Usnesení 15. 12. 2005

Usnesení z 16. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 15. prosince 2005 od 14.00 hodin v zasedací síni č. dv. 201/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení č. 195/2005

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí.

Usnesení č. 196/2005

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. s c h v a l u j e

a) návrh na uzavření nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

1+1

Na Kopci 9/3055

D. .B.

trv. Liberecká 40, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Palackého 44/3768

I.P.,

trv. Nerudova 13, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Na Úbočí 14/34326

K. P.,

trv. Pražská 110, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Úbočí 14/4326

Z. Č.,

trv. Liberecká 50, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

B. Němcové 22/3666

R. B.,

trv. Liberecká 146, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 8B/4604

L.P.,

trv. Spojovací 2, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

I. D.,

trv. Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou

na dobu neurčitou

b) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+2

Podhorská 16a/378

M. a M. F.,

trv. Podhorská 16a, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Lípová 9/3521

R. S.,

trv. Lípová 9, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Prosečská 176

R. .B.

trv. Prosečská 176, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Podskalí 17/2941

R. V.,

trv. Podskalí 17, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Prosečská 176

Z. S.,

trv. Prosečská 176, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3+kk

U Tenisu 17/4776

R.S.,

trv. U Tenisu 17, Jablonec nad Nisou

zast. zákonným zástupcem (matkou)
J.S., trv. U Tenisu 17,
Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 148/2343

V. Ž.,

trv. Pražská 12, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Smetanova 63/4291

K.B. .V.

trv. Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Smetanova 63/4291

M. .H.

trv. Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Smetanova 63/4291

H. K.,

trv. Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Smetanova 63/4291

Jo.K.,

trv. Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Smetanova 63/4291

J. K.,

trv. Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Smetanova 63/4291

M.M.,

trv. Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Smetanova 63/4291

P. M.

trv. Smetanova 63, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

3+kk

Široká 22/4788

V. S.,

trv. Široká 22, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 10A/4605

V. R.,

trv. Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

3+kk

Široká 18/4803

L.L.,

trv. Široká 18, Jablonec nad Nisou,

zast. zákonným zástupcem (matkou)
D. L., trv. Široká 18, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

0+1

Liberecká 148/2343

D.M.,

trv. Liberecká 148, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

F. L. Čelakovského 4/3767

M. P.,
trv. F. L. Čelakovského 4, Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 148/2343

Š.Ú.,

trv. Sadová 8, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíce

1+1

Na Vršku 10/3855

E. .

trv. Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

c) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

0+1

Liberecká 146/2342

Š. M.,

trv. Hvězdná 7, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

d) změny v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 13
1+2

U Tenisu 4675

S. M., nar. 3. 12. 1985,
trv. Mládí 15, Jablonec nad Nisou
(po Mgr. K. Č.)

b. j. č. 87
1+2

U Tenisu 4675

Z. .W. nar. 1. 3. 1958,
trv. Mládí 15, Jablonec nad Nisou
(po ing. P. K.)

e) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v objektu Horská 8A/4663, Jablonec nad Nisou

b. j. č.12, 1+2

Horská 8A/4663

J. K. nar. 8. 5. 1976,
trv. Spojovací 778, Rychnov u Jablonce nad Nisou (po D. R.)

2. s o u h l a s í

a) s dohodou o výměně bytů mezi V. Š., trvale bytem Na Vršku 16/3763 v Jablonci nad Nisou a H. H., trvale bytem SNP 21/1305 v Jablonci nad Nisou.

b) s dohodou o výměně bytů mezi manž. L. aj. N. trvale bytem F. L. Čelakovského 4/3676 v Jablonci nad Nisou a J. P., trvale bytem Mechová 13/3605 v Jablonci nad Nisou s tím, že nájemní smlouva s manž. L. aj. N. k bytu 1+3 v domě Mechová 13/3676 bude uzavřena na dobu určitou, tj. do 28. 10. 2006.

