Usnesení 14. 12. 2006

Usnesení ze 4. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 14. prosince 2006

Usnesení RM č. 197/2006

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 198/2006

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

1. návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Lípová 9/3521

M. V.,

trv. . Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+3

Na Vršku 16/3763

I. V.,

trv. ., Jablonec n. N..

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 11/3054

J. K.,

trv. .

na dobu určitou 1 rok

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1

Palackého 65/4424

G. F.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Řetízková 9/3053

R. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Růžová 29/633

J. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Rybářská 8B/4604

L. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2+kk

Široká 21/4787

A. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Podhorská 16a/378

M.a M. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

Š. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Řetízková 9/3053

J. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Prosečská 176

R. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

G. Mrázka 10/556

L. a K. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+2

Palackého 44/3768

I. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 10/3855

V. K.i,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

Bř. M.

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

F. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

3+kk

U Tenisu 17/4776

R.S.,

zast. zákonným zástupcem (matkou)
J. S., trv. .,
Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 1 rok

0+1

Prosečská 176

Z. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

K. a I. D.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+2

B. Němcové 22/3666

R. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 9/3055

D. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Liberecká 146/2342

V. B., nar. 1952,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou po dobu výkonu práce domovnice v objektech Liberecká 146 a 148, Jablonec nad Nisou,
max. na dobu 6 měsíců

4)změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v objektu Žitná 3/3221, Jablonec nad Nisou

b. j. č. 9,

1+2

Žitná 3/3221

V. P., nar. . 1978,
trv. ., Liberec 6
(býv. nájemce R. Mrakovčič)

B. souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi manž. M. a Pe. K., trvale bytem . v Jablonci nad Nisou a Mi. Š., trvale bytem . v Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č. 199/2006

Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených Městem Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál - odpisové plány příspěvkových organizací zřízených Městem Jablonec nad Nisou

schvaluje

1. návrh směrnice - odpisový plán Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace (příloha č.1, na str. 4)

2. návrh směrnice - odpisový plán Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace (příloha č.2 - na str. 6)

3. návrh směrnice - odpisový plán Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace (příloha č.3 - na str. 8)

4. návrh směrnice - odpisový plán Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace (příloha č.4 - na str. 10)

5. návrh směrnice - odpisový plán Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace (příloha č.5 - na str. 12)

6. návrh směrnice - odpisový plán Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace (příloha č.6 - na str.14)

7. návrh směrnice - odpisový plán Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace (příloha č.7 - na str. 16)

8. návrh směrnice - odpisový plán Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace (příloha č.8 - na str.18)

9. návrh směrnice - odpisový plán Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace (příloha č.9 - na str. 19)

10. návrh směrnice - odpisový plán Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace (příloha č.10 - na str. 21)

11. návrh směrnice - odpisový plán Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace (příloha č.11- na str. 23)

12. návrh směrnice - odpisový plán Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace (příloha č.12 - na str. 26)

13. návrh směrnice - odpisový plán Spolkový dům Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace (příloha č.13- na str. 28)

14. návrh směrnice - odpisový plán Domy pro seniory Jablonec nad Nisou, p.o. (příloha č.14 - na str. 31)

Usnesení RM č. 200/2006

Veřejné zakázky odboru správy majetku a odboru rozvoje za roky 2005-2006 dle předložené osnovy.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o veřejných zakázkách odboru správy majetku a odboru rozvoje za roky 2005-2006 tuto zprávu

A. bere na vědomí

B. ukládá

JUDr. Jiřímu Nesvadbovi, tajemníkovi MěÚ

svolat koordinační schůzku k změnám v evidenci veřejných zakázek pro rok 2007

Usnesení RM č. 201/2006

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Soubor opatření k zefektivnění Zimní údržby 2006/2007 v Jablonci nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zimní údržbě

ukládá

Milanu Nožičkovi, jednateli TSJ s.r.o.

Ing. Vladimíru Zemínovi, řediteli odboru správy majetku MěÚ

Bc. Tomáši Rakoušovi, řediteli Městské policie Jablonec nad Nisou

realizovat opatření uvedená v důvodové zprávě pod body a) až f).

Usnesení RM č. 202/2006

Plán kontrol organizací na rok 2007

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

plán kontrol městských organizací na rok 2007

Usnesení RM č. 203/2006

Návrh na vyplacení odměn ředitelů příspěvkových organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1) odměny pro ředitele příspěvkových organizací zřízených Městem dle důvodové zprávy

2) zvýšení osobního příplatku ředitelce Domů pro seniory Jablonec n. N., p.o. RNDr. Ireně Grohové a řediteli Spolkového domu Jablonec n. N., p.o. PhDr. Miroslavu Schovancovi dle důvodové zprávy

3) cílové úkoly stanovené ředitelům příspěvkových organizací na rok 2007 dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 204/2006

Zabezpečení svatebních obřadů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

stanovuje

A) obřadním dnem pro konání svatebních obřadů sobotu dle vypracovaného
plánu svatebních obřadů

B) místností pro konání svatebních obřadů - obřadní síň v budově radnice

C) dobu pro konání svatebních obřadů - 10,00 - 14,00 hodin

D) poplatek 250,- , který je stanoven za služby - varhanní hudba, výzdoba
obřadní síně, zajištění fotografa rozšiřuje i na výjezdní svatby o položku - doprava oddávajícího a matrikářky

Usnesení RM č. 205/2006

Výhled plánované obnovy vozového parku ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o plánované obnově vozového parku ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. a

bere jej na vědomí

Usnesení RM č. 206/2006

Dopravní stavby ve městě

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy Dopravní stavby ve městě a

A. bere na vědomí

zprávu o připravených dopravních stavbách na rok 2007

B. ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi - místostarostovi

zajistit zpracování Generelu dopravy v roce 2007

Usnesení RM č. 207/2006

Teplárenství - informace z VH JJTR, a.s.

