Usnesení 29. 09. 2005

Usnesení z 12. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 29. září 2005 od 14.00 hodin v zasedací síni č. dv. 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 145/2005

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 146/2005

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

a) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Liberecká 148/2343

V. Ž.

1+3

Na Úbočí 21/4325

E. B.

1+1

Řetízková 9/3053

L. K.

1+2

Dlouhá 7/2188

M. Č.

1+2

B. Němcové 20/3665

V. S.

0+1

Na Vršku 16/3763

P. G.

1+1

Na Vršku 16/3763

P. L.

b) návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce zvláštního určení v lokalitě Horní Proseč

b.j. č. 2, 2+kk ul. Široká 8/4864 , dům 01E, na dobu určitou 1 rok

c) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

0+1, Liberecká 146/2342, na dobu určitou 6 měsíců

Usnesení č. 147/2005

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu pozemků

1. schvaluje

a) ukončení nájemní smlouvy č. 413/2003/OF/OMP ze dne 22.9.2003 na pronájem p.p.č. 1376 k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady, která je uzavřena s Š. a J. Č., a to dohodou k 30.9. 2005

b) pronájem p.p.č. 1376 o výměře 572 m2 k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady pro manžele R. a D. P. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 30.9. běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

c) ukončení nájemní smlouvy č. 532-2002-OF/OMP ze dne 20.9. 2002 na pronájem p.p.č. 2040 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady, která je uzavřena s manželi B. a M. S., a to dohodou k 31.12. 2005

2. neschvaluje

zveřejnění a pronájem části p.p.č. 1151 v k.ú. Proseč n.N. za účelem zahrady pro I. J.

3. mění

usnesení č. 104/2005/1e ze dne 30.6.2005 a to tak, že ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. se jako nájemce zavazuje, že se subjektem, kterému bude městem Jabloncem nad Nisou uděleno povolení, uzavře dohodu o platbě za vjezd za stejných podmínek, za kterých subjekt uzavře dohodu o platbách za vjezd s ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.. Výjimka bude platit pro závazek veřejné služby vyplývající z veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Libereckým krajem s tím, že musí být zachovány podmínky reciprocity. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

Usnesení č. 148/2005

Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce pavilonu „A“ v Jablonci nad Nisou„

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženou zprávu o smlouvě o dílo na Rekonstrukci pavilonu „A“ v Jablonci nad Nisou

1. schvaluje

Smlouvu o dílo mezi městem Jablonec nad Nisou a fy BAK a.s. Trutnov

2. pověřuje

RNDr.Jiřího Čeřovského,starostu města a Mgr.Petra Karáska,místostarostu města

uzavřít smlouvu o dílo s a.s. BAK

Usnesení č. 149/2005

Výroční zpráva o.p.s. Plavecký bazén Jablonec nad Nisou za rok 2004

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené Výroční zprávy o.p.s. Plavecký bazén Jablonec nad Nisou tuto

bere na vědomí

Usnesení č. 150/2005

Personální záležitosti příspěvkových organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. jmenuje

RNDr. Irenu Grohovou ředitelkou příspěvkové organizace Domy pro seniory Jablonec nad Nisou, p.o., s účinností od 1. 10. 2005

2. schvaluje

s účinností od 1. 10.2005 smlouvu o pracovních a mzdových podmínkách pro RNDr. Irenu Grohovou a plat dle důvodové zprávy

Usnesení č. 151/2005

Informace o podnikatelském prostředí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k spolupráci města Jablonce nad Nisou na projektu „Centrální registr produktu, služeb a činností firem a institucí“ a

1. bere na vědomí

informaci o účasti města na projektu „Centrální registr produktu, služeb a činností firem a institucí“

2. schvaluje

smlouvu o spolupráci města Jablonce nad Nisou na projektu uvedeném v bodě jedna

3. ukládá

Bc. Ondřeji Fričovi, řediteli finančního odboru

zařadit do rozpočtových změn v listopadu 2005 částku 33 tis.včetně DPH na spoluúčast města Jablonce nad Nisou v projektu uvedeném pod bodem 1

Usnesení č. 152/2005

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. bere na vědomí dopis

a) paní Ireny Čarné, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou

b) paní Jitky Šklíbové, Vysoká 27, Jablonec nad Nisou

2. schvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení v částce 18.007,- Kč pro Irenu Čarnou, nar. 2.2.1974, bytem Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou;

Usnesení č. 153/2005

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět komise humanitní péče č. 33/2005 a

1. souhlasí

s realizací oprav v objektech dle závěrů uvedených v důvodové zprávě pod body a)-d)

2. ukládá

Ing. Zemínovi řediteli odboru správy majetku

uplatnit částky uvedené v důvodové zprávě v rozpočtu roku 2006

Usnesení č. 154/2005

Změna v komisi RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. odvolává z komise humanitní péče RNDr. Irenu Grohovou, tajemnici komise 2. jmenuje do komise humanitní péče Jitku Šorfovou, tajemnicí komise

Usnesení č. 155/2005

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené informace o činnosti starosty a místostarostů a tyto

bere na vědomí.

Usnesení č. 156/2005

Služební cesta starosty města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o služební cestě na 13. zasedání Euroregionu Nisa, které se bude konat dne 8. října 2005 v Německu

schvaluje

služební cestu starosty města dne 8.10.2005 dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 157/2005

Jmenování tajemnice Rady nemocnice

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. o d v o l á v á

RNDr. Irenu Grohovou z funkce tajemnice Rady Nemocnice Jablonec nad Nisou

2. j m e n u j e

Martinu Urbánkovou tajemnicí Rady Nemocnice Jablonec nad Nisou s účinností od 1. 10. 2005

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Za správnost odpovídá: Jana Matěchová

Vytvořeno 6.10.2005 11:17:26 | přečteno 2367x | Petr Vitvar