Příroda

Životní prostředí v roce 2004

V roce 2004 zažil svět mnoho přírodních pohrom. Živelné katastrofy zabily statisíce lidí a odhad materiálních škod se šplhal ke 130 miliardám dolarů. Tsunami, záplavy, hurikány, tropické bouře, zemětřesení, cyklony, tajfuny, tornáda ..., v porovnání s tím se jablonecké deštivé počasí a sněhové vánice s vlnou mrazů jevilo jako procházka růžovým sadem. O povodních a ochraně před nimi, ale i o rybách či sinicích v přehradě diskutovali u nás zasvěceně odporníci s laickou veřejností - viz příloha: Město by spláchla i dvacetiletá voda.

PŘÍLOHY

Součástí této kapitoly jsou dále

  • Novinové články a grafy s titulky: Ti, kteří vědí, také ochotněji třídí - Jsou informace o odpadech předkládané veřejnosti dostačující? - Obec se zapojuje do třídění - Skladba domovního odpadu - Jablonecko se v ekologii činí - Vydaná stavební povolení na akce na ochranu životního prostředí - Informace o odpadech - Třídíme plechovky a plasty - Připravujeme: Odpady 2005.
  • Propagační materiály a plakáty: Odpady 2004 - Co, jak a kam? - Barevný den.
  • Z jednání zastupitelstva: Plán odpadového hospodářství - Vyhláška o nakládaní s odpady (o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládaní se stavebním odpadem na území města Jablonce).
  • Mikroregion Jizerské hory, závěrečný účet za rok 2004.

DEN ZEMĚ

Den Země připomenula v dubnu řada zajímavých akcí. Zatímco studenti a pedagogové Obchodní akademie přišli do školy v modrém oblečení, tak v Soukromé obchodní a právní akademii zvolili barvu zelenou. Vedle sbírky na stromy, která byla zahájena vloni, pak studenti vymýšleli i tématické básničky.

Zvítězil OSUD LISTU:

Zelený ibiškový list, letěl jak nebeské hudby svist,
nebem letěl jako šíp, přeletěl i horu Říp.

Bohové se na něj bouří, ani bůh větru oko nezamhouří,
temnota zem pokryla, lidstvo zlobou zlomila.

I přesto letěl dál, aby mu radu dal světa král,
temnota však zvítězila, světlo světa pohltila.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V přírodě zůstaňme, a to v prostorách před hotelem Rehavital u ulice Generála Mrázka. Architekt z německé Žitavy Klaus-Peter Hackenberg si oblíbil naše město natolik, že mu daroval lípu. Několikametrový stromek byl vysazen v říjnu a pokud nedojde újmy, mohl by se dožít až sto let.

ODPADY

Jablonec nad Nisou patřil v rámci kraje k nejúspěšnějším městům ve sběru tříděného odpadu. K úspěšnosti přispělo 215 stanovišť s kontejnery na papír, sklo i plastové láhve a osvěta v podobě letáků, informací v tisku či výzev následujícího typu:

Nebuďme líní, třiďme odpad! Každý z nás ročně vyprodukuje průměrně 150-200 kilogramů odpadů. Z toho je asi 30 kilogramů papíru, 25 kilogramů plastů a 15 kilogramů skla. Tyto materiály lze z velké části znovu použít. Papír je možné recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Vytříděný papír se zpracovává v papírnách, přidává se do směsi na výrobu papíru. Výrobky z recyklovaného papíru zná asi každý, jsou to např. novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod. Plasty se zpracovávají různými druhy technologií podle svého složení. Z PET láhví se nejčastěji vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků, nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu či protihlukové stěny u dálnic. Vytříděné sklo se vyčistí, rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí láhve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna. K získání takto využitelných materiálů je ale potřeba domácí odpad vytřídit. Podmínky pro třídění odpadů vytváří především obec. Jablonec nad Nisou spolupracuje s firmou Severočeské komunální služby (SKS), s.r.o., která zabezpečuje svoz komunálního odpadu, separaci odpadu pomocí označených nádob a odvoz vytříděných komodit k dalšímu zpracování. V ulicích se tak můžeme setkat s modrými, zelenými a žlutými kontejnery, do kterých se ukládají papír, sklo a plast. Na území Jablonce nad Nisou je rozmístěno celkem 515 těchto kontejnerů. Kontejnery jsou vyváženy jednou týdně, nebo operativně dle potřeby. Vytříděný odpad je svážen do areálu svozové firmy SKS, kde je dále dotřiďován a připravován k dalšímu využití (recyklaci). Například papír je předáván do sběrných surovin a plasty jsou odváženy do společnosti SILON a.s. Planá nad Lužnicí. Město Jablonec nad Nisou je zapojeno do systému EKO-KOM, který zajišťuje zpětný odběr a recyklaci odpadů z obalů.

