Usnesení 02. 11. 2006

Usnesení ze schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané po ustavujícím zasedání ZM, dne 2. listopadu 2006.

Usnesení RM č. 159/2006

Jmenování obřadníků pro zabezpečení svatebních a jiných občanských obřadů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu a

schvaluje

v souladu s ustanovením § 4 zákona číslo 94/1963 Sb. v platném znění a § 108 zákona číslo 128/200 Sb. o obcích v platném znění obřadníky pro zabezpečení svatebních a jiných obřadů s právem užívat závěsný odznak se státním znakem ČR

 • Mgr. Petra T u l p u
 • JUDr. Ing. Lukáše P l e t i c h u
 • Ing. Otakara K y p t u
 • Petra V o b o ř i l a
 • Mgr. Pavla Ž u r a
 • Jindřicha B e r o u n s k é h o
 • Mgr. Soňu P a u k r t o v o u
 • Mgr. Františka Š p o t á k a

Usnesení RM č. 160/2006

Doplnění SPOZ

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

doplnění aktivu Sboru pro občanské záležitosti o

 • MUDr. Alexandru J ö r g o v o u
 • Boženu C a k l o v o u
 • Ivanu K o ř í n k o v o u

Usnesení RM č. 161/2006

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu a

ukládá

Milanu Nožičkovi, jednateli TSJ s.r.o

předložit na příští jednání rady města 16. 11. 2006 zprávu o zabezpečení zimní údržby ve městě dle osnovy předložené při jednání rady města.

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 13.11.2006 11:29:12 | přečteno 2258x | Petr Vitvar
load