Usnesení 08. 06. 2006

Usnesení z 8. schůze Rady města Jablonce nad Nisou konané dne 8. června 2006

Usnesení RM č. 84/2006

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 85/2006

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy
schvaluje

1)
návrh na uzavření nájemních smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Rybářská 10B/4605

O. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

P. A.,

trv. ., Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 1 rok

1+1

Smetanova 63/4291

V. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 9/3055

L. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Skřivánčí 66/3058

L. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Řetízková 5/3051

Š. F..,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 27/3509

P.. R.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou do 31. 3. 2007

1+1

Řetízková 11/3054

G. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+3

Na Vršku 10/3855

Š. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

nájemné je stanoveno smluvní ve výši

3.500,00 Kč/měsíc

2) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1

Palackého 65/4424

G. F.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Růžová 29/633

J. L.,

trv. Růžová 29, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Rybářská 10B/4605

A. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 18 měsíců

1+2

Rybářská 10A/4605

H. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 18 měsíců

1+2

Podhorská 16A/378

M. a M. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Prosečská 176

R. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 16/3763

J. C.i,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+2

Horní 191

M. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Vršku 10/3855

Vl. a J. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

F.M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

K. a V. D.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3) změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b.j.č. 4
3+kk

Široká 10/4860

J. S., nar. . 1955,
bytem ., Jablonec n. N.
(býv. nájemce p. Filip Jerie)

b.j.č.9
3+kk

Široká 22/4788

J. S., nar. .. 1982,
bytem ., Jablonec n. N.
(býv. nájemce p. Dana Skálová)

b.j.č.17
3+kk

Široká 22/4788

D. S., nar. . 1959,
bytem ., Jablonec n. N.
(býv. nájemce p. Hana Kobrová)

b.j.č.2
1+2

Široká 14/4837

V. a L. Š., nar. .. 1950; . 1951
bytem . Jablonec n. N.
(býv. nájemce p. J. Plátek)

b.j.č.16
3+kk

Široká 16/4836

H. K., nar. .. 1954,
bytem . Jablonec n. N.
(býv. nájemce p. Jiří Mareš)

4) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b.j.č.51,
1+kk

F. L.Čelakovského 4/3676

V. S., nar...1958,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Mgr. G. Zapletalová)

Usnesení RM č. 86/2006

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

schvaluje

1)
dodatek č. 3 nájemní smlouvě č. 7-2005-FaM/OMP ze dne 30.12.2004 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a Eurocentrem Jablonec nad Nisou s.r.o., IČ 25412604, kterým se mění nepeněžní plnění nájemného ve výši 67.000,- Kč ročně na peněžní, a to s účinností od 1. 1. 2006 a doplňuje se povinnost nájemce umisťovat reklamní zařízení na předmět pronájmu pouze se souhlasem pronajímatele a po předchozím projednání s architektem stavby, a to s účinností od 1. 7. 2006,

2) ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.7.2000, uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou, zastoupenou realitní kanceláří REKA a Sdružením zdravotně postižených v ČR - středisko pro poradenství, Skřivánčí 12, Jablonec nad Nisou, IČ 00676543, na pronájem nebytových prostor v objektu Skřivánčí 12, Jablonec nad Nisou, dohodou ke dni 29. 5. 2006,

3) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 147-2004-OF/OMP ze dne 1. 7. 2004 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a Mateřskou školou Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvkovou organizací se sídlem v Jablonci nad Nisou, IČ 72743778, o zúžení předmětu pronájmu, a to nebytových prostor o celkové výměře 115,4 m2 v 1. a 2. patře objektu Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou, s účinností od 1. 1. 2006,

4) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 624/98/OFaM/MPO ze dne 16. 12. 1998 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a Městskou knihovnou, Jablonec nad Nisou, IČ 64668428, tak, že upřesňuje povinnost nájemce zajišťovat opravy a drobnou údržbu na vlastní náklady do výše 5.000,- Kč bez DPH a zajišťovat celoroční úklid chodníku se schodištěm a nájezdovou rampou k hlavnímu vchodu po celé délce nemovitosti a v plné šíři chodníku. Revize zařízení (elektroinstalace, hromosvod, plyn) bude provádět na své náklady pronajímatel, tj. město Jablonec nad Nisou,

5) podnájem nebytových prostor o výměře 24 m2 v objektu Centra obchodní spolupráce pro CC Systems a.s., IČ 25589881, na období 2 let s předpokladem pokračování. Výše podnájemného činí 2.400,- bez DPH měsíčně, tj. 2.856,- vč. DPH měsíčně,

6) dočasné snížení podnájemného v objektu Centra obchodní spolupráce a to nejdéle do 31. 7. 2006 takto:

7) dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem budovy č.p. 800 Horní náměstí 1, Jablonec nad Nisou, na jehož základě dojde ke změně názvu nájemce, a to na Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace se sídlem Horní náměstí 1/800, 466 80 Jablonec nad Nisou, IČ 60252600.

