpočtového roku
  • správce kapitoly 3000 může provádět rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu v rámci ÚZ 98072 tak, že v průběhu roku může k položce 5410 (sociální dávky) měnit ODPA dle skutečné potřeby čerpání sociálních dávek, aniž by se změnil celkový objem rozpočtu
  • rada města může provádět rozpočtová opatření následovně:
  • zařazení dotací včetně použití
  • změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu kapitoly do výše 1 mil. Kč
  • změna nezávazných ukazatelů do výše 1 mil. Kč
  • nepřipouští se zařazení nové investiční akce (pouze v pravomoci ZM)
  • změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací řízených Městem Jablonec nad Nisou bez změny celkové výše příspěvku z rozpočtu města

4) možnost použití rezervy uvedené ve výdajích odboru financí a majetku pod ORG 0000050011 ve výši 25 mil. Kč pouze na financování akcí se spolufinancováním ze strukturálních fondů EU.

Usnesení RM č. 10/2006

Střednědobý finanční výhled 2006-2010

Rada města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města schválit střednědobý finanční výhled Města Jablonce nad Nisou na roky 2006 až 2010 uvedený na straně č. 6 důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 11/2006

Plán kontrol organizací na rok 2006

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

plán kontrol městských organizací na rok 2006 dle důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 12/2006

Informativní zpráva ve věci změn obecně závazných vyhlášek města Jablonec n.N.

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o postupu ve změnách obecně závazných vyhlášek města Jablonce nad Nisou z důvodů úprav nezákonností zjištěných ze strany Ministerstva vnitra ČR,oddělení dozoru Liberec, a

b e r e j i n a v ě d o m í.

Usnesení RM č. 13/2006

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

K dopisu paní S. Š., , Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

prominutí dluhu - poplatku z prodlení v částce 15.918,- Kč pro S.

Š., nar. …………, Jablonec nad Nisou.

Usnesení RM č. 14/2006

Změna organizačního řádu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k změně organizačního řádu MěÚ a

A. schvaluje

změnu Organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou k 1. 3. 2006 dle důvodové zprávyv části1

B. stanovuje

od 1.1.2006 nově počet zaměstnanců MěÚ Jablonec nad Nisou číslem 236.

Usnesení RM č. 15/2006

Změna v komisích

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. odvolává

1) z komise humanitní péče Ing. Ludmilu Brynychovou, předsedkyni komise k datu 31.12.2005

2) z komise pro sport a tělovýchovu pana Aleše Zalabáka k datu 19.1.2006

3) z komise na ochranu zvířat a životního prostředí pana Ing. Jana Bajgara k datu 19.1.2006

B) jmenuje

1) do komise humanitní péče MUDr. Pavla Fastra, předsedou komise k datu 1.1.2006

2) do komise pro sport a tělovýchovu Mgr. Pavla Gola k datu 20.1.2006

3) do komise pro ochranu zvířat a životního prostředí pana Miloslava Pelešku, k datu 20.1.2006

4) do komise prevence kriminality pana Michala Hausenblase k datu 20.1.2006.

Usnesení RM č. 16/2006

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Za správnost: Eva Vanerová, agenda RM a ZM

Vytvořeno 2.2.2006 10:20:42 | přečteno 2621x | Petr Vitvar
load