Usnesení 11. 05. 2006

Usnesení ze 7. schůze Rady města Jablonce nad Nisou konané dne 11. května 2006.

Usnesení RM č. 73/2006

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí.

Usnesení RM č. 74/2006

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1) návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce zvláštního určení v lokalitě Horní Proseč:

b.j.č.1, 3+kk

ul.Široká10/4860

D. S.,nar..,

(dům 02H)

zast.zákonným zástupcem
pí E. S., trv.., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2) návrh na uzavření nájemních smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Rybářská 8B/4604

P. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

L. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Skřivánčí 66/3058

D. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

R. F.,

trv. Na Úbočí 35, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Skřivánčí 66/3058

P. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Skřivánčí 66/3058

J. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Skřivánčí 66/3058

Mgr. B. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

Ing. I. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

3+kk

Široká 20/4790

B. J.,

Zastoupenou zákonným zástupcem (matkou) H. K., trv. ., Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok

0+1

Podhorská 16A/378

J. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Lidická 7/678

M. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Liberecká 146/2342

H. K.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

G. Mrázka 10/556

J. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Palackého 73/71

J. a M. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Prosečská 176

J. a M. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+4

Liberecká 158/1917

A. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Na Vršku 16/3763

K. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+3

Palackého 42/3767

M. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

J. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

4) ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti č. 15, o velikosti 1+1 v objektu č.p. 2343, Liberecká 148 v Jablonci nad Nisou (ubytovaná Věra Bílá)

Usnesení RM č. 75/2006

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

schvaluje

pronájem nebytových prostor v objektu Lidická 924/12, Jablonec n. Nis., o celkové výměře 162,15 m2, pro VIMO, s.r.o., Frýdlantská 185/6, Liberec, IČ 27277933 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výše ročního nájemného 358.446,- Kč (29.871,- Kč měsíčně).

Usnesení RM č. 76/2006

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech :

schvaluje

1) pronájem části p.p.č. 2823 díl „a“ o výměře 68 m2 Jablonec n.N. za účelem parkování pro V. Ř., bytem ., v k.ú. Jablonec n.N.. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 307,50 Kč/m2/rok.

2) pronájem části p.p.č. 1431/6 díl „a“ o výměře 407 m2 a části st.p.č. 1829/1 díl “b“ o výměře 86 m2 a díl „c“ o výměře 40 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady, pro R. Č., bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

3) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2412/1,2428/7, 2428/11, 2428/12, 2428/15, 2428/16, 2428/17, 2428/18, 2428/19, 2428/20, 2428/21 v k.ú. Jablonec n.N. (Podhorská, Sluneční) se společností Severočeská plynárenská, a.s., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 499 032 09. s tím, že jednorázová úhrada bude stanovena dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

4) dodatek k usnesení ZM č. 4/2006/B a to tak, že věcné břemeno bude zřízeno mimo jiné i přes část p.p.č. 1294 v k.ú. Proseč n. N. pro vlastníka st.p.č. 1295 a objektu na st.p.č. 1295 v k.ú. Proseč n. N.

Usnesení RM č. 77/2006

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

A. schvaluje

1) zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky obálkovou metodou v objektu Řetízková 10/3198 o velikosti 1+2, celková výměra 61,5 m2, 4. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 615/24732 na společných částech domu a stavebních parcelách č.3881 a 3880, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

2) zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky obálkovou metodou v objektu Budovatelů 14/3398 byt č. 3398/19 o velikosti 1+2, celková výměra 60,3 m2,, 8. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 603/33712 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4415/1, 4414/1 a 4967/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

3) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 727/3 o výměře 926 m2 a p.p.č. 731/3 o výměře 377 m2 v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinného domu

4) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1079/1 o výměře 500 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem využití dle platného územního plánu.

5) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 987/4 o výměře 75 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady.

6) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1687/2 o výměře 726 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem využití dle platného územního plánu.

7) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 629/4 o výměře 174 m2 a částí pozemků p.p.č. 629/3 a p.p.č. 629/5 vše v k.ú. Kokonín nepotřebných pro výstavbu kruhové křižovatky a rekonstrukci ulice Letní. Rozsah bude projednán s Krajskou správou silnic Libereckého kraje.

8) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 144/3 o výměře 129 m2, p.p.č. 2851 o výměře 1355 m2, p.p.č. 2601 o výměře 1452 m2, st.p.č. 99/2 o výměře 642 m2 včetně objektu (tělocvična Jugoslávská) a p.p.č. 2816 o výměře 380 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N.

9) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2295/1 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod schodištěm

10) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 241/3 o výměře 227 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem zahrady

11) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1591 (o výměře cca 16m2) v k.ú. Mšeno n.N. za účelem pozemku pod stánkem.

B) neschvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2403/1 v k. ú. Jablonec n.N. za účelem parkování.

Usnesení RM č. 78/2006

II. Rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 3. - 21. Zařazení dotací ve výši 2.233 tis. Kč do příjmů i výdajů kapitol 1000 - odbor vnitřních věcí, 6000 - odbor správy majetku a 7000 - odbor rozvoje a tím i upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.311.005 tis. Kč

Usnesení RM č. 79/2006

Hodnocení ředitelů škol, schválení platů, mimořádné odměny

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1) nové znění Vnitřního platového předpisu pro stanovení platů ředitelů škol zřízených městem Jablonec nad Nisou

2) od 1. 5. 2006 platy ředitelům škol dle příloh č. 1a, 1b důvodové zprávy

3) mimořádné odměny ředitelům škol dle příloh č. 2a důvodové zprávy

Usnesení RM č. 80/2006

Změna v komisi

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

odvolává

z komise pro realizaci Programu regenerace městské památkové zóny Ing. Jiřího Technika

Usnesení RM č. 81/2006

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. bere jej na vědomí

1) dopis paní Hany Velové, Pobřežní 7, 466 04 Jablonec nad Nisou
2) dopis pana Maxe Hittmanna, 5. května 59, 466 01 Jablonec nad Nisou

B. schvaluje

prodloužení termínu provedení inženýrských sítí a úprav vzhledu stánku
do 31.12.2006

C. neschvaluje

pronájem obecního bytu v objektu 5. května 59/739 v Jablonci nad Nisou panu Maxu Hittmannovi, bytem 5. května 59, Jablonec nad Nisou

D. doporučuje

panu Maxu Hittmannovi zajímat se o bytovou jednotku v objektu 5. května 59/739 v Jablonci nad Nisou v rámci privatizace obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou, tzn. až bude tato příp. jiná bytová jednotka zveřejněna k prodeji.

Usnesení RM č. 82/2006

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání MR

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Usnesení RM č. 83/2006

Změna usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání mění usnesení RM číslo 68/B/2006 tak, že toto usnesení nově zní:

B. schvaluje

1) od 1. 5. 2006 platy ředitelů příspěvkových organizací dle důvodové zprávy
2) limit ročních odměn pro ředitele příspěvkových organizací dle důvodové zprávy

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 19.5.2006 9:44:35 | přečteno 2374x | Petr Vitvar