8) posunutí splatnosti částky ve výši 35.760,- Kč (tj. část nájemného a záloh na služby za 2. čtvrtletí r. 2006) pro paní Reginu Tulachovou, nájemkyni nebytového prostoru v objektu Mírové náměstí 19, obchod č. VI., ke dni 30. 6. 2006

Usnesení RM č. 87/2006

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech:

A. schvaluje

1) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 654, 690/3, 638/4, 697, 42, 121 v k.ú. Proseč n.N. se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Vinohradská 325/8, Praha 2, a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

2) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 449, 454, 698/1 v k.ú. Proseč n.N. se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Vinohradská 325/8, Praha 2, a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

3) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 537/6, p.p.č. 1056 v k.ú. Proseč n.N. (Horní, Vrcholová) se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Vinohradská 325/8, Praha 2, a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

4) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 882/7, 927/3, 918/3, 921/1 - ostatní plocha a p.p.č. 2376/8, 898/13, 2550/1,917/16, 2382/3,898/30, 2635 - ostatní komunikace v k.ú. Jablonec n.N. (Na Roli, Rýnovická), se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Vinohradská 325/8, Praha 2, a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

B. neschvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 151/1 v k.ú. Rýnovice pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 27232425, se sídlem Vinohradská 325/8, Praha 2.

C.ruší
usnesení č. 66/2006/2 ze dne 26.4. 2006

Usnesení RM č. 88/2006

Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

schvaluje

1) zveřejnění záměru pronájmu st.p.č 1093/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod garáží

2) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2327/1 o výměře 3 m2, části p.p.č. 2293/2 o výměře 1 m2, části p.p.č. 2557/1 o výměře 3m2, části p.p.č. 2471/1 o výměře 1 m2 , části p.p.č. 2412/1 o výměře 1 m2 , části p.p.č. 2428/16 o výměře 2 m2, části p.p.č. 2474/3 o výměře 1 m2, části p.p.č. 2555 o výměře 1 m2, části p.p.č. 2474/2 o výměře 1 m2, části p.p.č. 2473/1 o výměře 1 m2, části p.p.č. 2428/5 o výměře 1 m2, části p.p.č. 235/1 o výměře 1 m2, části p.p.č. 2165/7 o výměře 1m2, části p.p.č. 745/3 o výměře 6 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění odpadových nádob.

3) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1905/3 o výměře 1074 m2, p.p.č. 1905/4 o výměře 630 m2, p.p.č. 1905/5 o výměře 244m2, p.p.č. 1905/6 o výměře 146 m2, p.p.č. 1905/7 o výměře 174 m2, p.p.č. 1895/2 o výměře 630 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem výstavby

4) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 574/9 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

5) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 730 o výměře 20 m2 v k.ú. Rýnovice

6) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1037/1 o výměře 3384 m2 v k.ú. Jablonec n. N. v souladu s platným územním plánem.

7) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1894/16 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání předzahrádky.

8) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 130 dílu „a“ v k. ú. Proseč n. N. za účelem vypořádání pozemku pod zahradním domkem.

9) zveřejnění záměru pronájmu novostavby východní tribuny, č.p. 4904/5 na st.p.č. 4009 o výměře 2.074 m2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.

10) zveřejnění záměru pronájmu objektu bývalých WC na st.p.č. 1568/2 o výměře 144 m2 a p.p.č. 1568/3 o výměře 543 m2, k.ú. Mšeno nad Nisou.

Usnesení RM č. 89/2006

Jednací řád výboru pro hospodaření s majetkem města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o jednacím řádu výboru pro hospodaření s majetkem města a

A.schvaluje
jednací řád výboru pro hospodaření s majetkem města ve znění dle důvodové zprávy

B.doporučuje

Zastupitelstvu Města Jablonec nad Nisou jednací řád výboru pro hospodaření s majetkem ve znění důvodové zprávy schválit.

