Péče o obyvatelstvo

Neziskový sektor, spolky, školství, zdravotnictví v roce 2004

NEZISKOVÝ SEKTOR

AZYL

Zlepšený obraz neziskových organizací ve veřejné politici ukazuje graf, další mapuje členství podle typu neziskové organizace. Součástí kapitoly je i počet poskytnutých služeb klientům azylového domu Naděje, jenž nebyl zázemí jen bezdomovcům.

DOMY PRO SENIORY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 - jak byla předložená zastupitelstvu, zpracovala ředitelka organizace Jiřina Krpatová:

Příspěvková organizace DOMY PRO SENIORY JABLONEC NAD NISOU zajišťuje pečovatelskou službu seniorům a zdravotně postiženým občanům. Pomáhá při zabezpečování nezbytných životních potřeb a úkonů potřebným občanům v domácnostech, včetně domácností v domech s pečovatelskou službou /DPS I - IV/. Zajišťuje i d a l š í služby sociálního charakteru, poradenství, pomoc v osobních záležitostech, v krizových situacích , aktivizační programy apod.

Součástí činnosti je i správa objektů DPS I - IV

Středisko/číslo

adresa objektu

Garsoniery

1 + 1

2 + 1

celkem

Počet obyvatel

730 I.

B. Němcové 54

0

17

0

17

22

731 III.

Slunná 440

5

6

0

11

13

732 II.

Palackého 65,63

89

15

0

104

113

733 IV.

Novoveská 5

25

23

1*

49

63

Celkem

119

61

1

181

211

734 V.

Opletalova 35

terénní pečovatelská služba - od 17.3.2003

*2 + 1 služební byt.

Nebytové prostory :

 • Stř.730 - 2
 • Stř.732 - 3
 • Stř.733 - 1

Domy pro seniory I - IV poskytují bydlení seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří ještě nepotřebují komplexní a nepřetržitou ústavní péči a jsou schopni při vytvoření vhodných podmínek za pomoci služeb sociálního a pečovatelského charakteru vést poměrně samostatný život. Jsou určeny občanům, kteří z důvodu zdravotního stavu, ztráty soběstačnosti či vysokého věku nejsou schopni sami si obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby a jejich rodiny jim potřebnou pomoc nemohou poskytovat. Byty v domech s pečovatelskou službou jsou pronajímány na základě nájemní smlouvy podle obecných předpisů o nájmu bytu a mají charakter bytů v domech zvláštního určení. Žádosti o umístění do Domů pro seniory jsou přijímány a evidovány na oddělení sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu a o přidělení bytu rozhoduje podle stanovených kriterií Komise humanitní péče RM.

Organizace zaměstnávala k 31. 12. 2004 37 zaměstnanců /přepočtený počet 34,4/ a 3 dohody s obyvateli DPS o pracovní činnosti /zajišťování pomoci obyvatelům v době nepřítomnosti personálu/.

Věkový průměr obyvatel DPS I - IV k 1. 1. 2005 c e l k e m: 74,76 roků

 • 9 obyvatel - 90 - 95 let
 • 18 obyvatel - 85 - 89 let
 • 63 obyvatel - 80 - 84 let
 • 64 obyvatel - 75 - 79 let
 • 31 obyvatel - 70 - 74 let
 • 26 obyvatel - 60 - 69 let

Celkem ve věku 75 - 95 let je 155 obyvatel.

V roce 2 004 v DPS I - IV 13 obyvatel zemřelo, 2 obyvatelé se přestěhovali jinam, ve 104případech byli obyvatelé hospitalizováni, do Domova důchodců neodešel nikdo. V bytech 1+1 bydlí po úmrtí partnerů v DPS II 5 jednotlivců, v DPS IV 9 jednotlivců. Za celou dobu existence DPS bylo ke konci roku 2004 celkově evidováno 427 obyvatel, z nichž 147 již zemřelo, do Domova důchodců, LDN a jiných soc. a zdr. zařízení se přestěhovalo pro zhoršení zdravotního stavu či z jiných důvodů 64 obyvatel.

Terénní pečovatelská služba je poskytována občanům města Jablonce nad Nisou včetně Vrkoslavic, Kokonína, Proseče n. N., byla převzata 17. 3. 2003.

 • Za pomoci RK DOMOS byly upraveny a vybaveny suterénní provozní prostory v Opletalově ul. 35 / vyčištění prostor, příčky, vodoinstalace, elektroinstalace, dlažba, obklady, okna, dveře atd. /, naše organizace zajistila instalaci bojlerů, umyvadel, přesunutí dřezů, kuch. linky, přestěhován nezbytný inventář, kancelář ze 2. p. byla přesunuta do přízemí domu /, zajištění telefonického spojení, instalována domácí ústředna, ze strany RK Domos byly dokončeny úpravy spol. prostor v suterénu.
 • Po několika jednáních s MěÚ a TSMJ byla zpevněna příjezdová cesta do zahrady, na její zimní údržbu byla vybrána firma.
 • Ve spolupráci s realitními kancelářemi jsme sehnali starší dosud funkční mandl.
 • Se správkyní konkursní podstaty byl dořešen odkup majetku, který jsme pro naši činnost převzali od firmy Medical Endler.
 • Byly zavedeny do oběhu nové termojídlonosiče - s Eurestem dohodnut výdej stravy na dvě etapy, aby všichni klienti dostávali jídlo teplé, rozvezeno bylo 18 313 obědů 123 zájemcům.
 • Průběžně jsou prováděna šetření u nových klientů terénní pečovatelské služby i opakovaná šetření u všech klientů v terénu, mapujeme případné změny a spokojenost klientů s poskytovanými službami - bylo provedeno 59 šetření u nových klientů.
 • Domy s pečovatelskou službou v ul. Opletalova 31, 33 a P. Bezruče 54 nebyly k 31. 12. 2004 naší organizací převzaty, služby obyvatelům jsou poskytovány v rámci terénní pečovatelské služby - probíhala jednání s MěÚ o možnosti zřízení stálé pečovatelské služby v těchto objektech.
 • Terénní pečovatelská služba převáží o víkendech a svátcích snídaně, obědy + večeře z DD v Jabl. Pasekách do ÚSP tamtéž - smluvně ošetřeno, ÚSP hradí náklady spojené s převozem.
 • Na základě smlouvy s OÚ Lučany n. N. o jejich úhradě nákladů je zajišťována služba u obyvatelky této obce.

Pro obyvatele DPs I - IV zajišťujeme všechny úkony pečovatelské služby včetně jednoduchých ošetřovatelských úkonů a další služby sociálního charakteru, poradenství, pomoc v osobních záležitostech, v krizových situacích a pod., důležitou součástí naší práce je aktivizace seniorů.