Usnesení č. 197/2005

Nebytové prostory

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu nebytových prostor

1. s c h v a l u j e

a) ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v objektu Dlouhá 1376/25a s Mateřským centrem Světluška, Pobřežní 9, Jablonec nad Nisou, IČ 69898103 dohodou ke dni 30. 11. 2005

b) ukončení nájemní smlouvy č. 1/93 ze dne 15. 6. 1993 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a M. Z. bytem Liberecká 54, Jablonec nad Nisou, dohodou ke dni 30. 11. 2005

c) výpověď p. M. P. bytem Poštovní 3, Jablonec nad Nisou k 30. 4. 2006, výzvy neoprávněným uživatelům k okamžitému vyklizení garáží a zařazení 2 garáží v objektu 28. října 1858/16 na st.p.č. 1771, 1 garáže na st.p.č. 1772 a 1 garáže v objektu Pasířská 4107/1 na st.p.č. 5413, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou do nově připravovaných zřizovacích listin pro Mateřské školy

d) zúžení předmětu nájemní smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a Okresní správou sociálního zabezpečení, U Zeleného stromu 3, Jablonec nad Nisou na nájem nebytových prostor v objektu Kamenná 402/11, Jablonec nad Nisou o 38 m2, tzn. že předmětem nájmu budou nebytové prostory o celkové výměře 123,90 m2 a výše ročního nájemného bude činit 148.758,- Kč, tj. 12.397,- Kč měsíčně s platností od 1. 11. 2005

2. m ě n í

a) usneseníč. 165/2005/b z 13. schůze Rady města konané dne 20. 10. 2005, a to tak, že

s c h v a l u j e

nájem nebytového prostoru o celkové výměře 113,14 m2 v objektu Lidická 9 v Jablonci nad Nisou, paní J. M., Ještědská 170/81 Liberec 8, IČ 445 76 145, za účelem zřízení prodejny s kojeneckým zbožím a kočárky. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 300.000,- Kč ročně, tj. 25.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1.1.2006

3. n e s c h v a l u j e

a) slevu z měsíčního nájemného na pronájem nebytových prostor v objektu Komenského 485/2, Jablonec nad Nisou ve výši 10%, tj. 2.599,- Kč pro H. S., bytem Svatopluka Čecha 67, Jablonec nad Nisou

b) snížení nájemného na pronájem nebytového prostoru Café Bar Olymp v objektu Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou výši 50 % čtvrtletního nájemného, tj. 34.538,- Kč pro Olymp spol. s r.o., Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, IČ 00527009

c) ukončení nájemní smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a Okresní správou sociálního zabezpečení, U Zeleného stromu 3, Jablonec nad Nisou na nájem nebytových prostor v objektu Kamenná 402/11, Jablonec nad Nisou dohodou ke dni 31. 12. 2005

Usnesení č. 198/2005

Změna smluv s realitními kancelářemi

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o změně Příkazní smlouvy č. 420-2001-OT/OTO na Mandátní smlouvu

1. s c h v a l u j e

změnu příkazní smlouvy na smlouvu mandátní ve znění dle přílohy č.1 důvodové zprávy

2. p o v ě ř u j e

starostu města RNDr. Jiřího Čeřovského a místostarostu města Ing. Radovana Loudu k podpisu mandátní smlouvy

Usnesení č. 199/2005

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

s c h v a l u j e

a) zveřejnění záměru směny části p.p.č. 502 v k.ú. Rýnovice za část p.p.č. 500/2, p.p.č. 501 v k.ú. Rýnovice a část p.p.č. 935/2 v k.ú. Jablonec n.N.

b) zveřejnění záměru prodeje ideální poloviny objektu Palackého 1957/16 s ideální polovinou st.p.č. 1834 o výměře 141 m2 a ideální polovinou p.p.č. 1025/4 o výměře 630 m2, vše v k.ú. Jablonec n. N.

c) zveřejnění záměru prodeje objektu Florianova 1204/6, Jablonec nad Nisou se st.p.č. 1087/1 o výměře 977 m2, k.ú. Jablonec n. N.

d) zveřejnění záměru prodeje objektu Pražská 126/134 se st.p.č. 1105, o výměře 520 m2 a p.p.č. 1104 o výměře 170 m2, vše v k.ú. Vrkoslavice.

e) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 800/42 o výměře 188 m2 v k.ú. Kokonín, za účelem zahrady a přístupu.

