Usnesení 02. 02. 2006

Usnesení z 2. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 2. února 2006 od 14.00 hodin v zasedací síni č. dv. 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení RM č.17/2006

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č.18/2006

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

s c h v a l u j e

1) návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce zvláštního určení v lokalitě Horní Proseč:

 • b. j. č. 1, 3+kk; J. M., nar. 1995, (dům 02G); zast. zákonným zástupcem (matkou) P. M., trv. . Jablonec nad Nisou ; na dobu určitou 1 rok

2) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

 • 1+1; J. K., trv. ., Jablonec n. N. ; na dobu určitou 1 rok

3) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

 • 0+1; B. J.; trv. Liberecká 48, Jablonec nad Nisou; na dobu určitou 6 měsíců
 • 1+1; D. T.,; trv. ., Jablonec nad Nisou; na dobu určitou 2 roky
 • 1+2; S. V.,; trv. ., Jablonec nad Nisou; na dobu určitou 3 měsíce
 • 0+1; V. B.,; trv. ., Jablonec nad Nisou; na dobu určitou 6 měsíců
 • 1+2; P. V.,trv. ., Jablonec nad Nisou; na dobu určitou 2 roky
 • 1+4; Mgr. P. D.,; trv. . Jablonec nad Nisou; na dobu určitou 2 roky
 • 1+1; I. Č.,; trv. ., Jablonec nad Nisou; na dobu určitou 6 měsíců

4) ukončení ubytovací smlouvy k jednotce č. 7, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 1917, Liberecká 158 v Jablonci nad Nisou (ubytovaný M. M.)

Usnesení RM č.19/2006

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu nebytových prostor

s c h v a l u j e

1) podnájem dle předloženého návrhu

místnost

výměra

firma

Měsíční podnájem (Kč vč. DPH)

314 - 316

88 m2

OHS

11.143,-

513, 516

65 m2

Mgr. Sýkorová - GRADUS

10.220,-

2) dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 52-2005-FaM/OMP - rozšíření předmětu nájmu o objekt Jiráskova 4898/9, Jablonec n. N. se st.p.č. 3416, k.ú. Jablonec n. N. pro Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., IČ 25412604, na dobu určitou od 1. 2. 2006 do 16. 2. 2006. Výše nájemného činí 13.151,- Kč.

Usnesení RM č.20/2006

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu pozemků a liniových věcných břemenech a

s c h v a l u j e

 1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 755/163,755/160,755/161 v k.ú. Rýnovice (horkovodní potrubí) pro Jabloneckou teplárenskou a realitní, a.s., Liberecká 104, Jablonec n.N., IČ: 615 39 881 a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.
 2. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 4/170 v k.ú. Mšeno n.N. (vodovodní přípojka) pro spol. DIL Czech Leasing Jablonec nad Nisou s.r.o., Jungmanova 31/36, Praha 1, IČ: 256 45 722 a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dohodou ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení RM č.21/2006

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů a

s c h v a l u j e

 1. zveřejnění záměru pronájmu a prodeje st.p.č. 671/2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem vypořádání pozemku pod stavbou
 2. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1193/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady
 3. zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 618/6 o výměře 13 m2 v 1. podzemní podlaží objektu Pražská 41/618 a spoluvlastnického podílu o velikosti 130/5771 na společných částech domu a stavební parcele č. 157/2, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou
 4. zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 157/9 o výměře 15 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu Pražská 21/157 a spoluvlastnického podílu o velikosti 150/8505 na společných částech domu a stavební parcele č. 590/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou
 5. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o výměře 6,8 m2, umístěného v patě rozhledny na Proseči, na st.p.č. 1831, k. ú. Proseč n.N.
 6. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1426/3 o výměře 285 m2 v k.ú. Jablonec n. N.
 7. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 844/30 v k.ú. Jablonecké Paseky
 8. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 877/12 o výměře 536 m2 a p.p.č. 881/2 o výměře 325 m2 v k.ú. Rýnovice

Usnesení RM č.22/2006

Prodej bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodeji bytů

s c h v a l u j e

 1. koeficient 1,1 a podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu Palackého 44/3768 ve výši 235.992,- Kč.
 2. podíl dalších nákladů za účelem výpočtu kupní ceny bytové jednotky č. 3768/03 v objektu Palackého 44/3768 ve výši 13.950,- Kč.
 3. koeficient 1,1 a podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu Palackého 46/3769 ve výši 250.172,- Kč.
 4. podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu Revoluční 28/2330 ve výši 31.600,- Kč.
 5. podíl dalších nákladů za účelem výpočtu kupní ceny bytové jednotky č. 2330/03 v objektu Revoluční 28/2330 ve výši 38.130,- Kč

Usnesení RM č.23/2006

Trasování linek městské autobusové dopravy

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený návrh trasování linek městské autobusové dopravy a

A. s c h v a l u j e

trasy linek dle varianty č. 1 důvodové zprávy zakreslené v příloze č.1 důvodové zprávy

B. d o p o r u č u j e

dopravci ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. požádat příslušný dopravní úřad o změnu licencí a jízdních řádů v souladu s touto schválenou variantou

Usnesení RM č.24/2006

Rozšíření Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - nová přístavba onkologie

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Rozšíření Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o a

s c h v a l u j e

záměr rozšíření Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o dle důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 25/2006

Užití znaku Města

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

n e s o u h l a s í

s užitím znaku města na samolepkách, sloužících k označení motorových vozidel v rámci projektu Petra Němečka a Romana Wintera.

Usnesení RM č. 26/2006

Změny v komisích RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. odvolává

 1. z komise pro realizaci Programu regenerace městské památkové zóny Mgr. Helenu Gollovou
 2. z komise pro ochranu zvířat a životního prostředí Miloše Jirků

B. jmenuje

 1. do komise pro realizaci Programu regenerace městské památkové zóny Ing. Jiřího Technika
 2. do funkce předsedy komise pro ochranu zvířat a životního prostředí Petra Janďuru

Usnesení RM č.27/2006

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

A. b e r e n a v ě d o m í

 1. dopis slečny Barbory Králové, U Družiny 85/4, Jablonec nad Nisou
 2. dopispana Pavla Strejčka, Ke Starému buku 21, Jablonec nad Nisou
 3. dopis pana Vasila Palka, Dukelská 2354/1, Česká Lípa

B. n e p r o m í j í

panu Pavlu Strejčkovi, nar. …, bytem Ke Starému buku 21, 466 06 Jablonec nad Nisou, poplatek za odtah motorového vozidla z důvodu spáchaného přestupku.

C. n e s o u h l a s í

s přechodem nájmu bytu č. 2 o velikosti 1+1 v domě Liberecká 28/3429, Jablonec nad Nisou na slečnu Barboru Královou.

D. p r o m í j í

panu Vasilu Palkovi, nar. ., bytem Dukelská 2354/1 Česká Lípa dluh ve výši 2,869,20 Kč.

Usnesení RM č.28/2006

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 22.2.2006 10:40:02 | přečteno 2306x | Petr Vitvar
load