Pečovatelská služba se v domech s pečovatelskou službou poskytuje za úhradu, která je stanovena podle Přílohy č. 1 k Vyhl. MPSV č. 182 / 1991 a v r. 2004 byla poskytována celkem 347 klientům, z toho bylo 135 klientů terénní pečovatelské služby.

Bylo provedeno:

úkon celkem z toho terén

Nákupy

3 537

582

Lékárna

909

144

Pochůzky

222

38

prádlo v kg

3 528

391

jednod. ošetř. úkony

2 726

825

hygienická péče

750

623

běžný úklid

1 743

575

velký úklid

270

46

doprovod

98

16

příprava jídla

811

738

dohled

124

0

donáška obědů

24 674

18 381

V průměru připadá 19,2 klientů čerpajících služby na 1 pečovatelku p. o. DPS.

1 klient čerpající služby zaplatil v průměru za služby v r. 2004 126,- Kč za 1 měsíc.

Žádné služby nečerpali v průběhu roku obyvatelé 34 bytů v DPS I - IV.

Tržby za služby : 351 372,-Kč + 172 718,- Kč za dovoz obědů, celkem 524 090,- Kč.

Od r. 2000 nabízí naše organizace respitní péči - tzn. krátkodobé poskytnutí ubytování a pečovatelské služby občanům, kteří potřebují pomoc v některých životních úkonech a tuto službu jim nemůže po přechodnou dobu zajistit rodina, která jinak o ně trvale pečuje / dovolená, pracovní cesty, onemocnění, vyčerpanost apod. /. Zajištění krátkodobého pobytu a potřebné pečovatelské služby umožní těmto rodinám realizaci vlastních plánů a dočasný odpočinek.

Práce se starými, nemocnými lidmi je psychicky i časově velmi náročná, vyžaduje obrovskou trpělivost a pochopení ze strany personálu.

Poskytování pečovatelské služby znamená nejen zajišťování základních životních potřeb klientů a péči o jejich domácnost, ale i snahu o co nejdelší udržení jejich soběstačnosti a duševní svěžesti, aby co nejdéle mohli setrvat ve svém domácím prostředí, měli možnost vzájemné komunikace a zapojení se do kulturního a společenského života. K tomu mohou napomoci aktivizační programy, které pro obyvatele DPS připravujeme. Jedná se o „kavárničky“ s nejrůznějším programem - přednášky, besedy, trénování paměti, dále zpívání /v DPS II a IV pod vedením obyvatelky DPS IV/, zdravotní cvičení /v DPS II opět pod vedením obyvatelky DPS IV/, pracovní terapie, ruční práce, společenské a kulturní akce, schůzky s duchovní tématikou, v letním období vycházky a výlety.

Proběhla společná akce ve spolupráci s Domovem důchodců v Jabloneckých Pasekách. Obyvatelé DPS se aktivně podíleli na některých akcích Týdne seniorů, na programu Divadlo zdravotně postiženým, řada obyvatel DPS se zúčastnila se svými pracemi několika výstav prací seniorů, kde např. na celostátní akci v Domově důchodců ve Vratislavicích získali několik významných ocenění /1., 3., 5., 7. místo/. Obyvatelé dále šijí panenky „ Míša“ pro dětské pacienty nemocnice Jablonec n.N. i pro záchranné lékařské služby v Jablonci n. N. i dalších okolních městech. V DPS I, II, IV se mohou senioři zúčastňovat akcí Klubů důchodců, jejich členky navázaly spolupráci s Dětským domovem v Jablonci n. N. a dětem připravují dárky k různým příležitostem. Již tradičně se konala např. posezení s hudbou, maškarní odpoledne, oslava Dne matek, vystoupili děti z různých základních škol a souborů, ve spolupráci s jezdeckým klubem Pohoda Kynast měli senioři možnost jízdy na koni a v kočáře . Mimořádnou událostí bylo slavnostní posezení u příležitosti 10. výročí zprovoznění DPS III.

Spolupracujeme s Českou asociací sester při Nemocnici v Jablonci n. N., její členky opakovaně přednášely v DPS II a IV na odborná zdravotnická témata obyvatelům. Obyvatelé DPS se účastnili zájezdu s malými Kluby důchodců a několika výletů do okolí Jablonce n. N., měli možnost návštěv několika představení v jabloneckém divadle.

V budoucnu se budeme snažit do našich aktivizačních programů zapojit i klienty terénní pečovatelské služby. Aktivizační programy ovlivňují fyzický i psychický stav, vedou k odstranění napětí, zbavení se strachu, úzkosti a poskytují velký prostor k sebevyjádření, identifikaci sebe sama. Slouží k obnovení cesty komunikace, k udržení soběstačnosti.

Obyvatelé využívají služeb pedikérky, masérky, v DPS I i kadeřnice.V DPS II sídlí pobočka Okresní knihovny, v ostatních zařízeních mají obyvatelé k dispozici darované knihy.

V DPS IV od r.1999 má své zázemí JAKOP, jeho členky se zúčastňují zdravotního cvičení pod vedením jedné z obyvatelek DPS v tělocvičně objektu.

Hlavní jablonecký Klub důchodců se sídlem v DPS IV se stále těší velkému zájmu jabloneckých seniorů, pravidla pro využívání prostor jídelny jsou dodržována. Provozní náklady na akce tohoto Klubu důchodců nese Město prostřednictvím naší organizace.

Za úhradu nákladů bylo uskutečněno několik převozů členů sdružení Downova syndromu do okolních měst a obcí - návštěvy dalších členů této organizace.

S naším záměrem zkvalitňování služeb a naplňování standardů sociálních služeb je v souladu i nutnost vzdělávání personálu DPS:

 • účast zaměstnanců DPS na seminářích s tématy, týkajícími se naší práce, na akcích pořádaných Českou asociací pečovatelské služby
 • s poznatky z jednotlivých akcí konaných mimo DPS jsou pracovníci DPS seznamováni na vnitřních seminářích
 • proběhlo školení všech zaměstnanců v OBP a požární ochraně a seznámení se změnami Zákoníku práce a zákonem o zaměstnanosti
 • 2 pečovatelky DPS byly obyvateli navrženy na titul Pečovatelka roku, byly pozvány na vyhlášení do Prahy, obě obdržely pamětní diplom
 • probíhají práce na vytvoření standardů kvality námi poskytovaných pečovatelských služeb s úmyslem postupného zkušebního zavádění a používání těchto standardů, MěÚ byly předány podklady pro přihlášení naší organizace ke zkušební inspekci · měl by požádat MPSV zřizovatel.

Na základě požadavků kladených na stravování byly na příslušných místech nainstalovány bezdotykové baterie /loketní/, zásobníky papírových ručníků a mýdla.