f) zveřejnění záměru převodu p.p.č. 613/2 o výměře 130 m2 vše v k.ú. Proseč n. N. za účelem výstavby tenisové haly.

g) zveřejněnízáměru prodeje p.p.č. 844/1 o výměře 1073 m2 a p.p.č. 844/38 o výměře 57 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky.

h) zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3735 o výměře 22 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem pozemku pod garáží.

ch) zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3665 o výměře 44 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem pozemku pod garáží.

i) zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4376 o výměře 28 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem pozemku pod garáží

j) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1512/3 o celkové výměře 192 m2 v k.ú. Proseč n. N.

k) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 910/1 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání současného stavu.

l) zveřejnění záměru směny st.p.č. 925/1 o výměře 90 m2, p.p.č. 341/4 o výměře 87 m2, p.p.č. 411/1 o výměře 69 m2, p.p.č. 414/7 o výměře 2188 m2 a p.p.č. 414/11 o výměře 3751 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

m) zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky obálkovou metodou v objektu Budovatelů 14/3398, byt č. 3398/19 o velikosti 1+2, celková výměra 60,3 m2, 8. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 603/33712 na společných částech domu a stavební parcele č. 4415/1 a 4414/1 a 4967/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou

n) zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky obálkovou metodou v objektu Budovatelů 6/3394, byt č. 3394/15 o velikosti 1+3, celková výměra 79 m2, 6. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 790/32653 na společných částech domu a stavební parcele č. 4420, vše k. ú. Jablonec nad Nisou

o) zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky obálkovou metodou v objektu Podhorská 44/911, byt č. 911/3 o velikosti 1+2, celková výměra 59 m2, 1. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 590/11045 na společných částech domu a stavební parcele č. 693/1, vše k. ú. Jablonec nad Nisou

p) zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky obálkovou metodou v objektu Podhorská 65/1232, byt č. 1232/01 o velikosti 1+3, celková výměra 104 m2, 1. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 1040/8528 na společných částech domu a stavební parcele č. 1093/1, vše k. ú. Jablonec nad Nisou

q) zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky obálkovou metodou v objektu Budovatelů 6/3394, byt č. 3394/14 o velikosti 1+0, celková výměra 21,9 m2, 6. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 213/32653 na společných částech domu a stavební parcele č. 4420, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou

r) zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky obálkovou metodou v objektu Saskova 38/2098, byt č. 2098/4 o velikosti 1+1, celková výměra 50,7 m2, 2. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 507/4801 na společných částech domu a stavební parcele č. 1988, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou

s) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 377/7 o výměře 2052 m2 , p.p.č. 377/21 o výměře 291 m2, p.p.č. 385/2 o výměře 248 m2, p.p.č. 385/12 o výměře 212 m2, p.p.č. 379/1 o výměře 550 m2, část p.p.č. 378/1 o výměře cca 130 m2, část p.p.č. 377/17 o výměře cca 550 m2 v k.ú. Rýnovicev souladu s platným ÚP v plochách kategorie „S1“

Usnesení č. 200/2005

Odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2005

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o odpisových plánech příspěvkových organizací zřízených Městem Jablonec n. N pro rok 2005

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 31 odst.1 písm.a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pl. znění, odpisové plány pro rok 2005 příspěvkových organizací zřízených Městem Jablonec nad Nisou (kromě Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., jejíž odpisový plán byl schválen dne 5. února 2004 usnesením č. 25/2004 samostatně).

Usnesení č. 201/2005

Pravidla finančního řízení a kontrol organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého návrhu Pravidel finančního řízení a kontrol organizací založených a zřízených Městem Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Pravidla finančního řízení a kontrol organizací.

Usnesení č. 202/2005

Rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě původního materiálu včetně tabulkové části na str. 8. - 18. a zařazení dotace 28.509,- Kč do příjmů i výdajů kapitoly 9000 - kancelář starosty a tím i upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.199.152 tis. Kč.

