Usnesení 03. 11. 2005

Usnesení ze 14. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 3. listopadu 2005 od 14.00 hodin

Usnesení č. 170/2005

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení č. 171/2005

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

1. s c h v a l u j e

a) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+2

Dlouhá 7/2188

S. V.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 148/2343

P. P.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+4

Liberecká 26b/4001

Mgr. Š. Š.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Na Vršku 16/3763

I. Č.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Prosečská 176

B. D.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 146/2342

J. G.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 146/2342

H. K.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

G. Mrázka 10/556

J. T.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Prosečská 176

J. a M. N.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Táboritská 6/2132

D. a P. N.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+4

Liberecká 158/1917

A. P.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

b) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Palackého 73/71

M. a J. Z.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

c) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Podhorská 20a/1800

V. K.

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

nájemné je stanoveno smluvní ve výši

5 000,00 Kč/měsíc

0+1

Podhorská 16a/378

K. K.
trv. Jablonec nad Nisou
na dobu neurčitou

d) 1) ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 8, o velikosti 1 + 1 v objektu v Jablonci nad Nisou (nájemci P. a H. P.)

2) ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 9, o velikosti 1+1 v objektu v Jablonci nad Nisou (nájemci M. a Z. Č.)

e) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokal. Horní Proseč b.j.č. 4,

3+kk Široká 84864 V. K.,
trvale. bytem Jablonec nad Nisou
(po panu A. Š.)

2. s o u h l a s í

s dohodou o výměně bytů mezi J. J., trvale bytem v Jablonci nad Nisou, aj. H., trvale bytem v Jablonci nad Nisou.

Usnesení č. 172/2005

Nájem pozemků

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o nájmu pozemků

1. r u š í

usnesení č. 17/2005/1a ze dne 3.2. 2005

2. s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy č. 21N01/12 ze dne 24. 3. 2001, která byla uzavřena s Pozemkovým fondem ČR na pronájem p.p.č. 856/2 v k.ú. Rýnovice, a to dohodou ke dni 26.10. 2005

Usnesení č. 173/2005

Rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 3. - 21. Těmito rozpočtovými opatřeními se mění celkový objem rozpočtu města Jablonce nad Nisou z 1.177.468 tis. Kč na 1.178.489 tis. Kč.

Usnesení č. 174/2005

Hodnocení ředitelů škol - platy, mimořádné odměny

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

1. schvaluje

a) platy ředitelů škol od 1.11. 2005 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

b) mimořádné odměny ředitelů škol dle přílohy č. 2a důvodové zprávy

2. ukládá

Mgr. Jiřímu Rudolfovi, místostarostovi

zpracovat návrh pravidel pro přidělování mimořádných odměn ředitelů škol, hrazených z prostředků zřizovatele.

Usnesení č. 175/2005

Nařízení č. 4/2005 města Jablonce nad Nisou O stanovení maximálních cen MHD města Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o stanovení maximálních cen MHD města Jablonec nad Nisou

vydává

Nařízení č. 4/2005 Města Jablonec nad Nisou „O stanovení maximálních cen MHD Města Jablonec nad Nisou“.

Usnesení č. 176/2005

Cena za komunální odpad pro rok 2006

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o návrhucen za sběr, odvoz, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2006 v Jablonci n.N.

1. b e r e n a v ě d o m í

ceny služeb pro rok 2006 dle přílohy č. 10 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol.s r.o. a Městem Jablonec n.N..

2. s o u h l a s í

s cenou za služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem pro občany města pro rok 2006 ve výši dle tabulky obsažené v příloze č.2 důvodové zprávy.

3. u k l á d á

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města,

podepsat návrh přílohy č. 10 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol.s r.o. a Městem Jablonec n.N. pro rok 2006 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a cenový výměr rok 2006 odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.

Usnesení č. 177/2005

Oslavy města Jablonce nad Nisou 2006

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

bere na vědomí

zprávu o přípravě oslav výročí města v roce 2006.

Usnesení č. 178/2005

Nařízení č. 3/2005 o zrušeni nařízení o úpravě základního nájemného v bytech podle polohy domu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zrušení nařízení města Jablonce nad Nisou č. 1/2000, o úpravě základního nájemného z bytů podle polohy domu a

vydává

Nařízení Města Jablonce nad Nisou č. 3/2005, kterým se zrušuje Nařízení Města Jablonce nad Nisou č. 1/2000, o úpravě základního nájemného z bytů podle polohy domu, ve znění dle článku II. důvodové zprávy.

Usnesení č. 179/2005

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

b e r e n a v ě d o m í.

Usnesení č. 180/2005

Nemocnice Jablonec nad Nisou - doplnění plánu investic

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o doplnění plánu investic Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o.

s c h v a l u j e

doplnění plánu investic Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., pro rok 2005 dle přílohy na str 3.

Usnesení č. 181/2005

Změna v projektu „Jablonec nad Nisou 2005“

Rada města Jablonec nad Nisou projednala předložený materiál a po projednání

s c h v a l u j e

přerozdělení nevyužitého příspěvku projektu „Jablonec nad Nisou 2005“ dle důvodové zprávy.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 28.11.2005 7:43:34 | přečteno 2307x | Petr Vitvar