Byla provedena revize všech elektrospotřebičů, používaných zaměstnanci DPS a zjištěné závady byly odstraněny.

Velký podíl naší činnosti tvoří od r. 1999 správa objektů se všemi souvisejícími povinnostmi. Přebíráme a předáváme byty, odesíláme hlášenky na MěÚ, vystavujeme nájemní smlouvy, při změnách cen za bydlení předáváme obyvatelům nové evidenční listy, připravujeme a provádíme vyúčtování nákladů na bydlení apod.

Zabezpečujeme bezproblémový provoz objektů z technického hlediska.

 • byla provedena revize hromosvodu
 • provedena oprava obkladů v koupelně a dlažby u vchodu do objektu
 • byla provedena 3-letá prohlídka výtahů a opraveny zjištěné závady
 • byla provedena výměna vodoměrů na SV
v DPS II - byla provedena oprava propadající se dlažby ve vstupní hale objektu a výměna dlažby na rampě u kuchyně - proběhlo malování kuchyně a skladu nádobí
 • opravy ve strojovnách vzduchotechniky
 • TSMJ provedly úpravu terénu na komunikaci před rampou do kuchyně a propadlého terénu u vchodu A
 • řešení zatékání do dělící zdi mezi jídelnou a kuchyní - vyčištění kanálů před objektem - byl vyvložkován vnitřní zborcený dešťový svod
 • byla provedena výměna vodoměrů na SV
 • byla provedena výměna lana a kotouče velkého výtahu v budově B

v DPS III - opakovaně bylo nutno provést čištění kanalizace v bytě č.2 - suterén

 • oprava okapového žlabu ve 2.p. + svodu v zahradě - výměna termostatu a úprava kouřovodů v kotelně, výměna anodových tyčí u bojlerů

v DPS IV - proběhlo malování kuchyně, koupelny, tělocvičny

 • oplocení pozemku u DPS IV bylo v jarních měsících provedeno, obyvatelé jsou velmi spokojeni, po mnoha jednáních byla 27.7.2004 podepsána smlouva o předání oplocené části pozemku do naší správy, byla dohodnuta údržba zeleně s dodavatelskou firmou
 • provedena oprava zvednuté dlažby v kuchyni
 • byla provedena oprava střechy - na několika místech zatékání
 • byla uskutečněna výměna světelné závory s čidlem a stykačů u malého výtahu. Ve 2. polovině roku byl proveden výběr firmy na dodávku software na správu bytů a nebytů, vybrána firma, produkt upraven pro naše potřeby, realitním kancelářím byla předána výpověď k 1. 1. 2005, a byly podniknuty všechny potřebné kroky k tomu, abychom mohli komplexně tuto činnost od 1. 1 2005 vykonávat / smlouvy se SIPO, některými dodavateli a pod., budeme sami vypracovávat vyúčtování nákladů na bydlení s platností od r. 2005.

V průběhu roku jsou obyvatelé prostřednictvím pečovatelek, nástěnek nebo schůzek aktuálně informováni o záležitostech, týkajících se bydlení, provozu zařízení, o všech pořádaných akcích. Průběžně se snažíme řešit všechny problémy, týkající se života našich obyvatel.

Finanční hospodaření

a/ Výsledky hospodaření DPS za rok 2004

Stálá aktiva

Oběžná aktiva

Aktiva celkem

Vlastní zdroje

Cizí zdroje

Pasiva celkem

2003

299 597

4 925 946

5 225 543

-277 474

5 503 017

5 225 543

2004

260 477

2 358 504

2 618 981

589 164

2 029 817

2 618 981

Náklady celkem

Výnosy celkem

Z toho příspěvek zřizovatele bez příjmů z nájmů

Příjmy z nájmů

Hospodářský výsledek

2003

11 295 412

11 859 364

7 122 000

1 452 675

563 951

2004

13 056 538

14 875 644

4 552 120

1 470 783

1 819 105

Organizace dosáhla v roce 2 004 celkového zlepšeného HV ve výši 1 819 105,- CZK. V tomto roce došlo ke změně metodiky účetnictví, kdy se zaúčtoval běžný rok služeb obyvatelům DPS spojených s nájemným pomocí dohadných účtů. V minulých období se účtovalo zpětně. Za rok 2004 tyto příjmy činily 3 844 475,- CZK, celkem 7 191 388,- CZK. Z příspěvku zřizovatele 4 552 120 byl proveden odvod z odpisů 2004 - v částce 39 120,- CZK.

Dle vyhlášky č. 549 / 2004 Sb. byl upraven Fond reprodukce majetku, došlo k jeho snížení o 960 430, - CZK, přičemž o toto částku se zvýšil HV. Důvodem pro snížení FRM je neuhrazená ztráta minulých let, která je příčinou, proč nelze zajistit finanční krytí tohoto rozpočtu.

Zlepšeným HV navrhujeme uhradit ztrátu z minulých období, která činí 1 828 216,- CZK.

b/ Zvyšování příjmů

Příjmy z nájmů jsou závislé na výši regulovaného nájemného. Příjmy za poskytované pečovatelské služby jsou upravovány dle „Přílohy č. 1 k Vyhlášce MPSV - č. 182/1991“. Z toho vyplývá, že zvyšování těchto příjmů je určeno legislativními úpravami.

c/ Snižování nákladů

Z důvodu úsporných opatření jsme podstatně omezili dodavatelské služby realitních kanceláří. Další snižování nákladů by mělo za následek omezení poskytovaných služeb a tím i snížení úrovně našich zařízení.

d/ Metodika

V minulých obdobích jsme navrhovali změnu způsobu účtování služeb spojených s nájemným /teplo, voda, TDO atd./, kde účtujeme tyto položky jako náklad organizace, a vyúčtování jako výnos organizace. Máme za to, že tyto položky by bylo vhodné účtovat jako - Zúčtovací vztahy. Proto pro příští období tuto změnu znovu navrhujeme.

V prosinci 2004 v organizaci proběhla finanční kontrola MěÚ.

Spolupráce s Městským úřadem

Podle aktuálních potřeb spolupracujeme s příslušnými odbory MěÚ, nejužší kontakt máme s odborem sociálních věcí a zdravotnictví, kromě běžných záležitostí souvisejících s činností DPS jde např. o:

 • účast zástupců DPS na šetřeních sociální pracovnice MěÚ u žadatelů o umístění do DPS
 • spolupracujeme s MěÚ v souvislosti s činností Klubů důchodců v DPS
 • obyvatelé DPS se podíleli na programu akce „ Divadlo zdravotně postiženým“
 • ve spolupráci s humanitním odborem jsme se podíleli na uskutečnění některých akcí Týdne seniorů .

