Usnesení 24. 11. 2005

Usnesení z 15. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 24. listopadu 2005 od 14:00 hodin.

Usnesení č. 182/2005

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 183/2005

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. schvaluje

a) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+4

Jánská 4/1881

1+1

Skelná 12/1381

1+3

Palackého 42/3767

1+5

Mechová 17/3603

1+1

Liberecká 146/2342

1+1

Řetízková 5/3051

0+1

Palackého 65/4424

1+2

Růžová 29/633

1+2

Rybářská 10B/4605

1+2

Rybářská 10A/4605

1+1

Rybářská 10A/4605

1+2

Rybářská 10B/4605

1+2

Rybářská 10A/4605

1+1

Rybářská 10B/4605

1+2

Rybářská 10B/4605

1+2

Rybářská 10A/4605

1+2

Rybářská 10A/4605

1+2

Rybářská 10A/4605

1+1

Rybářská 10B/4605

1+2

Rybářská 10B/4605

1+2

Rybářská 10A/4605

2+kk

Široká 21/4787

1+2

Rybářská 10B/4605

b) končení nájemní smlouvy k bytu č. 13, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 4605, Rybářská 10B v Jablonci nad Nisou (nájemce V. D.)

c) návrh na uzavření nájemních smluv k těmto obecním bytům:

1+3

Spojovací 2/3317

0+1

Podhorská 16a/378

d) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč

b.j. č. 6 Široká 22/4788 1+2 (dům 02B)

2. ruší

své usnesení č. 32/2005/3 ze dne 17. 2. 2005

3. souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi manž. A.a J. P., bytem Rybářská 10A/4605 v Jablonci nad Nisou a manž. L. a L.F., bytem Rybářská 10B/4605 v Jablonci nad Nisou s tím, že nájemní smlouvy k bytům budou uzavřeny na dobu určitou 2 roky

4. nesouhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi manž. R. L.-V. a R. L., bytem Na Úbočí 14/4326 v Jablonci nad Nisou a manž. V. a J.N., bytem Mechová 13/3605 v Jablonci nad Nisou.

Usnesení č. 184/2005

Výkup nemovitostí v Zeleném údolí

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o výkupu nemovitostí v Zeleném údolí

schvaluje z á m ě r:

a) výkupu nemovitosti čp. 1457, 1710 a 3820 včetně stavebních parcel

b) přestavby těchto objektů na holobyty, případně nízkonákladové byty

Usnesení č. 185/2005

Pěší zóna

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené informativní zprávy o navrhovaném dopravním režimu pěší zóny v centru města Jablonce nad Nisou

schvaluje

a) záměr zklidnění pěší zóny dle části C - navrhovaný stav

b) postupné kroky k realizaci dle návrhu uvedeného v části D - rámcový harmonogram

Usnesení č. 186/2005

Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

1. schvaluje

a) zveřejnění záměru pronájmu části st.p.č. 324 cca 55m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem parkování a vjezdu

b) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1431/6 a části st.p.č. 1829/1 cca 630m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady

c) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 877/3 o výměře 292 m2, p.p.č. 877/4 o výměře 11 m2, p.p.č. 877/5 o výměře 109 m2, p.p.č. 877/8 o výměře 1083 m2, p.p.č. 877/10 o výměře 73 m2, p.p.č. 877/13 o výměře 159 m2 vše v k.ú. Rýnovice za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod objekty

d) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 896/3 o výměře 121 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání opěrné zdi

e) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 903/7 o výměře 513 m2 v k.ú. Jablonecké Pasekyza účelem zahrady

f) zveřejnění záměru směny p.p.č. 128 o výměře 4919 m2, p.p.č. 129 o výměře 9408 m2, p.p.č. 136 o výměře 9507 m2, p.p.č. 137 o výměře 4277 m2, p.p.č. 139 o výměře 595 m2, p.p.č. 147 o výměře 604 m2, p.p.č. 148 o výměře 1178 m2, p.p.č. 168 o výměře 1488 m2, p.p.č. 169/1 o výměře 6995 m2, p.p.č. 169/2 o výměře 1294 m2, p.p.č. 170 o výměře 21864 m2, p.p.č. 171 o výměře 96 m2, p.p.č. 173 o výměře 6413 m2 a p.p.č. 175 o výměře 15792 m2 vše v k.ú. Proseč n. N. , p.p.č. 379/2 o výměře 9974 m2 v k.ú Kokonín

g) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 800/53 o výměře 188 m2 v k.ú. Kokonín za účelem majetkoprávního vypořádání

h) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 612/1 o výměře cca 1200 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem vybudování haly

i) zveřejnění záměru prodeje objektu Palackého 254/81, Jablonec nad Nisou se st.p.č. 1075 oddělené z p.p.č. 1075 o výměře 336 m2, p.p.č. 1074 o výměře 51 m2, p.p.č. 1103/3 oddělené z p.p.č. 1103/1 o výměře 101 m2, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou,

j) zveřejnění záměru prodeje objektu Podhorská 755/76, Jablonec nad Nisou se st.p.č. 613 o výměře 532 m2, p.p.č. 1436/32 o výměře 151 m2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 187/2005

Proseč 234 - finanční vyrovnání za zhodnocení bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o Proseči 234 - finančním vyrovnání za zhodnocení bytu

schvaluje

finanční vyrovnání za zřízení plynové přípojky pro objekt Proseč 234 včetně plynového topení a rozvodu k plynovému sporáku pro manžele Š., bytem Široká 14, Jablonec nad Nisou, ve výši 16.257,- Kč.