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice teplárenství a tento materiál

bere na vědomí

Usnesení RM č. 208/2006

Projekt Jablonec nad Nisou 2007-I.Q.

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a po projednání

A. doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

schválit zařazení akcí a výši příspěvků na I. čtvrtletí 2007 dle důvodové zprávy

B. ukládá

Ing. Martě Procházkové jednatelce Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o.

zpracovat a předložit Radě města zařazení akcí a výši příspěvků na 2. - 4. čtvrtletí 2007 podle schváleného rozpočtu Města Jablonec nad Nisou pro rok 2007

Usnesení RM č. 209/2006

Podpis Dohody o přátelství s jihobrazilským městem Nova Petrópolis

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o navrhovaném partnerství s jihobrazilským městem Nova Petrópolis tento materiál

A. bere na vědomí

B. doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou

schválit uzavření Dohody o přátelství s jihobrazilským městem Nova Petrópolis, stát Rio Grande do Sul, Brazílie.

Usnesení RM č. 210/2006

Řešení situace manželů Hujerových

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje

návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+3

SNP 22/1611

Z. H., nar. .1962 a R. H. nar. .1961,

trvalým pobytem . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 roku se stanovením nájemného ve výši v místě obvyklém.

za podmínky zaplacení 600 Kč nákladů řízení z pravomocného platebního rozkazu Okresního soudu v Jablonci nad Nisou č.j. 16 Ro 84/2004

B. ruší

usnesení rady města Jablonce nad Nisou č. 134/2006/A./2.) ze dne 20.9.2006.

Usnesení RM č. 211/2006

Zahraniční služební cesta starosty města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o zahraniční služební cestě starosty města do partnerského města Zwickau u příležitosti konání tradičního novoročního setkání ve dnech 12.-13. ledna 2007

schvaluje

cestu starosty města do partnerského města Zwickau ve dnech 12.-13. ledna 2007, jakož i kapesné ve výši 40%.

Usnesení RM č. 212/2006

Změna organizačního řádu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice změny organizačního řádu MěÚ

A) stanovuje

počet zaměstnanců zařazených do MěÚ z dosavadních 253 nově číslem 254

B) schvaluje

změnu organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou dle obsahu důvodové zprávy

Usnesení RM č. 213/2006 17)

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. bere jej na vědomí

1. dopis Petra Duštíry, ., Jablonec nad Nisou

2..dopis Ervína Žáka, ., Jablonec nad Nisou

3. dopis Jany Maděrové, ., Liberec 1

4. dopis Romany Kalinové, ., Jablonec nad Nisou

5. dopis Michala Krala, ., Jablonec nad Nisou

6. dopis TJ Sokol, Fügnerova 1054/5, Jablonec n.N.

B. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení P. D., nar. .1973, bytem ., Jablonec nad Nisou ve výši 8.724 Kč představující poplatek z prodlení z titulu včas nesplacených částek nájemného včetně záloh za služby spojené s užíváním bytu č.2, o velikosti 1+1 s příslušenstvím v objektu Liberecká 3428/30 v Jablonci nad Nisou.

C. trvá

1. na přijatém usnesení č. 148/2006/A/2 ze dne 5. 10. 2006

2. na svém usnesení č. 174/2006/C.2. ze dne 16. 11. 2006, kterým p. R. K. neudělila výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrových řízení na pronájem obecního bytu v Jablonci nad Nisou.

D. nepromíjí

paní J. M., bytem ., Liberec 1, poplatekza odtah motorového vozidla z důvodu spáchaného přestupku.

E. nesouhlasí

s přechodem nájmu bytu č. 16 o velikosti 1+2 v VII. patře domu č.p. 3766 v Jablonci nad Nisou na pana M. K..

Usnesení RM č. 214/2006

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Usnesení RM č. 215/2006

Změna v zastoupení Města v orgánech a organizacích

Rada města Jablonce nad Nisou projednala zprávu o změnách v zastoupení v orgánech a organizacích a

pověřuje

pana Jindřicha Berounského zastoupením Města Jablonec nad Nisou v Radě Dopravního sdružení obcí Jablonecka.

Usnesení RM č. 216/2006

Změna v aktivech města

Rada města Jablonce nad Nisou vyslechla návrh na změnu v aktivech města a

jmenuje

do aktivu SPOZ paní Marii Vocelovou

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 19.12.2006 13:42:53 | přečteno 2503x | Petr Vitvar