S pracovníky OŽP jednáno o řešení přístupu obyvatel DPS I - B. Němcové 54 do přilehlého parku, koncem r. 2004 byly zahájeny určité terénní úpravy.

V r. 2004 na základě pokynu MěÚ bylo provedeno výběrové řízení na dodávku auta, které by mělo nahradit 11 let staré , nevyhovující auto, byla vybrána nejvhodnější nabídka, řízení však muselo být zrušeno, protože ze strany Města nebyl dán souhlas s nákupem nového vozidla. Požadavek na auto byl zahrnut do rozpočtu 2005.

Na náklady Města byly dokončeny úpravy příjezdové cesty k provozním místnostem terénní pečovatelské služby v zadní části domu Opletalova 35, zimní údržbu této komunikace zajišťujeme smluvně s vybranou firmou.

Proběhla jednání o možnosti zavedení stálé pečovatelské služby v Domech s pečovatelskou službou v ul. Opletalova a P. Bezruče, aby bylo naplněno poslání těchto domů. Do rozpočtu na r. 2005 je zahrnut náklad na zřízení této služby.

Dosud není dořešeno majetkoprávní vypořádání Domu pro seniory II, Palackého 63, 65.

Technický odbor MěÚ zajistil vybudování plotu u DPS IV - obyvatelé jsou velmi spokojeni, došlo ke zklidnění situace, parta výrostků již nemá prostor pro své nekalé činnosti. Udržování zeleně zajistí naše organizace - částečně smluvně, částečně vlastními silami.

Výhled na další období

Rozvíjení aktivizačních programů pro seniory ve všech DPS a činnosti Klubů důchodců v DPS I, II, IV a snaha o zapojení klientů terénní pečovatelské služby do těchto akcí.

Zavedení stálé pečovatelské služby v DsPS Opletalova - personální zajištění, informo-vanost obyvatel těchto domů, šetření v bytech klientů. Správu bude zajišťovat nadále RK Domos s cílem postupného vylepšení vzhledu těchto objektů a tím i kvality bydlení v nich.

Vzhledem ke stáří /již více než 10 let/ dosud používaného auta Škoda Forman plánujeme nákup vozidla pro potřeby DPS dle nároků na předpisy související s přepravou jídel. Rovněž plánujeme pořízení myčky pro potřeby terénní pečovatelské služby.

Od r. 2005 budeme sami komplexně zajišťovat správu objektů DPS I, II, III, IV.

Proběhne malování některých provozních prostor v DPS. I nadále budeme provádět vlastními silami správu objektů a zajišťovat potřebné opravy a údržbu.

Pokračování prací na přípravách standardů kvality pečovatelských služeb, jejich praktická realizace. Jsme připraveni k provedení přípravné inspekce, pokud Město, jako náš zřizovatel, o ni MPSV požádá. Se standardy a snahou o zvyšování kvality služeb souvisí i zaměření na vzdělávání personálu.

Naší hlavní pracovní náplní bude i nadále pomoc našim obyvatelům i klientům pečovatelské služby v terénu ve všech oblastech jejich života - nejen poskytování samotné pečovatelské služby, ale i snaha o jejich aktivizaci se záměrem prodloužit jejich aktivní věk a umožnit jim co nejdelší samostatný a plnohodnotný život. Respektujeme jejich svobodu a snažíme se usnadňovat jim život v jejich prostředí, i v Domech pro seniory, které si sami vybrali jako svůj nový domov.

Hodnocení příslušného odboru: Ředitelka p. o. DPS, p. Krpatová, má na starosti čtyři zařízení typu domů pro seniory, ve kterých zajišťuje pečovatelskou službu seniorům a zdravotně postiženým občanům. Zajišťuje i další služby sociálního charakteru. Součástí činnosti je i správa objektů DPS I - IV. Vedle toho je prostřednictvím této organizace poskytována terénní pečovatelská služba občanům Jablonce n.N.včetně Vrkoslavic, Kokonína, Proseče n.N. a na základě jednotlivých smluv i občanům jiných měst. - Velkým úsilím a snahou ředitelky p. o. o změnu poměrů v domech s pečovatelskou službou bylo zajištěno v uplynulém roce v těchto objektech poskytování terénní pečovatelské služby se zázemím přímo v Opletalově ul. 35. Tím došlo ke kvalitativnímu posunu v poskytování pečovatelských služeb v objektech domů s pečovatelskou službou, což je obyvateli těchto domů velmi kladně hodnoceno. - Ředitelka p. o. splnila všechny stanovené úkoly za rok 2004 a řádně tak zabezpečovala jak správu a údržbu ve všech domech pro seniory, tak zejména výkon sociální práce. V domech probíhají aktivizační programy pro seniory, zaměstnanci příspěvkové organizace si průběžně prohlubují svou odbornost prostřednictvím seminářů a školení, pro obyvatele domů pro seniory i domů s pečovatelskou službou je připravována průběžně řada zajímavých programů. - Díky organizačním schopnostem a aktivnímu přístupu ředitelky p. o. se dařilo řešit všechny záležitosti, související s údržbou objektů i se soužitím obyvatel objektů plynule a tak, že nenarušovaly život v domech pro seniory. Naopak, prohloubením poskytovaných služeb v domech s pečovatelskou službou došlo k aktivizaci tamních obyvatel, kteří se ve větší míře zapojují do aktivit domů pro seniory a v současné době uvažujeme vzhledem k zájmu obyvatel o podpoře aktivit v této lokalitě formou rozšíření činnosti jednoho z Klubů důchodců. - Odborem sociálních věcí a zdravotnictví je práce ředitelky p. o. DPS, p. Krpatové, hodnocena velmi dobře.

Cílové úkoly na rok 2005:

 1. Zajistit stálou pečovatelskou službu v Domech s pečovatelskou službou
 2. Po získání počítačů a jejich instalaci zahájit počítačové a internetové kavárny v DPS II a IV
 3. Z důvodu zlepšení manipulace s jídlem za nepříznivých klimatických podmínek zřídit přístřešek nad rampu u DPS II
 4. Zajistit další prohloubení odbornosti personálu prostřednictvím seminářů a školení
 5. Pokračovat v aktivizačních programech pro seniory ve všech DPS i pro seniory z DsPS
 6. Zajistit vymalování kuchyní a jídelen v objektech DPS a kanceláří v DPS II
 7. Vyvíjet aktivity a jednat s kompetentními pracovníky s cílem zajistit správu objektů DPS I - IV bez spoluúčasti realitních kanceláří DOMOS a REKA.

