2002/5 - územní plán města

5/2002 + 7/2003 + 1/2004 + 2/2004 + 3/2004 + 4/2004 + 10/2004 + 1/2005 + 6/2005 + 8/2005 + 5/2006 + 11/2006 + 12/2006 + 14/2006 + 15/2006 + 17/2006 Obecně závazná vyhláška Města Jablonce nad Nisou O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONCE NAD NISOU (úplné znění)

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou se dne 20. června 2002 usneslo vydat podle § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část první

Úvodní ustanovení

Článek 1

Účel vyhlášky

 1. Vyhláška vyhlašuje závazné části územního plánu města Jablonec nad Nisou, schváleného zastupitelstvem města. Ostatní části územního plánu jsou směrné, o jejich úpravě rozhoduje orgán, který územně - plánovací dokumentaci pořídil.
 2. Vyhláškou jsou zveřejněny závazné regulativy pro územní a stavební řízení a po případě pro jiná správní řízení o území, v jejich rámci pro vydávání správních rozhodnutí o území, činnostech a o stavbách v území.
 3. Vyhláška vyhlašuje podbody číslo 1, 2, 4, 5 a 7 „I. změny územního plánu“
 4. Vyhláška vyhlašuje podbod číslo 6 „I. změny územního plánu“
 5. Vyhláška vyhlašuje podbod číslo 3 „I. změny územního plánu“
 6. Vyhláška vyhlašuje III. změnu územního plánu města
 7. Vyhláška vyhlašuje II. změnu územního plánu města
 8. Vyhláška vyhlašuje IV. změnu územního plánu města
 9. Vyhláška vyhlašuje VII. změnu územního plánu města
 10. Vyhláška vyhlašuje X. změnu územního plánu města
 11. Vyhláška vyhlašuje IX. změnu územního plánu města
 12. Vyhláška vyhlašuje XIV. změnu územního plánu města
 13. Vyhláška vyhlašuje VIII. změnu územního plánu města
 14. Vyhláška vyhlašuje VI. změnu územního plánu města
 15. Vyhláška vyhlašuje XIX. změnu územního plánu města
 16. Vyhláška vyhlašuje IX. a) změnu územního plánu města.
 17. Vyhláška vyhlašuje XI. změnu územního plánu města.
 18. Vyhláška vyhlašuje XII. změnu územního plánu města.
 19. Vyhláška vyhlašuje XVIa) změnu územního plánu města.
 20. Vyhláška vyhlašuje XIII. změnu územního plánu města
 21. Vyhláška vyhlašuje XV.a změnu územního plánu města
 22. Vyhláška vyhlašuje XVI.b změnu územního plánu města
 23. Vyhláška vyhlašuje XX. změnu územního plánu města
 24. Vyhláška vyhlašuje XXIII. změnu územního plánu města
 25. Vyhláška vyhlašuje XV. změnu územního plánu města
 26. Vyhláška vyhlašuje XXII. změnu územního plánu města
 27. Vyhláška vyhlašuje XVIII. změnu územního plánu města
Článek 2

Rozsah platnosti vyhlášky

 1. Vyhláška platí pro celé správní území města Jablonec nad Nisou - v rozsahu katastrálních území Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Lukášov, Mšeno nad Nisou, Rýnovice, Vrkoslavice, Kokonín, Proseč nad Nisou.
 2. Vyhláška platí na dobu neurčitou. Její platnost může být zrušena pouze novou vyhláškou ke změnám schváleného územního plánu nebo k nově schválenému územnímu plánu města Jablonec nad Nisou.
Článek 3

Základní pojmy

 1. Pojmy uváděné v této vyhlášce jsou používány shodně s platným zněním stavebního zákona a prováděcích vyhlášek.
 2. Stavbou je v této vyhlášce míněn jednak objekt, který je vytvářen stavební činnosti, jednak tato stavební činnost sama.
Část druhá

Závazná část územního plánu, závazné regulativy

Článek 4

Závazné části územního plánu

 • Závazné části územního plánu jsou
  • urbanistická koncepce, určující způsob využití ploch
  • vymezení zastavitelného území
  • omezení změn v užívání staveb
  • limity využití území (např. ochranná pásma, územní systémy ekologické stability, velkoplošné krajinné prvky a pod.)
  • zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení
  • vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby

Závazné části územního plánu jsou vyjádřeny:

 1. v grafických přílohách této vyhlášky - ve výkresech:
  • B 1 - Komplexní urbanistický návrh, a to základní urbanistická koncepce ve smyslu věcné a časové koordinace - plochy stabilizované a přestavbové, návrhové a výhledové
  • B 13 - Organizace území (členění území města na "části území - bloky" s určeným funkčním využitím a hranicemi: řešeného území, současně zastavěného území, zastavitelného území k roku 2010, limity využití území ( ochranná pásma, ÚSES, městská památková zóna, koncepce dopravního systému, hranice CHKO Jizerské hory, inundace, PHO vodních zdrojů, pásma hygienické ochrany výrobních závodů a vymezení veřejně prospěšných staveb)
  • B 5 - Dopravní řešení - základní koncepce dopravního uspořádání
  • B 7 - Zásobování vodou -základní koncepce technického uspořádání
  • B 8 - Kanalizace - základní koncepce technického uspořádání
  • B 9 - Zásobování teplem - základní koncepce technického uspořádání
  • B 10 - Zásobování plynem - základní koncepce technického uspořádání
  • B 11 - Zásobování elektrickou energií -základní koncepce technického uspořádání

   Trasy vedení inženýrských sítí jsou směrné.

 2. v textu vyhlášky
 3. v textových přílohách vyhlášky "Závazné regulativy" s oddíly:
   Pravidla pro stavební činnost v městské památkové zóně (dále jen MPZ) Limity území Části území - bloky Veřejně prospěšné stavby Energetické zóny
Článek 5

Závazné regulativy využití území

 1. Základním prostředkem regulace činností a využití území je členění katastru města na části území (bloky) s přiřazenými kódy a charakteristikami jejich využití
 2. Zákres tohoto členění území s vyznačením kódů je proveden ve výkrese B 13 -Organizace území
 3. Pro každou takto vymezenou část území jsou v "Závazných regulativech " v oddíle III. "Části území " určeny:
  • lokální limity využití území

   IZP - index zastavění pozemku (maximální procento zastavění pozemku)

   Podlažnost - maximální / minimální

   příp. procentní poměr smíšené funkce v určitých částech území

  • charakteristika území
  • přípustné využití území, činnosti a stavby
  • nepřípustné využití území, činnosti a stavby
  • podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby
 4. Z hlediska stavební činnosti je území členěno na :
  • Části území nezastavitelné - v tomto území lze povolit stavbu pouze v případě, že bude umožňovat využití nezastavitelných území v souladu s územním plánem (s přílohou "Závazné regulativy", oddíl III. "Části území")
  • Části území zastavitelné
   • již zastavěné - stavby a užívání ploch, které nejsou v souladu s územním plánem mohou být ponechány pouze na dožití. Správní rozhodnutí budou povolovat využití území a stavby pouze v souladu s územním plánem.
   • doposud nezastavěné - správní rozhodnutí budou povolovat využití území a stavby pouze v souladu s územním plánem.

   Dožitím se rozumí přípustnost udržovacích prací na objektu, které zajišťují jeho současné využití, možnost změny v užívání stavby, splňující kriteria současného podmínečně přípustného funkčního využití, či předpisu funkční plochy platného ÚP. Výjimečně je možno se stavebními úpravami vyžadujícími stavební povolení připustit dostavby max. do 20% plochy či stavebního objemu.

 5. Části území nezastavitelné jsou: Přírodní území

  lesní plochy (PUPFL) KL
  doplňující krajinná a izolační zeleň KZ
  stabilizované přírodní území ZPF KH
  louky, pastviny KP
  vodní plochy KV
  Plochy zvláštního významu - územní systémy ekologické stability

  přírodní ochrana, plochy významné nadregionální, regionální ÚSES UR
  přírodní ochrana, plochy lokální, lokální systémy ÚSES, izolační zeleň UL
  Specifická území

  parky, lesoparky, urnové háje PK
  hřbitovy využívané PH
  parky se sportovním zařízením PS
  izolační zeleň, veřejná zeleň, zahrady PL
 6. Části území zastavitelné: Územní bydlení

  plochy pro rodinné domy venkovského typu, rekreační bydlení kód BV
  plochy pro rodinné domy městského charakteru kód B1,B2,B3
  plochy pro bydlení v bytových domech kód D1,D2,D3
  smíšená území
  smíšené bydlení kód S1
  smíšené bydlení kód S2
  smíšené bydlení v centru, MPZ kód S3

  Podnikatelskou činností se rozumí především poskytování služeb a obchodní činnost, připouští se řemeslná a výrobní činnost, která hlukem, prachem a exhalacemi nebude negativně ovlivňovat bydlení ve vlastním objektu a v sousedních objektech (např. potravinářská a bižuterní výroba).

