Usnesení 16. 02. 2006

Usnesení ze 3. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 16. února 2006 od 14.00 hodin v zasedací síni č. dv. 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení RM č. 29/2006

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 30/2006

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

s c h v a l u j e

1) návrh na uzavření nájemních smluv k těmto obecním bytům:

1+2 D. H., trv. ..Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok

1+2 J. N., trv. ..Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců, nájemné je stanoveno smluvní ve výši 37,26 Kč/m2

2) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1 B.D. trv., Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců

0+1 J G, trv., Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců

0+1 H K, trv., Jablonec nad Nisou na dobu určitou 3 měsíce

1+1 V B, trv. Jablonec nad Nisou na dobu určitou 3 měsíce

1+1 J.H, trv., Jablonec nad Nisou na dobu určitou 3 měsíce

1+3 O J, trv. ., Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců

1+1 Z.K., trv. . Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok

1+4 J. D., trv. Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců

3) návrh na obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 1, 1+2 T. M., nar. . 1976, (dům 01A) trv. ., Liberec 14

4) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v objektu Žitná 2/3220, Jablonec nad Nisou

b. j. č. 9, 1+3 I. N., nar. . 1975, trv. ., Havlíčkův Brod (po ing. J. P.)

5) poskytnutí 3 bytových jednotek v obecním zájmu na rok 2006, a to 1 b. j. pro zaměstnance p. o. Domy pro seniory Jablonec nad Nisou, 1 b. j. pro zaměstnance Městského úřadu Jablonec nad Nisou a 1 b. j. pro zaměstnance s. r. o. Technické služby Jablonec nad Nisou.

Usnesení RM č. 31/2006

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech nebytových prostor

s c h v a l u j e

 1. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 52-2005-FaM/OMP mezi městem Jablonec nad Nisou a společností Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., IČ 25412604, na pronájem objektu Jiráskova 4898/9, Jablonec n. N. se st.p.č. 3416, k.ú. Jablonec n. N. od 17. 2. 2006 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce za celkové roční nájemné ve výši 300.000,- Kč.
 2. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 5-2003-OF/OMP uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., U Stadionu 1/4586, Jablonec n.N., IČ: 254 34 411, na pronájem budovy č.p. 4747 postavené na st.p.č. 6517, st.p.č. 6517 a p.p.č. 1343/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (městská hala), kterou se stanoví nájemci povinnost provádět revize zařízení, které jsou součástí nebo příslušenstvím předmětu pronájmu (elektroinstalace, hromosvod, rozvody plynu, výtahy, tlakové nádoby, tělovýchovná nářadí, hydranty, ruční hasící přístroje apod.) a odstraňovat zjištěné závady na vlastní náklady bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, jinak odpovídá za škodu, která nedodržením této povinnosti vznikla.
 3. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 56/97/OFaM/MPO uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a společností Plavecký bazén o.p.s., Svatopluka Čecha 4204, Jablonec nad Nisou, IČ: 250 07 556, na pronájem budovy č.p. 4204 postavené na st.p.č. 5506 v k.ú. Jablonec nad Nisou (městský bazén), kterou se stanoví nájemci povinnost provádět revize zařízení, které jsou součástí nebo příslušenstvím předmětu pronájmu (elektroinstalace, hromosvod, rozvody plynu, výtahy, tlakové nádoby, tělovýchovná nářadí, hydranty, ruční hasící přístroje apod.) a odstraňovat zjištěné závady na vlastní náklady bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, jinak odpovídá za škodu, která nedodržením této povinnosti vznikla.
 4. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 421-2004-FaM/OMP uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., U Stadionu 1/4586, Jablonec n.N., IČ: 254 34 411, na pronájem budovy občanské vybavenosti bez čísla popisného nebo evidenčního postavené na st.p.č. 99/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (tělocvična Jugoslávská), kterou se stanoví nájemci povinnost provádět revize zařízení, které jsou součástí nebo příslušenstvím předmětu pronájmu (elektroinstalace, hromosvod, rozvody plynu, výtahy, tlakové nádoby, tělovýchovná nářadí, hydranty, ruční hasící přístroje, kotelna, kouřové cesty, zdroje znečištění do 1MW apod.) a odstraňovat zjištěné závady na vlastní náklady bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, jinak odpovídá za škodu, která nedodržením této povinnosti vznikla.
 5. podnájem nebytových prostor v budově č.p. 4204 postavené na st.p.č. 5506 v k.ú. Jablonec nad Nisou (Plavecký bazén) - bufetu s příslušenstvím o celkové výměře 195,5 m2, aquabaru, místnosti se vstupem na zahradu o výměře 17 m2 a venkovního prostoru o výměře 6 m2 p. R. B., Opletalova 2710/44, Jablonec nad Nisou, IČ 45991081, od 1. 6. 2006 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce za celkové roční podnájemné ve výši 270.000,- Kč.