SPOLKY

ČTVRTEK 10.6. - Spolek přátel obce Janova nad Nisou a Spolek přátel města Jablonce pořádaly v rámci festivalu

SLAVNOSTI ŘEKY NISY 2004 - koncert v kostele sv. Josefa v Loučné pod názvem Óda na lenost bystrému proudu Bílé Nisy. Hrála a zpívala dívčí skupina Musica Puella v dobových kostýmech. Koncert byl první veřejnou akcí, při které si návštěvníci mohli prohlédnout nový kovový plot před kostelem. Podle původního originálu ho nechal vyrobit janovský Spolek přátel obce z peněz získaných z akcí v kostele. Nejdříve se uvažovalo jen o opravě a doplnění ukradených dílů. Avšak poté, co plot odborníci odvezli na opískování, tento se téměř rozpadnul. Práce na novém stály 15 382 korun.

ČTVRTEK 16.9. - Výstava ´Básník Jizerských hor´ v Městské galerii My představila Gustava Leutelta, nejvýznamnějšího - leč současníkům téměř neznámého, spisovatele naší oblasti. Na vernisáž přišli ovšem i mladí autoři, kteří se dočkali oznámení výsledků literární soutěže. Ta byla vyhlášena na počest autora Spolkem přátel města a Leuteltovou společností, která v současné době čítá asi tisíc členů. Její předseda Dr. Dieter Klein pokládal výstavu za další krok na cestě poznání mezi německým a českým národem. - V příloze kroniky jsou pozvánka, propagační materiál a vítězná práce „Moc větru“ od autorky Markéty Mohrové z Gymnázia Dr. Randy.

STŘEDA 1.12. - Spolek přátel města Jablonce zvolil nový výbor v čele s Lukášem Pletichou. Zároveň schválil jinou podobu svého znaku, který vychází ze symbolu používaného před rokem 1906.

SVAZ NUCENĚ NASAZENÝCH

STŘEDA 30.6. - Svaz nuceně nasazených ukončil k 30. červnu 2004 svoji činnost. Stalo se tak na základě usnesení 6. celostátního sjezdu. Zástupci okresní organizace v Jablonci o tom informovali představitele města a média s tím, že finanční odškodnění získali všichni, kteří na to měli nárok. Smutným faktem bylo, že se toho dožilo jen minimum totálně nasazených. Příloha kroniky obsahuje děkovné dopisy za spolupráci před ukončením činnosti této organizace a zprávy o činnosti posledních let.

POMOC, PREVENCE

ARX

ČTVRTEK 1.7. - Preventivní protidrogové centrum Arx „spadlo“ pod vedení Centra sociálních služeb Libereckého kraje. Ten chystal novou koncepci, podle které se měl Arx v budoucnu přestat starat o volnočasové aktivity dětí a mládeže a zaměřit se na pomoc lidem v krizi a tísni.

VĚZNICE

SOBOTA 16.10. - Věznice Rýnovice měla cely zaplněná pěti stovkami vězňů. Ředitele Bohuslava Baudyše zpovídala novinářka z Mladé fronty Dnes (viz článek).

ŠKOLSTVÍ

STŘEDNÍ ŠKOLY

ÚTERÝ 4.2. - Bouřlivé ovace spolužáků Gymnázia a Sportovního gymnázia Dr. Randy čekaly dva biatlonisty - mistryni a vicemistryni juniorů Michaelu Balatkovou a vicemistra světa Miroslava Tomeše. Oba členové sportovního klubu školy zazářili na šampionátu ve francouzském středisku Savojských Alp Haute Maurienne.

ÚTERÝ 24.2. - Soukromá obchodní a právní akademie hostila studenty z celé České republiky, kteří přijeli poměřit síly v prvním ročníku soutěže středních škol v grafických předmětech.Nejlépe si vedla Anna Třešňáková z Jablonce a Markéta Tilovová z Českých Budějovic.

DNY 18.7.-14.8. - Tento rok již po šesté vyslalo město Jablonec nad Nisou svého zástupce do Letní vědecké školy v Heidelbergu. Byl jím čerstvý absolvent Gymnázia U Balvanu Jan Adamec. Dostal šanci zúčastnit se každoroční mezinárodní akce pro výborné studenty z Německa, Anglie i dalších zemí, kteří se na tamější univerzitě dostanou na špičková pracoviště v oborech biochemie, biologie a molekulární biologie a budou pracovat v perfektně vybavených laboratořích. Sám Jan Adamec se zajímá o medicínu a genetiku. Jedno místo v letní vědecké škole nám každoročně přenechává naše partnerské město Bautzen, které letos do Heidelbergu vyslalo tři studentky. Stáž na Letní vědecké škole v Heidelbergu se konala ve dnech 18.7.-14.8. Město Jablonec přispělo jabloneckému studentovi na pobyt, další náklady hradil Bautzen. V předchozích letech se letní školy účastnili střídavě studenti z obou jabloneckých gymnázií.

ČTVRTEK 4.11. - Gymnázium u Balvanu bylo evakuováno na základě anonymní hrozbě bombového útoku. V poslední době se tak stalo již potřetí.

VYSOKÁ ŠKOLA

PONDĚLÍ 21.6. - Technická univerzita zavedla v Jablonci od září výuku nového ekonomického oboru zaměřeného na mezinárodní obchod.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ČTVRTEK 5.2. - Dostatečný počet dětí zapsaných do prvních tříd zachránil před zánikem dvě základní školy, a to v Janáčkově ulici ve Vrkoslavicích a v Rychnovské ulici v Kokoníně. Podmínkou bylo osmnáct prvňáků, k zápisu se dostavilo dvacet a jednadvacet dětí! Ředitel obou škol Vladimír Hozda i rodiči byli spokojeni. V závěru února pak mělo město coby zřizovatel škol jasno - v září bylo otevřeno celkem patnáct prvních tříd.

ÚTERÝ 27.4. - Z krajské soutěže Vítání jara v Novém Boru přivezli nejvyšší ocenění žáci ZŠ Mozartova, nejmladší členové sboru Vrabčáci.

PONDĚLÍ 17.5. - Týden proti drogám je v rámci republiky ojedinělá akce. Její čtvrtý ročník začal dnes. Stejně jako v předchozích letech informoval nejen o nebezpečí drog, ale také o gamblerství, alkoholismu i AIDS. Týden proti drogám absolvovalo na dva tisíce žáků, studentů i dětí z mateřských škol. Na akci města se podílela knihovna, preventivní a krizové centrum ARX, DDM Vikýř, Klub Na Rampě i Poradna pro manželství a rodinu.

