Územní plánování

Územní plány Jablonce nad Nisou a okolních obcí, územně analytické podklady, urbanistická geologie.

Územní plán Jablonec nad Nisou

Územní plán je územně plánovací dokumentací, která stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.

Územní plány okolních obcí

Územní plány okolních obcí ve správním obvodu Jablonce nad Nisou.

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady pro správní obvod s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou.

Urbanistická geologie

Informace o geologii, geofyzikálním poli, přírodních zdrojích, hydrogeologii, inženýrské geologii, geochemii půd, včetně nežádoucích geologických jevů přírodního, industriálního i emisního původu v Jablonci nad Nisou.
load