Usnesení 16. 11. 2006

Usnesení z 2. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 16. listopadu 2006.

Usnesení RM č. 162/2006

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č.163/2006

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. bere na vědomí

návrhy na uzavření nájemních a ubytovacích smluv včetně prodlužování a ukončení nájemních a ubytovacích smluv k obecním bytům, schvalováním návrhů na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení u bytů s finanční spoluúčastí v období, kdy nejedná Rada města Jablonce nad Nisou, a to do první schůze nově zvolené Rady města Jablonce nad Nisou po komunálních volbách konaných dne 20. a 21. 10. 2006, které schválil ing. Vladimír Zemín, ředitel odboru správy majetku MěÚ po předchozím projednání v poradě vedení Městského úřadu Jablonec nad Nisou konané dne 31. 10. 2006:

1) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Řetízková 11/3054

M. V.,

trv.., Jablonec n.N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Úbočí 21/4325

J. Š.,

trv. ., Jablonec n.N.

na dobu určitou 1 rok

2) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1

G.Mrázka 10/556

V. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

N. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 148/2343

P. P.,

trv. Na Hutích 5.8, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Podhorská 16a/378

J. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

G. Mrázka 10/556

J. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Palackého 73/71

J. a M. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

3) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b.j.č. 90, 1+kk

F.L.Čelakovského 4/3676

J. J., nar. . 1976,
trv. ., Rychnov u Jablonce n.N.
(býv. nájemce p. I. Jašek)

B. schvaluje

1) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Skřivánčí 66/3058

D. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Smetanova 63/4291

J. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10A/4605

L. H.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

0+1

Prosečská 176

J. a M. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Lidická 7/678

S. Č. W.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 rok

2) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 9

U Tenisu 4675

H. P., nar. .. 1981,
trv. ., Liberec
(býv. nájemce p. J. Láska)

Usnesení RM č. 164/2006

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu objektu č.p. 444 se st.p.č. 1570 o výměře 777 m2 a p.p.č. 1571 o výměře 604 m2 v k.ú. Mšeno nad Nisou.

Usnesení RM č. 165/2006

V. rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 3. - 11. Zařazení dotací ve výši 10.400 tis. Kč do příjmů i výdajů kapitol 3000 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví a 7000 - odbor rozvoje a tím i upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.328.204 tis. Kč

Usnesení RM č. 166/2006

Pronájem bytu v objektu Zelené údolí 3/3820

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o pronájmu bytu v objektu Zelené údolí 3/3820 a

A. schvaluje

návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+4 Zelené údolí 3/3820 Mgr. Jiřímu Hánovi, trv. ., Desná 2

Na dobu určitou po dobu výkonu práce vedoucího komunitního centra pro národnostní menšiny a terénního sociálního pracovníka v lokalitě Zelené údolí dle důvodové zprávy, nájemné je stanoveno smluvní ve výši 500,- Kč/měsíc/byt

B. ruší

usnesení RM č. 125/2006/A.3 ze dne 31. 8. 2006

Usnesení RM č. 167/2006

Přístavba gastroenterologie - souhlas zřizovatele

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy Přístavba gastroenterologie - souhlas zřizovatele

A. schvaluje

přístavbu gastroenterologie

B. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

vystavit p.o. Nemocnice Jablonec písemné potvrzení souhlasu se schválenou akcí.

Usnesení RM č. 168/2006

Zimní údržba

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

A. bere na vědomí

předloženou zprávu o zabezpečení zimní údržby ve městě a doplňující zprávu
k Plánu zimní údržby 2006 - 2007

B. u k l á d á
JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

1) vytvořit pracovní skupinu odborníků pro návrh dopracování koncepce zimní
údržby TSJ, s.r.o pro zimní sezonu 2006 - 2007

2) předložit výstup pracovní skupiny na jednání rady města 14.12.2006

Usnesení RM č. 169/2006

Používání služebních vozidel starostou a místostarosty města, stanovení vedlejších náhrad starostovi

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o používání služebních vozidel starostou a místostarosty města

A. souhlasí

s používáním těchto vozidel vedle služební potřeby také k soukromé potřebě starosty a místostarostů města s tím, že soukromé jízdy budou vyúčtovávány.

B. schvaluje

s účinností od 2. 11. 2006 vedlejší náhrady (cestovní a telefonní paušál) pro starostu města ve výši uvedené v důvodové zprávě.