  Specifická území

  vězeňství AV
  občanské vybavení, polyfunkční (restaurace, penziony, hotely, kultura, služby apod.) OV
  nemocnice, zdravotnictví OZ
  školy základní OS
  školy střední, gymnázia OG
  státní správa, administrativa OA
  velkoplošně obchodní plochy OO
  areál výstaviště, letní scéna OK
  sportovní (stadiony, sportovní haly) SZ
  sportovní s min. zastavěním: hřiště, přírodní stadiony SN
  sjezdovky SJ
  pláže SP
  areál zdraví SA
  zahradnictví ZD
  kolonie zahrádek ZR
  Technické vybavení - obecně

  požární zbrojnice, civilní ochrana H
  odpadní vody, zásobování vodou V
  plynové hospodářství B
  elektrická energie E
  zásobování teplem T
  zařízení na zpracování odpadů,údržba komunikací a osvětlení O
  Výrobní plochy

  průmyslové areály střední VP
  lehká drobná výroba, výrobní služby VD
  zemědělské areály, živ. výroba, býv.zem.areály VZ
  Dopravní plochy

  dopravní plochy obecně D
  železnice, integrovaná doprava Z
  hromadná doprava, technické zázemí, terminály M
  čerpací stanice s prodejem, službami S
  garáže hromadné - podzemní G
  hlídané parkoviště na terénu P
  komunikační síť, vybraná komunikační síť
  - dopravní plochy obecně D - železnice, integrovaná doprava Z - hromadná doprava, technické zázemí, terminály M - čerpací stanice s prodejem, službami S - garáže hromadné - podzemní G - hlídané parkoviště na terénu P - komunikační síť, vybraná komunikační síť
 7. Plochy navržené I. změnou k novému funkčnímu využití jsou zařazeny do jednotlivých částí území - bloků, pro které jsou platné závazné regulativy, vyhlášené OZV o závazných částech územního plánu města Jablonec nad Nisou.

Část třetí

Veřejně prospěšné stavby

Článek 6

Veřejně prospěšné stavby

 1. Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vyjádřeny na výkrese B 13 - Organizace území. Jejich specifikace je uvedena v oddíle IV. "Závazných regulativů".
 2. Pro veřejně prospěšné stavby lze podle 108, odst. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit.

Část čtvrtá

Závěrečná ustanovení

Článek 7

Změny a aktualizace a výjimky

 1. Změny závazné části schváleného územního plánu města Jablonec nad Nisou schvaluje městské zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou po projednání podle stavebního zákona.
 2. Aktualizace územního plánu města bude prováděna v souladu s potřebami rozvoje území.
 3. Maximální četnost pořízení změn územního plánu se stanovuje na 2x ročně (sumarizace požadavků k 30.6. a k 31.12.)
 4. Úhradu nákladů na pořízení změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou ponese v plné výši právnická nebo fyzická osoby, jejíž výhradní potřebou bylo pořízení změny vyvoláno.
Článek 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. Dnem vyhlášení vyhlášky je první den jejího vyvěšení na úřední desce.

Článek 9

Zrušující ustanovení

Dnem nabytí účinnosti vyhlášky se ruší OZV č. 23 „o závazných částech územního plánu“ schválenou na RM dne 21.10.1998, OZV č. 34 „kterou se doplňuje OZV o závazných částech územního plánu“ schválenou na RM dne 9.9.1999, OZV č. 35 „kterou se mění OZV č. 34 a kterou se doplňuje OZV č. 23 o závazných částech územního plánu“ schválenou na RM dne 20.1.2000 a OZV č. 36 „kterou se doplňuje OZV č. 23 o závazných částech územního plánu“ schválenou na RM dne 15.6.2000.