PONDĚLÍ 9.8. - Z tiskové zprávy města:

Během letních prázdnin probíhají velké opravy v budovách jabloneckých škol. V letošním roce jde o tyto školy a tyto práce:

 • ZŠ Pasířská - oprava střechy tělocvičny, celkem 4,1 mil. Kč, provádí firma JASIP Jablonec n.N.
 • ZŠ 5. května - sociální zařízení, celkem 2,4 mil. Kč, provádí STAVO-UNION Jablonec nad Nisou
 • ZŠ Na Šumavě - rekonstrukce střechy, 2,1 mil. Kč, provádí DI-TECH Jablonec n. N.
 • ZŠ Pivovarská - oprava střech kuchyně, jídelny a družiny, 421 tis. Kč, GEOSA Jablonec n. N.
 • ZŠ Mozartova - úpravy ve třídách, 400 tis. Kč, META-therm, Kocourek - truhlářství, Vrzal - malířství, Vanc - zámečnictví, Ing. Hošek - elektro

Rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Pasířská 72

 • střecha byla v havarijním stavu, vlivem zatékání a rosení uvnitř její konstrukce hniloba napadla krovy,
 • původní střecha byla celá demontována zároveň s ocelovou prosklenou čelní stěnou, vyzdívají se nové meziokenní pilíře a nové části štítových stěn,
 • objekt bude ztužen novým železobetonovým věncem,
 • nosnou konstrukci nového zastřešení tělocvičny budou tvořit dřevěné příhradové vazníky,
 • střecha je navržena plochá dvouplášťová s tepelnou izolací a parotěsnou zábranou ve spodním plášti.

Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ 5. května 76

 • rekonstrukce se týká sociálního zařízení jak pro dívky, tak i pro chlapce ve všech třech patrech školy,
 • staré plechové kabiny nahradí zděné příčky,
 • provádí se kompletní výměna sanitárních zařízení, obkladů a dlažeb,
 • současně probíhá rekonstrukce kanalizace a vnitřního vodovodu.

Rekonstrukce střechy ZŠ Na Šumavě 43

 • jedná se o opravu střech na třech objektech školy ZŠ Na Šumavě, střechy nejsou dostatečně zatepleny a do objektu zatéká přes světlíky,
 • stávající střešní krytina proto byla demontována včetně 30 světlíků,
 • nové střechy budou dvouplášťové: 1. vrstva - tepelně izolační, 2. vrstva - vrchní asfaltový pás,
 • dále budou nainstalovány nové světlíky a klempířské prvky z materiálu titan-zinek,
 • celková plocha opravovaných střech je 1.196 m2.

Rekonstrukce střech kuchyně, jídelny a družiny ZŠ Pivovarská 15

 • na původní střeše nad kuchyní se drolila povrchová asfaltová vrstva, tím se zvětšovalo množství zkondenzovaných vodních par,
 • nové střechy mají tepelně izolační i hydroizolační vrstvy,
 • současně byly instalovány nové klempířské prvky,
 • celková plocha opravovaných střech je cca 251 m2.

Úprava tříd a údržba na ZŠ Mozartova 24

 • připravuje se 7 učeben pro žáky, kteří přecházejí ze zrušené ZŠ E. Floriánové,
 • v rámci se oprav se vyměňují podlahové krytiny (5 učeben), ve všech učebnách se maluje, opravují se kryty radiátorů a parapetů, vyměňují se dveře a doplňují nové kryty na zářivky.

Všechny práce jsou naplánovány tak, aby skončily před zahájením školního roku. Celkové náklady z rozpočtu města jsou přibližně 9,5 mil. Kč

SPOLKOVÝ DŮM

ÚNOR - Počátkem roku e objevily první úvahy o zřízení spolkového domu, a to v objektu bývalé základní školy v ulici E. Floriánová. Spolkový dům by měl být objekt, kde by sídlily neziskové organizace. Netrvalo dlouho a zástupci města podepsali neobvyklou dohodu se sedmi neziskovými organizacemi. Stanovila společný postup pro získání a využívání příspěvku z fondů Evropské unie. Předmětem spolupráce se stal právě spolkový dům, který by měl vzniknout v budově bývalé základní školy v ulici E. Floriánové. Neziskové organizace zde budou zajišťovat služby pro zdravotně postižené spoluobčany, bezdomovce, problematickou mládež, ženy s malými dětmi a další občany. Cílem je pomoci společensky znevýhodněným skupinám obyvatel návrat do života většinové společnosti, poskytnout jim vhodnou kvalifikaci a pomoc při vyhledání zaměstnání. Rekonstrukce a vybavení Floriánky měly rozpočet necelých 25 miliónů korun, z toho město bude muset uhradit jen tři milióny. „Projekt je prvním v Libereckém kraji, který je postaven na cílevědomé spolupráci města a několika neziskových organizací,“ řekl o záměru zpracovatel projektu, Oldřich Čepelka z agentury Tima. „Celý projekt nyní dokončujeme. Jeho schvalování však potrvá řadu měsíců a konečné rozhodnutí o finančním příspěvku se dozvíme nejdříve v prosinci. Takže i v případě úspěchu nebude spolkový dům předán do provozu dříve než ke konci příštího roku.“ Spolkový dům však nebude uzavřen před okolním světem. Plánoval se pak. Veřejnost zde bude moci využívat kavárnu, kopírovací služby, internetovou učebnu, školicí místnost a malý sál. V centru města tak vznikne zařízení, které spojuje využití dnes prázdné budovy se službami pro veřejnost. Přípravě projektu předcházela analýza nabídky a poptávky po službách tohoto typu, která se stane základem pro připravovaný komunitní plán sociálních služeb města.

Účastníci dohody:

- město Jablonec nad Nisou, zastoupené RNDr. Jiřím Čeřovským, starostou

 • Světluška, občanské sdružení, zastoupené Ivanou Stuchlíkovou
 • Fokus Liberec, zastoupený Štěpánem Beranem
 • Občanské sdružení pro podporu a rozvoj romské mládeže, zastoupené Ladislavem Cinou,
 • Český červený kříž - oblastní spolek, zastoupený Hanou Ronešovou a JUDr. Fedorem Chomčou
 • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, zastoupené Evou Krutskou
 • Naděje, o. s., zastoupené Janem Vaněčkem

- občanské sdružení SALEM, zastoupené Petrem Kohoutem

Účel dohody:

1. Tato dohoda se uzavírá na důkaz dobré vůle účastníků dlouhodobě spolupracovat ve prospěch společensky znevýhodněných obyvatel města Jablonce nad Nisou.

Závazky města:

2. Město Jablonec nad Nisou zamýšlí provést rekonstrukci budovy bývalé Základní školy v ulici Floriánova a přeměnit ji na Spolkový dům, který bude určen k provozování sociálních, vzdělávacích a poradenských služeb a služeb na podporu zaměstnanosti společensky znevýhodněných skupin obyvatel.

