2004/1 - zákaz spalování některých paliv

Nařízení města Jablonce nad Nisou jímž se zakazuje spalování některých druhů paliv.

Rada města Jablonec nad Nisou se dne 3.6.2004 usnesla vydat v souladu s § 50, odstavcem 1, písmenem g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších právních předpisů a podle ustanovení § 11, odst. 1 dále § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů), toto nařízení:

Článek 1

Zákaz spalování vyjmenovaných paliv

 1. Na území města Jablonce nad Nisou se v malých spalovacích zdrojích znečišťování zakazuje spalování těchto paliv:
  1. hnědé uhlí energetické
  2. lignit
  3. uhelné kaly
  4. proplástky
 2. Územím města Jablonec nad Nisou se rozumí katastrální území Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Mšeno nad Nisou, Jablonecké Paseky, Vrkoslavice a Kokonín.
 3. Malým spalovacím zdrojem se rozumí takový zdroj, jehož jmenovitý tepelný výkon je nižší než 0,2 MW
Článek 2

Sankce

Porušování tohoto nařízení se postihuje u fyzických osob podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), pokud se jedná o právnickou osobu nebo fyzickou osobu-podnikatele.

Článek 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení na úřední desce Městského úřadu v Jablonci nad Nisou.

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Mgr. Petr Karásek
místostarosta města

Nařízení č. 1/2004 bylo vydáno na 8. schůzi RM dne 3.6.2004 a nabývá účinnosti: 1.7.2004 (vyvěšeno na úřední desce …15.6.-1.7.2004….)

Vytvořeno 22.7.2004 10:23:01 | přečteno 4944x | Petr Vitvar