Usnesení 05. 10. 2006

Usnesení z 12. schůze Rady města Jablonce nad Nisou konané dne 5. října 2006.

Usnesení RM č. 146/2006

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 147/2006

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje

1) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1 Na Kopci 9/3055 L. B., trv. . Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok

1+2 Na Úbočí 14/4326 Z. Š., trv. ., Jablonec nad Nisou na dobu neurčitou

2) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1

Na Vršku 10/3855

M.R.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Řetízková 11/3054

K. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 9 měsíců

1+2

Smetanova 63/4291

M. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Na Kopci 13/3057

P. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Řetízková 9/3053

I. N.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+3

Mechová 13/3605

L. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Liberecká 146/2342

J. a V. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 146/2342

I. a V. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

M. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

V. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Na Vršku 16/3763

L. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

Š. Ú.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

3) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v objektu Žitná 4/3222, Jablonec nad Nisou

b. j. č. 10, 1+1

Žitná 4/3222

J. a M.. M.,
nar. . 1950 a .. 1952,
trv. ., Praha 10
(býv. nájemce Ivana Kaftanová)

4) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 5

1+kk

Široká 8/4864

M. V., nar. .. 1979,
trv. ., Machnín
(býv. nájemce Soňa Charvátová)

b. j. č. 16

3+kk

Široká 16/4836

P. L., nar. .. 1956,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Hana Kobrová)

5) zvýšení ubytovacích poplatků v obecních bytech od 1. února 2007 vypočtené dle zákona č. 107/2006 Sb.

6) řešení bytové situace pana Jaroslava Johna, zcela zbaveného způsobilosti k právním úkonům, trv. Růžová 30, Jablonec nad Nisou jako mimořádný případ dle čl. VI) Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou, a to pronájmem bytové jednotky o velikosti 0+1; výše nájemného bude stejná jako u sociálních bytů

7) ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 4, o velikosti 1+2 v objektu č. p. 1495, Raisova 5 v Jablonci nad Nisou (nájemce Rudolf Pozdílek)

B. s v ě ř u j e

odboru správy majetku městského úřadu Jablonec nad Nisou

schvalování návrhů na uzavření nájemních a ubytovacích smluv včetně prodlužování a ukončení nájemních a ubytovacích smluv k obecním bytům, schvalováním návrhů na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení u bytů s finanční spoluúčastí a schvalováním dohod o výměně bytů v období, kdy nejedná Rada města Jablonce nad Nisou, a to do první schůze nově zvolené Rady města Jablonce nad Nisou po komunálních volbách konaných dne 20. a 21. 10. 2006.

Usnesení RM č. 148/2006

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

A. schvaluje

1) pronájem nebytového prostoru o výměře 100,37 m2 v objektu Dlouhá 1376/25a pro sdružení SeniA, Jablonec nad Nisou, IČ 27010031, od 1. 10. 2005 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 100,- Kč ročně,

2) pronájem nebytového prostoru o výměře 97,32 m2, v objektu Lidická 678/7, Jablonec nad Nisou, Ing. Karlu Kafkovi, Na Šumavě 40, Jablonec nad Nisou, IČ 40219836, za účelem prodejny tisku, tabákových výrobků a zřízení výdejny léčivých přípravků. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 420.000,- Kč ročně, tj. 35.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 11. 2006,

3) dodatek k nájemní smlouvě č. RIA/1897/32/98 ze dne 25. 5. 1998, kterým se poskytuje sleva z nájemného za pronájem nebytového prostoru o výměře 22 m2 v objektu U Jeslí 1897/8, Jablonec nad Nisou za období od 1. 8. 2006 do 15. 10. 2006, tj. ve výši 1.375,- Kč, Bohumíře Bachtíkové, Mařanova 12, Praha 6

B. bere na vědomí

dopis pana Libora Véleho ve věci pronájmu nebytového prostoru v objektu Lidická 7

Usnesení RM č. 149/2006

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech :

schvaluje

1) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 852, 854, 859, 874/1 v k.ú. Rýnovice (Pod Vodárnou - kabelové vedení NN) pro spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

2) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 755/163 v k.ú. Rýnovice pro spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

3) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 205/1, 205/4 v k.ú. Jablonec n.N. pro spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

4) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 209/1, 209/3, 824/15, 196/1, 854, 857/4, 857/10, 785, 742, 4/64, 4/65, 764, 863/5, 863/6 v k.ú. Mšeno n.N. pro spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene

5) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 865/9 v k.ú. Rýnovice (Pod Vodárnou - kabelové vedení NN) se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví ve výši 10.000,- Kč.

6) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 628/2 v k.ú. Kokonín. pro společnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 601 93 336 a jednorázovou úhradu stanoví ve výši 500,- Kč.

7) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v v p.p.č. 663/1, 665 v k.ú. Jablonec n.N. pro společnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 601 93 336 a jednorázovou úhradu stanoví ve výši 500,- Kč.

8) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2294/1 v k.ú. Jablonec n.N. pro společnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 601 93 336 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 500,- Kč.

9) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 83/10, 2037/10, 1948/2, 2037/12 v k.ú. Jablonec n.N. pro společnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 601 93 336. a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 500,- Kč

10) pronájem části p.p.č. 1941/1 v k.ú. Mšeno n.N. díl „a“ o výměře 501m2 za účelem zahrady pro Pavla Musila, bytem Lučanská 13, Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 3,- Kč/m2/rok

Usnesení RM č. 150/2006

Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

schvaluje

1) zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 700 o výměře 469 m2 a p.p.č. 64/3 o výměře 372 m2 (výměra celkem 841 m2) v k.ú. Kokonín za účelem majetko-právního vypořádání pozemků pod objektem a zázemí k firmě.

2) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1081/17 nově označené jako st.p.č. 6467 o výměře 29 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží. Následně doporučujeme ZM schválit prodej st.p.č. 6467 o výměře 29 m2 v k.ú. Jablonec n. N. p. Alexeji Johnovi, bytem Rybářská 18, Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 11.600,- Kč

3) zveřejnění záměru prodeje a pronájmu p.p.č. 566/2 o výměře 472 m2 a části p.p.č. 600/1 o celkové výměře 3551 m2 vše v k.ú Rýnovice za účelem vypořádání jízdárny.

4) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 731/22 o výměře 48 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem vypořádání pozemků pod stavbami SBD LIAZ

5) zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 5798/3 o výměře cca 48 m2, st.p.č. 5798/4 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemků pod stavbami SBD LIAZ

6) zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 2262/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemků pod stavbami SBD LIAZ

7) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 299/3 o výměře 81 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem vypořádání pozemků pod stavbami SBD LIAZ

8) zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 6578/2 o výměře 1 m2, st.p.č. 6579/2 o výměře 15 m2, st.p.č. 6580/2 o výměře 12 m2, st. p.č. 6590/2 o výměře 3 m2, st.p.č. 6591/2 o výměře 19 m2, st.p.č. 6593/2 o výměře 8 m2, st.p.č. 6592 o výměře 19 m2, st.p.č. 6605/2 o výměře 2 m2, st.p.č. 6606/2 o výměře 17 m2, st.p.č. 6608/2 o výměře 2 m2, st.p.č. 6607/2 o výměře 14 m2 vše v k.ú Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemků pod stavbami SBD LIAZ

9) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 66/32 o výměře 1064 m2 a p.p.č. 662/8 o výměře 852 m2 vše v k.ú. Mšeno n. N. za účelem vypořádání pozemků pod stavbami SBD LIAZ.

10) zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 1088 o výměře 8 m2, st.p.č. 1089 o výměře 12 m2, st.p.č. 1090 o výměře 18 m2, st.p.č. 1083 o výměře 21 m2, st.p.č. 1084 o výměře 20 m2, st.p.č. 1085 o výměře 19 m2, st.p.č. 1086 o výměře 19 m2, st.p.č. 1087 o výměře 21 m2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vypořádání pozemků pod zkolaudovanými garážemi.

11) zveřejnění záměru bezúplatného převodu části p.p.č. 2056/4 o výměře cca 80 m2 p.p.č.2056/1 o výměře 120 m2 a části p.p.č. 2489/4 o výměře 39 m2 (jedná se o pozemek pod schodištěm, které již bylo zaměřeno - výměra je známá) vše v k.ú. Jablonec n. N.

12) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 72/7 o výměře 865 m2 a p.p.č. 76/1 o výměře 167 m2 v k.ú. Lukášov jako celku za účelem výstavby RD

13) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 942/1 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby provozovny.

14) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1750/1 o výměře 594 m2 a p.p.č. 1752/12 o výměře 298 m2 v k.ú. Jablonec n. N. v souladu s platným ÚP - VD - lehká drobná výroba, služby.

15) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 542 o výměře 724 m2 v k.ú. Proseč n. N. v souladu s platným ÚP - „BV“

16) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1378/4 o výměře 634 m2 a p.p.č. 1379 o výměře 908 m2 vše v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady.

17) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 488/1 o výměře 451 m2 v k.ú. Rýnovice

18) zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 3396/26 v objektu Budovatelů 10/3396 o celkové výměře 20,3 m2, 1. podzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 203/30612 na společných částech domu a stavební parcele č. 4417/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou

19) zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 4268/60 v objektu F.L. Čelakovského 3/4268 o výměře 10 m2, 1. podzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 100/31498 na společných částech domu a stavební parcele č. 1108/19, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou

20) zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 3860/17 v objektu Palackého 32/3860 o výměře 14 m2, 1. podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 140/20680 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 126/4 a 126/5 vše v k. ú. Mšeno nad Nisou

21) záměr pronájmu části p.p.č 684/1 v k.ú. Jablonec n.N. na účelem pozemku pod garáží

22) zveřejnění záměru pronájmu p.p.č 207/4 v k.ú. Jablonec n.N. na účelem přístupu a parku.

23) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 600/2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod garáží.

24) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 338/11, GP označené jako p.p.č. 338/92 o výměře 14 m2, p.p.č. 338/80 o výměře 195 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady

Usnesení RM č. 151/2006

IV. rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2. - 25. Zařazení dotací ve výši 1.500 tis. Kč a 117 tis. Kč do příjmů i výdajů kapitoly 1000 - odbor vnitřních věcí a 8000 - odboru stavebního a životního prostředí a tím i upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.317.804 tis. Kč

Usnesení RM č. 152/2006

Plán zimní údržby 2006-2007

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zajištění zimní údržby v období 2006-2007

A. schvaluje

Plán zimní údržby 2006-2007

B. ukládá

ing. Zemínovi, řediteli odboru správy majetku

předložit na příští jednání rady města doplňující zprávu o souhrnu dalších opatření k zlepšení na úseku zimní údržby, např. dohody s dalšími správci komunikací ve městě

Usnesení RM č. 153/2006

Hodnocení ředitelů škol - schválení platů, mimořádné odměny

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1) od 1. 11. 2006 platy ředitelům škol dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

2) mimořádné odměny ředitelům škol dle přílohy č. 2a důvodové zprávy

Usnesení RM č. 154/2006

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - Rozsah pojistné smlouvy na majetek

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o rozsahu pojištění majetku svěřeného Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.

schvaluje

rozsah pojištění majetku svěřeného Nemocnici Jablonec nad Nisou dle předložené důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 155/2006

Komunitní centrum pro národnostní menšiny

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál Komunitní centrum pro národnostní menšiny

A. bere na vědomí

informaci o provozních nákladech spojených se zahájením činnosti Komunitního centra pro národnostní menšiny a poskytovaných službách

B. schvaluje

zřízení Komunitního centra v Jablonci n.N. od 15.10.2006.

Usnesení RM č. 156/2006

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. bere na vědomí

1. dopis paní Lenky Horváthové, Skelná 12, Jablonec n.N.

2. dopis paní Aleny Lipské, Růžová 29, Jablonec n. N.

B. souhlasí

s navrženým řešením bytové situace p. L. Horváthové, tak jak je uvedeno v zápise ze dne 16. 2. 2005 evidovaném na oddělení technické obsluhy a bytů MěÚ tj., že „požadavek p. Horváthové povede TOB MěÚ v evidenci a v případě uvolnění vhodného bytu bude jednat s p. Hováthovou o možnosti pronájmu.“

C. nesouhlasí

s výměnou bytu s jiným nájemcem bezbariérového bytu, neboť p. L. Horváthová nesplňuje podmínky pro získání bezbariérového bytu.

Usnesení RM č. 157/2006

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

Vytvořeno 13.11.2006 10:41:33 | přečteno 2699x | Petr Vitvar