Usnesení RM č. 170/2006

Změna organizačního řádu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice změny organizačního řádu MěÚ

A. stanovuje

počet zaměstnanců zařazených do MěÚ z dosavadních 246 nově číslem 253

B. schvaluje

změnu organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou dle obsahu důvodové zprávy

Usnesení RM č. 171/2006

Změna ve složení komisí

Rada města Jablonec nad Nisou projednala předložený materiál ke změně ve složení komisí rady města a aktivů města a

A. z ř i z u j e

Komisi pro rozvoj a podporu podnikání

B. o d v o l á v á

1) z komise pro výchovu a vzdělávání

Mgr. Vlastu Balatkovou

2) z komise kulturní

 • Mgr. Pavla Žura
 • Renatu Bobkovou
 • Mgr. Ludmilu Rudolfovou
 • Dagmar Klimešovou
 • Ing. Otakara Novotného
 • Jiřího Tomíčka
 • Hanu Velovou
 • Vlastu Veverkovou
 • Michaelu Wolfovou

3) z komise pro sport a tělovýchovu

 • Karla Koláře
 • Vlastimila Cakla
 • Aleše Cholenského
 • Petra Cinibulka
 • Petra Vobořila
 • Ing. Radovana Hromádka
 • Radima Fingera
 • Mgr. Pavla Gola

4) z komise pro ochranu zvířat a životního prostředí

 • Zdeňku Janů
 • Jana Paula

5) z komise humanitní péče

 • MUDr. Jana Brandejského

6) z komise pro realizaci programu regenerace MPZ

 • Ing. arch. Josefa Faltejska
 • Petra Loudu
 • Ing. arch. Vladislava Hrona

7) z komise dopravní

 • ing. Lubomíra Hanče
 • Karla Patočku
 • Miroslava Mánka
 • Václava Vostřáka
 • Ing. Otakara Kyptu

8) z komise prevence kriminality

 • Pavla Šourka

C. j m e n u j e

1) do aktivu SPOZ

 • Vlastu Havlištovou

2) do komise pro výchovu a vzdělávání

 • Dalibora Dostálka
 • Zdeňka Marka
 • Mgr. Pavla Žura
 • Ilonu Jarošovou
 • Helenu Kašíkovou
 • Mgr. Rudolfa Rozmahela
 • Mgr. Jitku Žitnou
 • Michaelu Křížovou
 • Mgr. Vlastu Prouzovou

3) do komise kulturní

 • Bc. Janu Hamplovou - jako předsedkyni komise
 • Ing. Martu Procházkovou
 • Ing. Jaroslavu Slabou
 • Mgr. Zbyňka Dudu
 • Libuši Hájkovou
 • Danu Malou
 • Mgr. Zdeňku Květovou
 • Věru Pospíšilovou
 • Ing. Antonína Schäfera
 • Mirku Jílkovou
 • Lukáše Brože

4) do komise pro sport a tělovýchovu

 • ing. Tomáše Sudu - jako předsedu komise
 • Paedr. Miroslava Ruckého - jako místopředsedu komise
 • Miloslava Hajátka
 • Mgr. Jitku Šťovíčkovou
 • Mgr. Martina Bauera
 • Jiřího Kudličku
 • Vladimíra Hnídka
 • Mgr. Františka Špotáka
 • Vladimíra Mašku
 • Ing. Pavla Bažanta
 • Ing. Karla Pilaře
 • Vladimíra Mařase
 • Jiřího Zikmunda

5) do komise pro ochranu zvířat a životního prostředí

 • Pavla Petráčka
 • Marii Vrabcovou
 • Zdeňku Berounskou
 • Ing. Miroslavu Wiedenovou
 • Vladimíra Jiříčka
 • Václava Vachka

6) do komise humanitní péče

 • PhDr. Jaroslavu Fojtíkovou - jako předsedkyni komise
 • Evu Gregovou - jako místopředsedkyni komise
 • MUDr. Ivanu Vranou
 • Ing. Andreu Faltusovou
 • Marii Musichovou
 • Marii Češkovou

7) do komise pro realizaci programu regenerace MPZ

 • Vladimíru Bukvicovou
 • Jiřího Krejčíka
 • Ludmilu Kindlovou
 • Oldřicha Guta
 • JUDr. Ing. Lukáše Pletichu

8) do komise prevence kriminality

 • Mgr. Petra Tulpu - jako předsedu komise
 • Karla Bureše
 • JUDr. Bohumíra Doležala
 • Antonína Hejnu
 • Tomáše Karlovce
 • Jindřicha Berounského
 • Ing. Františka Radkoviče

9) do komise dopravní

 • Jindřicha Berounského - jako předsedu komise
 • Luboše Wejnara - jako místopředsedu
 • Ing. Martina Kurku
 • Dobroslava Véle
 • Pavla Kozáka
 • Ing. Romana Žďárského
 • Bohuslava Cabrnocha
 • Josefa Kakrdu
 • Ing. Jana Bajgara
 • Jiřího Moskala
 • Radomila Seimla
 • Zdeňka Hlavatého
 • Ing. arch. Ivana Lejčara
 • Ing. Bohumila Pokorného
 • Ing. Miloše Matouška
 • Ing. Petra Prokeše
 • Ing. Viktora Lišku

10) do komise pro rozvoj a podporu podnikání

 • Josefa Kakrdu - jako předsedu komise
 • Ing. Mojmíra Blešu
 • Pavla Komárka
 • Ing. Petra Kříže
 • Ing. Martina Kurku

Usnesení RM č. 172/2006

Stanovení termínů schůzí a návrh plánu práce RM na I.pol. r. 2007

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

termíny konání schůzí a plán práce Rady města Jablonce nad Nisou na I. pololetí roku 2007 uvedené ve vlastní zprávě.

