Usnesení 16. 03. 2006

Usnesení ze 4. schůze Rady města Jablonce nad Nisou konané dne 16. března 2006.

Usnesení RM č.39/2006

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č.40/2006

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje

1) návrh na uzavření nájemních smluv k těmto obecním bytům:

1+1

E. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

T. N.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

L. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

M. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

M. J.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

M. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+3

J. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou (po dobu výkonu funkce
školníka této školy)

1+3

T. a T. B.

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

nájemné je stanoveno smluvní ve výši

5 500,00 Kč/měsíc

2) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

0+1

I. a K. D.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

R. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

0+1

E. a P.F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

M.G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Pe. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

L. a K. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

P. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

B. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

J.M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

F. M.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+2

Z. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

P. S.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

M. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

4) ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 47, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 4325, Na Úbočí 21 v Jablonci nad Nisou (nájemce Z. a J. Č.)

B. s o u h l a s í

s dohodou o výměně bytů mezi manž. Ji. a M. K., trvale bytem ….. v Jablonci nad Nisou a manž. M. a E. K., trvale bytem ……. v Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č.41/2006

Žádost o dotaci z Programu rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje

realizaci nasvícení přechodů pro chodce v rozsahu důvodové zprávy, a to v případě obdržení dotace z grantového fondu LK

Usnesení RM č.42/2006

Rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

rozpočtové opatření uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 3. - 4. Tímto rozpočtovým opatřením se nemění celkový objem rozpočtu města Jablonce nad Nisou na rok 2006

Usnesení RM č.43/2006

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

A. bere na vědomí

výpověď z nájemní smlouvy č. 17/97 ze dne 21. 4. 1997 na pronájem nebytových prostor v objektu Mlýnská 1614/32, Jablonec nad Nisou, podanou p. Petrem Poborským ZÁMEČNICTVÍ, Mlýnská 30, Jablonec nad Nisou, IČ 12042404, k 30. 4. 2006

B. schvaluje

1) vyplacení alikvotní části proinvestované částky do zhodnocení nebytového prostoru v objektu Mlýnská 1614/32, Jablonec nad Nisou ve výši 47.497,- Kč p. Petru Poborskému ZÁMEČNICTVÍ, Mlýnská 30, Jablonec nad Nisou, IČ 12042404

2) pronájem nebytových prostor o celkové výměře 187,4 m2 v objektu Podhorská 1800/20a, Jablonec nad Nisou společnosti jadi.cz s.r.o. Jablonec nad Nisou, IČ 25494481, na dobu neurčitou od 1. 3. 2006 s 3 měsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 265.451,- Kč, tj. 22.120,- Kč měsíčně. Složení kauce bude nahrazeno vystavením blankosměnky společností jadi.cz s.r.o. se sídlem Podhorská 1800/20a, Jablonec nad Nisou, IČ 25494481. Zároveň bude uzavřena smlouva o vyplňovacím právu směnečném.

3) podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 28. 8. 1996 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a TJ LIAZ Jablonec nad Nisou ke dni 31. 7. 2006.

4) náklady na vynaložené investice společností BISPOL GOLD, s.r.o. do nebytových prostor v západní části budovy Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 60,40 m2 ve výši 959.993,- Kč a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 370-2003-FaM/OMP, kterým se započtou nedoplatky na nájemném na tuto částku. Počínaje dnem platnosti dodatku č. 1 bude oproti nájemnému započítávána částka ve výši 50% měsíčního nájemného, tj. 7.650,- Kč do úplného započtení investic.

5) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 10-2003-OVV/Ř uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, IČ: 69797111, na budovu č.p. 22 na st.p.č. 93/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (Komenského 8), dle důvodové zprávy.

6) uzavření dodatku k podnájemní smlouvě mezi společností Plavecký bazén Jablonec nad Nisou o.p.s. a obchodní společností IMANEX s.r.o. spočívající v zúžení předmětu podnájmu od 1. 3 do 30. 4. 2006 za tzv. „Mokrý bar“

C. neschvaluje

1) poskytnutí slevy z nájemného za nebytový prostor v objektu Růžová 745/9 panu Jindřichu Jiroutovi, Vysoká 92, Jablonec nad Nisou.

2) pronájem nebytového prostoru o výměře 15 m2 v objektu Lidická 1904/14, Jablonec nad Nisou p. Jakubu Hanušovi, Pod Hřištěm 723, Rychnov u Jablonce n.N. k využití pro klubovnu a zázemí pro hudební skupinu (ETHNO).

Usnesení RM č.44/2006

Pronájem pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu pozemků a liniových věcných břemenech :

schvaluje

1) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene rozvodného zařízení NN v p.p.č. 1555 (ul. Novoveská) v k.ú. Jablonec n.N. se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 27232425, se sídlem Vinohradská 325/8, Praha 2, a jednorázovou úhradu stanoví ve výši 10.000,- Kč.

2) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na propojení stávajících plynovodů v p.p.č. 2/1 v k.ú. Jablonec n.N. s tím, že úhradu stanoví dohodou ve výši 500,- Kč a v p.p.č. 216/2 v k.ú. Jablonec n.N. (ostatní komunikace) s tím, že jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene, to vše se společností Severočeská plynárenská, a.s., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 499 032 09.

3) pronájem st.p.č. 672/1 o výměře 813 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem pozemku pod garáží společně a nerozdílně pro vlastníky garáží, tj. Černý Martin, F.L.Čelakovského 3676/4, Jablonec n.N., Hanuš Antonín, F.L.Čelakovského 3676/4, Jablonec n.N., Hušek Martin, Na Kačírku 446/11, Liberec - Rochlice, Moštěková Milena, Ivana Olbrachta 4210/20, Jablonec n.N., Nováková Emilia, F.L. Čelakovského 3676/4, Jablonec n.N., MUDr. Miroslav Šercl, Ruprechtická 317/14a, Liberec a MUDr. Veronika Šerclová, F.L.Čelakovského 3676/4, Jablonec n.N., Mgr. Šimková Miroslava, Opletalova 2687/34, Jablonec n.N., BAK, a.s., se sídlem Vodní 177, Trutnov. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 35,- Kč/m2/rok.

Usnesení RM č.45/2006

Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

schvaluje

a) zveřejnění záměru pronájmu st.p.č. 4368 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod garáží

b) zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 387/1 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady

c) zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1687/2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady

d) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 80 a části p.p.č. 78 v k.ú. Proseč n.N. za účelem zahrady

e) zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 43 m2 v objektu Mlýnská 1614/32, Jablonec nad Nisou

f) zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 767,55 m2 v objektu U Přehrady 3196/56, Jablonec nad Nisou

g) zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru (garáže) o výměře 15 m2 v suterénu objektu Lidická 1904/14, Jablonec nad Nisou

h) zveřejnění záměru směny p.p.č. 2464/4 o výměře 2205 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

ch) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 729 o výměře 364 m2 v k.ú. Rýnovice.

i) zveřejnění záměru prodeje části st.p.č. 408 v k.ú. Jablonecké Paseky (pod budovou).

j) zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 66/2 o výměře 213 m2 a st.p.č. 66/4 o výměře 30 m2 v k.ú. Kokonín.

k) zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4275 o výměře 15 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

l) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1105/4 o výměře 1958 m2 v k.ú. Rýnovice

m) zveřejnění záměru prodeje 16 ks revizních šachet Š12-Š27.

n) zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2685/1 o výměře 363 m2 k.ú. Jablonec n. N.

o) zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 40/1 o výměře 481 m2, st.p.č. 2584 o výměře 149 m2 a st.p.č. 3065 o výměře 2096 m2, p.p.č. 2502/8 o výměře 4 m2 a p.p.č. 2291 o výměře 262 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N.

p) zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 40 m2 a 61 m2 v objektu Lidická 678/7, Jablonec nad Nisou.

Usnesení RM č.46/2006

Kontroly organizací

A) MŠ speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37
B) ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43
C) Domy pro seniory Jablonec nad Nisou, p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o kontrolách organizací

bere na vědomí

zprávy z kontrol organizací- hospodaření za rok 2004

A) Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace (str. 3)

B) Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace
(str. 4)

C) Domy pro seniory Jablonec nad Nisou, p.o., Palackého 65 (str. 5)

Usnesení RM č.47/2006

Veřejně prospěšné práce

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o veřejně prospěšných pracích a

ukládá

Bc. Ondřeji Fričovi, řediteli odboru financí a majetku, projednat ve finančním výboru a následně zařadit do nejbližších rozpočtových změn částku 28 600 Kč na posílení kapitoly vnitřních věcí k doplácení pracovníků zaměstnávaných na veřejně prospěšné práce v roce 2006.

Usnesení RM č.48/2006

Veřejnoprávní smlouva

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice veřejnoprávní smlouvy a

schvaluje

veřejnoprávní smlouvu s obcí Luňany nad Nisou pro výkon přenesené působnosti ve věci správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle návrhu smlouvy uvedené v příloze této zprávy.

Usnesení RM č.49/2006

Zpráva o činnosti Rady Nemocnice Jablonec nad Nisou za II. pololetí roku 2005

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

Zprávu o činnosti Rady Nemocnice Jablonec nad Nisou za II. pol. 2005

Usnesení RM č.50/2006

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

A. bere na vědomí

1) dopis paní Aleny Lipské, Růžová 29, 466 01 Jablonec nad Nisou
2) dopis pana Pavla Strejčka, Ke starému buku 21, 466 06 Jablonec n.N.

B. doporučuje
paní Aleně Lipské přihlásit se do výběrových řízení na pronájem obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou za splnění stanovených podmínek.

C. trvá
na svém usnesení č. 27/2006 ze dne 2. února 2006 (dopis p.Pavla Strejčka)

Usnesení RM č.51/2006

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

Vytvořeno 21.3.2006 11:54:35 | přečteno 2930x | Petr Vitvar
load