Trhací práce

, autor: archiv Metrostav

Jablonec se nachází převážně na porfyrické biotitickém granitu (Liberecké žule). Součástí metody ražby štoly je i použití trhacích prací pro rozpojení horniny ve štole. Trhací práce se využívají v případě, že nelze horninu strojně rozpojit vzhledem k její pevnosti, což je případ jablonecké stavby.

Vlivy trhacích prací se projevují akusticky a v blízkosti ražeb i seismickými účinky. Seismická činnost je průběžně sledována seismografickými stanicemi osazenými v předpolí ražeb. Zaznamenané hodnoty vyhodnocuje nezávislý soudní znalec v oboru trhacích prací. Záznamy ze seismografů jsou také předávány Krajské hygienické stanici, která rovněž bdí nad tím, aby nebyly překračovány limity hlučnosti.

Trhací práce neprobíhají v noci. V nočních hodinách – tj. od 6 do 22 hodin jsou na minimum omezeny i hlučnější operace. K odstřelům dochází zhruba ve 12 hodinových cyklech. Snaha je provádět trhací práce kolem sedmé hodiny ranní a druhý odstřel stihnout do 21 hodiny. Samotný odstřel je velmi krátký. Jeho trvání je časově rozprostřeno maximálně do 6 sekund a je doprovázen silným zvukovým vjemem a v blízkosti ražeb také mírnou seismickou činností. Strojní rozpojování horniny by mělo podobné účinky, ale trvalo by podstatně déle. Po odstřelu je potřeba rubaninu odtěžit, prostor vyčistit, zajistit primárním ostěním, které je tvořeno ocelovou výztuží a stříkaným betonem, dále znovu horninu navrtat a připravit nálože pro další odstřel. Tato činnost trvá zhruba 12 hodin.

Odstřely probíhají na 3 místech ve městě – u Strojírenského zkušebního ústavu, u loděnice u přehrady a v Pasecké štole. To znamená 6 výbuchů na třech různých místech denně.

Vytěžený materiál se odváží nákladními auty buď do lomu v Hraničné, kde je dále zpracováván, nebo na recyklační plochu v Proseči. Rubanina je dále využívána například jako druhotný zásypový materiál na cesty. Vytěženou horninou bude také vyrovnán terén pod budoucím obchodním centrem OBI u Intersparu nebo bude využita pro zemní práce v Tyršově parku.

Celkové množství vytěženého materiálu je odhadováno na 60 tisíc tun, které odveze 6 tisíc nákladních aut.

Na jeden odstřel je potřeba zhruba 50 kg trhaviny pro délku kroku 2 m u Strojírenského zkušebního ústavu. Na ostatních pracovištích je množství trhaviny podstatně menší.

Denně je vyraženo 2–3,5 metru štoly, množství vytěženého materiálu a délka vyražené štoly se různí podle třídy tvrdosti horniny. Zatímco z pracoviště u zkušebního ústavu v Plynární ulici je denně vyraženo až 3,6 metru (60–70 m3 horniny), které jsou odvezeny 10 nákladními auty, od přehrady odveze 7 náklaďáků cca 40 m3 vytěženého materiálu a jsou za 24 hodin vyraženy pouze 2 metry. V Pasekách, kde dochází ke zvětšení stávající přívodní štoly je denně vyraženo cca 3,5 metru a rubaninu odveze 7 aut.

Vytvořeno 1.8.2012 14:40:37 | přečteno 6396x | Petr Vitvar