Usnesení č. 188/2005

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu nebytových prostor

1. schvaluje

a) snížení nájemného na základě zúžení předmětu nájemní smlouvy č. 178-2005-FaM/OMP ze dne 2. 5. 2005 o p.p.č. 3065 v k.ú. Jablonec nad Nisou od 1. 11. 2005 na částku 3.724,- Kč měsíčně (44.688,- Kč ročně).

b) podnájem dle předloženého návrhu

patro

Místnost - výměra

Firma

Měsíční podnájem
(Kč-bez DPH)

Měsíční podnájem
(Kč s DPH)

1.

317 (+ 516) - 31 m2

S-COMP

3 246,-

3 863,-

2.

411-419 - 240 m2

MITON

23 775,-

28 292,-

3.

511 - 24 m2

Petr Otta- Kirké

2 400,-

2 856,-

512 - 25 m2

Mgr. Sýkorová-Gradus

2 492,-

2 965,-

513-514 - 50 m2

Spree-KONTOR

4 645,-

5 528,-

5 514-515 - 61 m2

Orfeas

5 624,-

6 693,-

2. neschvaluje

a) snížení nájemného pro KALEB, s. r. o. Kotojedy, Kroměříž, IČ 25556711 za pronájem nebytového prostoru v objektu Podhorská 510/5, Jablonec nad Nisou

b) podnájem p.p.č. 338/3 o výměře 400 m2 v k. ú. Jablonec nad Nisou pro F.J., Jablonec nad Nisou za účelem parkoviště pro Hotely SPORT.

Usnesení č. 189/2005

Nájem pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu pozemků a liniová věcná břemena

1. schvaluje

a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2352/21, 2308/1, 2327/1 v k.ú. Jablonec n.N. (ulice Sadová, Jehlářská) se společností Severočeská energetika, a.s. IČ: 49903179, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV a jednorázovou úhradu stanoví dle platného ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

b) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2310/1, 219/2 st.p.č. 2141,1247 k.ú. v k.ú. Jablonec n.N. v k.ú. Jablonec n.N. pro spol. Severočeská energetika, a.s. IČ: 49903179, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dohodou ve výši 100,- Kč/m.

2. neschvaluje

pronájem části p.p.č. 2557/2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zřízení parkovacích míst pro společnost EXATHERM, s.r.o., se sídlem Jugoslávská 11/30, Jablonec n.N., IČ: 44 56 93 01.

Usnesení č. 190/2005

Rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

rozpočtová opatření uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 5 - 10. Těmito rozpočtovými opatřeními se mění celkový objem rozpočtu města Jablonce nad Nisou z 1.178.489 tis. Kč na 1.191.745 tis. Kč.

Usnesení č. 191/2005

Stanovení cílových úkolů pro ředitele DPS, p.o. a Spolkového domu Jablonec nad Nisou, p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

a) cílové úkoly pro ředitelku Domů pro seniory, p. o. RNDr. Irenu Grohovou

b) cílové úkoly pro ředitele Spolkového domu Jablonec nad Nisou, p. o. PhDr. Miroslava Schovance

Usnesení č. 192/2005

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. bere na vědomí

a) dopis Mgr. V. Š., Jablonec nad Nisou

b) dopis paní A. U., Maršovice

2. s c h v a l u j e

prominutí částky 10.202,- z celkové částky dluhu poplatku z prodlení a nákladů soudního řízení ve výši 16.202,- Kč pro pana Mgr. V. Š. , Jablonec nad Nisou, za podmínky zaplacení částky 6.000,- Kč do 1. 3. 2006

3. neuděluje

výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou na pronájem obecního bytu ve městě Jablonci nad Nisou pro paní A. U., trv. bytem Maršovice 20

Usnesení č. 193/2005

Stanovení termínů schůzí a návrh plánu práce RM na I. pololetí 2006

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

termíny konání schůzí a plán práce Rady města Jablonce nad Nisou na I. pololetí roku 2006 uvedené ve vlastní zprávě.

Usnesení č. 194/2005

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Za správnost: Jana Matěchová

Vytvořeno 15.12.2005 9:14:47 | přečteno 2441x | Petr Vitvar