3. Získá-li město pro tento záměr podporu z veřejných zdrojů (zejména v rámci opatření 3.1 Společného regionálního operačního programu ČR), vyzve partnery k využívání Spolkového domu pro provozování zde uvedených služeb.

4. V tomto případě město zřídí organizaci, která zejména:

 • vyzve partnery k uzavření smlouvy o dlouhodobém pronájmu prostor Spolkového domu,
 • poskytne jim zvýhodněné nájemné,
 • umožní partnerům přednostní využívání společných prostor pro vzdělávací účely

5. Město se hodlá spolupodílet na úhradě provozních nákladů Spolkového domu, budou-li náklady vyšší než tomu odpovídající průměrné náklady partnerů v roce 2004.

6. V souvislosti s projektem na rekonstrukci předloží město v nejbližším možném termínu žádost o příspěvek na aktivity v oblasti sociální integrace (zejména v rámci opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu ČR a OP Rozvoj lidských zdrojů). Příspěvek umožní spolufinancovat aktivity a projekty partnerů.

Závazky partnerů:

7. Partneři prohlašují, že budou ve Spolkovém domě zajišťovat nejméně po dobu pěti let veřejně prospěšné činnosti v souladu se svými stanovami a s projektem města, k němuž přispěli uvedením svých záměrů v průběhu května a června 2004. Zejména zde budou provozovat tyto činnosti a služby:

 • mateřské poradenské středisko
 • komunitní centrum pro rómskou mládež
 • poradenské středisko pro zdravotně postižené včetně půjčovny rehabilitačních a ostatních pomůcek
 • provoz kavárny pro chráněné zaměstnávání mentálně postižených osob
 • školící centrum pro poskytování první pomoci (Červený kříž)
 • poradenské centrum pro osoby bez přístřeší

8. Partneři budou usilovat o průběžné získávání dalších zdrojů pro svou činnost a budou k ní přednostně zajišťovat výnosy z činností prováděných ve Spolkovém domě.

Společné závazky účastníků:

Účastníci dohody prohlašují, že všechna ustanovení uplatní přiměřeně i pro jiné neziskové poskytovatele sociálních, vzdělávacích a poradenských služeb a služeb zaměstnanosti, kteří nejsou účastníky této dohody. Zejména umožní dalším nestátním neziskovým organizacím, aby mohly Spolkový dům využívat pro svou činnost, bude-li tomu odpovídat charakter jejich činnosti a kapacitní možnosti Spolkového domu.

Tato dohoda se uzavírá na dobu od 1. července 2004 a účastníci z ní budou vycházet pro své další záměry do konce roku 2005.

STŘEDA 30.6. - Rada města Jablonce po projednání zprávy odvolala k 30. 6. 2004 Mgr. Olgu Makrlíkovou z funkce ředitelky Základní školy E. Floriánové 8. Usnesení dostalo číslo 79/2004. O číslo více mělo usnesení o změně kapacity školní jídelny Speciální mateřské školy Jablonec nad Nisu, Palackého 3. Rada schválila od 1. 9. 2004 navýšení kapacity školní jídelny zmiňované MŠ na sedmdesát míst.

ZDRAVOTNICTVÍ

NEMOCNICE

PÁTEK 19.3. - MUDr. Vít Němeček se stal ředitelem nemocnice. Komise vybírala z pěti zájemců a radním doporučila již 5.3. kandidáta, který byl v té době pověřen prozatímním vedením za bývalého ředitele Ing. Zdeňka Jakeše. Rada města ho schválila na svém zasedání ve čtvrtek 18.3. Nový ředitel je chirurg a nepředpokládal, že by se vzdal své lékařské praxe.

1.4. - V Jablonci byla zrušena zubní pohotovost. Tuto službu pacientům začala poskytovat Krajská nemocnice Liberec.

Červenec? - Novou dominantou vstupních prostor gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jablonec se stala přes dva metry vysoká dřevěná socha matky s dítětem. Daroval ji autor Tibor Matúz, který sousoší vyřezbal v rámci 3. ročníku sochařského sympozia v Desné.

HOSPIC

Jeho téma se objevilo na stránkách minulých kronik. Důležitým datem byl 21. březen 2001, kdy vzniklo občanské sdružení pro jeho zbudování. Hospic realizovaný by patřil bezpochyby pod zdravotnictví, ale ten náš nerealizovaný? V každém případě do II.kapitoly o společnosti patří, ale k jakému heslu? Šel by pod lidi a jejich vztahy, pod finance či zastupitelstvo městského úřadu, ale i do politiky, protože při něm byla politická partie rozehrána. Zvolila jsem nekonfliktní heslo neziskové organizace. Že je nad hospicem heslo ´Azyl a Naděje´ je podobnost vcelku příhodná. Hospic vzbudil mnoho vášní, mnoho diskusí, měl své příznivce i odpůrce. Na stranách obou barikád byli lidé různých věků, vzdělání či politického smýšlení. Referendem diskuse neskončila, naopak. Média měla o čem psát a polemizovat, tož úvodem:

HOSPIC V TITULCÍCH NOVIN - Veřejná diskuse na téma hospic - Než hospic, raději byty - Rodinnou péči o umírajícího nic a nikdo nenahradí - 4. říjen 2004, Den pro jablonecký hospic - Referendum k hospici v Jablonci - Starosta: Město se nejdříve postará o své občany - Se senátorkou o referendu k hospici v Jablonci - S jabloneckou senátorkou Soňou Paukrtovou o referendu k hospici pro nevyléčitelně nemocné: Lidé rozhodnou o domu pro umírání - Diskuse: Politici názor lidí ignorovali - Koaliční politici budou referendum ignorovat - Radní: Bojkotujte referendum o hospici - Vedení města odmítá hlasování, které samo vyhlásilo - Opozice: Je tu cenzura, zakládáme vlastní noviny - Jak to vidí lékař: V hospici má pacient i doprovod soukromí - Kam s hospicem? Co třeba lázně? - Účast patří k demokracii - Pro hospic je prioritní otázka jak a nikoli kde - K referendu přišlo rekordně málo lidí - K referendu přišlo málo lidí - Podivné referendum - Referendum stálo daleko méně než volby.

Referendum se konalo 2. října. Co mu předcházelo?

STŘEDA 25.2. - V ordinacích praktických lékařů a v kanceláři senátorky Soni Paukrtové mohli lidé svými podpisy podpořit petici k místnímu lidovému hlasování o stavbě hospice. Výzvou k vyhlášení referenda se budou zastupitelé zabývat v momentě, až bude posbíráno alespoň pět tisíc podpisů. Což je - jak ukládá zákon - desetina všech obyvatel města. Dne 9.8. byly podpisové archy předány městu. Pod otázku „Souhlasíte s realizací hospice v bývalé dětské nemocnici v Bezručově ulici za aktivní i finanční pomoci města Jablonce nad Nisou“ se podepsalo 7 447 občanů.