Usnesení č. 203/2005

Odměny ředitelů příspěvkových organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

s c h v a l u j e

odměny pro ředitele organizací řízených Městem dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 204/2005

Změna platu ředitelky ZŠ Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

s c h v a l u j e

k 1. 12. 2005 změnu platu Mgr. Ireny Hubrtové, ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10 v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě

Usnesení č. 205/2005

Projekt Jablonec nad Nisou 2006

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

1. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou :

a) schválit zálohu na 1. čtvrtletí ve výši 650 tis. Kč

b) schválit zařazení akcí a výši příspěvků na 1. čtvrtletí 2006 dle důvodové zprávy

2. u k l á d á

Ing. Martě Procházkové, jednatelce Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o.

zpracovat a předložit Radě města zařazení akcí a výši příspěvků na 2.-4. čtvrtletí 2006 podle schváleného rozpočtu města Jablonec nad Nisou pro rok 2006.

Usnesení č. 206/2005

Likvidace s.p. Javoz

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o likvidaci s.p. JAVOZ

1. s c h v a l u j e

a) Závěrečnou zprávu likvidátora o likvidaci podniku JAVOZ, státní podnik „v likvidaci“

b) Rozhodnutí likvidátora o ukončení likvidace podniku JAVOZ, státní podnik „v likvidaci“ k 31.10.2005

c) Účetní závěrku k 26.10.2005 (den zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku)

d) Účetní závěrku k 31.10.2005 (závěrečná rozvaha po odvodu likvidačního zůstatku)

e) Návrh likvidátora na rozdělení likvidačního zůstatku, a to tak, aby celý likvidační zůstatek zjištěný ke dni 26.10.2005 ve výši 10.289.278,72 Kč byl převeden na účet Fondu národního majetku ČR dle pokynu MF.

2. s o u h l a s í

s výmazem státního podniku JAVOZ, s.p. „v likvidaci“ z obchodního rejstříku.

Usnesení č. 207/2005

Změna organizačního řádu MěÚ

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k změně organizačního řádu MěÚ a

1.schvaluje

Organizační řád Městského úřadu v Jablonci nad Nisou v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

2.stanovuje

nově počet zaměstnanců MěÚ Jablonec dle důvodové zprávy číslem 234.

Usnesení č. 208/2005

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se dopisů občanů Jablonce nad Nisou a

1. b e r e n a v ě d o m í

a) dopis pana P. Š., bytem Střelecká 38, Jablonec nad Nisou

b) dopis paní M. Š., Jizerská 4, 466 01 Jablonec nad Nisou

c) dopis manželů V. aj. K., Na Vršku 3855/10, Jablonec nad Nisou

d) dopis paní G.S., mluvčí obyvatel ul. Novoveská, Novoveská 52, Jablonec nad Nisou.

2. n e p r o m í j í

panu P. Š., nar. 2.6.1962, bytem Střelecká 1073/38, Jablonec nad Nisou doplatek dluhu z dohody o uznání dluhu uzavřené dne 15.3.2004 ve výši 16.411 Kč.

3. n e s c h v a l u j e

prominutí dluhu - poplatku z prodlení pro N. H., nar. 7.1.1974, bytem posledně Stará Osada 423/31, Jablonec nad Nisou.

4. s c h v a l u j e

pro manželé V. K., nar. 14.12.1958, aj. K., nar. 16.4.1962, oba bytem Na Vršku 3855/10, Jablonec nad Nisou uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou šest měsíců ke stávajícímu bytu

Usnesení č. 209/2005

Změna v komisi prevence kriminality

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

odvolává

z komise prevence kriminality Ing. Petru Svobodovou, Dietera Kaufmanna

Usnesení č. 210/2005

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Usnesení č. 211/2005

Likvidace podniku Javoz statní podnik v likvidaci

Rada města Jablonce nad Nisou projednala informaci o ukončení likvidace podniku Javoz státní podnik v likvidaci a

p o ž a d u je

od ing. Lenky Aronové, likvidátorky podniku Javoz statní podnik v likvidaci, předání personálních agend včetně protokolů OSSZ a FÚ o provedených kontrolách k ukončení organizace do 31.1.2006.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr.Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 21.12.2005 9:05:36 | přečteno 2822x | Petr Vitvar