Usnesení RM č. 90/2006

Účast IC na veletrzích a výstavách cestovního ruchu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o Účasti IC na veletrzích a výstavách cestovního ruchu a

A. bere na vědomí
zprávu o účasti Města - Informačního centra na veletrzích a výstavách cestovního ruchu za období září 2005 - květen 2006

B. schvaluje
účast města - Informačního centra na 8 veletrzích a výstavách cestovního ruchu v období říjen 2006 - květen 2007 dle vlastní zprávy

Usnesení RM č. 91/2006

Parkování na Dolním náměstí po dokončení rekonstrukce

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o režimu parkování na Dolním náměstí po dokončení rekonstrukce v roce 2006 a v souladu s důvodovou zprávou

schvaluje

odprodat vyhrazená parkovací místa formou losování jednotlivých zájemců.

Usnesení RM č. 92/2006

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál z jednání Finančního výboru a

ukládá
Mgr. Pavlu Dymokurskému, vedoucímu právního oddělení, předkládat finančnímu výboru materiály týkající se žádostí o prominutí poplatků z prodlení či odpuštění pohledávek doložené majetkovými a sociálními poměry žadatelů (např. zda má zaměstnání, vyživovací povinnost, či pobírá sociální dávky).

Usnesení RM č. 93/2006

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. bere na vědomí
dopis paní Reginy Tulachové, Mírové nám. 19, Jablonec n.N.

dopis pana Ivoše Foreta, bytem Mechová 15, Jablonec nad Nisou

dopis paní Pavlíny Prokopové, Prosečská 204, Jablonec n.N.

dopis paní Ilony Jaceňkové, Palackého 44, Jablonec n.N.

dopis pana Josefa Řehoře, Dalešická 184, Jablonec n.N.

dopis pana Jiřího Blechy, Podhorská 60, Jablonec n.N.

dopis paní Věry Bílé, Liberecká 148, Jablonec n.N.

dopis paní Blanky Pilzové, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou

B. schvaluje

1)
paní Iloně Jaceňkové, nar. .1963, bytem Palackého 3768/44 v Jablonci n.N. novou nájemní smlouvu na dobu určitou 6 měsíců od 1.7.2006 s tím, že poplatek z prodlení ve výši 18.141 Kč bude uhrazen do 30.6.2006.

2) novou ubytovací smlouvu pro paní Věru Bílou k ubytovací místnosti č. 15, o velikosti 1+1, v objektu č.p. 2343, Liberecká 148 na dobu určitou od 1. 6. 2006 do 31. 8. 2006. Podmínkou prodloužení ubytovací smlouvy od 1. 9. 2006 je plné uhrazení dlužné částky včetně poplatku z prodlení za objekt Rybářská 14.

C) nepromíjí

1)
panu Ivoši Foretovi, nar...1968, bytem Mechová 15, Jablonec nad Nisou poplatek z prodlení ve výši 18.280,- Kč z titulu včas nesplacených částek nájemného včetně záloh za služby spojené s užíváním bytu č.3, o velikosti -1+5 s příslušenstvím v objektu Mechová 15, Jablonec nad Nisou.

2) paní Blance Pilzové, nar. . 1950, Na Kopci 11, poplatek z prodlení ve výši 19.513,- Kč.


D) uděluje


paní Pavlíně Prokopové výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou na poskytnutí obecního bytu ve městě Jablonci nad Nisou po uhrazení celkové dlužné částky, která se váže k bytu č. 5 o velikosti 1+2 v objektu Smetanova 63/4291 v Jablonci nad Nisou a doporučuje
paní Pavlíně Prokopové zajímat se o možnost ubytování v Domě pro osamělé rodiče s dětmi Puškinova 2 v Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č. 94/2006

Rozpočtové změny

Rada města Jablonce nad Nisou projednala závěr valné hromady Eurocentra s.r.o Jablonec nad Nisou a

ukládá

Bc. Ondřeji Fričovi, řediteli odboru financí, zařadit do materiálu ZM v červnu 2006 návrh na rozpočtovou změnu ve výši 554 tis. Kč pro vybavení interiéru Klubu Na Rampě v areálu Eurocentra s.r.o Jablonec nad Nisou

Usnesení RM č. 95/2006

Dopis Sportovního klubu Břízky

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo dopis Sportovního klubu Břízky ve věci žádosti o mimořádnou dotaci pro zajištění energií na provoz areálu Břízky Jablonec nad Nisou a ten

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 96/2006

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání MR

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 12.7.2006 15:44:19 | přečteno 2386x | Petr Vitvar
load