ÚTERÝ 19.8. - Město vydalo tiskové prohlášení k žalobě sdružení pro zbudování hospice v následujícím znění: Vedení města je překvapeno tím, že občanské sdružení pro zbudování Hospice podalo na město k jabloneckému okresnímu soudu žalobu, ve které se domáhá nároku na budovu v ulici Petra Bezruče (přesně - zákazu ukončení smluvního vztahu). Tato budova je v majetku města. Město ji v roce 2002 pronajalo sdružení s tím, že ji sdružení přestaví na hospic, a v případě, že se sdružení nepodaří získat na přestavbu potřebné peníze do 30.6.2004, všechna práva a povinnosti ze smlouvy zaniknou. Do doby převodu mělo sdružení budovu od města v nájmu. Sdružení pro zbudování hospice ztratilo nárok na převod vlastnictví k budově tím, že v červnu 2004 platnost smlouvy o smlouvě budoucí zanikla. Celé situaci navíc nepomohlo ani to, že sdružení bylo po několik měsíců velkým dlužníkem - na konci roku 2003 již sdružení městu dlužilo téměř 600 tisíc korun a z nájmu dostalo výpověď. Dluh nakonec město sdružení odpustilo rozhodnutím zastupitelstva v lednu 2004.

Starosta města situaci komentoval takto: „Zaráží mne, k jakým krokům sdružení přistoupilo. Podání žaloby vidím jako nejkrajnější řešení v momentě, kdy selžou všechny možnosti. Musím ale zodpovědně prohlásit, že na žádném jednání se zástupci sdružení ani jednou nepadla jakákoliv zmínka o tom, že cítí právní nárok k této budově a město by mělo změnit nějaké své rozhodnutí. Město postupovalo korektním a běžným způsobem. Proto jsme ani netušili, že je někde v souvislosti s budovou v Bezručově ulici problém a najednou obdržíme žalobu. K tomu nemám co dodat - považuji však takové jednání za přinejmenším nestandardní.“

Tisková zpráva města předložila hlavní body spolupráce mezi městem a sdružením pro zbudování hospice:

19.4.2001

Zastupitelstvo schválilo záměr poskytnout objekt v ulici Petra Bezruče v hodnotě 10 milionů korun ke zřízení hospice.

2001 -

Zastupitelstvo schválilo sdružení příspěvek ve výši 50 tisíc korun na činnost sdružení a provozní náklady.

7.3.2002

Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o sml. budoucí darovací, podle které mělo sdružení budovu přestavět na hospic a poté ji bezúplatně od města získat do svého majetku.

6.6.2002

Po společných jednáních mezi městem a sdružením rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem objektu Petra Bezruče.

2002

Zastupitelstvo schválilo a město vyplatilo sdružení příspěvek ve výši 135 tisíc korun na zaplacení projektové dokumentace.

28.11.2002

Na žádost sdružení rada města mění usnesení z 6.6.2002 a to tak, že schvaluje uzavření nájemní smlouvy se sdružením s platností od 1.1.2003 na dobu určitou ke dni uzavření darovací smlouvy, nejdéle však do 30.6.2022 (požadavek sdružení)

2003

Schválen příspěvek ve výši 15 tisíc korun na činnost, který sdružení nakonec nevyčerpalo.

12.3. 2003

Dopis předsedkyně sdružení starostovi města, ve kterém na základě stanoviska výboru sdružení žádá o ukončení nájemní smlouvy v objektu Petra Bezruče

27.3.2003 ráno

Proběhla schůzka vedení města se zástupci sdružení ještě před odpoledním jednáním rady. Město navrhovalo, že budou hledat řešení společně a že se zapojí do jednání na ministerstvu zdravotnictví a Libereckém kraji, aby sdružení nepřišlo o dotaci.

27.3.2003 odpoledne

Rada města projednávala žádost sdružení o ukončení nájmu budovy, svým usnesením vzala informaci na vědomí a v souladu se závěry ranního jednání bude sdružení společně s městem jednat především na MF a MZ o možnosti využít státní dotaci.

18.12.2003

Rada města schválila podání výpovědi z nájemní smlouvy sdružení pro zbudování hospice kvůli dluhu za nezaplacené nájemné a energie (k 17.12.2003 dluh dosáhl výše 598.247 Kč).

29.1. 2004

Zastupitelstvo města odpustilo sdružení pro zbudování hospice dluh v plné výši, který k 14.1.2004 činil 409.912 Kč.

SOBOTA 2.10. - Úderem dvacáté hodiny skončilo referendum k otázce výstavby hospice v Bezručově ulici. Sčítání výsledků bylo ukončeno ve 21 hodin. Na průběh referenda dohlížela místní komise. Výsledky z jednotlivých okrsků sčítal sumarizační útvar. Celkem se na zajištění referenda v Jablonci nad Nisou podílelo 320 osob. Lidé odpovídali na otázku: Souhlasíte s realizací Hospice v bývalé dětské nemocnici v Bezručově ulici za podmínky aktivní i finanční podpory města Jablonce nad Nisou? Výsledky:

 • Počet oprávněných osob: 36.376
 • Účast: 4.408 osob
 • Účast vyjádřená v % vzhledem k počtu oprávněných osob: 12,12 %
 • Platné hlasy ANO: 4.126
 • Platné hlasy NE: 166
 • Počet hlasovacích místností: 48
 • Počet okrskových komisí: 48

Ti, kteří byli proti, se mohli radovat. Občané jako kdyby vyslyšeli jejich přání prezentovaná přes média, aby referendum ignorovali. Přišlo jich (nás) necelých pět tisíc, potřeba bylo osmnáct. Většina hlasujících byla pro. Vzhledem k nedostatečnému počtu jim (nám) to nebylo nic platné. Městskou pokladnu stálo referendum tři čtvrtě miliónu. Dost za to, abychom došli k poznání vlastní lenosti či lhostejnosti. Pakatel za to, že občané měli šanci rozhodovat svobodně a sami. Bez ohledu na referendum a jeho výsledky začala jablonecká nemocnice připravovat hospicovou péči a koncem roku už nabízela služby vyškoleného paliativního týmu. Působit začal jak v nemocnici (na vyčleněných hospicových lůžkách), tak i v terénu - u pacientů a jejich rodin přímo doma. A ještě něco nového vzniklo. Jako protiváha mediálního monopolu radničního zpravodaje přišly občanům do poštovních schránek opoziční noviny Jablonecký zastupitel. Zase bylo o čem debatovat!

Vytvořeno 27.7.2007 10:14:50 | přečteno 4756x | Petr Vitvar
load