Účast v systému zabezpečuje obci pravidelné platby odměn za vytříděný odpad. Systém EKO-KOM úspěšně funguje již od roku 1999. Na základě zákona o obalech vybírá od výrobců, dovozců, nebo plničů obalů poplatky za uvedení obalu na trh. Z vybraných peněz pak EKO-KOM, a.s. vyplácí obcím čtvrtletně odměnu, jejiž výše závisí na množství vytříděného odpadu. Čím více tedy občané odpadů vytřídí, tím více peněz město obdrží. Nezbytnou podmínkou pro vyplacení odměny je předání vytříděných odpadů k dalšímu využití - recyklaci. Pokud se tato zásadní podmínka poruší, obec peníze nedostane. Odměna přitom dokáže velmi výrazně snížit náklady obce na plnění její zákonné povinnosti - třídění komunálního odpadu. V roce 2003 občané Jablonce nad Nisou vytřídili celkem 3 518 tun tříděného odpadu. Z toho 1486 tun papíru, 115 tun plastů a 221 tun skla. Množství vytříděného odpadu sice stále narůstá, například v loňském roce se zdvojnásobilo množství papíru, ovšem vzhledem k ochraně životního prostředí by bylo potřeba ještě většího zapojení občanů do systému třídění odpadů. Z celorepublikových průzkumů vyplývá, že zatímco dostupnost sběrných míst pro třídění rychle roste, jejich skutečné využití občany zaostává. Pro zvýšení množství recyklovaného odpadu se tak stala klíčovou ochota obyvatel skutečně třídit a nikoli dostupnost kontejnerů. Podle požadavků EU musí účast obyvatel na třídění odpadu vzrůst ze současných 62% na 75% v roce 2005 a přesáhnout 85% po roce 2008. Dosavadní růst účasti neodpovídá těmto požadavkům a je nutné ho urychlit. Zvýšení účasti obyvatel na třídění si vyžádalo celostátní propagaci tříděného sběru. Počátkem letošního roku proto byla zahájena tříletá komunikační kampaň jejímž cílem je zvýšit účast obyvatel na třídění odpadu. Součástí této kampaně se staly také takzvané Barevné dny - akce, které proběhnou v téměř 50 městech České republiky. Základem akcí je pojízdná výstava Tonda Obal na cestách, která s úspěchem navštívila již téměř 2000 základních škol a jejímž prostřednictvím bylo osloveno půl milionu dětí. Tonda Obal je maskot, který provádí děti světem recyklace a třídění. Zábavná akce pro celou rodinu - Barevné dny zavítá také do našeho města. Akce proběhne v úterý 29. 6. na Mírovém náměstí. Zajímavé internetové odkazy ke třídění odpadu: www.ekokom.cz - v části pro veřejnost a pro školy vše o odpadech v domácnosti, třídění, využití odpadů, Tonda obal - pro děti, kalendáře akcí a další www.tonda-obal.cz - stránky o třídění a recyklaci odpadů určené dětem. Autor: Radim Dvořáček, agentura EX voto.

Vytvořeno 25.7.2007 13:29:52 | přečteno 2189x | Petr Vitvar
load