Článek 10

Uložení územního plánu sídelního útvaru

Úplná dokumentace územního plánu města Jablonec nad Nisou je uložena na: Městském úřadě v Jablonci nad Nisou

 • na stavebním úřadě
 • na odboru rozvoje - oddělení architektury a ÚP Okresním úřadě Jablonec nad Nisou, referátu regionálního rozvoje
Článek 11

Přílohy vyhlášky

 1. Nedílnou součástí této vyhlášky jsou "Závazné regulativy" s oddíly
  1. Pravidla pro stavební činnost v MPZ
  2. Limity území
  3. Části území
  4. Veřejně-prospěšné stavby
  5. Energetické zóny
 2. Nedílnou součástí této vyhlášky je dále textová a kompletní grafická část územního plánu města Jablonec nad Nisou.

RNDr. Jiří Čeřovský, v.r.
starosta města

Ing. Radovan Louda, v.r.
místostarosta města

 • OZV byla vydána na 34. ZM dne 20. 6. 2002 a nabývá účinnosti 14. 7. 2002 (vyvěšeno na úřední desce 28. 6. 2002 - 14. 7. 2002)
 • OZV č. 7/2003 byla vydána na 8. zasedání ZM dne 4.9.2003 a nabývá účinnosti 20. 9. 2003 (vyvěšeno na úřední desce 5. - 21. 9. 2003)
 • OZV č. 1/2004 byla vydána na 13. zasedání ZM dne 4.3.2004 a nabývá účinnosti 24.3.2004 (vyvěšeno na úřední desce 9. 3. - 25. 3. 2004)
 • OZV č. 2/2004 byla vydána na 13. zasedání ZM dne 4.3.2004 a nabývá účinnosti 24.3.2004 (vyvěšeno na úřední desce 9. 3. - 25. 3. 2004)
 • OZV č. 3/2004 byla vydána na 14. zasedání ZM dne 15.4.2004 a nabývá účinnosti 9.5.2004 (vyvěšeno na úřední desce 23.4.-10.5.2004)
 • OZV č. 4/2004 byla vydána na 15. zasedání ZM dne 20.5.2004 a nabývá účinnosti 11. 6. 2004 (vyvěšeno na úřední desce 26. 5. - 10. 6. 2004)
 • OZV č. 10/2004 byla vydána na 20. ZM dne 9.12.2004 a nabývá účinnosti 30.12.2004 (vyvěšeno na úřední desce 14.-30.12.2004)
 • OZV č. 1/2005 byla vydána na 21. ZM dne 27.1.2005 a nabývá účinnosti 19.2.2005 (vyvěšeno na úřední desce 3.2.2005 - 21.2.2005
 • OZV č. 6/2005 byla vydána na 26. ZM dne 8.9.2005 a nabývá účinnosti 29.9.2005 (vyvěšeno na úřední desce 13.9.2005-29.9.2005)
 • OZV byla vydána na 27. zasedání ZM dne 6.10.2005 a nabývá účinnosti 28.10.2005 (vyvěšeno na úřední desce 13.10.-31.10.2005)
 • OZV č. 5/2006 byla vydána na 31. ZM dne 9.3.2006 a nabývá účinnosti 30.3.2006 (vyvěšeno na úřední desce 14.3.-29.3.2006.)
 • OZV č. 11/2006 byla vydána na 34. ZM dne 22.6.2006 a nabývá účinnosti 14.7.2006 (vyvěšeno na úřední desce 28.6.2006-13.7.2006.)
 • OZV č. 12/2006 byla vydána na 35. ZM dne 7.9.2006 a nabývá účinnosti 30.9.2006 (vyvěšeno na úřední desce 13.9.-29.9.2006.)
 • OZV č. 14/2006 byla vydána na 36. ZM dne 12.10.2006 a nabývá účinnosti 12.11.2006 (vyvěšeno na úřední desce 27.10.-14.11.2006.)
 • OZV č. 15/2006 byla vydána na 1. ZM dne 7.12.2006 a nabývá účinnosti 29.12.2006 (vyvěšeno na úřední desce 13.12.-29.12.2006.)
 • OZV č. 17/2006 byla vydána na 1. ZM dne 7.12.2006 a nabývá účinnosti 29.12.2006 (vyvěšeno na úřední desce 13.12.-29.12.2006.)
Vytvořeno 28.2.2005 9:37:07 - aktualizováno 13.12.2006 15:05:54 | přečteno 12173x | Petr Vitvar
load