Usnesení RM č. 32/2006

Pronájmy pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu pozemků :

s c h v a l u j e

 1. uzavření dohody o užívání na p.p.č. 10/2 o výměře 2212 m2, 10/3 o výměře 2910 m2, 10/4 o výměře 433 m2, 10/5 o výměře 740 m2, 10/6 o výměře 182 m2, 10/7 o výměře 181 m2, 10/8 o výměře 50 m2 vše v k.ú. Kokonín za účelem cvičné plochy pro subjekty provozující autoškolu. Poplatek za užívání stanoví ve výši 50,- Kč/za žáka. Dohodu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.
 2. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 447-2005-FaM/OMP uzavřené dne 9.12. 2005 s ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., Pražská 1458/14, Jablonec n.N., IČ: 445 69 793 a to tak, že mění částku 55,- Kč/spoj na cenu v obvyklé výši, maximálně však ve výši 100,- Kč/spoj.

Usnesení RM č. 33/2006

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů a

s c h v a l u j e

 1. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o výměře 187,4 m2 v objektu Podhorská 1800/20a, Jablonec nad Nisou
 2. zveřejnění záměru pronájmu 2 garáží v objektu 28. října 1858/16 na st.p.č. 1771, 1 garáže na st.p.č. 1772 a 1 garáže v objektu Pasířská 4107/1 na st.p.č. 5413, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou
 3. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 3065 v k.ú. Jablonec nad Nisou
 4. zveřejnění záměru směny p.p.č. 748/1 a p.p.č. 747 vše v k.ú. Rýnovice
 5. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2502/8 o výměře 4 m2 a p.p.č. 2291 o výměře 262 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N.
 6. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 865/5 o výměře 1288 m2 v k. ú. Rýnovice
 7. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 737/5 o výměře 5621 m2 v k. ú. Kokonín
 8. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2459 v k.ú. Jablonec n. N.
 9. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1905/2 o celkové výměře 15452 m2 v k.ú. Jablonec n. N.
 10. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2685/1 o výměře 363 m2 v k.ú. Jablonec n. N.
 11. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 385/13 o výměře 145 m2 v k.ú. Rýnovice

Usnesení RM č. 34/2006

Veřejnoprávní smlouva

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice veřejnoprávní smlouvy a

Schvaluje

veřejnoprávní smlouvu s obcí Josefův Důl pro výkon přenesené působnosti ve věci správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle návrhu smlouvy uvedené v příloze této zprávy.

Usnesení RM č. 35/2006

Projekt Jablonec nad Nisou 2006

Prodejní stánky

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

schválit

zařazení jednotlivých akcí na II. - IV. čtvrtletí do projektu „Jablonec nad Nisou 2006“ včetně výše příspěvků dle přiloženého Přehledu navrhovaných akcí

Usnesení RM č. 36/2006

Vlajka pro Tibet

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se akce „Vlajka pro Tibet“ a

souhlasí

se zapojením Města Jablonec nad Nisou do akce „Vlajka pro Tibet“

Usnesení RM č. 37/2006

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Usnesení RM č. 38/2006

Diskuse

Rada města Jablonce nad Nisou vyslechla diskusní vystoupení pana Pohorského k problematice oslav města Jablonce nad Nisou a

u k l á d á

RNDr Jiřímu Čeřovskému, starostovi města

zajistit, aby v programu letošních oslav našeho města bylo počítáno s pozváním jabloneckých rodáků a přátel z partnerských měst Jablonce nad Nisou

Mgr. Petr Karásek
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 22.2.2006 9:02:26 | přečteno 2529x | Petr Vitvar
load