Usnesení RM č. 173/2006

Cena za komunální odpad pro rok 2007

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o návrhu cen za sběr, odvoz, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2007 v Jablonci n.N.

A. bere na vědomí

ceny služeb pro rok 2007 dle přílohy č. 11 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol.s r.o. a Městem Jablonec n.N..

B. souhlasí

s cenou za služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem pro občany města pro rok 2007 ve výši dle tabulky obsažené v příloze č.2 důvodové zprávy.

C. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

podepsat návrh přílohy č. 11 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol.s r.o. a Městem Jablonec n.N. pro rok 2007 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a cenový výměr pro rok 2007 odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 174/2006

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. b e r e n a v ě d o m í

1) dopis paní Ludmily Špotové, ., Jablonec nad Nisou

2) dopis pana Milana Figury, ., Jablonec nad Nisou

3) dopis paní Romany Kalinové, . Janov nad Nisou

4) dopispaní Vlasty Kováčové, ., Jablonec n.N.

5) dopis občanů ulice Pod Lesem zastoupených Ing. Štosem, Pod Lesem 9,

B. s c h v a l u j e

záměr pronajmout paní Ludmile Špotové jiný obecní byt o velikosti 1+1 s tím, že byt stávající následně vyklidí a vrátí Městu.

C. n e u d ě l u j e

1) panu Milanu Figurovi výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrových řízení na pronájem obecního bytu v Jablonci nad Nisou. RM dále doporučuje p. Figurovi obrátit se s požadavkem na pronájem bytu na jiné vlastníky bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci, atd.

2) paní Romaně Kalinové výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrových řízení na pronájem obecního bytu v Jablonci nad Nisou. RM dále doporučuje p. Kalinové obrátit se s požadavkem na pronájem bytu na jiné vlastníky bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci, atd.

Usnesení RM č. 175/2006

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Usnesení RM č. 176/2006

Personální záležitosti

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k personálním věcem a

bere na vědomí.

informaci o tom, že ředitel odboru financí a majetku MěÚ Bc. Ondřej Frič podal dne 30. 10. 2006 výpověď a jeho pracovní poměr skončí 31. 12. 2006. Na tuto pozici bude vyhlášeno výběrové řízení.

Usnesení RM č. 177/2006

Stížnosti občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se stížností občanů a

b e r e n a v ě d o m í

1) dopis manželů Šourkových

2) dopis manželů Kyselových

Usnesení RM č. 178/2006

Dopis ČSAD Jablonec a.s.

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo dopis ředitele ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. a dopis

A. b e r e n a v ě d o m í

B. ž á d á

ředitele ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., aby předložil radě města výhled plánované obnovy vozového parkuČSAD Jablonec nad Nisou a.s. na roky 2007- 2010

C. u k l á d á

JUDr. Ing. Pletichovi, místostarostovi města,

předložit do prosincového jednání ZM návrh na rozpočtovou změnu

Usnesení RM č. 179/2006

Dopravní stavby ve městě

Rada města Jablonce nad Nisou vyslechla ústní příspěvek p. Berounského k problematice dopravních staveb ve městě a

u k l á d á

1) Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města,

zajistit aktualní stanovisko města Jablonce nad Nisou k problematice projektu „Regiotramu “ a Generelu dopravy města

2) JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

zajistit finanční prostředky potřebné na aktualizace uvedené v bodě l) tohoto usnesení

Usnesení RM č. 180/2006

Veřejné zakázky města

Rada města Jablonce nad Nisou vyslechla ústní příspěvek p. Šourka k problematice veřejných zakázek a

u k l á d á
RNDr. Miroslavu Vargovi, řediteli odboru rozvoje a Ing. Vladimíru Zemínovi, řediteli odboru správy majetku,

zpracovat a předložit na jednání RM 14. 12. 2006 rozbor veřejných zakázek dle osnovy předložené při jednání RM

Usnesení RM č. 181/2006

Hospic

Rada města Jablonce nad Nisou vyslechla ústní příspěvek p. Šourka k hospicu a

u k l á d á
Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

projednat s ředitelem příspěvkové organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou, jak bylo v nemocnici naplněno společné prohlášení starosty města a ředitele nemocnice k občanům z období před místním referendem v roce 2004.

Usnesení RM č. 182/2006

Teplárenství

Rada města Jablonce nad Nisou obdržela písemný materiál p. Šourka k teplárenství a

z a ř a z u j e

tuto problematiku jako bod programu jednání RM dne 14. 12. 2006.

Ing. Otakar Kypta
místostarosta

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Vytvořeno 24.11.2006 13:11:01 | přečteno 2463x | Petr Vitvar
load